Məzmuna keç

Rüfət Quliyev/Biblioqrafiya/Əsas elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rüfət Quliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 • "Əmək məhsuldarlığı" ("Elm və Həyat" jurnalı, №5, 1987, 2 səh., həmmüəllif - Z. Ağamətov).
 • "Охрана окружающей среды, как один из факторов повышения эффективности производства" (Пути интенсификации строитель-ного производства в Аз.ССР. Тематический сб. научных трудов; Азгоспроект, Баку, 1988, 3 səh.).
 • "İstehsalın effektivliyinin yüksəldilməsinin mühüm vasitəsi" ("Elm və Həyat" jurnalı, №11, 1989, 3 səh., həmmüəllif - A. Hacıyev).
 • "Некоторые аспекты проблемы повышения социально-экономической эффективности цементного производства в Азербайджанской ССР" (Проблемы ресурсосбережения в строительном комплексе Аз.ССР; Тематический сб. научных трудов: Азгоспроект, Баку, 1990, 2,5 səh.).
 • "Тенденция изменения эффективности основных фондов в промышленности Азербайджана" (Депонированные научные работы, Библиографический указатель АзНИИНТИ; №2 (6), Баку, 1994, 6 səh., həmmüəllif - Ə. Nuriyev).
 • "Azərbaycan sənayesi bazar Iqtisadiyyatına keçid mərhələsində" (Azərbaycan EA İqtisadiyyat İnstitutu, "Bazar münasibətlərinə keçid və Azərbaycanın iqtisadi inkişafının bəzi problemləri"; "Elm", Bakı, 1994, 6 səh., həmmüəllif - Ə. Nuriyev).
 • "İqtisadi islahatlar yeni iqtisadi təfəkkürə malik kadrlar tələb edir" (Elmi əsərlər, AzTU, Bakı, 1995, 2 səh., həmmüəllif - S. Əbdurəhmanova).
 • "Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici kapitalın rolu" ("Günay" qəzeti: №52, 1995, 2 səh.).
 • "Iноземнi iнвестицii та нацiональнi господарства" ("Iнвестицii I пiдприемництво в Украiнi", Сборник научных трудов, "Манускрипт", Киев, 1996, 8 səh., həmmüəllif - Y. Muradov).
 • "Риск - благородное дело" ("Гюнай", Газета №77, 19 июля; 1997, 2 səh.).
 • "Sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və onun təşkili məsələləri" ("Panorama", Газета №184, 25 сентября; 1997, 2 səh.).
 • "Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dövlətin köməyi vacibdir" ("Panorama", Газета № 201, 21 октября, 1997, 2 səh.).
 • "Проблемы интеграции экономики Азербайджана в мировую хозяйственную систему" (46-cı tədris metodiki və elmi-texniki konfransı Az.TU, Bakı, 1998, 7,5 səh.).
 • "Azərbaycan ekonomisine yapılan yatırımlar" ("Derigi" jurnalı, Türkiyə, 1999, 4 səh.).
 • "Azərbaycanın vergi sistemi və xarici kapital" (Научные труды Азербайджанского Технического Университета VIII т. № 1, 1 часть, Баку, 1999, 4 səh., həmmüəllif - F. Axundov).
 • "Проблемы стабилизации экономики Азербайджана" (Газета Киевский Вестник, №3 (5228), 14 января 1999, 4,5 səh.).
 • "Противоречия внешнеторгового оборота Азербайджана" (Киевский Вестник, Газета №4 (5229), 16 января 1999, 2 səh.).
 • "Активность иностранных инвесторов в Азербайджане" (Киевский Вестник, Газета №6 (5231), 21 января, 1999, 3,5 səh.).
 • "Иностранный капитал и бизнес в Азербайджане" ("Практика предпринимательства", Журнал № 8-9: (май-июнь), Киев, 1999, 2 səh.).
