Musa Qasımlı/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri/Azərbaycanda nəşr olunan

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Musa Qasımlı/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 • Mədəni əməkdaşlığın mühüm sahəsi.- "Kitablar aləmində" jurnalı,1983, №4. 0,2 ç.v.
 • Beynəlxalq münasibətlər və SSRI-nin xarici siyasəti məsələləri Azərbaycan SSR tarixşünaslığında (70-80-ci illər).- Azərbaycan EA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq, 1989, N-1, s.3-9 (R.Orucovla birgə) (rus dilində).
 • 1946-1990-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri məsələsinə dair.- Azərbaycan tarixi problemlərinin gənc tədqiqatçılarının II Respublika elmi konfransının məruzələri, 27-28 mart.Bakı,1991, s.182-184.
 • Azərbaycan 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- BDU-nun Xəbərləri,1992, №1, 0,4.ç/v.
 • Azərbaycan Respublikası 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- Azərbaycan EA xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq. 1993, №3-4, s.3-6.
 • Azərbaycan 1946-1990-cı illərdə beynəlxalq mədəni əlaqələrdə.- BDU-nun Xəbərləri,1994, №1,0,5 ç/v.
 • Aprel işğalı nəticəsində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə Ingiltərə, Fransa, ABŞ və Türkiyənin münasibəti.- "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1997, №2, s.190-198.
 • Aprel işğalından sonra Azərbaycandakı xarici ölkə vətəndaşlarının vəziyyəti. – "Qanun" jurnalı,1997, №19, s. 38-39.
 • Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində müsavatçı təşkilatların fəaliyyətinin qa­da­ğan edilməsi məsələsi (1920-1922-ci illər). – "Müsavat" jurnalı,1997, №7, s.25-26.
 • Azərbaycanın Litva, Latviya və Estoniya ilə münasibətləri (1920-1922-ci illər).- "Mütərcim" jurnalı,1997, №4, s.60-63.
 • 1918-ci ilin martınadək Irəvan quberniyasında əhalisi azərbaycanlılar olan, talan edilən və boşaldılan kəndlər arxiv sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı,1998, №1, s. 20-27.
 • Azərbaycan-Rusiya diplomatik-siyasi münasibətləri (1920-1922-ci illər).– "Bey­nəlxalq həyat" jurnalı, 1998, №1, s. 51-62.
 • Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndə­lik­ləri əməkdaşlarının işdən çıxarılması və təqib edilməsi (1920-1922-ci illər). – Qafqazda sovet totalitarizmi (20-30-cu illər) beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, Xəzər Universiteti nəşriyyatı,1998, s.75-77.
 • Malenkovun Bağırova məktubu. – "Qanun" jurnalı,1998, №13-14, s.11-13.
 • Ermənilərin və digər xalqların Türkiyə dövləti əleyhinə qiyamlara qaldırılma­sın­da Rusiyanın rolu məsələsi bəzi rus diplomatik sənədlərində. – "Tarix və onun problemləri" jurnalı, 1998, №3, s.70-75.
 • Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə-Ingiltərə-Fransa münasibətlərində əsir dəyişdiril­mə­si məsələsi. – "Müsavat" jurnalı,1998, №9, s.14-18.
 • Güney Azərbaycan məsələsi beynəlxalq münasibətlərdə.- 21 Azər jurnalı, 1998, dekabr, №1,s.12-13.
 • Birinci dünya müharibəsi illərində azərbaycanlıların milli özünüdərkinin güclən­məsinə təsir edən amillər. – "Milli özünüdərk". Beynəlxalq kollokviumun tezisləri. 21-24 aprel 1999-cu il. Bakı, Qərb Universiteti nəşriyyatı, 1999,s.138-141.
 • Aprel işğalından sonra Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətinin GüneyQafqaz respublikaları ilə birləşdirilməsi və xaricdəki nümayəndəliklərin ləğv edilməsi. –Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və müasir dövr məqalələr toplusu. Bakı, Diplomat nəşriyyatı, 1999, s.45-55.
