Qurban Bayramov/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Qurban Bayramov/Biblioqrafiya


1.Aşıq gördüyün çağırar.(Qasım Qasımzadənin eyni adlı əsəri barədə), 1970. Məqalə ilk dəfə Şahməmmədin "Şəxsiyyətin böyüklüyü, böyüklüyün şəxsiyyəti" monoqrafiyasında çap edilibdir, Bakı,"MBM" nəş.,2011, s.137-144. - 428 s.

2. Ədəbi düşüncələr (Bəkir Nəbiyevin eyni adlı əsəri barədə), "Azərbaycan gəncləri" qəz.31.IX.1971.

3.Səməd Vurğun poeziyasının novator xüsusiyyətləri.AEA,Nizami ad.Ədəbiyyat İnstitunun Elmi konfrasının materialları, 1973, s.19.

4.Yaradıcılıq əlaqələri möhkəmlənərsə. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəz.,19.V.1973.

5.Səməd Vurğun poeziyasında emosionallıq və rasionallıq.Azərb. EA-nın "Xəbərləri" (Ədəbiyyat ser.),№ 4,1975.

6.Şair haqqında ilk söz. (S.Vurğun) "Ədəbiyyat və incəsənət" qəz.,O9.IX. 1975.

7. Алега Кюрчайлы, Нариман Гасанзаде,Медине Гюлгюун.(портрет очерки, КЛЕ,№9,Москва,1978.

8.Təbiiliyin poetik dərki (Cabir Novruzun yaradıcılığı), "Bakı-axşam" qəz.,13.01.1979.

9. "Yazmaq yaxşıdır, amma..." (Ədəbiyyat-son poçta), "Bakı"-axşam qəz.,04.05.1979.

10. Şəxsiyyət və yaradıcılıq.(Kamal Talıbzadə), "Ədəbiyyat və incəsənət" qəz.,20.04.1979.

11.Лирический герой в поэзии Самеда Вургуна. Автореферат. Баку,Елм, 1979, 21 с.

12.Mənəvi saflığın bədii təcəssümü. (Elçin Əfəndiyev).),"Bakı" qəz., 19.02.1979.

13.Arazın nəğmələri (Naxçıvan şairlərinin yaradıcılığı). "Azərbaycan gəncləri" qəz.,13.12.1979.

14.Gerçəklik poeziyası (Qasım Qasımzadə), "Azərbaycan gəncləri" qəz., 15.05.1980.

15. Söz - abidə (Adil Babayev), "Ədəbiyyat və incəsənət" qəz., 25.07.1980.

16.Ədəbiyyatımızın böyük dostu (Nikolay Tixonov), "Ədəbiyyat və incəsənət" qəz., 14.11.1979.

17.Hamı elə bilirdi (Seyran Səxavəti nəsri), "Kommunist" qəz., 10.03.1981.

18. Выдающейся поэт современности. (Самед Вургун -75), Газ. "Баку", 20.03.1981.

19.Yazıçı şəxsiyyətilə bədii obrazın qovuşuğu.(Əli Vəliyevin yaradıcılığı),"Ulduz" jurn.,say:4;, 1981.

20.Tənqidçi xarakteri. (Qulu Xəlilov), "Ədəbiyyat və incəsənət" qəz., 21.05.1982.

21.Ədəbiyyata tükənməz məhəbbətlə.(Kamal Talıbzadə). "Bakı" axşam qəz.,30.09.1983.

22.Ədəbi irs və ədəbiyyat (Qulu Xəlilov). "Kitablar aləmi" jur. № 03, 1984.   

23.Bir ürəyin söhbəti (İbrahim Göyçaylı),"Ədəbiyyat və incəsənət" qəz.,20.09.1985.

24.Ədəbi tənqidimizin bu günü və gələcəyi."Azərbaycan gəncləri" qəz., 06.06.1985.

25. Əxlaqi münasibətlərin bədii təqiqi(Əzizə Əhmədovanən nəsri), "Azərbaycan gəncləri" qəz., 22.06.1985.

26.История Азербайджанской критический мысли.(Кяамал Талыбзаде),"Баку", вечер.газ.,23.04.1986.

27.Görkəmli yazıçı, alim, ictimai xadim. (Akademik,Xalq yazışısı Mirzə İbrahimov), Qasım Qasımzadə ilə birgə, "Elm" qəz.,23.10.1986.

28.Сегодния перо мае стало штыком (К 80 л. С. Вургуна), газ."Вышка", 23.10.1976.

29.Səməd Vurğun lirikasında müasirlik. Azərb.EA "Xəbərləri" (Ədəbiyyat ser.),№ 4, 1986.

30.Poema və qəhrəmanın fəal həyat mövqeyi."Müasir ədəbiyyatın qəhrəmanı" kitabı, kollektiv,Bakı, "Elm", 1986.

31. Süleyman Rüstəmin şeirində müharibə mövzusunun şərhi. "Süleyman Rüstəm" kitabı,kollektiv, Bakı, "Elm", 1986.

32.Alman xalqının böyük nağılçıları-ön söz."Dünya ədəbiyyatı kitabxanası" ser.,"Qrimm qardaşları", Bakı, "Gənclik", 1987.

33.Üslubi aydınlıq (Zeynal Xəlil), "Ulduz" jur.,say:05,1987.

34.Poeziya: tarixilik və müasirlik."Sosializm realizm müsir mərhələdə" kollektiv, Bakı, Elm,1988.

35.Səməd Vurğun irsi və müasir nəzəri fikir. Azərb.EA Ədəbiyyat İnst., elmi konf. mater., Bakı, Elm, 1989.

36.İrəvanda qalmayan xalın nisgili (Hidayətin poeziyası), "Yeni fikir" qəz., 01.11.1990.

37.Məmməd Araz poeziyasında Vətən və vətəndaşlıq motivi.(Məmməd Araz-60),Azərb.EA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat Muzeyi və Azərb. Yazıçılar İttifaqının birgə elmi sessiyası. Məruzə.22.10.1993.

38. Milli azadlıq hərəkatı və Əhməd Cavad poeziyası. Gəncə şəhərində, Beynəlxalq səyyar elmi sessiyada məruzə, 20.03. 1993.

39.Ziyalı mövqeyi. "Doğru yol" qəz., 05.02.1993.

39a. Yaşayan sətrlər (Əhməd Cəmil), "Ədəbiyyat qəzeti", 19.09. 1993.

39b.Maarif sahəsinə yeni baxış tələb olunur...,"Doğru yol" qəz., 02.07. 1993.

39c.Şamaxının yolları yastıdı..., "Meydan" qəz.,13.07.1994.

39.ç Həmişə bizimlə (Məmməd Cəfər-75), Azərb. EA Ədəbiyyat inst., elmi sessiyasında məruzə, 17.05.1994.

40.Ədəbi icmal əvəzi. "İcmal" qəz.,21.11.1995.

41.Səməd Vurğun lirikası..., "Ədəbiyyat qəzeti", 09.05.1996.

