Məzmuna keç

Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitabları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

Kitabları[redaktə]

Akademik Qərib Məmmədov bu günədək 16 dərsliyin, 4 dərs vəsaitinin, 22 monoqrafiyanın, 5 lüğətin, 8 təlimatın müəllifi və ya həmmüəllifidir.

Dərslikləri[redaktə]

 • Ekologiya və ətraf mühit. Bakı: Elm, 2004, 505 s. (M.Xəlilovla birgə)
 • Torpaq göbələklərinin ekologiyası. Bakı: Elm, 2006, 114 s. (R.A.Həsənova ilə birgə)
 • Ekologiya, ətraf mühit və insan. Bakı: Elm, 2006, 608 s. (M.Xəlilov ilə birgə) [1][dead link]
 • Aeronaviqasiyada kartoqrafik proyeksiyalar. Bakı: 2006, 304 s. (A.M.Paşayev, H.İ.Quliyev, İ.H.Əhmədovla birgə) [2][dead link]
 • Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı: 2007, 664 s. [3] Şablon:Vebarxiv
 • Əkinçilik və bitkiçiliyin əsasları. Bakı: Elm, 2008, 324 s. (A.B.Cəfərov, Z.Mustafayeva ilə birgə) [4][dead link]
 • Torpağın eroziyası və mühafizəsi. Bakı: Elm, 2009, 343 s. (S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanovla birgə) [5][dead link]
 • Meşə ekologiyası. Bakı: Elm, 2010, 450 s. (K.S.Əsədovla birgə)
 • Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı: 2010, 470 s. (A.A.Nadirov, R.M.Məmmədov, V.Ə.Əfəndiyev, M.A.Müseyibov və b. ilə birgə)
 • Aqroekologiya (I hissə). Bakı: Elm, 2010, 551 s. (M.Xəlilov, S.Məmmədova ilə birgə)
 • Aqroekologiya (II hissə). Bakı: Elm, 2011, 447 s. (M.Xəlilov, S.Məmmədova ilə birgə)
 • Yerquruluşu və torpaqdan istifadənin əsasları. Bakı: Elm, 2012, 300 s. (T.Nizamzadə, A.Cəfərov). [6][dead link]
 • Mühəndis geologiyasının əsasları. Bakı: Elm, 2012, 800 s. (A.J.Həşimov, Ə.Ə.Verdiyev, E.A.Məmmədova).
 • İnsan ekologiyası. Bakı: Oka ofset, 2015, 736 s. (S.Məmmədova, E.Hüseynov, A.Həşimov). [7][dead link]
 • Sosial ekologiya. Bakı: Radius, 2015, 672 s. (S.Məmmədova, E.Hüseynov, A.Həşimov).
 • Torpaq bonitrovkası. Bakı: SkyG, 2015, 238 s. (A.Cəfərov, A.Orucov).
 • Torpaqların ekoloji monitorinqi. Bakı: "Bakı Universiteti", 2017, 280 s. (S.Z.Məmmədova, C.Ə.Şabanov).
 • Meliorasiya: şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və təsnifatı. Bakı. Elm, 2017, 308 s. (A.C.Həşimov, S.T.Həsənov, Ə.Ə.Verdiyev, Q.Ə.Xasyev).

Dərs vəsaitləri[redaktə]

 • "Ekologiya" ümumtəhsil məktəblərinin 9–11-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti (rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə). – Bakı: "Maarif", 2000. – 420 s. (Həmmüəllif).
 • "Geodeziya". Bakı: "Maarif", 2002. – 520 s. – İ.H.Əhmədovla birgə.
 • Hərbi Topoqrafiyanın və geodeziyanın əsasları. – Bakı: "Nafta-Press", 2004. – 820 s. – İ.H.Əhmədovla birgə. [8][dead link]

Dərs vəsaitində ərazi haqqında ümumi məlumat, döyüşdə ərazinin mahiyyəti, ərazidə oriyentirləmənin üsulları, istifadə olunan alətlər, planalma üsulları, topoqrafik xəritələr, xəritələrdə yerli predmetlərin işarələnməsi, ərazinin kəşfiyyatı, ərazi sxeminin tərtibi, ərazinin aeroşəkilləri, kosmosda uçan aparatlar, GPS haqqında məlumat, topoqrafik xəritələrdən istifadə qaydası və s. haqqında geniş məlumatlar verilib.

 • Yerquruluşunun elmi əsasları. – Bakı: "Elm", 2012. – 112 s. (T.Nizamzadə, A.Cəfərov).

