Rəsmiyyə Mahmudova/Biblioqrafiya/Jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Rəsmiyyə Mahmudova/Biblioqrafiya

../


 1. R.Ş.Mahmudova, Ə.Ə.Ağayev. İnformasiya Cəmiyyətində təhsilin informasiyalaşdırılması /Məqalə/ Azərbaycan Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi əsərləri. 2006, №1., s.113-118.
 2. R.Ş.Mahmudova. Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması təhsil sistemi qarşısında dayanan mühüm vəzifə kimi /Məqalə/ Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2006, №4, s.247-251.
 3. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri /Məqalə/ Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2007, №5, s.9-16.
 4. R.Ş.Mahmudova. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının monitorinqi və qiymətləndirilməsi məsələləri /Məqalə/ Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2008, №5, s. 240-246.
 5. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti, formalaşdırılması problemləri və həlli yolları /Məqalə/ Bakı Universitetinin xəbərləri. 2008, №1, s.137-145.
 6. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında Goranboy təcrübəsi /Məqalə/ Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri. 2008, №1, s.4-10.
 7. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Təhsilin təkamülü prosesində informasiya inqilablarının rolu /Məqalə/ Azərbaycan məktəbi jurnalı. 2009, № 1, s.15-21.
 8. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri /Məqalə/ Azərbaycan məktəbi jurnalı. 2010, №2.
 9. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. İnsanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığı və onlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri /Məqalə/ “Təhsildə İKT” elmi-metodiki jurnal. 2010, №2, s.10-27.
 10. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Структурный подход к формированию информационной культуры личности /Məqalə/ “Открытое образование”. 2011, №4, с.64-74, http://www.e-joe.ru/
 11. R.Ş.Mahmudova. Роль сетевых педогигеческих сообществ в непрерывном образовании /Məqalə/ “Информатика и образование”. 2011, №6, с.103-105, http://infojournal.ru/
 12. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev, R.Ş.Mahmudov. Вопросы защиты детей школьного возраста от интернет-зависимости /Məqalə/ “Дистанционное и виртуальное обучение”. №5, 2011, с.97-107, http://www.edit.muh.ru
 13. R.Ş.Mahmudova. Elektron tədris resurslarının yaradılmasında standartlaşdırma məsələləri /Məqalə/ İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1, 2011, s.27-38. http://www.jpis.az/
 14. R.Ş.Mahmudova. Elektron tədris resurslarının yaradılmasında standartlaşdırma məsələləri /Məqalə/ İnformasiya cəmiyyəti problemləri, №1, 2011, s.27-38. http://www.jpProblemləri, 2013, № 1, səh.32-38.http://www.jpis.az/
 15. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasında təhsil sisteminin vəzifələri /Məqalə/ Azərbaycan məktəbi. 2012, № 4, s.31-38
 16. R.Ş.Mahmudova. Cəmiyyətdə informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələləri haqqında /Məqalə/ İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2013, № 1, s.32-38. http://www.jpis.az/
 17. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Fərdlərin informasiya mədəniyyəti indikatorlarının işlənməsi /Məqalə/ İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2013, № 2, s.3-12. http://www.jpis.az/
 18. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. An application of a hybrid MCDM model for personnel evaluation on the basis of information culture criteria /Məqalə/ Sylwan, 2015. N: vol.159, Issue 1. p.397-418.
 19. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Information Culture Formation as The Most Promising Direction of Individual’s General Culture /Məqalə/ I.J. Modern Education and Computer Science, 2015, 3, p.54-61
 20. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. Multicriteria personnel selection by the modified fuzzy VIKOR method /Məqalə/ The Scientific World Journal. 2015, N: Article ID 612767. p.1-16
 21. R.Ş.Mahmudova, R.M.Əliquliyev. A Fuzzy TOPSIS+Worst-Case Model for personnel Evaluation Using Information Culture Criteria /Məqalə/ International Journal of Operations Research and Systems (IJOIRIS), Volume:7, Issue: 4(2016) p.38-66
 22. R.Ş.Mahmudova, K.Ş.Qurbanova. İnklüziv təhsildə İKT-nin tətbiqi məsələləri /Məqalə/ İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2020, №1, s.38-45. http://www.jpis.az/
 23. R.Ş.Mahmudova, K.Ş.Qurbanova. Əlin hərəkətinin izlənməsi ilə göstərilən jestlərin avtomatik tanınması texnologiyalarının tətbiqi imkanları /Məqalə/ İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2020, № 2, s.102-110.
 24. R.Ş.Mahmudova. Fərdin və cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin bəzi aspektləri haqqında /Məqalə/ İnformasiya Cəmiyyəti problemləri, 2021, №1, s.56-67.
 25. R.Ş.Mahmudova. K.Q.Daşdəmirova. İnformasiya cəmiyyəti mühitində bəzi informasiya təhlükəsizliyi problemlərinin analizi /Məqalə/ İnformasiya Cəmiyyəti problemləri, 2021, №2, s.83-94.