Nərgiz Əliyeva/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Nərgiz Əliyeva/Biblioqrafiya

../
 • 1.Yaqut əl-Həməvinin mənbələri Azərbaycan haqqında (“Mucəm əl-Buldən” əsəri əsasında”) Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları, B., Elm nəşriyyatı, 1988, s.70.
 • 2.Yaqut əl-Həməvinin Azərbaycan haqqında məlumatlara elmi-təcrübi münasibətinə dair // Azərbaycan mədəniyəti tarixi məsələləri. B., 1988.
 • 3.Топонимы Азербайджана по «Китаб ал-муштарик вaдан ва-л муфтариг сук’ан Иакута ал-Хамави» Ономастика Узбекистана. Тезисы П республиканской научно-практической конференции, Ташкент, 1989. c. 8-9.
 • 4.Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-Buldən” əsərində Azərbaycanın kənd təsərrüfatının vəziyyəti. ÜİLGi-nin 70 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, B., 1989.
 • 5. Оборонительные сооружения средневекового Азербайджана по «Му’джам ал-булдан» Йакута ал-Хамави // Средневековый Восток. История и культура. Баку, Эlm, 1990, c. 62-67.
 • 6. Yaqut əl-Həməvi dövrünün görkəmli azərbaycanlı şəxsləri haqqında (“Mucəm əl-Buldən” əsəri üzrə) // Humanitar elmlərin aktual promlemləri. B., Maarif nəşriyyatı, 1990, s. 141-146.
 • 7. Azərlbaycan Yaqut əl-Həməvinin əsərlərində. B., Çaşıoğlu, 1999, 244 s.
 • 8. İbn əs-Sabuni orta əsr Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri haqqında. Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2002. B., 2002, s. 322-325.
 • 9. Yaqut əl-Həməvi Azərbaycanın müsəlman ölkələri ilə mədəni əlaqələri haqqında // İkinci Bakı simpoziumunun məruzələri. B., Elm, 1997, s.179-182.
 • 10. Orta əsrlərin ərəbdilli mənbələri Azərbaycanın görkəmli təhsil xadimləri haqqında// Şərqşünaslıın aktual poblemləri. Pros.V.Məmmədəlivevin yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. B., Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, s. 221-224.
 • 11. Azərbaycanlı mədəniyyət xadimlərinin mənşələrinindəqiqləşdirilməsində “Kitab əl-müştərik” əsərinin rolu. Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2003. B., 2003, s. 166-169.
 • 12. Orta əsr Azərbaycan ziyalılarının nisbələri haqqında. “Öndər”(elm,ədəbiyyat, sənət jurnalı), № 02. Bakı: 2003, s. 40-41.
 • 13. Əs-Səmaninin“Kitab əl-Ənsab” əsərinin strukturu barədə. AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2004. Bakı: Elm, 2004, s. 23-27.
 • 14. Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin öyrəniməsində mənbə kimi // Şərqsünaslığın aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı: 2004 , s.242-245.
 • 15. Ərəb-islam mədəniyyətinin təşəkkülündə naxçıvanlı ziyalıların rolu(VII-XIV əsrlər). AMEA Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2005, Bakı: Elm, 2005, s.35-48.
 • 16. Əbdülkərim əs-Səmani və onun elmi irsi. AMEA-nın xəbərləri(tarix, fəlsəfə hüquq) № 5,6. Bakı: Elm, 2005, s.236-241.
 • 17. İslam məıdəniyyətinin inkişafında Naxçıvanın yeri və rolu (IX-XII əsrlər) . Naxçıvan Beynəlxalq Simpoziymunun materialları.Naxçıvan : Təhsil, 2006, s. 390-400.
 • 18. Əbu Tahir əs-Siləfi və Şirvanın bəzi görkəmli ziyalıları. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2006.Bakı; Elm, 2006, s.25-31.
 • 19. Nizamiyyə mədrəsəsi və şirvanlı alimlərin bu tədris müəssisəsində oynadıqları rol. “Orta əsr əlyaznaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri” adlı X Respublika elmi konfransının materialları. Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Bakı: Nurlan, 2006, s. 244-250.
 • 20. Ciddi tədqiqatçı, vətənpərvər alim. “Elm” qəzeti, 31 yanvar 2006-cı il, s.7.
 • 21. Ərəb-müsəlman tarixşünaslığında şəxsiyyətlərin qeydə alınması barədə. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2007. Bakı: Elm, 2007, s.13-20.
 • 22. Исламизация Азербайджана. Научное обозрение. Сборник статей. Махачкала, 2008, с. 63-66.
 • 23. İbn-Makula və onun “əl-İkməl” əsəri // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2008, s.13-20.