 • "The policy of foreign investment: problems and prospects" ("Consulting & Business", Журнал N 3; Баку, 2000, 3 səh.).
 • "Principles and peculiarities of the state investment policy" ("Businessman" jurnalı, iyun, Bakı; 2000, 2 səh.).
 • "Qeyri-neft sənayəsinin dirçəldilməsi iqtisadi strateqiyanın mühüm istiqamətidir" ("Businessman" jurnalı, oktyabr-noyabr, Bakı; 2000, 2 səh.).
 • "Foreign Investments and Azerbaijan Economy" ("Consulting and Business", jurnal, Bakı, 2000, 2 səh.).
 • "The Influence of Foreign Investments to Azerbaijan Economy" ("Verqilər" qəzeti, № 32, 30 dekabr, 2000, 4 səh.).
 • "Роль иностранных инвестиций в азербайджанской экономике" ("Caspian Research", Международный журнал; №1, апрель, Anglo-Caspian Publishing: 2001, 2 səh.).
 • " "European Tobacco-Baku" - tütün sənayesinin Azərbaycanda dirçəlişi " ("Contact" jurnalı, 1(8); Bakı, 2001, 3 səh.).
 • "Foreign investments & Azerbaijan Economy" ("Businessman" jurnalı, Yanvar-Mart, Bakı, 2001, 2 səh.).
 • "Foreign capital in nonpetroleum sector of Azerbaijan economy" ("Contact, Jurnal: 2(9), Bakı, 2001, 4 səh.).
 • "The role of foreign investment in the Azeri economy" ("CASPIAN", Jurnal, Bakı, 2001, 4 səh.).
 • "Market reforms in post Soviet Republics" ("Consulting & Business", Jurnal, Bakı; iyun 2001, 3 səh.).
 • "The state regulation of direct foreign investments" ("Contaсt", Журнал: 3(10), Баку; 2001, 3 səh.).
 • "Особенности формирования инвестиционной политики в странах с переходной экономикой" ("Consulting & Business", Журнал; сентябрь- октябрь, Баку, 2001, 3 səh.).
 • "Basic trends to investment activity in Azerbaijan economy" ("Businessman" jurnalı, oktyabr-dekabr, Bakı, 2001, 4 səh.).
 • "Market reforms: in post-socialist Republics" ("CASPIAN", Jurnal; Almatı, 2001, 4 səh.).
 • "Роль иностранных инвестиций в формировании национальной экономики Азербайджана" ("Azərbaycan yeni minillikdə", Dövlət kitabı, Bakı, 2001, 3 səh.).
 • "Economic transformation hinges on foreign investment" ("The Washington Times", 29 november; USA, 2001, 5 səh.).
 • "Макроекономiчна полiтика розвитку Азербайджану на межi столiть" ("Пiдприемництво в Украiнi", журнал, № 9, Киев, 2001, 3 səh.).
 • "State policy formation peculiarities for attraction of foreign investments" ("Consulting & Business", журнал, декабрь, Баку, 2001, 5 səh.).
 • "Инвестиционный климат в Азербайджане и препятствия на пути притока инвестиций" (Финансовая социология: проблемы и решения. Сборник статей. Daugavpils Universitet, Даугавпилс: Saule; Латвия, 2002, 16 səh.).
 • "Trends & Priorities: The economy growth in the Azerbaijan Republic and the CLS countries" ("Caspian Research", международный журнал, № 2, март; Anglo-Caspian Publishing, Баку: 2002, 2 səh.).
 • "Industrial investmens and capital occumulation" ("Consulting & Business", журнал; март, Баку, 2002, 2 səh.).
 • "Azerbaycanın ihracatında Türkiyenin rolu və qelişme perspektifleri" ("TİSAV" Haber bülteni, Ankara, Türkiyə, 2002, 4 səh., həmmüəllif - Ə.Nuriyev).