42.Satirik şeirin imkanları. "Tək səbr" qəz.,05.09.1997.

43. XX əsr Göyçə aşıq mühiti. "Respublika" qəz.,27.07.1997.

44."Qəzəldir güli-busitani hünər", Kazım Ağa."Bir gözəl, 200 qəzəl" kitabı. Redaktoru və ön sözün müəl. Qurban Bayramov,Bakı, "Şərq", 1997, s.5-12.

45.Qəlbini nar kimi kağıza sıxan şair" (VI-məqalə), "Tək səbr" qəz., 15-08; 10, 22,30-09;10-10-1997; 11-10.1998.

46.Ədəbiyyat və zaman (IV məqalə), "Vicdanın səsi" qəz.,(say:12-15),1998.

47.Gənc şairin ilk kitabı və ilk söz.Qələndər Xaçınçaylı."Qarabağın ağlar gözü" (şeirlər), Tərtibçi, redaktor və ön sözün müəllifi Qurban Bayramov, Bakı, "Şərq-Qərb" nəş., 1998, s.4-12.

48.Redaktor sözü. Elşin İsgəndərzadə. "Müqəddəs görüş" kitabı,(Ön söz- Məmməd Araz),Bakı, "Gənclik", 1998, s.98-102.

49."Ədəbiyyat generalları" və ya pərqu yastıq sindromu."Çıraq" jur., 1999,№ 03,s.48-55.

50.Ədəbi proses-98.Poeziya. AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu. İlin ədəbi yekunları, Elmi sessiya.Məruzə.1999.

51.Özgürlüyün olmasaydı özün olmazdın.(Vaqif Arzumanlı haq.) Vəli Həbiboğlu."Azərbaycanı dünyaya tanıdan alim" kitabında, Bakı, "Qartal", 2000, s.178-187.

52.Yazıçılar birliyində nə baş verir? (Açıq məktub)."Təzadlar" qəz.,12-19.10.1999.

53.Qarabağ ədəbi mühiti. Azərb.Respub. Təhsil Cəmiyyəti.Şuşanın 200 illik yub. həsr olunmuş elmi-prakt. konf. məruzə.(14 mart 2001).Həmin konfrasın "Materialları", ,Bakı, "Təhsil",2001, s.14-19.

54. O, bu gün də bizimlədir.(Yusif Əzimzadə)- AYB-nin plenar iclas. məruzə; "Ədəbiyyat qəzeti", 23.02.2001.

55.Tale düyünlərindən keçən şair ömrü (Tale Həmid), "Mədəniyyət qəzeti", 22.05.2002.

56. Nəsrimiz - yeni mövzunun yeni bədii həlli. AYB plenar iclasında məruzə. "Ədəbiyyat qəzeti", 12.07.2002.

57. Ədəbi prosesin qayğiları polemik müstəvidə. "Sözün işığı" qəz.,04.04.2003.

58. Ölümündən doğulan şair (Zakir Fəxri). "525-ci qəzet", 29.04.2003.

59. Ömrü nağıla dönmüş şair-Əhməd Cəmil (90), "Palitra" qəz., 30.04.2003.

60."Ədəbiyyatımızda qara səhifələr var.( I-II məqalələr), "Həftə içi" qəz., 18; 19.03.2003.

61. "Eol arfası" effekti.(I-II məqalələr),"Həftə içi" qəz., 24;25.03.2003.

62. Elitar ədəbiyyatın qısqanclığı.(I-III məqalələr),"Həftə içi" qız., 26; 27; 28.03.2003.

63. Şeiri tənqidə qurban vermişəm (müsahibə), "Sözün işığı" qəz., 10-17.05.2003.

64."Qan içində xarı bülbül", "Vətəndaş həmrəyliyi" qəz., 04-10. 05. 2003.

65. İstedadlı ədəbiyyat özü hər şeyi yerbəyer edir. "Vətəndaş həmrəyliyi" qəz., 11-17ş 05.2003.

66. Qəlbimizə açılan pəncərə-Qarabağ yanğısı (Yusif Kərimovun yaradıcılığı), AYB-nin plenar iclasında məruzə, "Ədəbiyyat qəzeti", 15.08. 2003.

67.Şuşa elm və mədəniyyət mərkəzi kimi... "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" II Ümumrespublika elmi-əməli konf. mater.,Bakı, "Şuşa" nəş.,s.140-147.

68. Qarabağ ədəbi mühiti - uzaq tarixi keçmişimizdən bu günümüzədək. Şuşa şəhərinin  ermənilər tərəfindən işğalına həsr edilmiş II Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları,Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Bakı, 2003,s.30-37.

69.Ədəbiyyat tarixi də Şumerdən başlayır. "Yeni Azərbaycan" qəz.,19.06.2004.

70.Şair ömrünün sirləri (Nazim Əhməd), "525-ci qəzet, 27.09.2004.

71.Ədəbi proses- ilin yekunları. 2004-cü ilin poeziyası. "Ədəbiyyat qəzeti", 08.04.2005.

72.Müasir poeziya haqqında düşüncələr. (I-II məqalə),"Vətəndaş həmrəyliyi" qəz., 18-22; 22-25. 05.2005.

73.Kövrək hisslər şairi- Hidayət. "Zəngəzurda doğuldum" kitabında, Bakı, 2005, s.50-61.

74.Aydınların aydınlığı(Hüseyn Kürdoğlu). "Bir şeir kitabıydım" məqalələr toplusu, Bakı, "Sabah" nəş.,2005, s.92-99.

75.Poetik hissin palitrası (Nəriman Həsənzadə). "Ədəbiyyat qəzeti", 17.02.2006.

76.Müasir nəsrin imkanları və yaxın tarixi keçmiş. (I-IV məqalə),"Kredo" qəz., 25.03; 01, 08,15.2006.

77. Çağdaş poeziya - ədəbi istiqamətlər və sənətkarlıq məsələləri (2005-ci il poeziya materialları əsasında), "525-ci qəzet", 02.05.2006; "Ulduz" jurn.,2006, say.04,s.5-18.

78.Poeziyanın bu günü və perspektivləri.(I-III məqalə), "Açıq söz" qəz., 15.04; 06,12.05.2006.

79.Müasir poeziya - illər və nəsillər. (I-VI məqalə), "Kredo" qəz.,10,17,24-06;01,08,15-07-2006.

80.Искусство слова."Литературный Азербайджан"журн.№8, 2006, ст.98-100.

81.Штрихи к портрету писателя и публициста Али Илдырымоглу. В кн. Али Илдырымоглу "Возрождение" (роман), предсловя, Баку,"Нурлан", 2006, ст.3-28.

82.İbrahim Göyçaylının ədəbi portretindən cizgilər.(I-III məqalə), "Kredo" qəz.,29.07;08,12.08.2006.

