Rəna Qasımova/Biblioqrafiya/Əsas elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rəna Qasımova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və həlli yolları, Bakı: "İnformasiya texnologiyaları" nəşriyyatı, 2012, 165 səh. — ISBN 978-9952-434-42-2
 2. Qasımova R.T. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər, Ekspress-informa-siya, Bakı: "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyatı, 2018. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, 148 səh.

Elmi məqalələr[redaktə]

 1. Qasımova R.T., Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi // Mahmudova Ş.C., Ələkbərova I.Y.,Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məçmuə 2003, № 4, səh.35–38.
 2. Касумова Р.Т., Опыт создания корпоративной информационной системы "КАДРЫ" / Материалы Международной научно-технической конференции "Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике (НИТНОЭ)" Россия, Владикавказ, 22–25 октября 2003, Том 2. стр. 36–39.
 3. Касумова Р.Т., Основы принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры"/ Махмудова Ш.Д., Алекперова И.Я., Известия, Национальной Академии Наук Азербайджана. Сер. Информатика и проблемы управления. Баку, "Элм", 2003, №3,Том XVIII, стр. 157–161.
 4. Касумова Р.Т., Основные принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры"/ Махмудова Ш.Д., Алекперова И.Я., Материалы Тезисы докладов V Всероссийской школы-семинара "Прикладные проблемы управления макросистемами" Апатиты, 5–9 апреля 2004, стр. 101–104.
 5. Касумова Р.Т., Многомерная модель данных в MS SQL SERVER 2000 / Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. IX Международная научная конференция "Теория и техника передачи, приема и обработки информации", Украина, ХНУРЭ, Туапсе, 2004, стр. 28–29.
 6. Qasımova R.T., "Kadrlar" Korporativ informasiya sisteminin Microsoft SQL Server -ə kecirilməsi // Ələkbərova I.Y.,"İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya Texnologiyalarının müasir problemləri " II Respublika elmi konfransının əsərləri. Bakı, 26–28 oktyabr 2004, I çild səh.151–154.
 7. Qasımova R.T., Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri // Ələkbərova I.Y., Ağayev F.T., İqtisadiyyat və audit, №8, 2005, səh. 42–45.
 8. Qasımova R.T., Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri // Ələkbərova I.Y., Ağayev F.T., Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məçmuə 2005, № 4, səh.35–38.
 9. Qasımova R.T., III Minilliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətinin qurulmasıdır // Ələkbərova I.Y., ITMagazine, 2005, səh. №7, səh. 28–29.
 10. Qasımova R.T., Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında / Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Bakı, 2005, №2 cild XXV, səh. 70–74.
 11. Касумова Р.Т., Система многомерного анализа корпоративных данных / Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Материалы Третьей Международной научно-практической конференции "Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем" г. Новочеркасск, 20 май 2005, стр. 45–47.
 12. Касумова Р. Т., Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP // Алгулиев, Р. М., Алекперова И. Я., "Информационные технологии моделирования и управления", Воронеж, 2006, выпуск 6 (31), стр. 728–731.
 13. Касумова Р. Т., Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах / Алгулиев, Р. М., Алекперова И. Я., Материалы Четвертой Международной научно-практической конференции "Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем" г. Новочеркасск, 26 май 2006, cтр 58–59.
 14. Qasımova R.T, Qlobal informasiya cəmiyyəti / Ələkbərova I.Y., Rabitə dünyası, 2006, № 15(500).
 15. Qasımova R.T., Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların yerinə yetirilməsi / Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., "Kibernetika və informatika problemləri" Beynəlxalq elmi konfransı, 24–26 oktyabr 2006, səh.71–72.
 16. Qasımova R.T., İnformasiya cəmiyyəti və müasir təhsil / Ələkbərova I.Y.,Yeni Təfəkkür qəzeti, 22 fevral 2007, 1 mart 2007, 16 mart 2007.
 17. Qasımova R.T., İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi inkişafa təsiri // Ələkbərova I.Y., İT Magazine, fevral 2007səh, 22–23.
 18. Касумова Р.Т.Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса // Алекперова И.Я., Журнал Телекоммуникации и информатизация образования, г. Москва, 2007, №4, с. 54–58. http://www.edit.muh.ru
 19. Qasımova R.T., Vikipediya və onun imkanları // Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Azərbaycan Məktəbi jurnalı, Noyabr-dekabr 2007 6(622), səh. 9–22.
 20. Qasımova R.T., İnternetdə kollektiv bilik və viki texnologiyasi // Əliquliyev R.M., Ələkbərova I.Y., İT Maqazin, Bakı, 2008, 02(53), səh. 5–7.
 21. Qasımova R.T., Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır // Ələkbərova I.Y. // Biznes dünyası, 2008.
 22. Qasımova R.T., Vikipediya virtual ensiklopediyası və təhsil sistemində yeni münasibətlər / Əliquliyev R.M., Ələkbərova I.Y., 2008.
 23. Qasımova R.T., Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir / Ələkbərova I.Y., Yeni təfəkkür, №23(107), 2008, səh.3.