 • "Role of investment policy in Azerbaijan economic development" ("Businessman"; Журнал, Июль-сентябрь, Баку; 2002, 3 səh., həmmüəllif - M.Meybullayev).
 • "Investment process management under conditions of transfer to a market economy" ("Caspian Research", Международный журнал; №3, май; Anglo-Caspian Publishing: 2002, 1 səh.)
 • "Makroiqtisadi tənzimlənmə prosesi. Multiplikator konsepsiyası" (İqtisadi təlimlər tarixi. Az. Dövlət İqtisad Unvesiteti. Fəsil 15, paraqraf 4. "Nurlar", Bakı, 2002, 4 səh.).
 • "Azerbaycan-Türkiye iktisadi kalkınma ve ticaret recimi ilişkileri" ("BELDE" qəzeti, 16 avqust 2002, Ankara, (Türkiyə), 2002, 4 səh., həmmüəllif - Ə.Nuriyev).
 • "Türkiyeden Azerbaycana ithal edilen ürünlerin yıllara göre kapasite ve şekli" ("BELDE" qəzeti, 16 avqust 2002, Ankara, (Türkiyə), 2002, 4 səh.).
 • "Политика привлечения иностранных инвестиций в экономику Азербайджана в современных условиях" ("Consulting & Business", журнал; август; Баку, 2002, 2 səh.).
 • "Проблемы формирования импортозамещаемой модели развития в трасформирующейся (переходной) экономике" (Международная научно-практическая конференция “Конкурентоспособность региона“, Сборник статей: Даугавплис, Латвия - 2002, 4 səh., həmmüəllif - M.Meybullayev).
 • "Динамика воспроизводственной структуры экономики страны и политика привлечения иностранных инвестиций" ("СПЕКТР", журнал; декабрь, 2002, 2 səh.).
 • "Иностранные инвестиции в ненефтяном секторе Азербайджана" ("Интеграция"; газета исполнительных органов стран СНГ, №8(32), Москва; 2002, 5 səh.).
 • "National economic security - structure, basic criteria and implementation" ("Caspian Research", международный журнал, №5 (апрель); Anglo-Caspian Publishing, Казахстан, 2003, 2 səh., həmmüəllif - M.Əhmədov).
 • "Xarici investisiyaların cəlb edilməsinin hüquqi problemləri" (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar İnstitutu; “Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət” Elmi məqalələr toplusu, 34-cü buraxılış, Bakı; 2003, 2 səh.).
 • "Правовой режим инвестиционной деятельности" (Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksəliş yolunda: AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, məqalələr toplusu, V(XIV) buraxılışı, Bakı, ELM; 2003, 10 səh.).
 • "Tendencies of FDI to the post-socialist states" (İNVESTOR, № 19, Beynəlxalq biznes və maliyyə jurnalı, Türkiyə; 2003, 5 səh.).
 • "Yabançı yatırımların celb-edilmesinin hukuki meseleleri" ("NOKTA", № 8948, (11.08.2003), həftəlik siyasi xəbər dərgisi, Türkiyə; 2003, 3 səh.).
 • "İnvestisiyalar və iqtisadi artım" ("XX-XXI: İki əsrin nadir dövlət xadimi və lideri" mövzusunda elmi sessiyanın materialları (22.04.2003). AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı; 2003, 2 səh.).
 • "Milli iqtisadiyyatın inkişafında daxili və xarici investisiyanın rolu" (İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika, № 1-2, ADİU rüblük nəzəri və elmi-praktik jurnal; 2003, 6 səh.).
 • "Ziskani zahranicnich investic a dynamika zobnovene struktury ekonomiky Azerbajdzanu" (EURO ZPRAVODAJ, №3: Информационно-экономический журнал, Прага (Чехия); 2003, 2 səh.).
