Rəşid Ələkbərov/Biblioqrafiya/Məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rəşid Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. RS12.08. Алекперов Р.К. Создание распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков. Информационные технологии. 2012, № 2.C. 2-7. Рассмотрены принципы создания распределенных вычислительных сред на основе технологии вычислительных облаков. Проведенный анализ показывает, что вычислительные облака обладают следующими преимуществами: увеличение доступных вычислительных мощностей, обеспечение пользователей неограниченным дисковым пространством, высокоскоростная обработка данных, оплачивание фактического использования компьютерных ресурсов и т. д.
 2. RS12.07. Алекперов Р.К., Гусейнова А.А. Разработка адаптивной модели для оптимального распределения нагрузки в корпоративных сетях. Телекоммуникации. 2012, № 9. C. 17-21. В работе проанализирована нагрузка на каналы связи в корпоративных сетях и построена тригонометрическая модель нагрузки на каналы связи. Проведенный анализ показал, что статистические данные не полностью обеспечивают прогнозирование нагрузки на каналы связи. Построенная математическая модель сглаживает случайные выбросы в статистические данные и дает возможность прогнозирования количества будущих обращений. Имеется возможность проведения на основе данной модели практических работ по обеспечению равномерного распределения трафика.
 3. RS11.05. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Социально-экологи¬ческие проблемы утилизации использованных компью¬теров. Информационное общество, 2011, № 3. C. 28-34. В статье рассматриваются вопросы использования в организациях и учреждениях физически и морально устаревших компьютеров. Анализируются социально-экологические проблемы утилизации не пригодных для использования компьютеров и предлагаются пути решения указанных проблем.
 4. AM11.07. Ələkbərov R.Q., Hüseynova A.Ə. Korporativ şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün yanaşma İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, № 2, S.24-30. Məqalədə korporativ şəbəkələrdə istifadəçiləri maraqlandıran veb-resursların multiagent texnologiyalarının köməyi ilə təyini və onların qeyri-iş vaxtı istifadəçilərə yaxın keş-serverlərdə yerləşdirməklə əlaqə kanalından səmərəli istifadə edilməsi məsələlərinə baxılmışdır. Bu məqsədlə korporativ şəbəkədə toplanmış sənədlər müəyyən kriteriyaya görə klasterləşdirilmiş və yeni daxil olan sənədlərin mövcud klasterlərdə yerləşdirilməsi üçün alqoritm təklif edilmişdir.
 5. RS10.02. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, № 1. С. 3-7. В статье предложена модель синтеза надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической структурой. В качестве базовой среды используются компьютерные сети. При организации распределенных вычислений в качестве критериев оптимизации используются параметры стоимости и надежности.
 6. RS10.08. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. «Вычислительные облака»: современное состояние, проблемы и перспек¬тивы. Телекоммуникации, 2010, № 9. С. 15-24. В данной работе рассмотрены принципы создания распределенных вычислительных систем на основе технологии «вычислительных облаков». Проведенный анализ показал, что «вычислительные облака» обладают следующими преимуществами: увеличение доступных вычислительных мощностей, обеспечение пользователей неограниченным дисковым пространством, высокоскоростная обработка данных, оплачивание фактического использования компьютерных ресурсов, обеспечение безопасности хранения данных и т.д.
 7. AM10.10. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, №2, S.3-14. Məqalədə təşkilat və müəssisələrdə istifadə edilən fıziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kompyuterlərdən necə istifadə olunması məsələlərinə baxılmışdır. İstifadəyə yararsız kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri təhlil edilmiş və müvafiq təkliflər verilmişdir.
 8. AM10.09. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2010, №2,S.3-8. Məqalədə təşkilat və müəssisələrdə istifadə edilən fıziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kompyuterlərdən necə istifadə olunması məsələlərinə baxılmışdır. İstifadəyə yararsız kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri təhlil edilmiş və müvafiq təkliflər verilmişdir.
