Nigar İsmayılova/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Nigar İsmayılova/Biblioqrafiya

../
 1. Aliguliyev R.M., Ismailova N.T. Bibliometric Analysis of Big Data Research / “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016,  p.58-60.
 2. İsmayılova N.T. Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri / "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016, s.34-36.
 3.  İsmayılova N.T. E-kitabxana sahəsində kadr hazırlığı problemləri / "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016, s.85-86.
 4. Əliquliyev R.M., İsmayılova N.T. Gələcək nəsil elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri / "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016, s.8-12.
 5.  İsmayılova N.T., Mərdanova S.T., İsmayılova N.Ə. Elektron Kitabxana Sistemlərində Mətnlərin Avtomatik Təsnifatı üçün Metod / "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016, s.138-139.
 6. İsmayılova N.T. E-tibbi kitabxanalar şəbəkəsinin yaradılması / “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2016, s. 241-242.
 7.  Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismailova N.T. Impact factor penalized by self-citations / 2016 IEEE 10th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). Bakı, 2016, p.723-726.
 8. Ismailova N.T. Bibliometric Analysis of Information Security Research / Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının. Bakı, 2015, p.106-109.
 9. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismailova N.T. Weighted consensus metrics for evaluating scientific journals / The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Book of Abstracts. Baku, 2015, p.299-301.
 10. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismailova N.T. IF2: impact factor weighted by impact factor / 11th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 16th COLLNET Meeting. Newdelhi, 2015, p.327-332.
 11. Ismailova N.T. Fuzzy Features Extraction for Hand-printed character/digit recognition system / IEEE İnternational Symposium on İnnovations in ntelligent systems and applications. Alberobello, 2014, p.249-252.
 12. Ismailova N.T. A bibliometric analysis of e-government research / Elektron dövlət quruculuğu problemləri I Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2014, p.93-95.
 13. Ismailova N.T., Ismailov E.A. Research of a Class of Smooth Membership Functions and Its Application in Recognition Systems / IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. Baku, 2012, p.223-226.
 14. Ismayılova N.T. E-elm mühitində bibliometrik metodların tətbiqi imkanları və perspektivləri haqqında / E-elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Baku, 2012, s.25-26.
 15. Ismailova N.T. Study and Application of Smooth Class of Membership Functions for Fuzzy Sets / The 2nd World Confrence on Soft Computing. Baku, 2012, p.508-510.
 16. Ismayılova N.T. The analysis of how the choice of membership functions influences the quality of recognition system / Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2012 International Symposium on. Bakı, 2012.
 17. Ismailova N.T. Human-computer dialogue understanding hybrid system / International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA). Trabzon, 2012, p.5.
 18. Ismailova N.T., Ismailov E.A. Research of a class of smooth membership functions / Proceedings of the the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing. Minsk, 2011, p.204-209.
 19. Ismailova N.T., Ismailov E.A. Analysis of effect of different feature classes in a handprint recognition system / 24th Mini EURO Conference "Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector". Izmir, 2010, p.270-274.
 20. Ismailova N.T., Ismailov E.A. Hand-printed recognition system using spline L-R type fuzzy numbers / International Sympozium on Innovations in Intelligent Systems and Applications. Kayseri, 2010. p.138-141.
 21. Ismailova N.T. Hand printer recognition system using a fuzzy neural network / International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. V., 2010, Bakı, 2010, p.314-317.
 22. Ismailova N.T., Ismailov E.A. Fuzzy approach to the structured method of recognition / The Second International Conference. Baku, 2008, p.220-223.
 23. Əliquliyev R.M., İsmayılova N.T. Gələcək nəsil elektron kitabxanalarin formalaşmasi perspektivləri / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2017, N: 1. s.3–11.
 24. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Ismailova N.T. İmpact factor weighted by 5-year impact factor / İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. 2015, N: 2. p.31-40.
 25. Alguliyev R.M., Jafarov J., Ismailova N.T., Mamedov E.C. Extraction of social networks in modern digital library environment / Economics and Sociology. 2015, N: 1. p.308-317.
 26. Məmmədov E.Ç., İsmayılova N.T., Əsgərov F.Ş. Müasir elektron kitabxanalarda onlayn sosial şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi mexanizmləri / Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya. 2014, N: 2. s.62-73.
 27. Исмайлова Н.Т. Задача аппроксимации функций принадлежности из некоторых классов / İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2012, N: 1. c.70-78.
 28. Исмайлова Н.Т. Об одном классе гладких функций принадлежности / Проблемы управления и информатики. 2012, N: 2. c.104-117.
 29. Исмайлова Н.Т. Исследование одного класса функций принадлежности нечетких множеств / Автоматика и Вычислительная Техника. 2011, N: 3. c.31-44.
 30. Ismailova N.T. Study of / Automatic Control and Computer Sciences. 2011, N: 3. p.142-152.
 31. Исмайлова Н.Т. Об одном классе функций принадлежности нечетких множеств / Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences. 2010, N: 6. c.66-74.