 • "Sosial fövqəladə halların qarşısının alınması tədbirləri, onların həyata keçirilməsinin hüquqi və iqtisadi mexanizmi" ("Ölkənin dayanaqlı inkişafında fövqalədə halların təsirinin zəiflədilməsinin əhəmiyyəti”, II Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 26-28 noyabr 2003; Bakı, 2003, 2 səh., həmmüəlliflər - C.Q.Cəmşidov, F.S.Talışınski).
 • "Regionun sosial-iqtisadi inkişafında xarici investisiyaların rolu" ("Lənkəran regionunun iqtisadi inkişaf problemləri" Respublika simpoziumunun materialları. 26-27 oktyabr 2003, AR Təhsil Nazirliyi, Lənkəran DU; 2003, 2 səh.).
 • "Non-oil FDI flows play a key role in Azerbaijan domestic market" (İNVESTOR - № 21, Beynəlxalq biznes və maliyyə jurnalı, İstanbul (Türkiyə); 2004, 5 səh.).
 • "Прямые иностранные инвестиции и экономический рост" ("Caspian Research", Международный журнал: №6, Anglo-Caspian Publishing; (Казахстан), 2004, 3 səh.).
 • "Инвестиции и развитие регионов Азербайджана" (Материалы республиканской конференции "Перспективы использования природных ресурсов и экономическое развитие южного региона Азербайджана", Ленкоранский Государственный Университет: 2004, 2 səh.).
 • "Особенности инвестиционной политики в странах с переходной экономикой" (Вiсник Киiвского Нацiонального Унiверситету iм.Тараса Шевченка, "Наукове видания", серия "Економика", выпуск 69, Киев: 2004, 3 səh.).
 • "Фондовый рынок и привлечение портфельных инвестиций" ("İqtisadiyyat və audit", aylıq elmi-praktik jurnal, № 7: 2004, 3 səh.).
 • "К вопросу формирования благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане" ("Sosial bilgilər"; № 2, Təhsil cəmiyyəti, 2004, 6 səh.).
 • "Проблемы и особенности реализации иностранных инвестиций в условиях переходной экономики" ("Банкiвска справа", Научно-практическое издание, №2(56), Киев, (Украина): 2004, 6 səh.).
 • "The global investment capital and Azerbaijan" (Сб. статей международной конференции по теме "Глобализация и региональное экономическое развитие", АГЭУ, Баку; 2004, 4 səh.).
 • "Инвестиции в экономику Азербайджана: стратегия и тактика" (AMEA Xəbərləri (humanitar və ictimai elmlər seriyası – iqtisadiyyat), № 2, Bakı, 2004, 12 səh.).
 • "Мировой инвестиционный капитал и Азербайджан" (Журнал "Практика международного бизнеса"; №6, Москва, 2004, 21 səh.).
 • "Инвестиции: теория и практика" ("İqtisadiyyat" qəzeti, №07(341), 2005, 10 səh.).
 • "Опыт трансформации отношений собственности в ряде постсоциалистических стран" ("İqtisadiyyat və həyat" jurnalı, № 3, Bakı, 2005, 11 səh.).
 • "Azərbaycan regionlarının sosial–iqtisadi inkişafının bəzi problemləri" ("Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının aktual problemləri" mövzusunda elmi-praktik konfransın Materialları, BDU, Bakı, 2005, 4 səh., həmmüəllif - T.Həsənov).
 • "Проблемы глобальных инвестиций и Азербайджан" ("İqtisadiyyat və audit", aylıq elmi-praktik jurnal, № 2, Bakı; 2005, 7 səh.).
 • "Инвестиционный климат в Азербайджане благоприятный" (Специальный выпуск газеты "Игтисадиййат" и Союза экономистов Азербайджана, 2005, 2 səh.).
 • "Azad iqtisadi zonaların fəaliyyətinin dünya təcrübəsi və onun Azərbaycanda tətbiq edilmə imkanları" ("Maliyyə və uçot" jurnalı, N 6 (150): 2005, 6 səh.).