 9. AM10.01. Ağayev B.S., Ələkbərov R.Q. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, №2, S.52-60. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu təklif edilmişdir. Metod səsyazma qurğularının sərt disk həcminə qənaət etməyə və kanalın buraxıcılıq qabiliyyətindən istifadə effektivliyini yüksəltməyə imkan verir. Kodlama səs siqnallarının amplitud-tezlik xarakteristikalarını təhrif etmədiyi üçün yazılan telefon danışıqlarının keyfiyyət göstəricilərini pisləşdirmir.
 10. RS09.08. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред на базе компьютерных сетей. Телекоммуникации, 2009, № 10. С. 5-9. Рассмотрены основные проблемы синтеза распределенных вычислительных сред (РВС) на базе компьютерных сетей. Показано, что при создании РВС на основе компьютерных сетей надо учитывать такие факторы, как архитектура, надежность, безопасность, производительность компьютеров, скорость передачи каналов связи, разнородность подзадач по вычислительной сложности, оптимальное распределение заданий и т.п.
 11. RS07.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий. Искусственный интеллект, 2007, № 4. В работе предложена модель синтеза надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической структурой. В качестве базовой среды используются компьютерные сети. При организации распределенных вычислений в качестве критериев оптимизации используются параметры стоимости и надежности.
 12. RS05.02. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды на базе корпоративных сетей. Телекоммуникации, 2005, №1. C.23-26. Рассмотрены архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды. В качестве базовой среды используются корпоративные сети. Введено понятие провайдера вычислительных услуг, который на коммерческой основе оказывает услуги по решению сложных задач, требующих большой вычислительной мощности. Предложенная среда имеет двухуровневую архитектуру. На первом уровне реализуются функции провайдера вычислительных услуг, а на втором – функции администратора вычислений, который непосредственно ответствен за решение сложных задач. В зависимости от требований для решения задач могут быть использованы услуги различных администраторов вычислений.
 13. RS04.13. Алекперов Р.К. Организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей. Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук, 2004, т. XXIV, № 3. C. 237-240. В работе рассмотрены организационно-технологические аспекты решения больших задач на базе компьютерных сетей. В качестве базовой среды используются компьютерные сети. Введено понятие провайдера вычислительных услуг, который на коммерческой основе оказывает услуги по решению сложных задач, требующих большой вычислительной мощности. Предложенная среда имеет двухуровневую архитектуру. На первом уровне реализуются функции провайдера вычислительных услуг, а на втором уровне – функции администратора вычислений, который непосредственно ответствен за решение сложных задач.
 14. RS04.07. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе. Проблемы управления и информатики, 2004, № 5. C. 140-145. В статье с целью минимизации времени выполнения предлагается методика эффективного распределения заданий в распределенной системе с учетом загруженности компьютеров и межкомпьютерных взаимодействий.
 15. RS04.08. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе. Автоматика и вычислительная техника, 2004, № 5. C. 55-61. На основе использования метода математического программирования предложена методика оптимального назначения заданий в распределенной системе, учитывающая загруженность компьютеров и межкомпьютерных связей, с целью минимизации времени выполнения заданий.
 16. RS04.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях. Известия НАНА. Серия физико-технических и математических наук, 2004, № 2. C. 19-22. Рассматриваются принципы построения распределенной системы поддержки принятия решений, выполняющей оценки альтернатив, претендующих на высокое звание. Система разработана на основе интернет-технологий.
 17. RS04.11. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном методе организации надежной распределенной вычис-лительной среды с применением мультиагентных технологий. Сетевые и алгоритмические задачи распределенных вычислений. 2004, C. 166-172. В статье для организации распределенных вычислений на базе компьютерных сетей используется мультиагентная технология. Согласно данной технологии агенты ведут статистику свободных вычислительных ресурсов компьютеров и сообщают администратору сети объем сводных вычислительных ресурсов каждого компьютера, которые могут быть использованы для организации распределенных вычислений, осуществляют прием, контроль над ходом выполнения подзадач и передают результаты вычислений.
