Rəna Qasımova/Biblioqrafiya/Əsas elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Rəna Qasımova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Qasımova R.T., Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi // Mahmudova Ş.C., Ələkbərova I.Y.,Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məçmuə № 4, səh.35-38. 2003
 2. Касумова Р.Т., Опыт создания корпоративной информационной системы «КАДРЫ» / Материалы Международной научно-технической конференции “Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании, экономике (НИТНОЭ)” Том 2. Россия, Владикавказ, 22-25 октября, стр. 36-39, 2003.
 3. Касумова Р.Т., Основные принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры"/ Махмудова Ш.Д., Алекперова И.Я., Материалы Тезисы докладов V Всероссийской школы-семинара «Прикладные проблемы управления макросистемами» Апатиты, 5-9 апреля 2004, стр. 101-104, 2003.
 4. Касумова Р.Т., Основы принципы создания корпоративной информационной системы "Кадры"/ Махмудова Ш.Д., Алекперова И.Я., Известия, Национальной Академии Наук Азербайджана. Сер. Информатика и проблемы управления. Том. XVIII, №3, Баку, “Элм”, стр. 157-161, 2003.
 5. Касумова Р.Т., Многомерная модель данных в MS SQL SERVER 2000 / Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. IX Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, Туапсе, стр. 28-29, 2004.
 6. Qasımova R.T., “Kadrlar” Korporativ informasiya sisteminin Microsoft SQL Server -ə kecirilməsi // Ələkbərova I.Y.,“İnformasiyalaşdırma, Kibernetika və İnformasiya Texnologiyalarının müasir problemləri ” II Respublika elmi konfransının əsərləri, I çild. Bakı, 26-28 oktyabr, səh.151-154, 2004.
 7. Qasımova R.T., Audit informasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi məsələləri // Ələkbərova I.Y., Ağayev F.T., Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri və metodik məçmuə № 4, səh.35-38, 2005
 8. Qasımova R.T., III Minilliyin ideologiyası informasiya cəmiyyətinin qurulmasıdır // Ələkbərova I.Y., ITMagazine, №7, 2005, səh. 28-29, 2005.
 9. Qasımova R.T., Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında / Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., AMEA Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Bakı, №2 cild XXV, səh. 70-74, 2005.
 10. Касумова Р.Т., Система многомерного анализа корпоративных данных / Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. Материалы Третьей Международной научно-практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем» г. Новочеркасск, стр. 45-47, 20 май 2005 г.
 11. Касумова Р. Т., Об одном подходе выполнения сложных запросов на основе технологии OLAP // Алгулиев, Р. М., Алекперова И. Я., «Информационные технологии моделирования и управления»,выпуск 6 (31), Воронеж, стр. 728-731, 2006.
 12. Касумова Р. Т., Выполнение сложных запросов в многомерных аналитических системах / Алгулиев, Р. М., Алекперова И. Я., Материалы Четвертой Международной научно-практической конференции «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем» г. Новочеркасск, cтр 58-59, 26 май 2006 г.
 13. Qasımova R.T, Qlobal informasiya cəmiyyəti / Ələkbərova I.Y., Rabitə dünyası, № 15(500), 2006.
 14. Qasımova R.T., Çoxölçülü analitik sistemlərdə mürəkkəb sorğuların yerinə yetirilməsi / Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., “Kibernetika və informatika problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı, səh.71-72, 24-26 oktyabr 2006.
 15. Qasımova R.T., İnformasiya cəmiyyəti və müasir təhsil / Ələkbərova I.Y.,Yeni Təfəkkür qəzeti, 22 fevral 2007, 1 mart 2007, 16 mart 2007.
 16. Qasımova R.T., İnformasiya cəmiyyətinin iqtisadi inkişafa təsiri // Ələkbərova I.Y., İT Magazine, səh. 22-23, fevral 2007.
 17. Касумова Р.Т.Совершенствование форм и методов обучения посредством использования компьютерного учебно-методического комплекса // Алекперова И.Я., Журнал Телекоммуникации и информатизация образования, г. Москва, №4, с. 54-58, 2007. http://www.edit.muh.ru
 18. Qasımova R.T., Vikipediya və onun imkanları // Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Azərbaycan Məktəbi jurnalı, Noyabr-dekabr, 6(622), səh. 9-22, 2007.
 19. Qasımova R.T., İnternetdə kollektiv bilik və viki texnologiyasi // Əliquliyev R.M., Ələkbərova I.Y., İT Maqazin, Bakı, 02(53), səh. 5-7. 2008.
 20. Qasımova R.T., Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır // Ələkbərova I.Y. // Biznes dünyası, 2008.
 21. Qasımova R.T., Vikipediya virtual ensiklopediyası və təhsil sistemində yeni münasibətlər / Əliquliyev R.M., Ələkbərova I.Y., 2008.
 22. Qasımova R.T., Vikipediya kollektiv bilik mənbəyidir / Ələkbərova I.Y.
 23. Касумова Р.Т., Учебный инновационный центр в образовательном пространстве / Алекперова И.Я., Шестая международная конференция "Интернет - Образование - Наука -2008". Том 1. г.Винница, Украина, c. 93-94, 2008 г.
 24. Касумова Р.Т., Коллективное знание в Интернете / Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я., Шестая международная конференция "Интернет - Образование - Наука -2008". Том 1. Том 1. г.Винница, Украина, cтр. 5-7, 2008.
 25. Qasımova R.T.,Qadınlar və İnternet // Ələkbərova I.Y., Gözəllik dünyası, Bakı, səh. 76-80, aprel, 2009.
 26. Qasımova R.T., Milli İnternet resurslarımızı artırmaq lazımdır // Biznes dünyası, Bakı, səh. 22-24, dekabr 2008, səh. 22-25, fevral 2009.