 • Beynəlxalq konfranslar və Azərbaycan.– BDU xəbərləri. Tarix, hüquq, fəlsəfə seriyası,1999, №4, s.138-144.
 • Oktyabr çevrilişindən sonra böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasətinin fəallaşma­sının səbəbləri. –Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri məqalələr toplusu. Bakı, Xəzər Universitetinəşriyyatı,2000, s.152-164.
 • Russian Policy in South Azerbaijan during First World War. – "Journal of Azerbaijan Studies".Baku, 2000, vol.3, №2, p.48-52.
 • Rusiyanın region siyasəti. – "Strateji analiz" jurnalı,2002, №1, s.12-19.
 • İkinci dünya müharibəsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları. –Qarabağ dünən, bu gün və sabah. I Ümumrespublika elmi-əməli konfransı. Tezislər. – Bakı, Şuşa nəşriyyatı,2002, s.133.
 • 1969-1982-ci illərdə azərbaycanlı diplomatların hazırlanması və yerləşdirilməsi məsələsi.-Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri. Bakı,ADU nəşriyyatı,2004,s.67-69.
 • Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi fənninin tədrisinə dair.- Heydər Əliyev və Azərbaycanda diplomatik kadrların hazırlanmasının aktual problemləri. Bakı, ADU nəşriyyatı,2004,s.149-150.
 • Münaqişələrin həll edilməməsinin Şərq-Qərb münasibətlərinə təsiri (ümumi baxış).- "İpək yolu" jurnalı,2004,N 2, s.56-59.
 • Andzey Furierin Qafqaza dair əsəri.-"Mütərcim"jurnalı,2004,N 1(2),27(28),s.103-104.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə.I cild.Bakı,Lider nəşriyyatı, 2004, 440 səh.(30 məqalənin müəllifi).
 • Məşrutə inqilabı dövründə İran beynəlxalq münasibətlərdə.-Məşrutə inqilabı-100.Baynəlxalq elmi konfransın materiallar.Bakı, 8-9 iyun 2005.Bakı, Günəş nəşriyyatı, 2005,s.17-24.
 • History of British-Azerbajani relations:Britains Azerbaijan Policy (november 1917-september 1918).-"Visions of Azerbaijan and Britain,spring, 2006, vol.1.1, p.38-43.
 • Heydər Əliyevin əsassız erməni iddialarına qarşı mübarizəsi məxfi arxiv sənədlərində.-"Paleoloit" jurnalı, 2006,N:2 (2),s.24-27.
 • Azerbaijan Demokratic Republic.- ).-"Visions of Azerbaijan and Britain,summer, 2006, vol.1.2, p.44-47.
 • 1920-ci ilin apreli:Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə böyük dövlətlərin münasibəti.-"525-ci qəzet", 2007,7 aprel,N:59 (2409); 14 aprel, N:64 (2414);21 aprel,N:69(2419);28 aprel,N:74 (2424).-1,4 ç.v.
 • Türk Kafkas İslam Ordusu Harekatının Azerbaycan tarihindeki Önemi.-Abdulahmit Avşar.Aydınların gözüyle Azerbaycan. Ziyalılarla kültür gezileri. Bakı, 2007,s.128-141.
 • Rəsmi tarix,yoxsa xalq tarixi?-Tarixin metodoloji və aktual problemləri.Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans. AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix Qurumu. Tezislər.Bakı.27-28 iyun 2007-ci il.Bakı,2007, s.16-19.
 • Azərbaycanın istiqlalına aparan yol: daxili və xarici amillərin müqayisəli təhlili.-Azərbaycan dövlətçili ənənələri tarixi.Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının və Bakının azad olunmasının 90 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq simpoziumş Tezislər..Bakı şəhəri, 13-14 sentyabr. Bakı, 2008, s.9-10.