 18. EР02.03. Abbasov A.M., Alguliyev R.M., Alekberov R.K. Functional - technological aspects of realization of access control tasks in corporative networks. Applied and Computational Mathematics,2002,Vol.1,no.1,pp.14-20. The functional-technological aspects of realization of tasks of access of controlled objects in protected informational-network environment are addressed in this article with the purpose of that, the analysis of principles of corporate networks building on the basis of inter-network screens with virtualization and segmentation of their resources has been carried out.
 19. RS06.26. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Синтез распределенной вычислительной среды с много-уровневой иерархической архитектурой. Телекоммуникации, 2006, № 3. С. 21-23. Предложена модель синтеза надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической структурой. В качестве базовой среды выбраны компьютерные сети. При организации распределенных вычислений в качестве критериев оптимизации используются параметры стоимости и надежности.
 20. AM10.09. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompyuterlərin utilizasiyasinin sosial-ekoloji problemləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2010, №2, S.3-8. Məqalədə təşkilat və müəssisələrdə istifadə edilən fıziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kompyuterlərdən necə istifadə olunması məsələlərinə baxılmışdır. İstifadəyə yararsız kompyuterlərin utilizasiyasının sosial-ekoloji problemləri təhlil edilmiş və müvafiq təkliflər verilmişdir.
 21. AM10.01. Ağayev B.S., Ələkbərov R.Q. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2010, №2, S.52-60. Audio-mining sistemləri üçün təhrifədavamlı kompressiya metodu təklif edilmişdir. Metod səsyazma qurğularının sərt disk həcminə qənaət etməyə və kanalın buraxıcılıq qabiliyyətindən istifadə effektivliyini yüksəltməyə imkan verir. Kodlama səs siqnallarının amplitud-tezlik xarakteristikalarını təhrif etmədiyi üçün yazılan telefon danışıqlarının keyfiyyət göstəricilərini pisləşdirmir.
 22. RS07.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий. Искусственный интеллект, 2007, № 4. В работе предложена модель синтеза надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической структурой. В качестве базовой среды используются компьютерные сети. При организации распределенных вычислений в качестве критериев оптимизации используются параметры стоимости и надежности.
 23. RS06.26. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Синтез распределенной вычислительной среды с много-уровневой иерархической архитектурой. Телекомму-никации, 2006, № 3. С. 21-23. Предложена модель синтеза надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой иерархической структурой. В качестве базовой среды выбраны компьютерные сети. При организации распределенных вычислений в качестве критериев оптимизации используются параметры стоимости и надежности.
 24. RS05.02. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды на базе корпоративных сетей. Телекоммуникации, 2005, №1. C.23-26. Рассмотрены архитектурно-технологические принципы создания распределенной вычислительной среды. В качестве базовой среды используются корпоративные сети. Введено понятие провайдера вычислительных услуг, который на коммерческой основе оказывает услуги по решению сложных задач, требующих большой вычислительной мощности. Предложенная среда имеет двухуровневую архитектуру. На первом уровне реализуются функции провайдера вычислительных услуг, а на втором – функции администратора вычислений, который непосредственно ответствен за решение сложных задач. В зависимости от требований для решения задач могут быть использованы услуги различных администраторов вычислений.
 25. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage Distribution in Data Processing Centers. The Ninth International Conference on Digital Society - ICDS 2015, February 22 - 27, 2015 - Lisbon, Portugal
 26. Alguliyev R.M., Hashimov M.A., Mammadov E.C. The Perspectives of Cloud Technology Implementationin digital Library. SYLWAN Journal (Poland) 2015. Number 3. Vol 159. pages 97–108.
 27. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. A Model of Computational Resources Distribution Among Data Center Users. International Journal of Advancements in Computing Technology (IJACT) March 2015.Volume 7, Number 2, pages 1–6.
 28. Pashaev F.H., Hashimov M.A. Development of the Model of Dynamic Storage. Distribution in Data Processing Centers. International Journal of  Information Technology and Computer Science (IJITCS) April 2015, Vol. 7, No. 5, pages 18–24.
