Məzmuna keç

Rəbiyyət Aslanova/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rəbiyyət Aslanova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •

Azərbaycan dilində[redaktə]

 1. Müasir dünya inkişafının reallıqlaıi və “milli suverenlik” prinsipi// “Azərbaycan” qəzeti, 15 fevral 2005-ci il, №35, s.6.
 2. Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem kəmiyyətdən keyfiyyətə doğru inkişaf edir. // Azərbaycan” qəzeti,31 yanvar 2006-cı il, № 20, -s.4
 3. Azərbaycanda milli intellektual elita və innovasion cəmiyyətin formalaşması problemləri//“Azərbaycan” qəzeti, 18 mart 2008-ci il, № 60, s.4,6
 4. Müasir dünyada strateji təhlükəsizliyin yeni modelinin formalaşmasında Azərbaycan faktoru//Azərbaycan” qəzeti, 2008-ci il 19 noyabr, № 259, s.3, 20 noyabr № 260, s.3
 5. Azərbaycanda insan hüquqlari və milli təsisatlar// “Ombudsmanların X Bakı Beynəlxalq konfransının materialları” Bakı, 2012, səh. 61-74
 6. Müasir Azərbaycanin elmi-Intellektual elitasinin formalaşmasinda qadinlarin Rolu//Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin jurnalı, Bakı, 2013, s.35-39
 7. İnteqrasiya və biz:mövcud konseptual və real modellərə Azərbaycandan baxiş//“Milli Məclis” jurnalı, 2009, № 2, s.14-18.
 8. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu hüquqi islahatlar bəhrəsini verir// “Azərbaycan” qəzeti, 10 iyun 2010-cu il, s. 3.
 9. Vətəndaşliq mədəniyyəti Azərbaycanin güclü dövlətə çevrilməsinin həlledici resursudur// “Azərbaycan” qəzeti, 2013-cü il17 aprel, № 80, s. 10, 18 aprel, № 81, s.10
 10. Prezident Ilham Əliyev indi heç vaxt olmadiği qədər güclüdür// “Azərbaycan” qəzeti, 2013-cü il; 27 aprel, № 89, s.8;28 aprel, № 90, s.8
 11. Mükəmməl dövlətçilik modelinin yaradicisi//“Azərbaycan” qəzeti, 11 may 2014-cü i
 12. "Mədəniyyətlərarası dialoq sülhün yaranması mexanizmi kimi"// AFSEA-nın "Mədəniyyətlərin dialoqu şəraitində Türk Dünyasında fəlsəfə və mənəvi dəyərlər” mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq elmi konfrans//«Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər» - 2012, 2-ci sayı;
 13. "Şərqdə və Qərbdə dünyəvi və hüquqi dövlətçilik, din və etiqad azadlığı" // 2012-ci il noyabrın 14-də AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunda “Din və etiqad azadlığı: hüquqi, siyasi və ictimai aspektlər” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları;
 14. Azərbaycan dini və milli tolerantlığın məkanıdır//’“Dövlət və Din: Dəyişən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi” I Beynəlxalq Bakı Forumunun materialları;
 15. İnsan hüquqlarının təmin olunması və Ombudsman haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi// Ombudsmanların X Bakı Beynəlxalq konfransının materialları,18-20 iyun, 2012-ci il;
 16. Mədəniyyətlərin birgəyaşayışının Azərbaycan təcrübəsi XXI əsrdə mulrikulturalizmin perspektivi kimi// "Azərbaycan" qəzeti;
 17. Milli elmi elitamızın dünya şöhrətli, nurlu şəxsiyyəti//Akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları;
 18. Alim-vətəndaşın missiyası, vətən torpağına ziyalı xidmətinin örnəyi. Görkəmli torpaqşünas alim Muxtar Abduyevin anadan olmasının 86 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2012;
 19. XXI əsrdə ictimai elm və cəmiyyət: milli və qlobal məkanin çağirişlari və yeni vəzifələr// Dirçəliş jurnalı 2012 1-ci sayı
 20. İnformasiya azadlığı və milli kimlik//525-ci qəzet, 15 iyun 2012-ci il
 21. Bəşəriyyətin Sülh İdealı və dəyişən dünyada sülhün reallığı// 525-ci qəzet
 22. Azərbaycanda modern cəmiyyət quruculuğunun hədəfləri və ictimai elm//"Azərbaycan" qəzeti, 2012-ci il 6 aprel
 23. İnformasiya məkanı və mənəvi-psixoloji təhlükəsizliyimizə təhdidlər.Hüquqi və mənəvi sanksiyalar bir-birini tamamlayanda// "Azərbaycan" qəzeti, 2012-ci il 8 dekabr
