Mobil Kazımov/Biblioqrafiya/Xaricdə dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Mobil Kazımov/Biblioqrafiya

../

1. Kazimov M.V., Rahimov R. N., , Arasly D.H., and Khalilova A.A., Mammadov I.Kh., Features of Thermal and Electrical Properties of GaSb-CrSb eutectic composite // JOURNAL OVONIC RESEARCH, Vol. 13, No. 3, May - June 2017, p. 113 - 118 İMP.FACT.0,698

2.M.V.Kazimov, R.N.Rahimov, I.Kh. Mammadov, , D.H.Arasly, A.A.Khalilova, Structure and electrophysical properties of GaSb-CrSb eutectic composite, Moldavian Journal of the Physical Sciences, 14 №1-2 , 2015, p.44-50.