 • Qeydar Aliev i tyurkskiy mir.- Kaspiy İZ, 2008,N:1 (2),s.1011; N:2 (3), s.18-31.
 • Bolşevik Rusiyasının Güney Qafqaz siyasəti.-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İSlam Ordusu.Baki, Nurlar, 2008, s.92-134.
 • Antanta ölkələrinin Güney Qafqaz siyasəti. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qafqaz İslam Ordusu. Bakı,Nurlar, 2008, s.191-224.
 • Sudba liderov mladoturok v kontekste otnoşeniy Turçii i sovetskoy Rossii.Djemal Pasha.- Kaspiy İZ, 2008, dakabr, N:12 (13),s.24-27.
 • Aqressiv separatizm və Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağqlı Qarabağ problemini türk dünyasına təsiri.- Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq,qardashlıq və əməkdaşlıq qurultayı. Məruzələr,çıxışlar, qəbul olunmuş sənədlər. Bakı,Yurd NPB,2008, s.43-58.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin bağlanması və "yeni xarici siyasət xətti".- "Diplomatiya aləmi" jurnalı, 2009, N:23, s.66-74.
 • Azərbaycan Rusiya ilə Türkiyə arasında (1920-1922). – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, Bakı, 2010, N:26, s. 47-56.
 • XX əsrin 80-ci illərinin sonu- 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada baş verən gosiyasi dəyişikliklər. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:1 (1), s.22-29.
 • Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. – “Milli Məclis” analitik informasiya jurnali, 2011, mart-aprel, s.60-65.
 • Sosializmin iflası: Avropanın sosialist ölkələrində və SSRİ-də baş verən hadisələrin geosiyasi nəticələri. –“ Geostrategiya” jurnalı, 2011, N:2 (2), s.44-50.
 • Türk dünyası tarixçilərinin əməkdaşlığı: mövcud vəziyyət və perspektivlər (Azərbaycandan baxış). – “Türk dünyası: dünəni və bu günü:” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə. Tezisləri. 23-24 may 2011-ci il. Azərbaycan Tarix Qurumu və Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsi. Bakı, 2011, s.216-217.
 • Azərbaycan torpaqlarına ermənilərin köçürülməsi və nəticələri. “Milli Məclis” analitik informasiya jurnalı,2011,may-iyun 2011, s.98-101.
 • Azərbaycan təhdid altında:bolşevik işğalından Ermənistanın təcavüzünə qədər(1920-1988).–Strateji təhlil”jurnalı,Bakı,2011,N:1(2),s.46-68.
 • Azərbaycan: sovet respublikasından müstəqil dövlətə doğru. - "Geostrategiya" jurnalı, Bakı, 2012, N:01 (07), s.15-20.
 • Cənubi Qafqaz kütləvi qırğınlar ərəfəsində (1903-1904). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, mart-aprel, s.70-73.
 • 1918-ci il mart:Bakıda qırğın. - "Zəriflik" jurnalı, Bakı, 2012,N:8, mart-aprel, s.42-43.
 • Bakı qırğınları (fevral, 1905-ci il). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, Bakı, 2012, sentyabr-oktyabr, s.62-69.
 • Bakıda qırğın (avqust-oktyabr, 1905). - "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı,Bakı, 2012, noyabr-dekabr,s.45-47.
 • Bakıda qırğın (1918-ci il, mart). – Milli Məclis jurnalı, Bakı, 2013, mart-aprel, s.82-87.
 • ABŞ-ın ikili standartlar siyasəti: hər şey olduğu kimi. – "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, 2015, yanvar-fevral, s.12–15.
 • Erməni silahlı dəstələrinin hazırlanması və fəaliyyətləri (1914-cü il avqust-1915-ci il aprel). – "Strateji təhlil" jurnalı, Bakı, 2015, say 1(12), s.9–32.
 • Tarix olduğu kimi: Bakı, 31 mart 1918-ci il. – "Elm dünyası" jurnalı, Bakı, 2015, 1–2 (10), s. 21–26.
 • Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, 2016, №41, s.104–121.
 • Территориально-пограничные вопросы на русско-турецкой конференции и в Московском договоре. – AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. 2016, №1, s.31–44.
 • Müstəqil Azərbaycana dövlətinin xarici siyasətinin formalaşması: beynəlxalq münasibətlərin möhkəm və etibarlı təməlləri. – Müstəqillik yollarında-25. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.272–292.
 • Xarici siyasət: reallıqlar, uğurlar və perspektivlər. – Müstəqillik yollarında −25. Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2016, s.328–349. 
 • Azərbaycan Xalq · 1903–1904-cü illərdə erməni siyasi-terror təşkilatlarının Cənubi Qafqazda çar Rusiyası hakimiyyət orqanlarının rus və gürcü mənşəli nümayəndələrinə qarşı terroru (Rusiya arxiv mənbələri əsasında). AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi "Qafqazda terror" respublika elmi konfransının tezisləri. 28 noyabr 2019. Bakı, 2019.
 • · Müasir Azərbaycan və xarici siyasətin prioritetləri. – Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Universiteti. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmətinin 100 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans. 8 iyul, 2019. Bakı, 2019, s.33–41.Cümhuriyyətinin süqutuna Böyük Britaniyanın münasibəti. – "Diplomatiya aləmi" jurnalı, 2016, №42, s.83–92.
 • Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması: tarixi gerçəklik necədir? –"Diplomatiya aləmi" jurnalı, 2016, №43, s.114–144.
 • ·Ermənilərin Cənubi Qafqaza gətirilməsi və Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətlər (1920–1930-cu illər). — "Milli Məclis" analitik-informasiya jurnalı, 2017, mart-aprel, s.70–77.
 • Переселенческая политика на Кавказе в XIX веке и её последствия (на основе российских архивных материалов). — AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. Bakı, 2017, №1,15–20.
 • О некоторых проблемах истории Первой Азербайджанской Республики // AMEA. Xəbərlər. İctimai elmlər seriyası. Bakı, 2018, №1, s. 4–14.
 • İnsanlıq əleyhinə ağır cinayət – 31 mart 1918-ci il soyqırımı // Milli Məclis analitik informasiya jurnalı. Bakı, mart-aprel 2018, s. 46–51
 •  1903–1904-cü illərdə erməni siyasi-terror təşkilatlarının Cənubi Qafqazda çar Rusiyası hakimiyyət orqanlarının rus və gürcü mənşəli nümayəndələrinə qarşı terroru (Rusiya arxiv mənbələri əsasında). AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun təşkil etdiyi "Qafqazda terror" respublika elmi konfransının tezisləri. 28 noyabr 2019. Bakı, 2019.
 • Müasir Azərbaycan və xarici siyasətin prioritetləri. – Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və ADA Universiteti. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmətinin 100 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans. 8 iyul, 2019. Bakı, 2019, s.33–41.
 • Qafqazşünaslığın aktual problemləri. // AMEA, "Qafqazşünaslıq" elmi-nəzəri jurnalı. Bakı, № 1, 2020, s. 6–15.
 • Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası: tarixdən günümüzə // “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Sumqayıt, №9, 2020, s. 5-17.
 • Erməni kilsəsinin xristianlıq və Rusiya əleyhinə fəaliyyətləri: tarixdən  günümüzə // “Milli Məclis” jurnalı, Bakı, 2021, s. 82-87.
 • XX əsrdə Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri // “Cənubi Qafqazda ərazi-sərhəd problemləri: Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinə” mövzusunda respublika elmi konfransının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 18-19.
 • 30 ilin başlıca yekunu və perspektivlər / “Azərbaycan Respublikası 30 ildə: Cənubi Qafqazın güc mərkəzi” mövzusunda respublika elmi konfransının tezisləri. AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu. Bakı, 2021, s. 18-19.