84.Poeziyanın kredosu, "Kredo"nun poeziyası (2006-cı il poeziyası haqqında düşüncələr).AYB-də poeziya müşavirəsində məruzə. "Kredo" qəz.,30.06.2007, s.2-3,5.

86.Ömrün zirvəsindən baxanda...(Cəmil Əlibəyov-80), "Ədəbiyyat qəzeti", 30.11.2007.

87.Seçmələrin seçməsi, poyezyanın çeşməsi, yaxud Hidayətin poeportretindən cizgilər. (I-VI məqalə), "Kredo" qəz.23.02; 01,08,15,20.03;05.04.2008.

88.Yazıçı ömrünün çəhlimləri (Yusif Həsənbəy-70).(I-II məqalə), "Kredo" qəz., 24, 31.05.2008.

89.Sahilsiz istedadın imkanları (Elçin-65)-ədəbi məktub, "Kredo" qəz., 31.05.2008.

90. İçində sufi ruhu gəzdirən şair (Zakir Fəxri-60)."525-ci qəzet", 25.10.2008.

91.Arta juvantulu.Joteva amanunte despre portretue seriitorului Ali ildaraoqlu.(rumın dilində ön söz.),Ali İldaramoqlu.Rasplata(roman), İDEEA EUROPEANA,Budapeşt, 2008.s.5-23.- 455 s.

92.Ənənəvi üslubun müasirlik ladı (Ön söz). Şöhlət Əfşar.Dodaqdan könüllərə(şeirlər), Bakı, "Nurlan",s.3-28.- 236 s.

93. “Karvan yolu”nun fatehi” (Bayram Bayramov – 90), “Ədəbiyyat qəzeti”, 16.01. 2009, № 02(3649), s.1-2-3.

94. “Uca sözə doğru gedən yol”, “Ədəbiyyat qəzeti”, 20.02.2009, № 7(3654), s.3,8.

95. “Həmişə bizimlə” (Məmməd Cəfər – 100), “Kredo” qəzeti, 03-10. 10. 2009, № 37-38(556-567), s.17.

96. “Ədəbiyyatın təəssübkeşi, həqiqi dostu və xeyirxah məsləhətçisi” (Mehdi Hüseyn – 100), “Kredo” qəzeti, 17.10. 2009, № 39(558),s.3.5.

97.“Müasirliyin epik-lirik dərkində mənsur şeirin imkanları”, “İslam Ağayevin elmi və bədii yaradıcılığı” kitabı: (tərtibçi Fərhad İslamoğlu, red., Qurban Bayramov), Bakı-2009, “Qarabağ” nəş., s.298-310.

98. “Tale çiçəkləri”, “İslam Ağayevin elmi və bədii yaradıcılığı” kitabı: (tərtibçi Fərhad İslamoğlu, red., Qurban Bayramov), Bakı, 2009, “Qarabağ” nəş., s.271-273.

99. “Zəngəzur dağlarından car olan poeziya çeşməsi” (Hidayət – 65), “Ədəbi İrəvan” (almanax), Bakı-2009, “Nurlan”, s.377-410.

100. “Ana südü, dağ çiçəyi” və ya sözlə ucaldılan ana abidəsi”. Nailə Bayramqızı. “Anamla söhbət” kitabı, Mingəçevir-2009, “MMC” nəş., s.3-9.

101.“Ölməzliyə qovuşan şair ömrü…”, I məqalə, “Qarabağa aparan yollar” qəzeti, 20.01.2010, № 01(103), s.5.;   “Ölməzliyə qovuşan şair ömrü…”, II məqalə, “Qarabağa aparan yollar” qəzeti, 30.01.2010, № 02(104), s.5.;“Ölməzliyə qovuşan şair ömrü…”, III məqalə, “Qarabağa aparan yollar” qəzeti, 11.02.2010, № 03(105), s.5.;  “Ölməzliyə qovuşan şair ömrü…”, IV məqalə, “Qarabağa aparan yollar” qəzeti, 26.02.2010, № 04(106), s.5. (Əhməd Elbrus haq.)

102.“Şeyxülislam – ömrün salnaməsi: sözdə və şəkillərdə”, “Kredo” qəzeti, 09.09.2010,№32 (597), s.3-4-5. ( 1-məqalə);    “Ömrün salnaməsi – sözdə və şəkillərdə” -  (“Şeyxülislam – alın yazısı: kitab-albom, Bakı, 2009, - 296 səh., 156 şəkil), “Zamanın nəbzi” qəzeti, 15.09. 2010, № 01(027), s. 4-5. (2-məqalə).

103.“Əhməd Elbrus haqqında xatirələrim”, “Əhməd Elbrus dünyası” kitabı, Bakı, “Gənclik”, 2010, s.53-76.

104.İlin ədəbi yekunları (2010-cu ilin poeziyası), “Ədəbiyyat qəzeti”, 22.04. 2011, №14(3765), s.3.

105.“Müasir poeziya haqqında düşüncələr – Poeziyamızın bu günü...”, I məqalə, “Həftə içi” qəzeti, 29.04.2011, №075(2211), s.7.;   “Müasir poeziya haqqında düşüncələr– Sənət həyatın güzgüsüdürmü?...”, II məqalə, “Həftə içi” qəzeti, 02.05.2011, №076(2212), s.10-11.;   “Müasir poeziya haqqında düşüncələr – Epik poeziyanın imkanları.”, III məqalə, “Həftə içi” qəzeti, 04.05.2011, №077(2213), s.7.

106.“Hər şair ömrü bir taledir...”, “Həftə içi” qəzeti, 28-31.05.2011, № 095(2228), s.13-14.

107.“Müasir poeziyanın imkanları və imkansızlığı” (2010-cu ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki məruzənin tam mətni), I yazı, “Kredo” qəzeti, 07.05. 2011, № 17(637), s.6;   “Müasir poeziyanın imkanları və imkansızlığı” (2010-cu ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki məruzənin tam mətni), II yazı, “Kredo” qəzeti, 14.05. 2011, № 18(638), s.3.;  “Müasir poeziyanın imkanları və imkansızlığı” (2010-cu ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki məruzənin tam mətni), III yazı, “Kredo” qəzeti, 21.05. 2011, № 19(639), s.3. ;   “Müasir poeziyanın imkanları və imkansızlığı” (2010-cu ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki məruzənin tam mətni), IV yazı, “Kredo” qəzeti, 28.05. 2011, № 20(640), s.3.; “Müasir poeziyanın imkanları və imkansızlığı” (2010-cu ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki məruzənin tam mətni), V yazı, “Kredo” qəzeti, 04.06. 2011, № 21(641), s.3.;  “Müasir poeziyanın imkanları və imkansızlığı” (2010-cu ilin ədəbi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədəki məruzənin tam mətni), VI yazı, “Kredo” qəzeti, 11.06. 2011, № 22(642), s.3.

108.“Şair Əli Rza Xələflinin poepoetik obrazından cizgilər...”, “Kredo” qəzeti, 19.01.2011, № 40,(660), s. 4, 6.