 • 24. Bəzi ortaçağ naxçıvanlı ziyalıların yaşadıqları dövrün dəqiqləşdirilməsi barədə// Naxçıvan bu gün: İslahatlar, perspektivlər. Naxçıvan, Nurlan, 2008, s. 82-85.
 • 25. О жанре «ал-Муталиф ва-л Мухталиф» в средневековье. Межкультурные коммуникации. № 8, Тбилиси, 2009, с. 80-84.
 • 26. Bəzi təhsilli azərbaycanlılar haqqındakı məlumatın dəqiqləşdirilməsinə dair(IX-XIII əsrlər). Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2009, s. 22-29.
 • 27. Mədrəsələr və azərbaycanlı alimlərin buradakı tədris fəaliyyəti (IX-XIII əsrlər) АМЕА-nın xəbərləri(tarix, fəlsəfə,hüquq), №12 ,B.,Elm,2009, s.189-199.
 • 28.Əs-Səmaninin “Kitab əl-ənsab” əsəri azərbaycanlı alimlərin fəzilətləri haqqında. Bakı dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 12, B., Nurlan, sentyabr (eylul) 2009, 360 s., s.287-295.
 • 29.”Əl-islam fi Azərbaycan”. Məcəllət Əhlul-beyt. № 73, London, 2009, s.84-91.
 • 30.Orta əsrlər Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzləri. “Bakı –islam mədəniyyətinin paytaxtıdır” mövzusunda beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2009, s.20-21.
 • 31.IX-XIII əsrlərin ərəbdilli bioqrafik mənbələri. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası, № 4 , B., Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2009, s. 193-199.
 • 32.Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsərinin Azərbaycan bölməsinin əsas mənbələri// Tarix və onun problemləri. B., Adiloğlu, 2009, s. 380-385.
 • 33.Şirvanlı ziyalılar haqqında orta əsrlər ərəbdilli bioqrafik mənbələrin məlumatı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun Əsərləri, c. XXVIII, Bakı: 2009 , s.68-75.
 • 34.Ibn Makula və naxşıvanlı ziyalılar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsərləri, № 1(29), Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2010, s. 180-184.
 • 35.Əs-Səmaninin “Kitab əl-Ənsab” əsəri Azərbaycanın mədəniyyət tarixinə dair mənbə kimi.Bakı, Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2010, 220 s.
 • 36.Orta əsrlərdə Azərbaycan və Sam alimləlinin birgə elmi fəaliyyəti. “ H. I-V esrlərdə Sam şəhərlərinin maarifi” mözusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları, Dəməşq, 2010, I c., s. 295-301.
 • 37.Bir ailənin vətən uğrunda döyüşən oğullarının taleyi. Biz birlikdə qalib gəldik. Faşizm üzərində Qələbənin 65 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı, 2010, EFS Print Poliqrafiya. S.135-138 .
 • 38.Elm və mədəniyyət ocağı-muzey ziyasına yığışmış alimlər. “Elm” qəzeti, 30 noyabr 2010, s. 5.
 • 39.Orta əsr Azərbaycan mühəddisləri //Dirçəliş-XXI əsr, 147-148/ 2010, s. 403-410.
 • 40.MATM əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinə dair. “Muzeylər və mədəni irs” mövzusunda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. B., Ziya, 2010, s.81-86
 • 41.Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 1930-cu illər ekspozisiyasının konsepsiyası // “Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbyyat və mədəniyyətin yeri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları.B., Nizami muzeyi, 2010, s. 309-311.
 • 42.İslam mədəniyyətinin inkişafında Naxçıvanın mövqeyi (VII-XII əsrlər). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstıtutunun əsərləri, c. XXXII, Bakı, 2010, s.34-41.
 • 43.Arranda ərəb-islam mühitinin yaranması. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstıtutunun əsərləri, c. XXXIV. Bakı, 2010, s.26-31.
 • 44.Orta əsrlərdə Azərbaycan mühəddisləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstıtutunun əsərləri, c. XXXV, Bakı, 2010, s.34-*41.
 • 45.Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrü tarixi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi əməkdaşlarının əsərlərində (1920-50-ci illər). Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2010, B., Elm, 2010, s. 73-85
 • 46. النشاة المشترك للعلماء ألاذربيجانيين و السوريين فى القرون الوسطي. المعارف لبلاد الشام من القرن الاول اليلخامس الهجرى’ دمشق’ 2010’ ص. 295-301
 • 47.Ibn Makula(1030-10820) və naxşıvanlı ziyalılar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri,Tarix və ictimai elmlər seriyası № 1(29), Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2010, s. 180-183.