 24. Fernand Brodelin sivilizasiyalara dair baxışları. Bakı dövlət universiteti. İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi. № 28
 25. “Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ənənəsi” Asia Minor Studies ( Uluslararası hakemli sosyal bilimler dergisi) Turkiye, 2013 səh 33-37
 26. İnsan kapitalı və innovasiyalar-Azərbaycanda yeni cəmiyyət quruculuğunun təməl əsasıdır// Yeni Azərbaycan Partiyasının. Bakı 2014. səh 234-420
 27. "Heydər Əliyev və yeni cəmiyyət modeli " konfransınnı materialları. Bakı, 2014, may
 28. “Türk dili dövlətlərinin mədəniyyətlərinin inteqrasiyasının aktual problemləri”. Tarix və onun problemləri,nəzəri-elmi metodik jurnal.N3 Bakı 2014. Səh 55-69
 29. Mükəmməl dövlətçilik modelinin yaradıcısı. “Azərbaycan” qəzeti, 11 may 2014-cü il.
 30. Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsinin fəlsəfi-tarixi, mədəni əsasları. Azərbaycan.-2014.- 21 noyabr. Səh 6
 31. Azərbaycan və dünya XXI əsrdə:regional liderlikdən beynəlxalq siyasi aktorluğa aparan yol. YAP-ın Konfrans materialları 2015. Səh 362-370
 32. “Müasir dövlət” fenomeni və dövlətşünaslıq elmi: mövcud dünya təcrübəsinə yaradıcı və tənqidi yanaşma və bəhrələnmə məsələləri. Strateji Təhlil. Azərbaycanin daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlər üzrə analitik jurnal,2015. Səh 23-45
 33. XXI əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti və mədəniyyətşünaslığın aktual məsələləri, Tarix və onun problemləri (Nəzəri,elmi,metodik jurnal -1.səh 209-222) Bakı 2016.
 34. Multikulturalizm azərbaycançılığın tərkib hissəsi kimi, Azərbaycan Respublikası təhsil nazirliyi,Bakı Dövlət universiteti (Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan) Bakı 2016 , səh 8-10
 35. Mədəniyyətlərin inteqrasiyasının aktual problemləri, Türk dünyası timsalında Siyasi elmin bəzi aktual məsələləri (elmi məqalələr toplusu V buraxılış.AMEA Fəlsəfə və Hüquq institutu “Siyasi nəzəriyyələr” şöbəsi, səh 50-59
 36. Tarix fəlsəfəsinin paradiqmaları: inkişaf və dinamikaya bu gündən nəzər. // Tarix və onun problemləri (Nəzəri,elmi,metodik jurnal -3. səh 139-147 s.) Bakı 2017.
 37. Heydər Hüseyov – Əbədiyaşar filosof. Heydər Hüseynov elmi-nəzəri irsi və müasir fəlsəfənin aktual problemləri. Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: 2018. Səh 3-16
 38. Yusif Akçuranın tarix fəlsəfəsinə dair düşüncələri. Tarix və onun problemləri 1. Bakı: 2018. Səh 177-187
 39. Fernan Brodelin tarix fəlsəfəsi və onun müasir dövr üçün aktuallığı. Tarix və onun problemləri. № 4. Bakı: 2017, səh 247-258

Rus dilində[redaktə]

 1. Рабият Асланова. У мультикультурализма есть будущее и нет альтернативы//"Российская газета" - Спецвыпуск "Азербайджан" 2012, №5638 (262
 2. Рабият Асланова. Модель совместного сосуществования цивилизаций: Сравнительный подход к практике Востока и Запада//Киев, 2014
 3. Рабият Асланова. Модел совместного сосуществования цивилизаций подход к практике востока и запада. Философия и политическая в контексте с учасной культуры. Динепропетровсый 2014.
 4. Рабият Асланова. Философские взгляды Алышера Навои. Место творческого наследия Алишера Навои в развитии духовности и просвещения человества. Тошкент Ozbtkistan – 2018
 5. Рабият Асланова.Глобальная реальность и новое мышление. XXI век. Человек и окружающий мир. 2018

İngilis dilində[redaktə]

 1. Actual problems of cultural integration of turkic worl in XXI century in the 25th year of their independence. 2015., səh 89-105
 2. Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century, Гилея выпуск 113 (№ 10),Киев – 2016 cтр 309-316 ISSN 2076-1554
 3. Formation of cultural identity of adolescents in high school in Azerbaijan (məqalə), İnternational Journal of Pharmaceutical Research & Alied Sciences 2016