109.“Qorqudşünaslıq: Şakir Qabıssanlı – təzə tədqiqat üsulu...”.  Şakir Qabıssanlının “Dədə Qorqud və Qabıssan” kitabı. Ön söz., Bakı, “Təkamül”, 2011, s. 10-28.

110."Şair ömrü şeirdə, şeir ömrü şairdə", "Bütöv Azərbaycan" qəz.,№ 25(157), 25-31 iyul 2012, s.7.

111. “Dilə sevgi xalqa xidmətdir”, ( Qəzənfər Kazımov – 75), “Ədəbiyyat qəzeti”, 02.03.2012,№8,(4811), s.5.

112. “Çağdaş mətbuatımızda Qarabağ mövzusu.”,  “525-ci qəzet”, 12.04.2012, №061(3617), s.6.

113.“Azərbaycan türk dili tarixinə sevgi örnəyi”, I məqalə, “Kredo” qəzeti, 14.04. 2012, № 15(680), s.3.;  “Azərbaycan türk dili tarixinə sevgi örnəyi”, II məqalə, “Kredo” qəzeti, 21.04. 2012, № 16(681), s.3.

114.“Qarabağ – Şuşa ədəbi-mədəni mühiti” (AMEA Nizami adına Ədbiyyat İnstitutunun elmi müşavirəsində məruzənin tam mətni), I məqalə, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 23-29.05. 2012, say: 17(149), s.6.;  “Qarabağ – Şuşa ədəbi-mədəni mühiti” (AMEA Nizami adına Ədbiyyat İnstitutunun elmi müşavirəsində məruzənin tam mətni), II məqalə, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 30-05.06. 2012, say: 18(150), s.4.;   “Qarabağ – Şuşa ədəbi-mədəni mühiti” (AMEA Nizami adına Ədbiyyat İnstitutunun elmi müşavirəsində məruzənin tam mətni), III məqalə, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 06-12.06. 2012, say: 19(151), s.6.

115.“Məhəmməd Hadi və mətbuat” (İslam Qəribli), “Türk dünyası” qəzeti, say: 01(149), s.5.

116.“Dünyamızın qara daşlarını göyərdən şair” (Musa Yaqub-75), “Ədəbiyyat qəzeti”, 26.05.2012, say: 19(4822), s.3.

117.“Mələklər də günahkar olmur, yaxud, dan üzünün sevgisinə bələnmiş şeirlər”, İslam Qəribli. “Gecikmiş görüş” (şeirlər) kitabı, Bakı, “Elmvə təhsil” nəş., 2012, s.3-36. “...Dan üzünün sevgisinə bələnmiş şeirlər”, “Kredo” qəzeti, 28.07.2012, say: 29(694), s.5-6-7.

118.“Şair ömrü şeirdə, şeir ömrü şairdə” (Şahməmməd-65), “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 21-31. 07.2012, say: 25(157), s.6-7.

119. “Poetik obrazdan cizgilər – Əli Rza Xələfli”, “Ulduz” jurnalı, 2012, say: 06, s.35-46.

120.“Məslək silahımsan sən poeziya” (Xəlil Rza Ulutürk-80) – Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizmi nazirliyinin elmi-nəzəri konfransındakı məruzənin tam mətni; “Ədəbiyyat qəzeti”, 12.10.2012, say: 38(4841), s.6.

121.“Milli müstəqilliyimizin mübariz şairi – Xəlil Rza Ulutürk”, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti,24-31.10.2012, say: 37(169), s.10, 14.

122.“Türk dünyasının türkçü şairi – Xəlil Rza Ulutürk”, oktyabr, 2012, “Kərkük” qəzetəsi, İraq.

123.“Türk dünyasının türkçü şairi – Xəlil Rza Ulutürk”, noyabr, 2012, “Türkün səsi” dərgisi, Qüzey Kıprız Cümhuriyyəti, Kıpır.

124.“Söz sənəti” (Əli İldırımoğu – 85), “Ədəbiyyat qəzeti”,16.12.2012, say: 42(4845),s.4.

125.“Kərkük məcnunu” (Qəzənfər Paşayev – 75), “Kredo” qəzeti, 08.12.2012, say:44(709),s.5.    

126.“Kərkük sevdalı alim – Qəzənfər Paşayev”, “Kərkük qəzetəsi”,İraq, dekabr, 2012.

127.“Qəzənfər Paşayev fenomeni ədəbi mühitin gözündə və sözündə”, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 28-11, 04.12.2012, say:41(173), s.9.

128.“Ədəbi mühitin gözündə və sözündə”(Qəzənfər Paşayev) “Ədəbiyyat qəzeti”, 23.11.2012, say: 43(4846), s.6.

129.“Məhsuldar yaradıcı ömrü” (Yusif Həsənbəy-80), “Ədbiyyat qəzeti”, 21.12.2012, say: 47(4850), s.7.

130.“Şair ömrü, söz ömrü” (Şahməmməd-65), “Şahməmməd- kitabında, Bakı, “MBM” nəş., 2012, s..104-121.      

131.Dünyamızın qara daşlarını göyərdən şair [Text] : Musa Yaqub - 75 / Q. '''Bayramov''' // Ədəbiyyat qəzeti. - 2012. - 26 may. - № 19. - S. 3

132.Rəsmi təşkilatlara "Açıq məktub" (yazıçı Aqil Abbas və şair Ənvər Əhməd haq.), "Bütöv Azərbaycan" qəzeti,№14(146),25-30 aprel 2012,s.2.; "Modern.az.", "Kult.az.".

133.“Vətəndaş alim”, Qəzənfər Paşayev. “Biblioqrafiya” kitabında, Bakı, “Təhsil”, 2013, s.99.

134.“Tanıdığımız və tanımadığımız Məsiağa Məhəmmədi”, “525-ci qəzet”, 01.05.2013, say: 076(3852), s.7.

135.“Tanıdığımız və ya tanımadığımız şərqşünas Məsiağa Məhəmmədi və ya Atlant əfsanəsi”, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 01-07.05.2013, say:15(191), s.6,14; “Tanıdığımız və tanımadığımız şərqşünas Məsiağa Məhəmmədi”, “Məsiağa Məhəmmədi – 50” kitabı, Bakı, “Bakı Çap Evi” nəş., 2013, s.18-32.

136. “Sahilsiz istedadın imkanları” (Azərbaycanın xalq yazıçısı Elçinə ədəbi məktub), “Kredo” qəzeti, 11.05.2013, say: 19(729), s.4.

137.“Ədəbiyyatımızın xan çinarı” (Elçin – 70), “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 15-20.05.2013, say. 16(192), s.9; həmçinin “Modern.az” və “Kult.az” saytlarında yayımlanıb.