 • 48.Əs-Səmani və azərbaycanlı ziyalılar XI-XIII əsrlərdə.”Elm” qəzeti, 31 may 2011-ci il, s. 6.
 • 49.Azərbaycanın XI –XIII əsrlər elmi-mədəni həyatının tarixşünaslığına dair. AMEA-nın xəbərləri (tarix,fəlsəfə,hüquq) Bakı, Elm, 2011, s.22-33.
 • 50.Elm və mədəniyyət ocağı-muzey ziyasına yığışmış alimlər. “Elm” qəzeti, 30 noyabr 2010, s. 5.
 • 51.Azərbaycanın XI –XIII əsrlər elmi-mədəni həyatının tarixşünaslığına dair. AMEA-nın xəbərləri (tarix,fəlsəfə,hüquq) Bakı, Elm, 2011, s.22-33.
 • 52.Azərbaycanlı alimlərin elmi fəaliyyət ixtisasları üzrə təsnifatı bioqrafik ədəbiyyatda (XI-XIII əsrlər) Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-201I, Elm, B., 2011, s. 130-154.
 • 53.Xəlifələrin Azərbaycanda islam siyasəti. Bakı dövlət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 15, B., İSBN, aprel(nisan) 2011, 360 s., s.86-92.
 • 54.İlk orta əsr Gəncə mədrəsəsi haqqında yeni məlumat. Məruzələr. C.LXVII (№ 4), Bakı: Elm, 2011.
 • 55.Selcuqlular devrində Şirvan elmi mühiti ve Şirvanşahların alimlerle münasibetleri // Səlcuqlularda bilim müəssisələri. Konya, 2011, s.150-156.
 • 56.“Azərbaycanlıların idarəçilik fəaliyyəti (XI-XIII əsrlər) “. Akademik Z.M.Bünyadovun tarix mənbəşünaslıq elmində və orta əsrlər Şərqinin tarixi məsələlərinin tədqiqində xidmətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi simpoziumun materialları (7-8 may 2012-ci il). B., Elm, 2012, s.272-274.
 • 57.Azərbaycanda islamın yayılmasında ərəb vali və sərkərdələrinin rolu.“Yaxın və orta şərq:dünəmi,bu günü,sabahı” beynəlxalq elmi konfransında (2007-ci il 24-25 oktyabr) mözusunda Konfransın materialı.B.,.Bakı çap evi, 2011, s.126-130.
 • 58.“Şeyx Əbu Tahir əs-Sıləfi və Azərbaycan” mövzusunda məruzənin tezisləri. IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konqresi (Ağsu, 1-5 oktyabr, 2012-ci il).
 • 59.Azərbaycanlı alimlərə dərs demiş görkəmli təhsil xadimləri. Akademik Vasim Məmmədəliyevin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 2012 , s.417-420.
 • 60.العرب فى فجر الاسلام فى اذربيجان مجلة الباحثون ، دمشق، 2012 ، ص.133 -124.
 • 61.“İbn Makula (1030-1082) və azərbaycanlı alimlər”. VI Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel mirası Sempozyumunun materialları. Milan -2012, s. 45-50.
 • 62. Azərbaycanda dini cərəyanlar. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2012, Elm, Bakı: 2012, s. 25-38.
 • 63.Сведения биографических источников о научной среде в средневековом городе Гянджа в Азербайджане. Материалы научной конференции, посвященной 90-летию профессора Вольфа Менделеевича Бейлиса (1923-2001). Луганск, 2013, с. 20-26.
 • 64. Raşidi xəlifələri dövründə Azərbaycandakı dini proseslərin bəzi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları. Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70-illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elımi konfransın materiallları. 22-28 iyun 2013-cü il. Bakı çap evi nəşriyyatı, 2013, s.727-729.
 • 65.Əməvilərin Azərbaycan siyasəti. Türk dünyasının öndəri Azərbaycan halqılnın lideri Haydar Aliyevin doğumunun 90 yıl dönümü anısına həsr olunmuş simpozium. Tezislər. Baku, 26-29 iyun 2013.
 • 66.Dərbənd və onun ziyalıları haqqında bioqrafik ədəbiyyat (XI-XIII əsrlər). Azəbaycan Milli Elmlər Akademiyası Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnsitutunun “Elmi araşdırmalar”ı(elmi-nəzəri məqalələr toplusu (IX buraxılış) Bakı, R.M.Kompani mətbəəsi,2012,s. 322-326.
 • 67.Şeyx Əbu Tahir əs-Siləfi və Azərbaycan. IV beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası konfransı. 1-5 oktyabr, 2012, tezislər.
