Rüfət Quliyev/Biblioqrafiya/Tezisləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rüfət Quliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  • "Разгосударствление и приватизация - решающий этап процесса перехода к рыночным отношениям" (Тезисы докладов респуб. конф. "Проблемы формирования системы смешанной экономики", АзТУ, Баку, 1991, 1,5 səh.).
  • "İqtisadi islahatların bəzi istiqamətləri haqqında" ("Keçid dövründə iqtisadiyyatın mahiyyət dəyişiklikləri və onun metodoloji - nəzəri problemləri", Konfrans tezisləri, Az. Dövlət İqtisad İnstitutu, Bakı, 1995, 1,5 səh., həmmüəllif - N.Nərimanov).
  • "Прямые иностранные инвестиции в азербайджанской экономике" (Бакинский Университет Бизнеса, 27 мая, 2000, 2 səh., həmmüəllif - N.Nərimonov).
  • "Сравнительный анализ источников финансирования капитальных вложений в странах с переходной экономикой" (ATU professor-müəllim heyəti və aspirantlarının 48-ci yubiley tədris metodiki və elmi-texniki Konfransı, I hissə, Bakı-2002, 2 səh.).
  • "Тенденции изменения отраслевой структуры инвестиций в основной капитал в странах с переходной экономикой" (ATU professor-müəllim heyəti və aspirantlarının 48-ci yubiley tədris metodiki və elmi-texniki Konfransı, I hissə, Bakı-2002, 2 səh.).
  • "Инвестиционная политика и макроэкономическое развитие Азербайджана" (Проблемы и пути развития предпринимательства и права в XX веке. Сборник тезисов. Балтийский Русский Институт. Международная Академия наук высшей школы, Рига, 2002, 3 səh., həmmüəllif - M.Meybullayev).
  • "İnvestisiyalar iqtisadi artımın əsasıdır" ("H.Əliyev və Azərbaycanda elmi-texniki tərəqqi" mövzusunda elmi-praktik konfrans, I hissə, ATU, Bakı, 2003, 2 səh.).