 29. Алекперов Р.К., Пашаев Ф.Х, Гашимов М.А. Разработка модели оптимального распределения ресурсов памяти в вычислительных сетях. Телекоммуникации. 2015. № 6.,ст. 43-49.
 30. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, s 3-11.
 31. Алекперов Р.Г., Пашаев Ф.Г., Гашимов М.А. Модель распределения между пользователями вычислительных ресурсов в дата-центре. İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №2, s 53–60.
 32. Ələkbərov R.Q., Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Jurnalı,  2015, №2, s 4–15.
 33. Ələkbərov R.Q. AzScienceNet elm-kompüter şəbəkəsi: inkişaf mərhələləri, internet xidmətləri və perspektivləri. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri Jurnalı,  2016, №1, s 12–21.
 34. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyaları: xidmətlər, problemlər və tətbiq sahələri. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri Jurnalı, 2016, №1, s. 3–10.
 35. Alakbarov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A.  Development of the Method of Dynamic Distribution of Users' Data in Storage Devices in Cloud Technology. Advances in Information Sciences and Service Sciences (AISS) January 2016, Vol.8, No.1, pp.16–21, ISSN: 197603700. 
 36. Alakbarov R., Pashayev F., Hashimov M., Development of the Method of Dynamic Distribution of Users’ Data in Storage Devices in Data Processing Centers. SAI Computing Conference 2016, July 13-15 - London, UK, p 541-544. 
 37. Ələkbərov R.Q. Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. Bakı, 2016, N:2., s. 26-36.
 38. Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R. Mobil hesablama buludları: movcud vəziyyəti, axitekturası və problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. Bakı, 2017, N:1., s. , 42–52.
 39. Alakbarov R., Pashayev F., Alakbarov O. Forecasting Cloudlet Development on Mobile Computing Clouds // I.J. Information Technology and Computer Science, 2017, Vol.9, No.11, pp.23-34.
 40. Alakbarov R.K., Alakbarov O.R. Effective use Method of Cloudlet Resources by Mobile Users // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), 2018, Vol.2, pp.46-52.
 41. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alakbarov R.G., Alakbarov O.R., The skyline operator for selection of virtual machines in mobile computing // International Journal of Modern Education and Computer Science, 2018, vol.10, no.11, pp.1-10.
 42. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bakı, 2018, pp.50-52.
 43. Ələkbərov R.Q., Ələkbərov O.R., Mobil hesablama buludlarında təhlükəsizlik və konfidensiallıq məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2018. N: 1, s.92–102.
 44. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Application and Security Issues of Internet of Things in Oil-Gas Industry // International Journal of Education and Management Engineering (IJEME), 2018, vol.8, no.6, pp.24-36.
 45. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., Neft-Qaz quyularının monitorinqində Əşyaların İnterneti texnologiyalarından istifadə məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2019. N:1, s.67–77.
 46. Alekberov R.K., Alekperov O.R. Procedure of effective use of cloudlets in wireless metropolitan area network environment // International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC), 2019, vol.11, no.1, pp.93-107.
 47. Р.Г. Алекперов. Мобильные вычислительные облака: текущее состояние и перспективы развития // Телекоммуникации. 2020. № 2.  ст. 37-47.
 48. Ələkbərov R.Q., Ağayev B.S., Ətraf mühitin akustik küy çirklənməsi: problemlər və həllər // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2020, N:1, s.26–37.
 49. Ələkbərov R.Q., Həsənli A.Ş., Bulud texnologiyalarında serversiz hesablama xidməti // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, N:2, s.72–79.
 50. Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A., Buludəsaslı SCADA sistemlərinin təhlükəsizlik məsələlərinə // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, N:2, s.3–12.
 51. Aliguliyev R.M., Alekberov R.K., Tahirzada S.F. An Architecture for Big IoT Data Analytics in the Oil and Gas Industry // International Journal of Hyperconnectivity and the Internet of Things, 2020, vol.4, no.2, pp. 25-37.
 52. Alekberov R.K. Method for Effective Use of Cloudlet Network // International Journal of Computer Network and Information Security (IJCNIS), 2020, vol.12, no.5, pp.46-55.