 • "Некоторые аспекты приватизации: опыт и перспективы преобразования собственности" ("İqtisadiyyat" qəzeti, №39(373), 2005, 12 səh.).
 • "Податкова система та iнвестицiйна привабливiсть економiки" ("ВIСНИК", Научный журнал Хмельницкого Национального Университета, часть 2, том 2; Хмельницкий (Украина), 2005, 3 səh., həmmüəllif - M.V.Romanyuk).
 • "Мировые тенденции движения инвестиционного капитала в Азербайджане" ("İqtisadiyyat və audit", aylıq elmi-praktik jurnal, № 11(65), Bakı: 2005, 5 səh.).
 • "Приватизация в Азербайджане: накопленный опыт и перспективы" (Professor–müəllim və aspirantların Azərbaycan Texniki Universitetinin 55 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın məruzə materialları, 2 hissə, 2005, 4 səh.).
 • "Налогообложение прямых иностранных инвестиций" ("Vergi Xəbərləri" jurnalı N 01, 2006, 9 səh.).
 • "Certain aspects of privatization in Azerbaijan" ("CASPIAN NEWS", Jurnal, Yanvar 2006, 4 səh.).
 • "Улучшается инвестиционный климат Азербайджана" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 15(402), 2006, 12 səh.).
 • "İnvestisiya mühitinin yaxşılaşması iqtisadiyyatın inkişafında əsas amildir" ("Azərbaycan" qəzeti, N 87 (4310), 2006, 12 səh.).
 • "Страхование в Азербайджане: состояние и перспективы" (Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Формирование новой парадигмы страхования", Киевский Национальный Университет им. Т.Шевченко; Вiсник КНУ, серия "Економика", выпуск 81-82, Киев; 2006, 4 səh.).
 • " "Голландская болезнь": теория и практика" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 34-35 (421), 2006, 12 səh.).
 • " "Голландская болезнь": теория и практика (на примере Азербайджанской Республики)" (Журнал "Практика международного бизнеса" №3(30), Московский институт международного бизнеса, Москва, 2006, 7 səh.).
 • "Развитие регионов: проблемы и перспективы" (Журнал "Регион плюс" №14 (14); Баку, 2006, 4 səh.).
 • "Особенности инвестиционной политики Азербайджана на современном этапе" ("Milli iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli" mövzusunda Beynəlxalq konfransın Materialları, 3-cü cild, Dövlət İqtisad Universiteti, 2007, 9 səh.).
 • "Ускоренное развитие экономики и "голландская болезнь" ("İqtisadiyyat" qəzeti № 11-12 (454), 13 (455) 2007, 21 səh.).
 • "Свободные экономические зоны в мировой практике" (Журнал "Регион плюс", №9(29); 2007, 5 səh.).
 • "Вопросы формирования СЭЗ в Азербайджане" (Журнал "Регион плюс", №10(30); 2007, 5 səh.).
 • "Финансовый рынок Азербайджана в условиях глобализации (Вiсник КНУ, серия "Экономика", Киевский Национальный Университете им. Т.Шевченко, выпуск 91; Киев, 2007, 5 səh.).
 • "Экономическая политика и стандарты" (Международный журнал STANDART № 1(1), апрель 2007, 3 səh.).
 • "Интенсивное развитие экономики и "голландская болезнь" ("Dirçəliş - XX1 əsr" jurnalı, ABQ və BMİ, 106-107, 2006-2007, 16 səh.).
 • "Инновационное развитие как основа диверсификации экономики" (Материалы конференции "Развитие инновации: проблемы и решения", Президиум НАНА, Центр гос. регистрации НИОКР и защищённых диссертаций; Баку, 2007, 3 səh.).
 • "Ускоренное развитие открытой экономики со значительным сырьевым сектором" (Международный сборник научных трудов, том 8: Балтийская Международная Академия, Рига; 2006-2007, 21 səh.).
