Ramiz Alıquliyev/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ramiz Alıquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. R.M. Aliguliyev, N.T. Ismayilova, “Bibliometric analysis of “big data” research” // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s.58-60.
 2. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, “E-dövlətin big data mənbələri” // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s.78-80.
 3. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, “E-dövlət sisteminin analizində data mining texnologiyalarının tətbiq imkanları” // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s.81-84.
 4. Р.М. Алыгулиев, “Информационная наука: предмет и основные задачи” // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı, 15 aprel 2016, s.13-19.
 5. Р.М. Алыгулиев, “Технологии data mining в медицине” // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 27 may 2016, s.25-29.
 6. R.M. Alıquliyev, A. Amooji, “Nevroloji xəstəliklərin diaqnostikası üzrə ekspert sistemində biliklərin təsviri modelləri” // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 27 may 2016, s.171-174.
 7. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, “E-dövlət mühitində gizli social şəbəkələrin aşkarlanmasi üçün yanaşma” // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 14 may 2015, s.116-118.
 8. R.M. Alıquliyev, G.Y. Niftəliyeva, “E-dövlət mühitində terrorizmlə əlaqəli mətnlərin aşkarlanması metodu” // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” II respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 14 may 2015, s.111-115.
 9. R.M. Aliguliyev, R.S. Mahmudova, “A hybrid MCDM algorithm for personnel evaluation using information culture criteria” // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4 dekabr 2014, s.156-159.
 10. R.M. Alıquliyev, İ.Y. Ələkbərova, “Viki-mühitdə gizli sosial şəbəkələrin aşkarlanması metodu” // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4 dekabr 2014, s.145-147.
 11. R.M. Alıquliyev, M.Ş. Hacırəhimova, “Mətn referatlaşmada izafiliyi idarə edən optimallaşma modeli” // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4 dekabr 2014, s.73-74.
 12. Р.М. Алыгулиев, “Text mining для приложений национальной безопасности” // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 17-18 may 2013, s.98-100.
 13. R.M. Alıquliyev, S.İ. Quliyeva, “E-elm mühitində elmi etikanın təmin olunması mexanizmləri və texnologiyaları” // “Elektron elm problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı (E-elm’2012), Bakı, 15-16 Noyabr 2012, s.19-20.
 14. R.M. Alıquliyev, R.Ş. Həsənova, “Elmmetriya: mövcud vəziyyəti, imkanları və inkişaf perspektivləri” // “Elektron elm problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı (E-elm’2012), Bakı, 15-16 Noyabr 2012, s.15-16.
 15. Н.А. Алиев, Р.М. Алыгулиев, “Об одной нелокальной граничной задаче, поставленной для уравнения составного типа” // Семинар–совещание по функциональному анализу и его приложениям, посвященный памяти академика З.И. Халилова (1911-1974), Тезисы докладов, Баку, 27-30 мая 1991, с.10.