 24. Касумова Р.Т., Учебный инновационный центр в образовательном пространстве / Алекперова И.Я., Шестая международная конференция "Интернет — Образование — Наука −2008". г.Винница, Украина, 2008, Том 1, c. 93–94.
 25. Касумова Р.Т., Коллективное знание в Интернете / Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Шестая международная конференция "Интернет — Образование — Наука −2008". г.Винница, Украина, 2008, Том 1, cтр. 5–7.
 26. Qasımova R.T., Qadınlar və İnternet // Ələkbərova I.Y., Gözəllik dünyası, Bakı, aprel, 2009, səh. 76–80.
 27. Qasımova R.T., Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır // Biznes dünyası, Bakı, dekabr 2008, səh. 22–24, fevral 2009, səh. 22–25.
 28. Qasımova R.T., About development of knowledge base of national domain name system / PCI’2010 The Third International Conference "Prob-lems of Cybernetics and Informatics" Baku, Azerbaijan, Sep-tember 6–8, 2010 p. Volume I, 171–174.
 29. Касумова Р.Т., Об одном подходе к кластеризации регистрационных данных доменных имен / Седьмая Международная научно- практическая конференция "Интернет – Образование – Наука – 2010" Винница, Украина, 28 сентября – 3 октября 2010, с. 457–458.
 30. Qasımova R.T., Milli domen adları ilə bağlı biliklər bazasının yaradılmasının konseptual əsasları haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-Riyaziyyat Elmləri Seriyası, Bakı 2010, № 4, səh. 95–102.
 31. Gasimova R.Т., On intellectual analysis of domain name registration data // Информационные технологии и компьютерная инженерия, ISSN 1999–9941,Украина, 2010 №3 (19), c. 57–61. http://itce.vntu.edu.ua/issue/view/81[dead link]
 32. Rena Gasimova, On a approach for intellectual analysis of registration data of domain names // Rasim Alguliev, International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization. Korea, April 2011, Vol. 3, No. 1, pp. 27–30. http://www.itirc.org
 33. Касумова Р.Т., Сравнительный анализ географических доменов верхнего уровня сети Интернет // Информационные технологии Москва, 2011, №7, cтр. 18–23. http://www.novtex.ru
 34. Qasımova R.T., Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // Əliquliyev R.M. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2011, №1, səh. 29–36. http://jpit.az/uploads/article/az/CREAT%C4%B0ON_OF_%C4%B0NTELLECTUAL_ANALYS%C4%B0NG_SYSTEM_OF_NAT%C4%B0ONAL_DOMA%C4%B0N_NAMES__azerb._.pdf
 35. Rena Gasimova, About the Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in the Data Warehouse / PCI’2012 IV International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Baku, Azerbaijan, 2012, Volume I, September 12–14, pp. 132–134.
 36. Qasımova R.T., İnternet mühitdə domen adları, onların seçilməsi, qeydiyyatı və problemləri, Elektron elm problemləri üzrə I resbublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15–16 noyabr, 2012, s.75–76.
 37. Qasımova R.T., Domen adlarının qeydiyyatı qaydaları və onların müqayisəli təhlili]] / Riyyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları üzrə II respublika elmi konfransı, Azərbaycan, Sumqayit şəhəri, 2012, 27–28 noyabr, səh. 196–198.
 38. Qasımova R.T., Milli domen və kontentlərin xarici serverlərdə yerləşdirilmə səbəbləri və nəticələri / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 2013 s.52–55.
 39. Qasımova R.T., Virtual Azərbaycanın inkişaf dinamikasının qiymətləndirmə metodikası // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2012, №1, səh. 52–58. http://jpis.az/uploads/article/az/EVALUATION_METHOD_OF_DEVELOPMENT_DYNAMICS_OF_VIRTUAL_AZERBAIJAN__azerb._.pdf
 40. Rena Gasimova, Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in Data Warehouse Construction Task // Rasim Alguliev,Journal Intelligent Control and Automation, USA, 2013, No. 2, Vol. 4 pp. 227–234. http://www.scirp.org
 41. Qasımova R.T., Milli domen və kontentlərin Azərbaycandan kənarda olan serverlərdə yerləşdirilməsinin monitorinqi problemləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2013, №1(7), səh.49–56. http://jpis.az/uploads/article/az/MONITORING_PROBLEMS_OF_PLACEMENT_OF_NATIONAL_NAMES_AND_CONTENT_ON_SERVERS_OUTSIDE_OF_AZERBAIJAN__azerb._.pdf
 42. Qasımova R.T., Domen adlarının hüquqi aspektləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2014, №2, səh.61–68. http://jpis.az/uploads/article/az/LEGAL_ASPECTS_OF_DOMAIN_NAMES__azerb._.pdf
 43. Qasımova R.T., Azərbaycan Respublikasının maraqlarına aid domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması / "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 04 Dekabr, 2014, səh. 79–81.