 27. Qasımova R.T., About development of knowledge base of national domain name system / PCI’2010 The Third International Conference “Prob-lems of Cybernetics and Informatics” Volume I, Sep-tember 6-8, Baku, Azerbaijan, p. 171-174, 2010.
 28. Касумова Р.Т., Об одном подходе к кластеризации регистрационных данных доменных имен / Седьмая Международная научно- практическая конференция “Интернет – Образование – Наука – 2010” Винница, Украина, с. 457-458, 28 сентября – 3 октября 2010 г.
 29. Qasımova R.T., Milli domen adları ilə bağlı biliklər bazasının yaradılmasının konseptual əsasları haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-Riyaziyyat Elmləri Seriyası, № 4, səh. 95-102, Bakı 2010.
 30. Gasimova R.Т., On intellectual analysis of domain name registration data // Информационные технологии и компьютерная инженерия, ISSN 1999-9941, №3 (19), c. 57-61, Украина,2010. http://itce.vntu.edu.ua/issue/view/81
 31. Rena Gasimova, On a approach for intellectual analysis of registration data of domain names // Rasim Alguliev, International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization. Vol. 3, No. 1, pp. 27-30, Korea, April 2011. http://www.itirc.org
 32. Касумова Р.Т., Сравнительный анализ географических доменов верхнего уровня сети Интернет // Информационные технологии №7, cтр. 18- 23, Москва, 2011. http://www.novtex.ru
 33. Qasımova R.T., Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // Əliquliyev R.M. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1, səh. 29-36, Bakı, 2011. http://www.jpit.az
 34. Rena Gasimova, About the Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in the Data Warehouse / PCI’2012 IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” Volume I, September 12-14, pp. 132-134, Baku, Azerbaijan, 2012.
 35. Qasımova R.T., Domen adlarının qeydiyyatı qaydaları və onların müqayisəli təhlili]] / Riyyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları üzrə II respublika elmi konfransı, 27-28 noyabr, səh. 196-198, Azərbaycan, Sumqayit şəhəri, 2012.
 36. Qasımova R.T., Milli domen və kontentlərin xarici serverlərdə yerləşdirilmə səbəbləri və nəticələri / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş "İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı, s. 52-55, Bakı, Azərbaycan, 2013.
 37. Qasımova R.T., Virtual Azərbaycanın inkişaf dinamikasının qiymətləndirmə metodikası // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1, səh. 52-58, Bakı, 2012. http://www.jpis.az
 38. Rena Gasimova, Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in Data Warehouse Construction Task // Rasim Alguliev,Journal Intelligent Control and Automation, Vol. 4 No. 2, pp. 227-234, USA, 2013. http://www.scirp.org
 39. Qasımova R.T., Milli domen və kontentlərin Azərbaycandan kənarda olan serverlərdə yerləşdirilməsinin monitorinqi problemləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1(7), səh.49-56, Bakı, 2013. http://www.jpis.az
 40. Qasımova R.T., Domen adlarının hüquqi aspektləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №2, səh.61-68, Bakı, 2014. http://www.jpis.az
 41. Qasımova R.T., Azərbaycan Respublikasının maraqlarına aid domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması / “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 04 Dekabr, 2014, səh. 79-81.
 42. Qasımova R.T., Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması problemləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1, Bakı, 2015, №1, səh. 62-69, http://www.jpit.az
 43. Qasımova R.T., İnternet domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi – DNSSEC texnologiyası / İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, Azərbaycan, 14 may 2015-ci il, səh. 224-228.
 44. Qasımova R.T. İnternetdə qlobal domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2015, №2, səh. 61-67, http://www.jpit.az
 45. Qasımova R.T. “BIG DATA” analitikası: mövcud yanaşmalar, problemlər və həllər // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, Bakı, 2016, №1, səh.75-93. http://www.jpit.az
 46. Qasımova R.T. “Böyük verilənlərin analizinin problaemləri”, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 25 fevral 2016, səh. 31-35.
 47. Qasımova R.T. “Böyük verilənlərdən faydalı informasiyanın aşkarlanmasında mövcud yanaşmalar”, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 25 fevral 2016, səh. 54-57.
 48. Qasımova R.T. “Elektron kitabxana konsepsiyasının bəzi xüsusiyyətləri”, “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 15 aprel 2016, səh. 74-76.
 49. Qasımova R.T. “Böyük həcmli tibbi verilənlərin analitikası: mövcud problemlər və imkanlar”, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 24 may 2016, səh. 99-103.
 50. Rasim M. Alguliyev, Rena T. Gasimova, Rahim N. Abbaslı. "The Obstacles in Big Data", ProcessInternational Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), 2017, Vol. 9, No. 3, pp.28-35, ISSN: 2075-0161 (Print), ISSN: 2075-017X (Online), DOI: 10.5815/ijmecs, http://www.mecs-press.org/ijmecs/ijmecs-v9-n3/IJMECS-V9-N3-4.pdf
 51. Qasımova R.T. "ELEKTRON KİTABXANALARIN YARADILMASININ BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ " // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, №1, səh. 75-80, Bakı, 2017. http://www.jpis.az
 52. Qasımova R.T. Rəqəmsal irsin saxlanmasında texnoloji problemlər, "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri" I respublika konfransının əsərləri, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 275-280
 53. Qasımova R.T. Elektron dövətdə Big Data-nin tətbiqi perspektivləri, İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri,səh. 96-103. 2017, №2, http://www.jpit.az
 54. Qasımova R.T. Böyük həcmli tibbi verilənlərin analitikası: mövcud problemlər və imkanlar, İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2017, №2, s.69–80. http://www.jpit.az
 55. Qasımova R.T. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər, Ekspress-informa-siya, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyatı, 2018. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, 148 səh.