Məzmuna keç

Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya

../


Akademik Qərib Məmmədov 1975-ci ildən (Некоторые вопросы рационального использования зимних пастбищ Мильской степи // Мат-лы научн.конф.аспир. АН Азерб. ССР. – Баку, 1975. – С. 76–80.) bu günədək respublika və beynəlxalq səviyyəli qəzet və jurnallarda, toplularda yüzlərlə elmi məqalələr dərc etdirmişdir.

Volume 15, Issue 1, March 2017, Pages 88–95][dead link]