 • "Hərtərəfli inkişaf naminə" ("Consulting & Business" jurnalı, № 07 (Vol. 122) 2007, 2 səh.).
 • "Функционирование свободных экономических зон" ("Dirçəliş - XX1 əsr" jurnalı, ABQ və BMİ, 110-111, 2007, 13 səh.).
 • "Экономика Дубая: некоторые аспекты развития" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 15 (510), 17-23 aprel 2008, 12 səh.).
 • "İqtisadi müstəgilliyimizə etibarlı təminat yaratmış lider" (Azərbaycan qəzeti, №86 (4897), 24 aprel 2008, 12 səh.).
 • "Модель "общества потребления": современные тенденции развития" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 26-27 (522), 23 iyun-2 iyul 2008, 12 səh.).
 • "İqtisadi müstəqilliyimizə etibarlı təminat yaratmış lider" ("Dirçəliş - XX1 əsr" jurnalı, ABQ və BMİ, 122-123, 2008, 12 səh.).
 • "Рейганомика": уроки экономической истории" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 34-35 (530), 7-20 avqust 2008, 12 səh.).
 • "Современные реалии экономики "общества потребления" ("Dirçəliş - XX1 əsr" jurnalı, ABQ və BMİ, 126-127, 2008, 11 səh.).
 • "Роль лидера в экономике независимого Азербайджана на пороге третьего тысячелетия" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 48 (543), 12 noyabr 2008, 12 səh.).
 • "Мировой финансовый кризис и "общество потребления" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 55 (550), 25-29 dekabr 2008, 12 səh.).
 • "Нео "Рейганомика" - ХХİ век" ("Право и политология", периодический научный журнал, № 4 (5), г. Тбилиси (Грузия): декабрь 2008, 6 səh.).
 • "Стабильная нестабильность (Общество потребления и мировой финансовый кризис)" (Журнал "Регион плюс", №1(69); 1 января 2009 (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 10 səh.).
 • "Новейшая экономическая история США сквозь призму экономических кризисов" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 05 (552), 05-11 fevral 2009, 24 səh.).
 • "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər ölkədə demokratik prosesləri və tərəqqini daha da sürətləndirəcək" ("Azərbaycan" qəzeti № 48, 1 mart 2009, 8 səh.).
 • "Мировой финансовый кризис – глобальная экономическая "деволюция" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 18 (565), 08-14 may 2009, 10 səh.).
 • "Вверх по лестнице, ведущей вниз" (Журнал "Регион +" № 9 (77), 1 мая 2009, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 10 səh.).
 • "Сколько будет длиться "век нефти"?" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 29 (576), 10-16 iyul 2009, 16 səh.).
 • "Современный финансовый кризис сквозь призму экономической теории Маркса" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 38 (585), 11-17 sentyabr 2009, 13 səh.).
 • "Мировой опыт развития сельского хозяйства и продовольственная безопасность государства" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 43 (590), 16-22 oktyabr 2009, 15 səh.).
 • "Как прокормить 9 миллиардов?" (Журнал "Регион +" № 24 (92), 15 декабря 2009, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 12 səh.).
 • " Economy of "Consumer Society" " (Matej Bel University, Eruditio Mores Futurum. Acta Aerarii Publici, Slovakiya, 2009-cu il, 11 səh.).
 • "Кризис современной мировой экономики и идеи марксизма" (Газета "Зеркало" № 18, 30 января 2010 года, 12 səh.).
 • "Türkiyənin sərmayə qoyduğu ölkələr sırasında Azərbaycan birinci olub" ("EcoVision" jurnalı, Bakı, fevral 2010, 2 səh.).
 • "Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi transformasiyası" (Heydər Əliyev və inkişafın Azərbaycan modeli kitabına daxil olmuşdur. Bakı, "Azərnəşr", 2010 (416 səh), 10 səh.).
 • "Формирование посткоммунистической социально-экономической модели Азербайджана" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 10 (611), 12-18 mart 2010, 15 səh.).
