Rəhilə Həsənova/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rəhilə Həsənova/Biblioqrafiya

../
 1. R.Ş.Həsənova. Elmi məqalənin vaciblik göstəricisinin təyin olunması üsulları. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 2007. s. 217-218.
 2. R.Ş.Həsənova. Elmmetrik metodlar vasitəsilə dissertasiyasının qiymətləndirilməsi. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (I kitab). Bakı, 2007. s. 294-298.
 3. Р.Ш.Гасанова. Автоматическое определение актуальности тем научных работ. Шестая международная конференция "Интернет - Образование - Наука -2008". Том 1. Винница, 2008. c. 16-17.
 4. R.S.Hasanova. Application of page rank algorithm in evaluation of scientific articles. PCI'2008 The second International Conference. Baku, 2008. pp. 112-113.
 5. R.Ş.Həsənova. Elmin inkişaf xüsusiyyətləri. Gömrük işində İnformasiya sistemləri və texnologiyaları I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2009. s. 63-64.
 6. Р.Ш.Гасанова. Об оценке научных статей с помощью алгоритма PAGERANK. Proceedings of the seventh International Conference on "Internet-Education-Science". Vinnytsia, 2010. c. 218-220.
 7. R.M.Aliguliyev, R.S.Hasanova. The evaluation of the scientific output of researchers. Problems of Cybermetics and Informatics. Baku, 2010. pp. 139-142.
 8. R.M.Alguliyev, R.S.Hasanova. Automatic expertization of dissertation works. The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Conference Proceedings. Bakı, 2011. pp. 377-380.
 9. R.M.Alıquliyev, R.Ş.Həsənova. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri. Elektron Elm Problemləri üzrə I Respublika Elmi-Praktiki Konfransin Materialları. Bakı, 2012. s. 15-16.
 10. A.B.Fətullayev, R.Ş.Həsənova. Beynəxalq elmi informasiya bazalarında milli jurnalların təmsil olunması problemləri haqqında. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II Respublika Elmi Konfransın Materialları. Sumqayıt, 2012. s. 208-209.
 11. R.M.Alguliyev, R.M.Aliguliyev, T.X.Fataliyev, R.S.Hasanova. On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI). IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1 (PCI 2012). Baku, 2012. pp. 82-85.
 12. R.M.Alguliyev, R.M.Aliguliyev, T.X.Fataliyev, R.S.Hasanova. Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1 (PCI 2012). Baku, 2012. pp. 50-53.
 13. Т.Х.Фаталиев, Р.Ш.Гасанова. О мониторинге уровня соответствия научных журналов Азербайджана международным стандартам. Материалы XXV Международной конференции «Применение новых технологий в образовании». Москва, 2014. c. 304-306.
 14. M.T.Səidova, N.T.İsmayılova, R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. “Yırtıcı jurnallar”dan qorunma yolları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. Bakı, 2017. s. 80-82.
 15. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. Plagiatlığın növləri və ondan qorunmağın üsulları. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 221-223.
 16. R.Ş.Həsənova, F.Ş.Əsgərov. İnternet mühitdə “yırtıcı” jurnalların avtomatik tanınması üçün intellektual sistemin yaradılmasının konseptual əsasları haqqında. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. Bakı, 2018. s. 165-168.
 17. F.Ş.Əsgərov, R.Ş.Həsənova. Elektron kitabxanalarda fərdi məlumatların təhlükəsizliyi məsələləri. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri, V respublika konfransı. Bakı, 2019. s. 150-152.