138.“Vətən daşını vətəndaşa çevirən Məmməd Araz”, I məqalə, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 25-30.09.2013, say.31(209), s.6.;  “Vətən daşını vətəndaşa çevirən Məmməd Araz”, II məqalə, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 02-08.10.2013, say.32 (210), s.10.;  “Vətən daşını vətəndaşa çevirən Məmməd Araz”, III məqalə, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 16-22.10.2013, say.33(211), s.9.

139. “Türkün milli mücadilə şairi – Məmməd Araz”, “Türkümcə” dərgisi, noyabr, 2013, Kosova.

140.“Söz içində söz”ə əlavə, yaxud, müəllif obrazının görünən tərəfləri...”, “Kredo” qəzeti, 12.10.2013, say: 39(749), s..8.

141. “Onun bir şeir dünyası da var...” (AMEA-nın müxbir üzvü Teymur Kərimli – 60), “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 06-12.11.2013, say:35(213), s.6, 11,12; həmçinin “Modern.az”, “Kult.az” sayıtlarında yayımlanıb.

142.“Toponimşünaslıq elminə yeni baxış”, Şakir Qabıssanlı. “Toponimlərin açılmayan sirləri” kitabı, Bakı, “Təkamül”, 2013, s.14-29.

143.“Qubada, Qaraçay sahilində Nazif alleyası” (xatirə), “Unudulmaz Nazif Qəhrəmanlı” (tərtibçi V.Arzumanlı) kitabı, Bakı, “Qartal” nəşriyyatı, 2013, s.221-229.)

144.“Mələklər də günahkar olmur, yaxud, dan üzünün sevgisinə bələnmiş şeirlər”, İslam Qəribli. “Gecikmiş görüş” (şeirlər) kitabı, Tehran (İran İslam Respublikası), 2013, s. 3-53.

155.“Bir ananın söz çələngi”, Hacıxanım Səmayyə. “Ana duası” (mənzumələr) kitabı, Bakı, “Oğuz eli” nəş., 2013, s.3-5.

156.“Poeziyanın kredosu...”, “Əlirza Xələfli – 60” (Ədəbi-tənqidi məqalələr, publisistik düşüncələr) kitabı, 3 cilddə, I cild, Bakı, “Vətən” nəş., 2013, səh.160-163. – 430 səh.

157.“Azərbaycanın xalq yazıçısı Elçinə təbrik məktubu və ya sahilsiz istedadın imkanları”, “Tənqid.net” dərgisi (heoakademik nəşr), Bakı, 2013,say: 10, səh.289-293. – 455 səh.

158."Elmin və şeirin övladı - Hamlet İsaxanlı…"-Modern.az/articles/40454/1/19 июня 2013 г.

159."Vətən daşını vətəndaşa çevirən Məmməd Araz",["Bütöv Azərbaycan" qəzeti] №31(209), 25-30 sentyabr 2013-cü il, s.6.

160. “Tanınmış mənbəşünas, mətnşünas alim (Asif Rüstəmli – 60), “Kredo” qəzeti, 15.02.2014, say:06(761), s.3; həmçinin “Modern.az” və “Kult.az” saytlarında yayımlanıb.

161. “Cabbarlısevərlərin sevimli tədqiqatçısı – Asif Rüstəmli və yaxud, elm fədaisi”, “Kaspi” qəzeti, 19.25.2014, say: 27(3121), s.14.

162. “Qarabağdan Xızı dağlarına açılan qollar”(Asif Rüstəmli-60.) “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 19-25.02. 2014, s.9.

163. “Çırpdım söz qanadımı” Yusif Nəğməkar üçün və yaxud, poeziyanın söz ətri”, “525-ci qəzet”, 17.04.2014, say: 065(4082), s.8.; “Çırpdım söz qanadımı” Yusif Nəğməkar üçün və yaxud, poeziyanın söz ətri” (Yusif Nəğməkarın poeportreti), “Kredo” qəzeti, 26.04.2014, say: 17(772), səh. 3, 7, 9.

164. “Qəzənfər Paşayev fenomeni poeziyada” (ön söz), Vaqif İsaqoğlu. “Mənalı ömrün dastanı” (poema), məsləhətçi və ön sözün müəllifi Q.Bayramov, Bakı, “MBM” nəşriyatı, 2014, s.3-13.; “Kredo” qəzeti, say: 19 (774), 10.05.2014, səh. 6-7-8.

165. “Erməni məsələsi” ədəbi-bədii müstəvidə” (Azərbaycan və Türkiyə Yazıçılar Birliklərinin, “Gənclərin Elmi Araşdırmalarına Dəstək” İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində keçirilən “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında erməni məsələsi” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Konfransda məruzə - 24-26.04.2014.) – “Kredo” qəzeti, 03.05.2014, say:18(773), səh.2, 4, 6.

166. “Bacısı Haykanuşu öz əli ilə Müəllimin maşınına mindirən Aşot – “Erməni məsələsi” ədəbi-bədii müstəvidə”. ( I məqalə) – “Ədalət” qəzeti, say.77(4345), 06.05.2014, səh.5.;   “Bacısı Haykanuşu öz əli ilə Müəllimin maşınına mindirən Aşot – “Erməni məsələsi” ədəbi-bədii müstəvidə”. ( II məqalə) – “Ədalət” qəzeti, say.78(4346), 07.05.2014, səh.5.;  “Bacısı Haykanuşu öz əli ilə Müəllimin maşınına mindirən Aşot – “Erməni məsələsi” ədəbi-bədii müstəvidə”. ( III məqalə) – “Ədalət” qəzeti, say.79(4347), 08.05.2014, səh.5.

167. "İrəvan türklərinin ədəbi mühiti yeni tədqiqatda", [[Kredo (qəzet)|"Kredo" qəzeti]] №21 (776) 24 may 2014-cü il. səh. 8.; və [[Respublika (qəzet)|"Respublika" qəzeti]] №122 (4995) 11 iyun 2014-cü il. səh. 5.

168. '''Müasir poeziyanın problemləri (“Kredo” qəzeti, 24.07.2015, say.30(838), s. 8-9; “Media.info” 22.07.2015 .'''

169."ÜZÜ XƏLƏFLİYƏ SÖZ YAĞIŞI, yaxud “həsrətdən üzü bəri...” Daha bir görüş". "Kredo" qəzetində də dərc edilibdir. "Mediainfo.az" 07.08.2015; Əlirza Xələfli. Həsrətdən üzü bəri (şeirlər,poetik məktublar, esselər),redaktor və ön sozün müəllifi Qurban Bayramov. On söz:"ÜZÜ XƏLƏFLİYƏ SÖZ YAĞIŞI, yaxud “Həsrətdən üzü bəri...” Daha bir görüş".s.5-42; Bakı,"Vətən" nəşriyyatı,2015-224 s.

170. Ədəbi hadisə: Poema-Trilogiya ("Modern.az.". 16.09.2015;  “Media.info”, 16.09.2015 13:56  |  369 dəfə oxunub;  “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, 04. 11. 2015; “Kredo” qəzeti, 06.11.2015, say.45 (853), s. 8, 9; Şöhlət Əfşar. Poema triogiya. Ön sözün müəllifi Qurban Bayramov. B., "Nurlan", 2015, s.7-13. - 176 c.) 