 • 68.Азербайджанские суфии в биографических источниках// Мусульманский мир Российского Востока. Материалы международного симпозиума, посвященного 180-летие со дня рождения шейха Зайнуллы Расулова.Уфа, 2013, с. 94-101.
 • 69.Xilafətin elmi əlaqələrinin inkişafında azərbaycanlı alimlərin rolu (X-XIII əsrlər). Milli ATM-nin əsərləri-2013, B., Elm, 2013, s. 15-24.
 • 70.Проблемы оцифровки экспонатов Национального Музея Истории Азербайджана и пути их решения. Санкт-Петербург, 8 и 9 октября 2013 г. http://cultural-heritage-conf.ru.
 • 71.Azərbaycanın orta əsrlər tarixinin öyrənilməsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı – Rauf Məmmədov yaradıcılığının rolu. III respublika konfransının materialı. Bakı, Elm, 2013, s. 61-69.
 • 72.Orta əsrlərdə ərəb ziyalıları Azərbaycanda. Dirçəliş XXI əsr. № 12. Bakı, 2013, s .310-318.
 • 73. Azərbaycanda dini proseslərin bəzi xüsusiyyətləri (VII-XII əsrlər). AMEA-nın Xəbərləri (tarix,fəlsəfə,hüquq) Bakı, Elm, 2013, s.43-54.
 • 74. Взаимные научные связи средневековых азербайджанских ученых с учеными Ближнего и Среднего Востока /Сборник статей. Материалы международьной научно-практической конферанции "XII веков развития науки и культуры в Казахстане". Под общей редакцией А.Дербисали, Р.Алшанова. Алма-Aтa: ИВ КН МОН РК, 2014. с. 48-52
 • 75. Роль Национального Музея Истории Азербайджана в развитии дружеских связей Азербайджана с Республикой Казахстан // Mузей в современном обществе. Поиски новых путей развития. Материалы междунаройной научно-практической конференции. Астана, 25 август 2014, с. 96-98.
 • 76 Xilafət alimlərinin Gəncə elmi mühitində fəaliyyəti (X-XIII əsrlər). AMEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq). Bakı, Elm, 2014. №I, s. 17-22
 • 77. Nərgiz Əliyeva, Səbinə Nemətzadə. Astronomiya elminə (ilmu l-fələk) dair Bakı əlyazmaları. Riyaziyyatın, astonomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2014. s. 181-188
 • 78. Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin elmi-ədəbi əlaqələri. Görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmamquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş "Şərq xalqları ədəbiyyatı: ənənə və müasirlik" mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialı. Bakı, Elm, 2014, s. 415-418
 • 79. Orta əsrlərdə Azərbaycan şeyxləri və xanəgahlar. Görkəmli alim Aida İmamquliyevanın anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda konfransın materialları. Bakı, 2014. s. 275-278
 • 80. Tükr düşüncəsi və türkçülük haqqında yeni əsər. “Azərbaycan” qəzeti, 2 dekabr 2014-cü il.
 • 81. Gəncədə şeyx Bəhaəddin dühasnın məhsulu. “Respublika” qəzeti, 5 dekabr 2014-cü il, s. 6.
 • 82. Fatehlər Azərbaycanda. “İrs” beynəlxalq jurnalı. 2014, № 2, s. 36-41(ərəb dilində). www irs-az.com
 • 83. Xalqımızın və mədəniyyətimizin təbliği naminə. “Azərbaycan” qəzeti, 27 dekabr 2014-cü il.
 • 84. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində informasiya texnologiyalarının tətbiqi: problemlər və onların həlli yolları. “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu”. IV Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakl-19.VI. 2014, s. 28-34.
 • 85. VII-XIII əsrlərdə elm mərkəzləri və Azərbaycan ziyalıları. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-2014, Elm, Bakı: 2014, s.31-38.
 • 86. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan mədəni irsin rəqəmsal edilməsində yaranan problemlər və onların həlli yolları (Makedoniya). Poster. Makedoniya, 2015.
 • 87“Şeyx Əbu Tahir əs-Sıləfi və Azərbaycan” IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası Konqresinin (Ağsu, 1-5 oktyabr, 2012-ci il) materialları. Bakı-2015, s. 263-266.
 • 88.Orta əsr mədrəsələri və azərbaycanlı müdərrislər. AMEA-nın Xəbərləri (tarix, fəlsəfə, hüquq) Bakı, Elm, 2015, № I, s.23-31.
 • 89.Azərbaycanda dini proseslərin bəzi xüsusiyyətləri (VII-XII əsrlər). Akademiyanın Xəbərlərində İstehsalatdadır