Monoqrafiyaları[redaktə]

 • Коллективная монографи по горному земледелию (проблемы, резервы). – Тбилиси, 1988. – 380 с. – Совместно с Сабчота Сакартвело.
 • Агроэкологические особенности и бонитировка почв Азербайджана. – Баку: "Элм", 1990. – 172 с.
 • Torpaqların bonitirovkası. – Bakı: "Elm", 1997, – 174 s.
 • Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi. – Bakı: "Elm", 1998. – 282 s.
 • Земельная реформа в Азербайджане: правовые и научно-экологические вопросы. – Баку: "Элм", 2000. – 371 с.
 • Azərbaycanın torpaq ehtiyatları. – Bakı: "Elm", 2002. – 132 s.
 • "Azərbaycanın şimal-şərq əkinçilik zonası torpaqlarının qiymətləndirilməsi". – Bakı: "Elm", 2002. – 228 s. – V.A.Quliyevlə birgə. [9][dead link]
 • "Azərbaycanın meşələri". – Bakı: "Elm", 2002. – 472 s. – M.Xəlilovla birgə. [10][dead link]
 • M.P.Babayev, A.İ.İsmayılov "Azərbaycan torpaq təsnifatının WRB sistemi ilə korelyasiyası". – Bakı: "Elm", 2002. – 252 s. [11][dead link]
 • Azərbaycan Respublikasının Dövlət torpaq kadastrı: hüquqi, elmi və praktiki məsələləri. – Bakı: "Elm", 2003. – 447 s.
 • "Экологическая модель плодородия пастбищных земель Аджиноурской степи". – Баку: "Элм", 2003. – 74 с. – Совместно с А.Ф.Гасановой.
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların ekoloji münbitlik modeli. – Bakı: "Elm", 2003. – 52 s. Kitabda Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaqlarında aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsaslanaraq bəzi bloklar əsasında ekoloji münbitlik modeli verilmiş, neftlə çirklənmiş torpaqların əsas parametrləri, çirklənmə prosesində torpaq xassələrinin dəyişmə dinamikası müəyyən olunmuşdur.
 • Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər. – Bakı: "Elm", 2004. – 380 s. [12][dead link]
 • Şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. – Bakı: "MBM mətbəəsi", 2005. – 180 s. – A.C.Həşimov, X.F.Cəfərovla birgə. [13][dead link]
 • Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi. M.Y.Xəlilovla birgə. – Bakı: "Elm", 2005. – 880 s. [14] Kitabda həyat mühiti və ekoloji faktorların xarakteristikası, populyasiyalar, biosenozlar və biosferin ətraflı təhlili, landşaft əsasında biosferin təbii ekosistemlərinin təsnifatı, atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosferin dünyada və respublikamızda müasir vəziyyəti, antropogen amillərin təsiri ilə dəyişilməsi istiqamətləri və onlardan düzgün istifadə məsələləri, pestisid və gübrələrin tətbiqi, suvarma, meşəsizləşdirmə və səhralaşmanın ekoloji nəticələri, mühafizə olunan ərazilər (qoruq, yasaqlıq və milli parklar), beynəlxalq və daxili turizm, bəşəriyyətin sosial-ekoloji problemləri (urbanizasiya, energetika, ərzaq, nüvə müharibəsi, sağlamlıq) və s. haqqında geniş məlumat verilir.
 • Научные основы и принципы районирования почв Азербайджана по устойчивости к загрязнению органическими веществами. – Баку: "Элм", 2005. – 104 с. – Совместно С.Н.М.Исмаиловой.
 • Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları. – Bakı: "Elm", 2007. – 854 s. [15][dead link]
 • Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial-iqtisadi inkişafının əsasıdır. – Bakı, 2008. – 232 s.
 • Тектоническое развитие, геодинамическая обстановка формирования и закономерности размещения месторождений полезных ископаемых Кавказского сегмента cредиземноморского пояса (Азербайджан). – Баку: "БГУ", 2009. – 146 с. – B.М.Бабазаде, А.Ш.Мехтиев, А.М.Пашаев, Г.С.Багиров и др.
 • Azərbaycanda Aqrar İslahatlar: Tənəzzüldən ərzaq təhlükəsizliyinə doğru. – Bakı: "Azərnəşr", 2011. – 352 s.
 • Радиоэкологические аспекты биогеоценозов. Баку: "Элм", 2016. – 252 с. (Джалал Алиев, Махмуд Абдуллаев [16] "Biogeosenozların radioekoloji aspektləri" monoqrafiyasında akademik Cəlal Əliyevin rəhbərliyi altında və birbaşa iştirakı ilə təbii şəraitdə təbii və süni radionuklidlərlə aparılan çoxillik tədqiqatların və müşahidələrin nəticələri yer alıb. Monoqrafiyada əsas torpaq tiplərində Stronsium −90, Sezium −137, Uran-238 və Torium −232 radionuklidlərinin müxtəlif formalarının nisbətlərinə dair məlumatlar verilib, bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərində Stronsium −90 və Sezium −137 radionuklidlərinin toplanmasının mümkünlüyü proqnozlaşdırılıb. Bitkiçilik məhsullarında təbii və süni radionuklidlərin toplanmasını azaltmaq istiqamətində aqrokimyəvi tədbirlər nəzərdən keçirilib. Göstərilib ki, mineral gübrələrin şum altına artan normada verilməsi məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla yanaşı, bir çox kənd təsərrüfatı bitkilərində (payızlıq buğda və arpa, soya və noxud) süni və təbii radionuklidlərin miqdarının xeyli dərəcədə azalmasına səbəb olur.
 • Г.Ш.Мамедов, Л.Р.Керимова. Экологическая оченка почв речных басейнов Азербайджана.- Lambert Academic Publishing, 2016. −182

