Ramiz Bayramov/Biblioqrafiya/Əsas elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ramiz Bayramov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •

1. Р.Б.Байрамов. Комбинированная операция по Whipple с правосторонней гемиколонэктомией при раке ободочной кишки. Хирургия, 2004, №1, стр. 54-55.
2. Р.Б.Байрамов. Влияние перкутанной билиарной декомпрессии на результаты радикальной операции при раке головки поджелудочной железы. Материалы III съезда онкологов стран СНГ, Минск, 2004, часть II, стр. 121.
3. Ə.T.Əmiraslanov, R.B.Bayramov. Abdominal Onkologiya. Baki, Təhsil nəşriyyatı, 2004, 320 səh.
4. R.B.Bayramov. Pankreatoduodenal zonanın bədxassəli şişlərinin radikal cərrahi müalicəsində 8-illik təcrübəmiz. Cərrahiyyə, 2005, N:2, s. 59-64.
5. R.B.Bayramov. Mədəaltı vəzi başının xərçənginə görə aparılan pankreatoduodenal rezeksiya əməliyyatının uzaq nəticələrinə təsir edən cərrahi amillər. Cərrahiyyə, 2005, N:4, s. 58-64.
6. R.B.Bayramov. Mexaniki sarılıqla ağırlaşmış mədəaltı vəzi başının xərçəngi zamanı biliodigestiv şuntlamanın yaxın və uzaq nəticələri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2006, N:1, s. 9-12.
6. Р.Б.Байрамов. Влияние предоперационной билиарной декомпрессии на отдаленные результаты радикальной операции по поводу рака головки поджелудочной железы. Материалы IV съезда онкологов и радиологов СНГ. Баку, 2006; стр. 146.
7. R.B.Bayramov. Mədəaltı vəzi xərçənginin mexaniki sarılıqla ağırlaşması zamanı tətbiq edilən perkutan biliar drenləmənin yaxın nəticələri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2006, N:2, s. 19-22.
8. R.B.Bayramov. Qonşu anatomik strukturlara sirayət etmiş mədəaltı vəzi xərçəngi zamanı agressiv cərrahi taktika özünü doğruldurmu? Cərrahiyyə, 2006, N:3, s. 50-53.
9. Р.Б.Байрамов, Дж.Р.Кязымзаде. 26 последовательных случаев резекции пищевода по поводу рака без послеоперационной летальности. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya Jurnalı, 2006, N:1, s. 35-37.
10. Р.Б.Байрамов. Наш опыт обследования, и лечения больных злокачественными новообразованиями панкреатодуоденальной зоны. Бюллетень Ассоциации Врачей Узбекистана, 2007, №1, стр. 75-78.
11. R.B.Bayramov. Qida borusu xərçənginin radikal cərrahi müalicəsində 35 xəstə üzərindəki təcrübəmiz. Cərrahiyyə, 2007, N:4, s. 35-40.
12.Р.Б.Байрамов, Р.Т.Абдуллаева. Результат патоцитологического анализа перитонеального смыва при резектабельном раке желудка. Материалы V-съезда онокологов и радиологов СНГ. Ташкент, 2008; стр. 70.
13. R.B.Bayramov.Vater məməciyinin T1 mərhələli xərçənginə görə papillosfinkterektomiya: 2 xəstə üzərində təcrübəmiz. Cərrahiyyə, 2009, N:1, s. 70-75.
14. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Qaraciyərə sirayət etmiş mədə xərçənginə aparılan kombinə olunmuş radikal cərrahi əməliyyatların yaxın və uzaq nəticələri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2009, N:1, s. 27-28.
15. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Extended lymphodissection for gastric cancer and “stage migration” phenomenon: can immunohistochemical examination determine the stage more accurately? Experimental and Clinical Medicine, 2009; №5; pp 27-30.
16. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Mədə xərçənginə görə aparılan genişləndirilmiş limfodisseksiyanın xəstələrin yaşama göstəricilərinə təsiri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2009, N:3, s. 19-21.
17. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Rezektabel mədə xərçənginə görə genişləndirilmiş limfodisseksiya: regional limfa düyünlərinin metastatik zədələnməsinin həqiqi tezliyi. Məruzələr, 2009, N:3, s. 114-121.
18. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Mədə xərçəngi zamanı peritoneal mikrokarsinomatoz: tezliyi və radikal cərrahi müalicənin uzaq nəticələrinə təsiri. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2009, N:4, s. 22-24.
