Məzmuna keç

Nazim Məmmədov/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nazim Məmmədov/Biblioqrafiya

../

1. Н.Мамедов,M.A. Гезалов,Р.X. Нани "Kристаллическая структура и энергетические спектры кристаллов Ga TexSe1-x и InxGa1-xSe"// Известия АН Aзерб. ССР, серия физико-технических и математических наук, 1980, №1, с. 76-79

2.Н.Мамедов, Т.Д. Ибрагимов, С.С. Гусейнов, А.Г. Абдуллаев "Двухфононные спектры и фазовый переход в TlGaSe2" // Доклады АН Азерб. ССР, 1988, т. XLIV, № 11, с. 15-17

3. Н.Мамедов, С.Г.Абдуллаева, Ф.A. Mустафаев "Aдсорбция на по-верхности низкораз-мерных кристаллов TlMeX2 " // Доклады АН Aзерб. ССР, 1988, т. XLIV, № 12, с. 11-13

4. Н.Мамедов, С.Г.Абдуллаева, Ф.A. Mустафаев "Диэлектрическая проницаемость низкоразмерных кристаллов TlMeX2" //Доклады АН Азерб. ССР, 1989, т. XLIV, № 8, с. 10-13

5. Н.Мамедов "Тензoр ГЭП и спинoвыe oбмeнныe взaимoдeйcтвия ядeр в cлoиcтo-цeпoчечныx криcтaллax TlGaSe2" // Доклады АН Азерб. ССР, 1990, т. XLVI, № 2, c. 12-16

6. N.Mamedov, S.Hamidov,V.Jafarova, S.Schoor, G.Orudzhev, Z.Jahangirli "Lattice dynamics of TlInSe2 studied by inelastic neutron scattering" //Azerbaijan Journal of Physics, 2008, v.XIV, №3, p.187-188.

7. N.Mamedov, S.Hamidov, S. Schoor, G. Orudzhev, S. Kazan, Z. Jahangirli "Təməl prinsiplərdən TlSe və TlİnSe2 kristalları üçün hal tənliyi parametrlərinin təyini" //Fizika, Bakı-Elm, 2008, cild XIV, №3, s.184-186

8. N.Mamedov, G.Orudzhev, K.Mımura, K. Wakıta, Y.Shım, S. Schorr, V. Jafarova, M. Nızametdınnova, S. Hamıdov, F. Hashımzade "Phonon Symmetries and Phase Transition in TlSe and TlInSe2" //Azerbaijan Journal of Physics, 2010, vol. XVI , No. 1, Sec: En, pp.79-82

9. N.Mamedov,X.N.Xalilova, D.I.Huseynova, S.V. Hamidov, V. N. Jafarova, Z.S.Jahangirli, H.S.Orudzhev "Direct ellipsometry task for ZnS/GaAs, ZnS/GaAs and CuGaS2GaP thin film/substrate systems" //Azerbaijan Journal of Physics, 2010, vol. XV1 ,No 2, Sec.:En, pp. 89-94

10.Nazim Mamedov, K.Mimura, K.Wakita, Y. Shim, G.Orudzhev, Z. Jahangirli "Electronic band structure of TlFeSe2 in ferromagnetic phase"//Azerbaijan Journal of Physics, 2011, vol. XVII, No 2 , sec.: En, pp.48-56

11. Nazim Mamedov, H.S.Orucov, Z.S. Jahangirli "Təməl prinsiplərdən ẞ-GaS kristalı üçün hal tənliyi parametrlərinin təyini"//Azerbaijan Journal of Physics, 2011, c. XVII, № 2, sek.: Az, s.12-14

12. Nazim Mamedov, A. M. Керимова, Н. А. Абдуллаев, Н. М. Абдуллаев "Особенности комбинационного рассеяния света в тонких пленках Bi2(Te0.9Se0.1)3"//Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Xəbərlər, 2012, c. ХХХII, № 2, s. 81-88

13. Nazim Mamedov, А. М. Керимова, Н. А. Абдуллаев, Н.М. Абдуллаев, Х.Б. Алигулиева "Электрические и гальваномагнитные явления в тонких плёнках твердого раствора Bi2(Te0.9Se0.1)3"//Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlər, 2012, c. ХХХII, № 5, s. 45-51

14. Nazim Mamedov, А. М. Керимова, Н. А. Абдуллаев, Н.М. Абдуллаев ""Mapping" vasitəsilə Bi2(Te0.9Se0.1)3 nazik təbəqələrinin bircinsliyinin tədqiqi"//Azerbaijan Journal of Physics, 2012, v. 18, № 4, sec.: Az, pp.10-13

15. Nazim Mamedov, Kh.Khalilova, E. Mammadov, E. Aliyeva, N. Gasimov "Ellipsometric investigation of optical constants of Caspian Seawater and crude oils from different sources"//Azerbaijan Journal of Physics, 2013, vol. XIX, No. 2, section En., pp. 89-94

16. Nazim Mamedov, Z.A. Jahangirli, K. Mimura, S. Motonami, O. Alekperov, Y. Shim "TlFeS2 antiferromagnit yarımkeçirici kristalının sərt rentgen fotoemissiya spektri"//Fizika, 2013, c..XIX, № 2, sec. Az, s.37-38

17. Nazim Mamedov, Z. A. Cahangirli "Yeni nəsil hesablama texnikası üçün spin-polyarlaşmış sistemlər: topolojı izolyatorlar"//AMEA Xəbərlər məcmuəsi, 2014, cild 1, № 1, s. 48-50

18. Nazim Mamedov, Z. A. Cahangirli "Topolojı izolyatorlar:Maddənin yeni kvant fazası"//AMEA Xəbərlər məcmuəsi, 2014, c. 1, № 2, s. 23-32

19. Nazim Mamedov,X. N. Əxmədova, N. T. Məmmədov, İ. S. Quliyev "Xam neft-dəniz suyu: ellipsometrik baxış"//Məruzələr, 2015, №1, s. 31-36