Lüğətləri[redaktə]

 • Ekoloqların məlumat kitabı. Bakı: Elm, 2003, 516 s. (M.Y.Xəlilovla birgə) [17]
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminləri lüğəti. Bakı: Elm, 2004, 148 s. (M.P.Babayev, M.E.Salayevlə birgə)
 • İzahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti. Bakı: Təhsil, 2004, 235 s. (Ş.G.Həsənovla birgə)
 • Ensiklopedik ekoloji lüğət. Bakı: Elm, 2008, 728 s. (M.Xəlilovla birgə) [18][dead link]
 • Torpaqşünaslıq və aqrokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Elm, 2008, 252 s. (həmmüəllifli)

Biblioqrafiyaları[redaktə]

 • Земельный кадастр и рациональное использование почвенного покрова в ряде стран мира (Аннотир. библиогр. указатель за 1950–1983 г). Баку: 1985, 174 с.
 • Qərib Məmmədov. Biblioqrafiya. Bakı: Elm, 2006, 264 s.
 • Qərib Məmmədov. Biblioqrafiya. Bakı: Elm, 2013, 548 s.

Kitabçaları[redaktə]

 • Земельный кадастр – основа охраны природы. – Баку: "Азернешр", 1981. – 28 с. (В соавторстве).
 • Оценка с целью животноводческого хозяйства почв пастбищ Нахичеванской АССР и задачи их рационального использования. НПО космических исследований. – Баку, 1990. – 39 с. (В соавторстве).
 • Üzümaltı torpaqların ekoloji münbitlik modeli. – Bakı: "Tural-Ə", 2001. – 46 s. – M.M.Yusifova ilə birgə.

Metodik tövsiyələri[redaktə]

Akademik bir çox metodik tövsiyənin müəllifidir. Bunlar aşağıdakılardır:

 • Рекомендации по бонитировке пастбищных земель и их рациональному использованию в Азерб.ССР. Главное управл. с/х науки и пропаганды МСХ Азерб. ССР. – Баку, 1978. – С. 33.
 • Методические указания по бонитировке почв в целях земельного кадастра Азерб. ССР. – Баку: "Элм", 1979. – С. 48.
 • Методические рекомендации по бонитировке почв виноградных и чайных плантаций. – Баку: "Элм", 1979. – С. 41.
 • Методическое руководство по оценке плодородия почв лесных угодий Азерб.ССР. – Баку: "Элм", 1979. – С. 30.
 • Методические указания по бонитировке почв кормовых угодий Азерб. ССР. – Баку: "Элм", 1980. – С. 37.
 • Рекомендации по повышению продуктивности чайных плантаций. – Баку: *Элм*, 1990. – С. 68.
 • Экологические модели плодородия основных типов почв Азербайджана. – Баку: "АзНИИНТИ", 1992. – С. 26.
 • Принципы составления карт агропроизводственной группировки почв Азербайджана. – Баку: АзНИИНТИ, 1992. – С. 23.
 • Карта экологической оценки почв Азербайджана и ее значение. – Баку: "АзНИИНТИ", 1992. – С. 26.
 • Составление почвенных карт с учетом рельефа. – Баку, "АзНИИНТИ", 1993. – С. 24.
 • Рекомендации по составлению экологической модели плодородия чаепригодных почв Азербайджана. – Баку, "АзНИИНТИ", 1993. – С. 19.
 • Методические указания по составлению почвенных, бонитировочных и других необходимых картографических документов для целей земельного кадастра. – Баку, "АзНИИНТИ", 1993. – С. 22.
 • Torpaq avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi /Torpaq ekoloji sistem göstəricilərinin kodlaşması üzrə metodiki tövsiyə/. – Bakı, 1996. – S. 20.
 • Torpaq avtomatlaşdırılmış informasiya axtarış sistemi, məlumatların təsvir dilinin elementləri. – Bakı, 1996. – S. 59.
 • Azərbaycanın şimal-şərqi əkinçilik zonası torpaqlarının bonitirovkası və iqtisadi qiymətləndirilməsinə dair metodiki tövsiyə. – Bakı, 2000. – S. 59.
 • Torpaq islahatının həyata keçirilməsinə dair metodik tövsiyələr. – Bakı: "Elm", 2001. – 60 s.
 • GPS system-500 qəbuledicisindən istifadəyə dair təlimat. – Bakı, 2003. – 112 s.
 • Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinə dair. – Bakı, 2009. – S. 39. – V.A.Quliyev, A.B.Cəfərovla birgə.

