Nazim İmanov/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nazim İmanov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. Political and Economic Development: Correllation in Southern Caucasus İn: Towards Social Stability and Democratic Governance in Central Eurasia. - Amsterdam, IOS Press, 2005.
 2. Азербайджан: Общая характеристика, Политика В кн.: Центральная Евразия – Аналитический ежегодник 2005. - CA&CC Press, 2006, Швеция.
 3. Azerbaijan: General Overview, Politics In: Central Eurasia – Analytical Annual 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. - CA&CC Press, Sweden (Doqquz ölkəni (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Əfqanıstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tacikistan) ayrı-ayrılıqda təhlil edən bu analitik icmal 2006-2010-cu illərdə dərc edilmiş və 60-dan artıq ölkədə yayılmışdır.Həm Azərbaycan bölməsinin “Ümumi icmal” və “Siyasət” məqalələrinin müəllifi, həm də həmin bölmənin redaktoru olmuşdur.)
 4. On the Interrelationship Between Political and Economic Progress in the Central Caucasus. The Caucasus and Globalization (Journal of Social, Political and Economic Studies), 2006, Vol. 1 (1). - CA&CC Press, Sweden.
 5. О взаимосвязи политического и экономического прогресса на Центральном Кавказе. Кавказ и Глобализация (Журнал социально-политических и экономических исследований), 2006, Том 1 (1). - CA&CC Press, Швеция.
 6. Comparative Economic Competitiveness of the Central Caucasian States. The Caucasus and Globalization (Journal of Social, Political and Economic Studies), 2007, Vol. 1 (4). - CA&CC Press, Sweden.
 7. О сравнительной экономической конкурентоспособности государств Центрального Кавказа. Кавказ и Глобализация (Журнал социально-политических и экономических исследований), 2007, Том 1 (4). - CA&CC Press, Швеция.
 8. Politico-Economic Complemantarity and Compatibility between GUAM Member States. In: GUAM: From a Tactical Alliance to Strategic Partnership. - Sweden, CA&CC Press, 2008.
 9. On the Interrelationship Between Political and Economic Progress in the Central Caucasus. The Caucasus and Globalization (Journal of Social, Political and Economic Studies), 2006, Vol. 1 (1). - CA&CC Press, Sweden.
 10. О взаимосвязи политического и экономического прогресса на Центральном Кавказе. Кавказ и Глобализация (Журнал социально-политических и экономических исследований), 2006, Том 1 (1). - CA&CC Press, Швеция.
 11. Comparative Economic Competitiveness of the Central Caucasian States. The Caucasus and Globalization (Journal of Social, Political and Economic Studies), 2007, Vol. 1 (4). - CA&CC Press, Sweden.
 12. О сравнительной экономической конкурентоспособности государств Центрального Кавказа. Кавказ и Глобализация (Журнал социально-политических и экономических исследований), 2007, Том 1 (4). - CA&CC Press, Швеция.
 13. Politico-Economic Complemantarity and Compatibility between GUAM Member States. In: GUAM: From a Tactical Alliance to Strategic Partnership. - Sweden, CA&CC Press, 2008.
 14. Политико-экономическая взаимодополняемость и совместимость государств-членов ГУАМ. ГУАМ: от тактического альянса к стратегическому партнерству. – Швеция, CA&CC Press, 2008.
 15. Economic Reform in Azerbaijan: Achievements and Problems. The Caucasus and Globalization (Journal of Social, Political and Economic Studies), 2008, Vol. 2 (4). - CA&CC Press, Sweden.
 16. Экономическая трансформация в Азербайджане: достижения и проблемы. Кавказ и Глобализация (Журнал социально-политических и экономических исследований), 2008, Том 2 (4). - CA&CC Press, Швеция.
 17. The Rehabilitation of the Post-Conflict Territories. The Caucasus and Globalization (Journal of Social, Political and Economic Studies), 2009, Vol. 3 (2-3). - CA&CC Press, Sweden.
 18. К вопросу о восстановлении постконфликтных территорий. Кавказ и Глобализация (Журнал социально-политических и экономических исследований), 2009, Том 3 (2-3). - CA&CC Press, Швеция.
 19. “Satiety Diseases” (Redressing the Balance Between Economic and Social Development in Azerbaijan). Central Asia and The Caucasus (Journal of Social and Political Studies), 2012, Vol. 13, Issue 2. - CA&CC Press, Sweden.
 20. «Болезни сытости» (о равновесии между экономическим и социальным развитием в Азербайджане). Центральная Азия и Кавказ (журнал социально-политических исследований), 2012, Том 15, выпуск 2. - CA&CC Press, Швеция.