Məzmuna keç

Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya/Redaktor, rəyçi və məsləhətçisi olduğu əsərlər

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Qərib Məmmədov/Biblioqrafiya

../
 • M.Y.Xəlilov, F.Ş.Əliyev. İzahlı ekologiya lüğəti. Bakı, 1997 (redaktor).
 • Ekologiya / 9–11-ci siniflər üçün dərs vəsaiti. Bakı: Maarif, 2000, 419 s. (tərcümə).
 • C.e.d., prof. Ş.G.Həsənovun biblioqrafiyasının (elmi redaktoru və tərtibçisi). Bakı, 2001, 91 s.
 • A.F.Həsənova, M.Bayramov Ceyrançöl otlaqları torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli. Bakı, 2002, 48 s. (redaktor).
 • Ə.R.Əhmədov. Torpağın biologiyası və ekologiyası. Bakı, 2002, 106 s. (redaktor).
 • M.M.Yusifova. Üzümaltı torpaqların ekoloji qiymət xəritələri. Bakı, 2002, 38 s. (redaktor).
 • B.Budaqov. Çay kimi çağlayan ömür. Bakı, 2002, 192 s. (redaktor).
 • A.H.Babayev "Torpaq münbitliyinin modelləşdirilməsinin nəzəri və təcrübi əsasları". Bakı, 1994, 66 s. (elmi redaktor).
 • A.İ.İsmayılov və b. Torpaq monitorinqinin informasiya bazası. Bakı, 1997, 120 s. (redaktor).
 • M.İ.Cəfərov, R.M.Quliyev. Torpaq fondu və ondan səmərəli istifadə. Bakı, 1997, 450 s. (elmi redaktor).
 • M.V.Amanov. Azərbaycanın yabanı üzümü. Bakı, 1998, 266 s. (rəyçi).
 • M.P.Babayev və b. Xırda təsərrüfat torpaqlarının öyrənilməsi, istifadəsi və bonitirovkasına dair metodik tövsiyələr. Bakı, 2000, 88 s. (redaktor).
 • В.Т.Мамедзаде. Некоторые почвенно-эколо¬гические последствия монокультуры чая в Ленко¬ранской области и пути их преодоления. Баку: Элм, 2000, 37 с. (научный редактор).
 • A.İ.İsmayılov. Torpaqların konseptual diaqnostik modelləri. Bakı: Elm, 2000, 261 s. (elmi redaktor).
 • Ş.G.Həsənov, M.M.Əsgərova. Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə. Bakı, 2001, 250 s. (elmi redaktor).
 • İ.Ağaquliyev. Azərbaycanın təbii yem sahələrinin geobotaniki tədqiqinə dair metodiki göstəriş. Bakı, 2001, 71 s. (elmi redaktor).
 • Ş.Nəzirli. Topoqraf-general İbrahim Ağa Vəkilov. Bakı, 2002, 295 s. (redaktor).
 • H.Ə.Əliyev (biblioqrafiya). Bakı, 2002, 128 s. (redaktor).
 • Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları və metodiki tövsiyələr. / I–IV siniflər üçün tədris vəsaiti. Bakı, 2003, 48 s. (elmi məsləhətçi).
 • Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları. / V–VII siniflər üçün tədris vəsaiti. Bakı, 2003, 96 s. (elmi məsləhətçi).
 • Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi tədris proqramları. / VIII–XI siniflər üçün tədris vəsaiti. Bakı, 2003, 192 s. (elmi məsləhətçi).
 • "Ətraf mühit və biz" məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri üçün ekoloji təlim-tərbiyə proqramı və metodiki tövsiyələr. Bakı, 2003, 64 s. (elmi məsləhətçi).
 • A.Səmədov. Azərbaycanın qurtuluş tarixi. I – IV hissələr. Bakı, 2002 (məsləhətçi).
 • F.Ç.Cəfərov, Q.Ş.Yaqubov və b. Azərbaycan Respublikasında suvarılan torpaqların inventarlaşdırılmasına aid təlimat. Bakı, 2006, 24 s. (məsul redaktor).
 • Q.Ş.Yaqubov. Torpağın münbit qatının kürünüb çıxarılması, saxlanılması və onlardan az münbit torpaqların rekultivasiyasında istifadə edilməsinə dair göstəriş. Bakı, 2006, 46 s. (məsul katib).
 • M.İ.Cəfərov. Torpağın xassələri və gübrələrin tətbiqi / dərs vəsaiti (elmi redaktor). Bakı, 2006, 250 s.
 • S.Z.Məmmədova. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi. Bakı: Elm, 2006, 372 s. (elmi redaktor).
 • S.M.Həsənova. Şəki-Zaqatala zonasının (Zaqatala qoruğu timsalında) biosenozlarının ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. Bakı: Elm, 2006, 172 s. (elmi redaktor).
 • L.Qasımov. Azərbaycanın rütubətli subtropiklərində subtropik meyvə bitkiləri altındakı torpaqların münbitlik modelləri. Bakı, 2007, 152 s. (elmi redaktor).
 • Abşeron yarımadasının təbiət abidələri. Bakı, 2008 (redaktor).
 • Azərbaycanın tarixi atlası. Bakı, 2009 (redaksiya heyətinin üzvü).
 • B.Budaqov. Çay kimi çağlayan ömür. Bakı: Elm, 2007, 200 s. (elmi redaktor).
 • Azərbaycanın milli aerokosmik agentliyinin xəbərləri jurnalın (redaksiya heyətinin üzvü).
 • A.H.Babayev, V.A.Babayev. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları. Bakı: Qanun, 2011, 543 s. (elmi redaktor).
 • Tətbiqi ekologiyanın problemləri. Bakı, 14 oktyabr 2011, 201 s. (təşkilat komitəsinin üzvü).
 • Bakı turist atlası. / Bakı Kartoqrafiya fabriki. Bakı, 2011, 160 s. (elmi məsləhətçi).
 • Lətif Qasımov. Lənkaran ovalığının torpaq örtüyü strukturunun formalaşmasında təbii və antropogen amillərin rolu. Bakı: "Nafta-Press", 2017, 262 s. (elmi redaktor).
 • Lətif Qasımov. Lənkaran ovalığının torpaq örtüyünün səciyyəvi xüsusiyyətləri. Bakı: "Nafta-Press", 2017, 210 s. (elmi redaktor).
 • Babayeva Aygün Gəncəçay Hövzəsi Torpaqlarinin Münbitliyinin Ekoloji Monitorinqi. AMEA Torpaqsünaslıq və Aqrokimya İnstitutu. — Bakı, 2004. — 24 s. ; 21 sm. — 100 экз
 • Aygün Babayeva Kiçik Qafqazin Şimai-Qərb Yamaci Torpaqlarinin Ekoloji-İqtisadi Qiymətləndirilməsi Və Monitorinqi