Rəşid Ələkbərov/Biblioqrafiya/Tezisləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rəşid Ələkbərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


 1. AT12.13. Ələkbərov R.Q. AR-nın elmi qurumlarında böyük hesablama və yaddaş resurmları tələb edən mürəkkəb məsələlərin həlli üçün hesablama mühitlərinin yaradılması texnologiyaları. E-elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2012, S.71-72.
 2. AT12.14. Ələkbərov R.Q. AzScienceNet şəbəkisinin xidmətlərindən istifadə siyasəti haqqında. E-elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2012, S. 89-90.
 3. ET12.04. Alekberov R.K., Hashimov M.A. About scientific and technological problems of the reconstruction of azsciencenet network based on cloud-oriented architecture. IV International conference “Problems of cybernetics and informatics. Vol.1. Baku, 2012. P. 46-49.
 4. EТ08.05. Alguliyev R.M., Alekberov R.K., Zarbaliyev T.S. Aspects of creation of the super computer center for solution of the complex problems demanding great calculation resources in Azerbaijan. Proceed. of the 2nd inter. Conf. “Problems of cybernetics and informatics”, Vol.1, Baku, Azerbaijan, September 10-12, 2008, pp.81-84.
 5. RТ07.10. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Cоздание надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой. 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunica-tion, Ganja, October 04-06, 2007. Р.131-134.
 6. RТ06.06. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.K., Алиев И.М. Синтез надежной распределенной вычислительной среды с многоуровневой архитектурой. «Параллельные вычисле-ния и задачи управления». труды III международной конференции, Москва. 2006. С. 390-395.
 7. RТ04.13. Алгулиев Р.М., Алыгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Подход к оптимальному назначению заданий в распределенной системе. «Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий», сборник трудов международной научно-технической конференции Баку, Азербайджан, 2004. ст. 112-117.
 8. RТ04.25. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Об одном методе обеспечения безопасной сетевой среды для распределенных вычислений. «Параллельные вычис-ления и задачи управления», труды II международной конференции, Москва, Россия, 4-6 октября 2004. С. 814-821.
 9. RТ03.05. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений на базе виртуальных частных сетей. «Информационные системы и технологии», материалы международной научно-технической конференции, Новосибирск, Россия, 22-25 апреля 2003, т.2, С. 87-89.
 10. RТ03.13. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одной модели организации распределенных вычислений иерархически структурированных задач на базе мультиагентных технологий. Материалы IV международного научного семинара «Информационные сети, системы и технологии» - ИССиТ, 2003. С. 132-134.
 11. RТ03.12. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Организация распределенных вычислений в сетевой среде на базе мультиагентной технологии «Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике», сб. тезисов международной научно-техничес-кой конференции, Владикавказ, Россия, 22-25 октября 2003. С. 67-70.
 12. RТ03.17. Алекперов Р.К. Оптимальное управление распределенными вычислениями в сетевой среде на базе мультиагентной технологии. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», сб. тезисов докладов по материалам международной научной конференции, Харьков – Туапсе, Украина, 7-10 октября 2003. С. 286-287.
 13. Ələkbərov R.Q., M.Həşimov M.A. Elektron hökumətdə bulud texnologiyalarından istifadə imkanları və perspektivləri. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 3-4 dekabr 2014-cü il.
 14. RТ03.13.Ələkbərov R.Q. AzScienceNet şəbəkəsinin inkişaf mərhələləri, mövcud infrastrukturu və xidmətləri. "AzScienceNet: Mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri” Respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı.10 aprel 2015-ci il.
 15. Ələkbərov R.Q. Həşimov M.A. Mustafayev T., Yaqubov M. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsinin İnternet xidmətlərinin təhlükəsizlik məsələləri. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri" üzrə II Respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 15 may 2015-ci il. səh. 119-122. 
 16. Ələkbərov R., Mustafayev T., Yaqubov M., AzScienceNet Elm Kompüter Şəbəkəsində Elektron Kitabxana xidməti // "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s. 98-100. 
 17. Ələkbərov R., Həşimov M., Ələkbərov O., Elektron Kitabxana mühitində bulud texnologiyalarının tətbiqi // "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s. 64-66. 
 18. Ələkbərov R., Mustafayev T., Yaqubov M., Superkompüter texnologiyaları: mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016-cı il,s. 150-153.
 19. Alekberov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Development of the method of dynamic distribution of users’ data in storage devices in data processing centers // SAI Computing Conference, London, 2016. p. 541-544.
 20. Ələkbərov Q., Mustafayev T. AzScienceNet elm kompüter şəbəkəsində elektron kitabxana xidməti // E-kitabxanaların formalaşması problemləri. Bakı, 2016, s. 99-101.
 21. Alekberov R.K., Pashayev F., Hashimov M.A. Optimal deployment model of cloudlets in mobile Cloud Computing // Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA), 2017 IEEE 2nd International Conference on, Chengdu, China, p. 213-217.
 22. Alakbarov R., Alakbarov O., Pashayev F., Effective use method of cloudlet resources by mobile users / 11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT), 20-22 Sep. 2017, Moscow, Russia, pp.401-403.
 23. Alekberov R.K., Alekperov O.R., Selection Virtual Machine in Mobile Cloud Computing // 9th International Conference on Computing, Communication and Networking Technologies (ICCCNT 2018), Benqalor, 2018, pp.1-4.
 24. Alekberov R.K., Hashimov M.A. Application of the internet of things in oil-gas industry // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bakı, 2018, pp.53-55.
 25. Alekberov R.K., Alekperov O.R., Selection issues of cloudlets in mobile cloud computing // The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Bakı, 2018, pp.50-52.