171."Şöhlət Əfşarın poema-trilogiyası". www. kaspi. az. Ədəbiyyat səhifəsi.  19.09.2015. - 26.09.2015. say. 247,s.22. kaspiedebiyyat@gmail.com

172.Şəhriyar şeirinə yeni baxış. "525-ci qəzet",30.11.15.

173.  “Aydın Məmmədov – yeni tənqidçi tipi kimi və yaxud gerçəyin nağılı…” Aydın Məmmədov-70. (“Türkologiya” jurn, 2015, say. 2, s.12-25.) 

174.Biz Azərbaycan dilinin saflığını təmin etməliyik . (AMEA-nın 70 illik yubley mərasimində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin çıxışına münasibət.) “Həftə içi” gündəlik ictimai-siyasi qəzet, 11.11.2015, çərşənbə, s.3.

175.  Müasir Azərbaycan nəsrində feminizm və yaxud professor Rəhim Əliyev neorealist yazıçı obrazında. ( Avanqard.az. saytı,  “Kredo” qəzeti, 09.10.2015, say.41(849), s.05.- 1 məqalə; “Kredo” qəzeti, 16.10.2015, say 42(850), s.5, 7. – 2 məqalə.

176. Nuranə Nihan. “Bir qəlbin harayı” (şeirlər), Bakı, “Bakı Çap Evi” nəşriyyatı, 2015, kitabının redaktoru və ön sözün – “Kolanı ellərinin göyərçin qızı – sözləri çin-çin qızı...” müəllifi Qurban Bayramov. s. 4-8.

177. Sözlə xalça toxuyan tədqiqatçı. (Şakir Qabıssanlı (Həmzəyev), “Azərbaycan xalçalarının açılmamış sirləri”, Bakı, “Təhsil”, 2015, - 232 s. kitabına ön söz, s.3-18.

178.  Alim Qasımov – səsin sehri. “Həftə içi” gündəlik ictimai-siyasi qəzet, 21.10. 2015, s. 12.

179. İstedadını zəhmətilə cilalayan qələm dostumuz... (İsmayıl Kazımov-60), “Kredo” qəzeti, 25. 09. 2015, say.39(847), s.6.

180. Məsiağa Məhəmmədi. Şəhriyar və zəmanəmiz. Redaktoru və ön sözün("Şəhriyar şeirinə yeni baxış" - s.5-9.) müəllifi Qurban Bayramov.B., "ADMİU", 2015, 80 s.

181. Poeziyanın söz ətri.Yusif Nəğməkar-60.Xüsusi buraxılış.№ 01.2015, s.11.

182.Aşəq sənətinin bilicisi Elxan Məmmədli. (70 illik jubiley). "Kredo" qəzeti, say 02(863),08.01.2016, s.5.

183. Təqdir olunmağa layiq ədəbi-poetik fakt. "525-ci qəzet",14 yanvar 2016-cş il.№ 07(4503),s.8.

184.  Sazın, sözün xridarı - Elxan Məmmədli... "Bütöv Azərbaycan" qəz.,say: 2 (286), 20-27 yanvar 2016-cı il, s.9, 13.

185. Ədəbi hadisə: poema trilogiya. "Aran" qəz., (Ağcabədi rayonunun ictimai-siyasi qəzeti, say: 01-02(702), 26 yanvar 2016-cı il, s.5.

186. Ədəbi hadisə : poema trilogiya. "Vətən səsi" qəz., (Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin orqanı),say: 01(1162), 15 yanvar 2016-cı il, s. 4.

187. Sozün Maradonası... "Modern.az" saytı, 02.02.2016, 12:58; Qurban Bayramov - Sözün Maradonası... "Avanqard.net" ədəbiyyat portalı, 03.02. 2016; Sözün Maradonası_ Qurban Bayramov, "Persona.az" saytı, 08.02.2016.  186.Əhməd Qəşəmoğlu = sonsuzluğun ahəngi. "Moderator.az." saytı, 21/02/2016 [10:18] - Ədəbiyyat - (2925 dəfə baxılıb)      

189. Ruhu göylərdən eşq içən şair. (Əhməd Qəşəmoğlu haqqında),"Bütöv  Azərbaycan" qəzeti, say: 12(296), 14-20 aprel 2016-cı il, s.11, 14.

190. Jurnalistlərin ağsaqqalı Yusif Kərimov. azpress.az/index.php?lang=az&sectionid...

191. Aşıq sənətinin bilicisi Elxan Məmmədli. "Elxan ömrü, saz ömrü" kitabı, Bakı, Ağrıdağ, 2016, s.44-49. - 336 səh.

192. Qurban Bayramov. Jalə Qurbanqızı. Ədəbi-nəzəri etüd. "Kredo", №21(882) 13.05.2016,s.4.

193.Перевести эту страницу 192. Перевести эту страницу Qurban Bayramov: Jurnalistlərin ağsaqqlı Yusif Kərimov.

194. Redaktordan. Ön söz əvəzi. (İsmayıl Kazımov.Müasirlik meyarı /Ağarəhiminyaradıcılıq potensialı/, Bakı: BQU nəşriyyatı, 2016,199 s. = s.3.

195.Həmişə müasir şair - Nəbi Xəzri. "Modern.az" saytı = http://l.facebook.com/l/ATO_o3YyqtMtPmTntvcyTaIHHaEUU8D79oX7x1rRypkkcbprKVGdBrLIG66H6eyW3-pIaUwULaesyWga_eWMOm7EXQ14hxgF2R-OlUExR1nZ-7rcSVHh8GrTD8Z0BcuZnJ6T_p4rIDvhD6HAVTiqVyn2po9kKNI/modern.az/az/news/122622; "Avanqard. az." = http://www.avanqard.net/index.php?action=static_detail&static_id=58080; "Moderator.az" =http://www.moderator.az/news/165432.html; www.persona.az. 19.01.2017 08:24 Həmişə müasir şair _ Qurban Bayramov.

196. 80 yaşlı müqtədir alim = Qəzənfər Paşayevin yeni monoqrafiyası.http://www.modern.az/ ; Müqtədir alim = Qəzənfər Paşayevin yeni monoqrafiyası. http://zim.az/yeni-neshrler/2507-sksn-yal-mqtdir-alim-qznfr-paayevin-yeni-monoqrafiyas.html

197. Dünyanın zərrəsi olmaq istəyi. "Azərbaycan müəllimi" qəzeti, № 06(8722) 18.02.2017. www.muallim.edu.az.= http://muallim.edu.az/content/? category=arxiv&issue=06-2017&content_id=32#.WQ6VOF7G--Q.facebook ; "525-ci qəzet, 10.03.2017, s.8.= http://525.az/site/index.php?name=xeber&news_id=75169

198. Ədəbi əlaqələrin "meqapolis" alimi - Vaqif Arzumanlı. "Bütöv Azərbaycan qəzeti", №03(318), 23.02.2017., s.14.; http://zim.az/humanitar/2580-dbi-laqlrin-meqapolis-alimi-vaqif-arzumanl.html; "Bakı xəbər" qəzeti, № 39(3472),02.03.2017. s.13. http://www.baki-xeber.com/sosial/58377.html

199. İşıq adam - Aydın Dadaşov...(Vida sözü), "Ədəbiyyat qəzeti",18.03.2017, şənbə, №10(5081), s.23.