 44. Qasımova R.T., Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1, Bakı, 2015, №1, səh. 62–69. http://jpit.az/uploads/article/az/CHALLENGES_IN_DESIGNING_OF_INTELLECTUAL_MONITORING_SYSTEM_FOR_NATIONAL_DOMAIN_NAMES__azerb._.pdf
 45. Qasımova R.T., İnternet domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi – DNSSEC texnologiyası / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 14 may 2015, səh. 224–228.
 46. Qasımova R.T. İnternetdə qlobal domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2015, №2, səh. 61–67, http://jpit.az/uploads/article/az/SECURITY_OF_GLOBAL_DOMAIN_INFRASTRUCTURE_IN_THE_INTERNET.pdf
 47. Qasımova R.T. "BIG DATA" analitikası: mövcud yanaşmalar, problemlər və həllər // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2016, №1, səh.75–93. http://jpit.az/uploads/article/az/BIG_DATA_ANALYTICS__AVAILABLE_APPROACHES,_PROBLEMS_AND_SOLUTIONS.pdf
 48. Qasımova R.T. "Böyük verilənlərin analizinin problaemləri", "Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri" I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 25 fevral 2016, səh. 31–35.
 49. Qasımova R.T. "Böyük verilənlərdən faydalı informasiyanın aşkarlanmasında mövcud yanaşmalar", "Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri" I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 25 fevral 2016, səh. 54–57.
 50. Qasımova R.T. "Elektron kitabxana konsepsiyasının bəzi xüsusiyyətləri", "E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 15 aprel 2016, səh. 74–76.
 51. Qasımova R.T. "Böyük həcmli tibbi verilənlərin analitikası: mövcud problemlər və imkanlar", "Elektron tibbin multidissiplinar problemləri" I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, səh. 99–103.
 52. Rasim M. Alguliyev, Rena T. Gasimova, Rahim N. Abbaslı. "The Obstacles in Big Data", ProcessInternational Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), 2017, Vol. 9, No. 3, pp.28–35. ISSN: 2075–0161 (Print), ISSN: 2075–017X (Online), DOI: 10.5815/ijmecs, http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v9-n3/IJMECS-V9-N3-4.pdf
 53. Qasımova R.T. "ELEKTRON KİTABXANALARIN YARADILMASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ " // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1, səh. 75–80, Bakı, 2017. http://jpis.az/uploads/article/az/SOME_FEATURES_OF_DEVELOPING_ELECTRONIC_LIBRARIES.pdf
 54. Qasımova R.T. Rəqəmsal irsin saxlanmasında texnoloji problemlər, "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransının əsərləri, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 275–280.
 55. Qasımova R.T. Elektron dövətdə Big Data-nin tətbiqi perspektivləri, İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №2, səh. 96–103. http://jpis.az/uploads/article/az/PROSPECTS_OF_THE_APPLICATION_OF_BIG_DATA_IN_ELECTRONIC_GOVERNMENT.pdf
 56. Qasımova R.T. Böyük həcmli tibbi verilənlərin analitikası: mövcud problemlər və imkanlar, İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2017, №2, səh.69–80. http://jpit.az/uploads/article/az/ANALYZING_BIG_VOLUME_MEDICAL_DATA__CURRENT_PROBLEMS_AND_PROSPECTS.pdf
 57. Qasımova R.T. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər, Ekspress-informa-siya, Bakı: "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyatı, 2018. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, 148 səh.
 58. Qasımova R.T. İnternetdə Azərbaycan əlifbası ilə domen adlarının tərtib olunması məsələsi haqqında / "İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri" IV respublika konfransı, Bakı, 14 dekabr 2018-ci il https://ict.az/uploads/konfrans/info_sec_2018/RS21_ABOUT_THE_PROBLEM_OF_INTERNET_DOMAIN_NAMES_IN_AZERBAIJAN_ALPHABET.pdf
 59. Qasımova R.T., Abbaslı R.N. Böyük həcmli rəqəmsal verilənlərdə axtarış alqoritmlərinin analizi, İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, №1, səh. 98–108 https://jpit.az/uploads/article/az/2020_1/ANALYSIS_OF_THE_SEARCH_ALGORITHMS_UTILIZED_IN_BIG_DATA.pdf
 60. Qasımova R.T., Cəfərov Y.M. İnternetdə azərbaycan əlifbası ilə domen adlarının tərtibatındakı bəzi problemlər, İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2020, №1, səh. 64–74 https://jpis.az/uploads/article/az/2020_1/PROBLEMS_OF_THE_REGISTRATION_OF_DOMAIN_NAMES_WITH_THE_AZERBAIJANI_SCRIPTS_ON_THE_INTERNET.pdf
 61. Qasımova R.T., Abbaslı R.N. Advancement of the search process for digital heritage by utilizing artificial intelligence algorithms https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113559
 62. Qasımova R.T., Abbaslı R.N. Analysis of demographic characteristics based on data of social network users // Problems of Information Society, 2022, vol.13, no.2, 73–83 https://jpis.az/uploads/article/en/2022_2/ANALYSIS_OF_DEMOGRAPHIC_CHARACTERISTICS_BASED_ON_DATA_OF_SOCIAL_NETWORK_USERS.pdf