 • "Azərbaycan və Ukrayna strateji tərəfdaşdırlar" (Milli Məclis Analitik informasiya jurnalı, mart-aprel 2010, 6 səh.).
 • "Блеск и нищета" американского доллара" (Журнал "Регион +" № 7 (99), 1 апреля 2010, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 13 səh.).
 • "Его величество" американский доллар" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 15 (616), 16-22 aprel 2010, 13 səh.).
 • "Xalqın xilaskarı" (Respublika qəzeti № 125 (3840), 12.06.2010, 4 səh.).
 • "Сильное звено" (Журнал "Регион +" № 17 (109), 1 сентября 2010, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 15 səh.).
 • "Финансовая система Азербайджана в условиях мирового экономического кризиса" (Azərbaycan İqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli İnkişaf modelinin formalaşması problemlərinə həsr olunmuş Respublika səviyyəli Elmi-praktik konfransının materiallar toplusuna daxil olmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı 2010, "Şərq-Qərb" mətbəəsi, 4 səh.).
 • "Sosial-iqtisadi yüksəliş yolu" ("Respublika" qəzeti № 282 (3997), 25.12.2010, 3 səh.).
 • "Стабильная валюта – важнейший фактор динамично развивающейся экономики Азербайджана" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 15 (688), 22-28 aprel 2011, 10 səh.).
 • "İnnovasiyalar - Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyidir" (H.Əliyev və Azərbaycanın Müasirləşmə Strategiyası, Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərnəşr, 2011, 9 səh.).
 • "Современное "общество потребления" или дорога цивилизации в никуда" ("İqtisadiyyat" qəzeti, № 35 (688), 9-15 sentyabr 2011, 11 səh.).
 • "Деякі аспекти сучасного стану державних фінансів Азербайджану" (Казна Україна, № 5 (14), 2011, 8 səh.).
 • "Avro: Öldürmək olmaz, əfv etməli!" (Журнал "Регион +" № 1 (141), 05 yanvar 2012, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 8 səh.).
 • "İqtisadiyyatın Azərbaycan Modeli" (Azərbaycan 2020 İnkişafın yeni hədəfləri, Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərnəşr 2012, 9 səh.).
 • "Экономика Армении в постепенной деградации или в непрерывном кризисе?" (Журнал "Регион +" № 12 (152), 20 İYUN 2012, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir), 6 səh.).
 • "Современное "общество потребления" или дорога цивилизации в никуда" (Журнал "Бухгалтерские Новости", Эстония, 4 (139), 2012 (русский и эстонский) ).
 • "Брендомания как реальность и болезнь современного общества" (Журнал "Consultant" 6/2012 (рус., Молдова) ).
 • "Брендомания как реальность и болезнь современного общества" (Журнал "Регион плюс" №19 (159), 5 октября 2012 года (азерб., рус.,англ.) ).
 • "Международный опыт накопительных фондов и азербайджанская модель использования нефтегазовых доходов" (Газета "İqtisadiyyat", №05 (762), 8-14 февраля 2013 года, (русский) ).
 • "Müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir" ("Heydər Əliyev Boyük Azərbaycanlı" 90 illik yübileyinə həsr olunmuş kitab – may 2013).
 • "Müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir" (Журнал "Yaşıl Çay", май 2013, 04(06) ).
 • "Государственно-рыночное развитие сельского хозяйства Азербайджана" ("Yaşıl Çay" Jurnalı, iyul 2013, 05(07) ).
 • "Экономическая роль малого и среднего бизнеса в глобализирующемся мире" (Газета "İqtisadiyyat", №31-32 (789), 7-22 август 2013 год (русский) ).
 • "Государственный нефтяной фонд – как одна из эффективных моделей накопительных фондов в мире" (Azərbaycan dövlət quruculuğu və beynəlxalg münasibətlər institutu, “Dirçəliş” XXI ƏSR, 176-177/2013).