200. Leylanın poeziyası və yaxud poetik ... - MODERN.AZ.17.04.2017/

201. Poetik duyğuların zərif və səmimi ifadəsi, "525-ci qəzet, 25.04.2017.

202.  “Həqiqəti, mənəviyyatı qorumaq istəyi… (Şair-publisist Nəcməddin Mürvətovun yaradıcılğı barədə düşüncələr...)”, “Kredo” qəzeti, № 04 (892), 15 mart 2018, səh. 6-7.

203.  “Mirzə Şəfi Vazeh irsinin ləyaqətli tədqiqatçısı – Akif Bayramov...”, modern.az/az/news/160716 . 28.03.2018, 09:51

204.   “AKIF BAYRAMOV: Mirzə Şəfi Vazeh irsinin ləyaqətli tədqiqatçısı”,“Təzadlar” qəzeti, 27.03.2018. http://www.tezadlar.az/.

205.  “İlhamının nəbzi Qarabağla döyünən şair... (Qələndər Xaçınçaylı – 60)”, “Həftə içi qəzeti”, 14. 04.2018.

206.  “Qəlbi Qarabağla döyünən şair - Qələndər Xaçınçaylının 60 yaşına”, “525-ci qəzet”, aprel 17, 2018.

207.  “Bir kövrək nəğmədir həyatım mənim”,“Ədalət” qəzeti, 82(5312), 09.05.2018, s.7. Adalet.az | Bir kövrək nəğmədir həyatım mənim... adalet.az/w148306/details

208.  “Öz yaradıcılıq iqlimi olan - Yusif Həsənbəy”, 1-ci məqalə:  "525-ci qəzet", 30.01.2018. № 18(4996), s.06.

209.  “Öz yaradıcılıq iqlimi olan - Yusif Həsənbəy”,  2-ci məqalə, yenə orada, 31.01.2018. № 19(4997), s.06.

210.   “Öz yaradıcılıq iqlimi olan - Yusif Həsənbəy”,  “Azərbaycan” jurnalı, 2017, say: 12, s.131-136.

211. “Şair, nə incədir rübabın sənin?!”. “Kredo” qəz., say: 19(907), 21 iyun 2018-ci il, s.6, 11.

212. “Sözün işığını tutub gedən şair...”,  “Ədalət” qəz., say: 113(5343), 21 iyun 2018-ci il, s.8. http://www.adalet.az/. http://www.adalet.az/w150988/_ S%C3%96Z%C3%9CN_ %C4%B0%C5%9EI%C4%9EINI_  TUTUB_GED%C6%8FN _%C5%9EA%C4%B0R/ .

213. “Poeziya – zülmətdə işıq axtarmağa bənzər...”, (Məqalə - son söz əvəzi.) Vəliyulla Novruz. “Görmədiyim yuxular” (şeirlər), Bakı, “Elm və təhsil”, 2018, s. 183-184. – 200 səh.

214. “Hissin və idrakın vəhdətində”, “Kredo” qəz., say.20(908), 28 iyun 2018, s.10.

215. “Əkbər Bayramov : Azərbaycan psixologiyasının korifey – fenomenal şəxsiyyəti (xatirə-oçerk)”, Nigar Nəsirova.“Əkbər Bayramov: alim ömrü” kitabı. Bakı, “Mütərcim”, 2018, səh.54-83. – 216 səh.

216.  Əkbər Bayramov: Azərbaycan psixologiyasının korifey - fenomenal şəxsiyyəti...(Xatirə-oçerk )”, “Modern.Az.” 10.07.2018, 09:05.  http://modern.az/az/news/171033.

217. Qurban Bayramov. Şeirlər: “Bura vətəndirmi, balam?!”, “Bayram düşüncələri”, “Yollara bxma, quzum!”. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu “Ədəbiyyatşünaslıq, plyus” Yaradıcılıq Birliyinin “Ədəbi Almanağı”, II kitab, Bakı, “Elm və Təhsil” nəş., 2018, s.145-151. – 500 səh.

218. “Güllə işığında”, yaxud ölüm və qandan keçən azadlıq yolu...”, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, № 14 (350), 27.09. 2018, s.6, 10.

219. Mənəviyyatı qorumaq istəyi... (Müstəqillik illəri poeziyası barəsində bir fraqmentlik düşüncə)”,  “Dağdan dənizə doğru” kitabında, (Tərtibçi-müəllif Ə.Xələfli), Bakı, 2018, “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, s.140-156. – 248 səh.   

220. “Azərbaycan mədəniyyətinin litvadakı böyük elçisi – Mahiras Gamzayevas”,  I məqalə, “Kreativ düşüncənin dəyərli nəticələri...” , “Ədalət” qəzeti, № 192 (5422), 31.10. 2018, s. 12;  

221.   “Azərbaycan mədəniyyətinin litvadakı böyük elçisi – Mahiras Gamzayevas”,  I məqalənin ardı – “Kreativ düşüncənin dəyərli nəticələri”,”Ədalət” qəzeti, № 193 (5423), 01. 11. 2018, s. 12.

222. “Azərbaycan mədəniyyətinin litvadakı böyük elçisi – Mahiras Gamzayevas”, II məqalə, “Ədəbi əlaqənin “bumeranq effekti”,  № 194 (5424), 02. 11. 2018, s.7.

223.  “Azərbaycan mədəniyyətinin litvadakı böyük elçisi – Mahiras Gamzayevas”,  II məqalənin ardı - “Ədəbi əlaqənin “bumeranq effekti”, № 195 (5425), 03. 11. 2018, s.7.

224. “Şair Qələndər Xaçınçaylının “Güllə işığında” povesti və yaxud, ölüm və qandan keçən azadlıq yolu”, Kitaba ön söz. Qələndər Xaçınçaylı. Güllə işığında. Povest. “Zəngəzurda” çap evi, Bakı, 2018, s. 3-14. – 100 səh.

225. Müasir mediamızın flaqmanı. (“Bütöv Azərbaycan” qəzetinə təbrik məktubu)”, “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, № 16 (352), 01.11.2018, s.3.

226. “Mahir Həmzəyevin 60 yaşına = Görünməz körpülərin Mahir memarı”, I məqalə,  “525-ci qəzet”, № 200 (5178), 14. 11.2018, s. 6, 8.

227. “Mahir Həmzəyevin 60 yaşına = Görünməz körpülərin Mahir memarı”,  II məqalə, “525-ci qəzet”, № 202 (5180), 16. 11.2018, s. 6, 8.