19. R.B.Bayramov, V.C.Mahmudov, R.T.Abdullayeva. Düz bağırsaq xərçənginə görə aparılan sfinkter qoruyucucərrahi əməliyyatın yaxın nəticələri. Cərrahiyyə, 2010, N:1, s. 59-62.
20. Р.Б.Байрамов. Задержка в оперожнении желудка после панкреатодуоденальной резекции и пути устранения ее последствий. Анналы хирургии, 2010; №2; с. 34-37.
21. Р.Б.Байрамов. Методы наложения анастомоза между культей поджелудочной железы мягкой консистенции и пищеварительным каналом при панкреатодуоденальной резекции. Клiнiчна хiрургiя, 2010; №4; с. 30-33.
22. Р.Б.Байрамов. Влияние билиарнай декомпрессии на отдаленные результаты панкреатодуоденальной резекции по поводу рака головки поджелудочной железы. Хирургия Узбекистана, 2010; №2; с. 7-9.
23. Р.Б.Байрамов. Наш опыт радикального лечения больных злокачественными новообразованиями панкреатодуоденальной зоны. Украинский журнал хирургии, 2010; №2; с. 159-162.
24. Р.Б.Байрамов, Р.Т.Абдуллаева. Расширенная лимфодиссекция при комбинированной хирургической операции по поводу Т4 рака желудка прорастающего в соседние органы: непосредственные и отдаленные результаты. Харківська хірургічна школа, 2010; №3; с. 67-71.
25. Р.Б.Байрамов, В.Дж.Махмудов. Рецидив рака прямой кишки после передней резекции. Материалы VI съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Душанбе, 2010.
26. Р.Б.Байрамов, В.Дж.Махмудов. Несостоятельность анастомоза после передней резекции по поводу рака прямой кишки и пути устранения ее последствий. Врач-аспирант, 2011; №1 (44); стр. 10-15.
27. R.B.Bayramov, V.C.Mahmudov Düz bağırsaq xərçənginin radikal cərrahi müalicədən sonrakı lokal residivi: orqan-qoruyucu və Hartmann əməliyyatlarının nəticələrinin müqayisəli təhlili. Cərrahiyyə, 2011; №1; səh. 59-63.
28. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva, V.C.Mahmudov. Classification of lymph nodes that can help choosing the optimal extent of lymph node dissection for gastric cancer. XII Beynəlxalq Avrasiya Cərrahiyyə və Gastroenterologiya kongresinin materialları. Bakı, 2011; səh: 42.
29. R.B.Bayramov, V.C.Mahmudov, R.T.Abdullayeva. Düz bağırsaq xərçənginə görə aparılmış ön və aşağı ön rezeksiyadan sonra inkişaf etmiş anastomoz tutmazlığının xəstələrin yaşama göstəricilərinə təsiri. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2011; №2, səh. 96-98.
30. R.B.Bayramov, V.C.Mahmudov. Düz bağirsaq xərçənginə ğörə aparılan düz bağırsağın ön rezeksiyasının uzaq nəticələrinin müqayisəli təhlili. Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2012; №1, səh 66-69.
31. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Proportion of early gastric cancer is indirectly correlated with survival after radical surgery for gastric cancer at any resectable stage. Annals of Oncology, 2012; vol 23; suppl 4: P-0019.
32. Р.Б.Байрамов, В.Дж.Махмудов. Параллели между АРС и MLH1 генными мутациями и некоторыми патоморфологическими параметрами. Материалы VII съезда онкологов и радиологов стран СНГ, Астана, 2012.
33. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Long-term results following extended lymph node dissection for T4 cancer of the upper third of the stomach. Annals of Oncology, 2013; vol 24; suppl 4: P-0024.
34. Р.Б.Байрамов, Р.Т.Абдуллаева. Влияние частоты диагностики раннего рака желудка на показатели выживаемости больных после радикальной хирургической операции. Клінічна хірургія, 2013; № 6; стр.18-21.
35. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. Local recurrence rate following total gastrectomy by transabdominal approach for Siewert’s type II esopahgogastric junction adenocarcinoma. Annals of Oncology, 2013; vol 24; suppl 4: P-0017.
36. R.B.Bayramov, R.T.Abdullayeva. The impact of proportion of early gastric cancer on survival following radical surgery for T2-4gastric cancer. How relible factor is it? European Journal of Surgical Oncology; 2014; Vol 40 (11); S 22-23.