Müəllif şəhadətnamələri və patentləri[redaktə]

 • Способ определения биологической производительности почв пастбищных угодий. № 336 1/6–77 г. Баку, МСХ Аз., 1977
 • Метод определений оценки плодородия почв. № 1, 21.12.1978, Баку, 1979.
 • Способ определения оптимальной нормы общей карбонатности при бонитировке почв под виноградными культурами. № 01, 20.09.1980, Баку, 1980.
 • Охрана почв под кормовыми угодиями – составная часть земельного кадастра. № 4, 08.09.1981, Баку, 1982.
 • Bitkilər üçün boy maddəsi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0045, Bakı, 2000, 13 s. F.İsayeva ilə birlikdə.
 • Pambıq bitkisi üçün defoliant. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0106, Bakı, 2000, 6 s. F.İsayeva və R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Bitki kütləsinin çürüməsini sütərləndirən katalizator. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0110, Bakı, 2000, 10 s. F.İsayeva ilə birlikdə.
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0111, Bakı, 2000, 4 s. F.İsayeva, T.Bəşirova və E.Rüstəmova ilə birlikdə.
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0112, Bakı, 2000, 3 s. F.İsayeva və R.Bəşirova ilə birlikdə.
 • Hidrogen əvəzli diazakraun efirlərinin tərəvəz bitkiləri üçün boy maddəsi kimi tətbiqi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0113, Bakı, 2000, 8 s. F.İsayeva, A.İsmiyev və M.Allahverdiyev ilə birlikdə.
 • Tioləvəzli diazakraun efirlərinin pambıq bitkisi üçün boy maddəsi kimi tətbiqi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0114, Bakı, 2000, 9 s. F.İsayeva, A.İsmiyev və M.Allahverdiyev ilə birlikdə.
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0115, Bakı, 2000, 6 s. F.İsayeva və T.Bəşirova ilə birlikdə.
 • Bitki üçün boy maddəsi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0117, Bakı, 2000, 12 s. F.İsayeva və T.Bəşirova ilə birlikdə.
 • Sənaye tullantısından naften turşusu ilə zənginləşdirilmiş kalium sulfatın alınma üsulu. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0118, Bakı, 2000, 13 s. – F.İsayeva, C.Əliyev və E. Rüstəmova ilə birlikdə .
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0119, 4 s., Bakı, 2000, F.İsayeva və R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Arpa bitkisi üçün boy maddəsi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0120, 6 s., Bakı, 2000, F.İsayeva və R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırıcısı. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0121. 12 s. F.İsayeva və R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Pambıq bitkisi üçün defoliant. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0122, 7 s. F.İsayeva ilə birlikdə.
 • Torpaq yaxşılaşdırıcısı. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0136, 7 s. F.İsayeva ilə birlikdə.
 • Arpa bitkisi üçün boy maddəsi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0137, 6 s. F.İsayeva ilə birlikdə.
 • Arpa bitkisi üçün boy maddəsi. Dövlət Elm və Texnika Komitəsi. № 0138, 6 s. F.İsayeva ilə birlikdə.
 • Bitki kütləsinin çürüməsi üçün katalizator. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0189, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Bitki kütləsinin çürüməsi üçün katalizator. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0188, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Neftlə çirklənmiş torpaqların təmizləyicisi. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0187, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Tərəvəz bitkiləri üçün boy maddəsi. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0184, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • İzooktilfosfatnitrat azotunun ingibitoru kimi. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0185, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Arpa bitkisinin boy maddəsi. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0186, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Tərəvəz bitkilərinin boy maddəsi. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0159, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Tərəvəz bitkilərinin boy maddəsi. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. № 0160, F.İsayeva, M.Babayev, R.Bəşirov ilə birlikdə.
 • Qaynar su və istilik təminatı üçün kombinə olunmuş qurğu. Bakı, Azərbaycan Neft Akademiyası, 11 yanvar 2011 (patent). O.M.Salamov, Ü.F.Səmədova, F.F.Məmmədovla birlikdə.