228. “Azərbaycan mədəniyyətinin Litvadakı böyük elçisi – Mahiras Gamzayevas.”, ”Manera.az”, 22-11-2018, 12:51.

229.“Əbülfət Mədətoğlu – poeportretdən fraqmentlər və yaxud, istəkləri çin olmayan, kədərlə ovsunlanmış şair...”, I məqlə, “Ədalət” qəzeti, № 229 (5459), 22.12.2018, səh. 8-9.)

230.“Əbülfət Mədətoğlu – poeportretdən fraqmentlər və yaxud, istəkləri çin olmayan, kədərlə ovsunlanmış şair...”, II məqlə, “Ədalət” qəzeti, № 230 (5460), 25.12.2018, səh. 6.)

231.“Əbülfət Mədətoğlu – poeportretdən fraqmentlər və yaxud, istəkləri çin olmayan, kədərlə ovsunlanmış şair...”, III məqlə, “Ədalət” qəzeti, № 231 (5461), 26.12.2018, səh.6.)

231. I məqalə: “Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti” (oxucuların xahişi ilə təkrar  dərc), “Kredo” qəzeti, say: 24 (949), 06 iyun 2019, s.8.

232. II məqalə: “Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti” (oxucuların xahişi ilə təkrar dərc), “Kredo” qəzeti, say: 25 (950), 13 iyun 2019, s.10. 233. III məqalə: “Molla Pənah Vaqif və Qarabağ ədəbi mühiti” (oxucuların xahişi ilə təkrar dərc), “Kredo” qəzeti, say: 26 (951), 20 iyun 2019, s.10. 234. “Nazim Hikmət, Ceviz ağacı və Hidayətin essesi – Qurban Bayramov yazır.”, (oxucuların xahişi ilə təkrar dərc), “ONN media” informasiya agentliyi, 03 İyun 2019 - 10:30.ONN informasiya agentliyi. 235. “Tahirə İmanovanın “Unuda bilmirəm” şeirlər kitabı barəsində düşüncələrim...” , “Ədalət” qəzeti, 01.08.2019, № 129(5593), s.7. 236. “ELMİNİN KANI, MİLLƏTİNİN LİDERİ – KNYAZ MİRZƏYEV. Qəribə və maraqlı tale yolunun yolçusu.” (çapa təqdim olunub) 237. Söz hikmətindən, ana sevgisindən doğan nəğmələrə, oradan da, haqqa çağıran səsə - ruhun beşiyinə… (Mahirə Nağıqızının poeportreti...) , I məqalə. “Ədalət” qəzeti, 22.08.2019, № 137(5601), s.6; 238. Söz hikmətindən, ana sevgisindən doğan nəğmələrə, oradan da, haqqa çağıran səsə - ruhun beşiyinə… (Mahirə Nağıqızının poeportreti...) , II məqalə, “Ədalət” qəzeti, 23-24. 08. 2019, № 138(5602), s.12; 239. Söz hikmətindən, ana sevgisindən doğan nəğmələrə, oradan da, haqqa çağıran səsə - ruhun beşiyinə… (Mahirə Nağıqızının poeportreti...) , III məqalə, “Ədalət” qəzeti, 27.08.2019, №139(5603), s.6.; 240. Söz hikmətindən, ana sevgisindən doğan nəğmələrə, oradan da, haqqa çağıran səsə - ruhun beşiyinə… (Mahirə Nağıqızının poeportreti...) , III məqalə, “Ədalət” qəzeti, 27.08.2019, №139(5603), s.6.; 241. Söz hikmətindən, ana sevgisindən doğan nəğmələrə, oradan da, haqqa çağıran səsə - ruhun beşiyinə… (Mahirə Nağıqızının poeportreti...) , IV məqalə, “Ədalət” qəzeti, 29.08.2019, №140(5604), s.6.; 242. Söz hikmətindən, ana sevgisindən doğan nəğmələrə, oradan da, haqqa çağıran səsə - ruhun beşiyinə… (Mahirə Nağıqızının poeportreti...) , V məqalə, “Ədalət” qəzeti, 30-31.08.2019, № 141(5605), s.12. 243. “Unuda bilmirəm”,( Məktub-təqdimat), “Ədalət” qəzeti, 01.08.2019, № 129(5593), s.7. 244. "Ruhun beşiyi - poeziya (Mahirə Nağıqızı)" “Kredo” qəzeti, 28.09.2019. № 39(964), s.8. 245. "Ruhun beşiyi - poeziya (Mahirə Nağıqızı)" “Kredo” qəzeti, 02.10.2019. № 40(965), s.9. 246. "Ruhun beşiyi - poeziya (Mahirə Nağıqızı)" III məqalə, “Kredo” qəzeti, 16.10.2019. № 42(967), s.4.; 247. "Ruhun beşiyi - poeziya (Mahirə Nağıqızı)" IV məqalə, “Kredo” qəzeti, 06.11.2019. № 46(971), s.6.; 248. "Ruhun beşiyi - poeziya (Mahirə Nağıqızı)" V məqalə, “Kredo” qəzeti, 04.12.2019. № 450(975), s.6. 249. “Körpə duyğulu, saf ürəkli, incə rübablı şair – Tofiq Mütəllibov...” (İncə rübablı şair) – şərikli – Tofiq Mütəllibov. Seçilmiş əsərləri, 2 cilddə, I cild, Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, s.3-34. – 712 səh. 250. Xalq yazıçısı Bayram Bayramovun ədəbi portreti. – Zaur Ustac. Qələmdar (məqalələr toplusu), Bakı, “Ustac.az.” nəşrləri, 2020, s.3-40. – 298 səh. 251. Mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın yorulmaz tədqiqatçısı. (Dəyərli alim, şair və publisist Gülhüseyn Kazımlının 70 yaşına), “525-ci qəzet”, 01.02.2020, №12 (5393), s.20. 252. Dəyərli şair, alim və publisist. (Gülhüseyn Kazımlı – 70), “Kredo” qəzeti, 13.02.2020, №07(987), s.8-9. 268. Nəcməddin Mürvətovun “İnsanlıq fənnin”dən poetik dərsləri...”, “Kaspi” qəzeti, 8-10.02.2020, № 023(3863), s.23. 253. Xalqın sözçüsü şair və yaxud şairliklə müəllimliyin vəhtəti. I – V məqalə, 1-ci məqalə: “Kredo” qəzeti, 17.02.2020, № 08(088), s.6.; 2-ci məqalə: “Kredo” qəzeti, 21.02.2020, № 09(089), s.6.; 3-cü məqalə: “Kredo” qəzeti, 26.02.2020, № 10(990), s. 6.; 4-cü məqalə: “Kredo” qəzeti, 06.03.2020, № 11(991), s. 5.; 5-ci məqalə: “Kredo” qəzeti, 11.03.2020, № 12(992), s. 6.