 • "Долги бывают разные…" (Журнал "Регион +" № 36 (200), 29 октября 2013, (Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində dərc edilir) ).
 • "Место Азербайджана в глобализирующемся мире" (15 illik yubiley, İnsan Hüquqları İnstitutunun tərəfdaşları).
 • "Финансовый рынок Азербайджана в условиях глобализации" (Газета "İqtisadiyyat", №51-52 (794), 27 декабря 2013 год (русский) ).
 • "Международный опыт накопительных фондов" (Газета "İqtisadiyyat" №05(762), 8-14.02.2013).
 • "Экономическая роль малого и среднего бизнеса" (Газета "İqtisadiyyat" №31-32(789), 7-22.08.2013).
 • "Финансовый рынок Азербайджана в условиях глобализации" (Газета "İqtisadiyyat" № 51-52(794), 27.10.2013).
 • "Инфляция: истоки, проблемы и ожидания" (Газета "İqtisadiyyat" №02 (796), 17-23 январь 2014 год (русский) ).
 • "Феномен глобализации и Азербайджан" (Журнал "Международного права и международных отношений" 2013\3).
 • "Мировая инфляция, или возможен ли экономический рост без неё?"[1] (Журнал "Region +" 29.01.2014).
 • "Модели развития малого и среднего бизнеса в условиях глобализации" ("Yaşıl Çay" 01(10) 02.2014).
 • "Власть спекулятивного капитала - мнение эксперта"[2] (Журнал "Region +", 02.04.2014).
 • "Мировая экономическая политика и Азербайджан"[1] (Газета "İqtisadiyyat" № 33 (826), 22-28.08.2014).
 • "Финансовый рынок Азербайджана: современное состояние и перспективы развития" (Журнал "Весник" КНУ Экономика 1(154) 2014).
 • "Мировое экономическое господство или кто правит миром"[3] (Журнал "Region +", 23.10.2014).
 • "Инфляция: истоки, проблемы и ожидания" (Газета "İqtisadiyyat" №02(796), 17.01.2014).
 • "Мировое экономическое господство или кто правит миром" (Газета "İqtisadiyyat" №43(836), 31.10.2014).
 • "Диктат ТНК в современной мировой экономике" (Газета "İqtisadiyyat", 02(847), 16-22 январь 2015).
 • "Диктат ТНК в современной мировой экономике"[4] (Журнал "Region +", 21.01.2015).
 • "Современные экономические теории и модели социально-экономического развития" (Газета "İqtisadiyyat", 24(868), 19-24 июнь 2015).
 • "Налоговая политика в некоторых странах мира: анализ и сравнение" (Газета "İqtisadiyyat", 35(879), 4-10 сентябрь 2015).
 • "Современные экономические модели и Азербайджан"[5] (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.; Зміст №171, 4,5 səh.).
 • "Устойчивое развитие экономики Азербайджана в условиях мирового кризиса"[6] (Газета "İqtisadiyyat", 43(887), 30 октябрь-5 ноябрь 2015, 1 səh.).
 • "Стабильное развитие экономики Азербайджана в условиях неблагоприятной мировой конъюктуры"[7] (ХІІ Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции и перспективы развития финансовой системы Украины», WTPDFSU'2015, 29-30 октября 2015).

İstinadlar[redaktə]

 1. http://regionplus.az/posts/view/33403
 2. http://www.regionplus.az/posts/view/36311
 3. http://www.regionplus.az/posts/view/47493
 4. http://regionplus.az/posts/view/51955
 5. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/index.php/ua/2013-03-12-04-05-11/170-ua-2
 6. http://www.iqtisadiyyat.com/pdf/8589843-%28887%29%20yeniqti-2015.pdf
 7. https://drive.google.com/folderview?id=0B5c3tHA9bUxBc01MeDhGY1dWR28&usp=sharing