Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Naviqasiyaya keçin Axtarışa keçin
../ Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 1. Алгулиев Р.М. К вопросу проектирования много микропроцессорного ЦКП с сетевой структурой // Научная конференция аспирантов АН АзССР, Баку, 1987, c.37-39.
 2. Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном подходе к структурному синтезу мультипротокольных маршрутизаторов // Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы функционирования систем радио и электросвязи”, Баку, 1995. c.42-43.
 3. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном методе управления доступом ЛВС // Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы функционирования систем радио и электросвязи”, Баку, 1995. c.40.
 4. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Aspirant və dissertantlara "İnformatika" fənni üzrə tədrisin və namizədlik imtahanının qəbulunun mərkəzləşdirilməsi haqqında // “Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluq və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri” elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2003, s.31-37.
 5. Алгулиев Р.М., Алиев А.И., Козлов М.Ю. Создание системы обмена служебными сообщениями // II Республиканская научная конференция “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.16-17.
 6. Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Азизов Р.А., Панахов Н.А. Состояние и перспективы систем объективного контроля ЛА // Республиканская научно-техническая конференция “Современные проблемы гражданской авиации”, Баку, 3-4 февраля 2004, c.54-58.
 7. Əliquliyev R.M., Əliyev Q.M. İntellektual elektron kommersiya sistemləri // “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 26-28 oktyabr 2004, I cild, s.18-20.
 8. Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Основные способы экранирования корпоративных сетей // II Республиканская научная конференция “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1. c.33-35.
 9. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Hacırəhimova M.Ş. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi // “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 26-28 oktyabr 2004, I cild, s.113-115.
 10. Алгулиев Р.М., Арзуманов Х.Т., Имамвердиев Я.Н. Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых // Материалы 2-ой республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.68-70.
 11. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых // Материалы 2-ой республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.70-73.
 12. Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M. İnformatika və etika // Bioetika, elm və texnologiyaların etikası problemləri, Məruzələr toplusu, Bakı, 2005, s.180-211.
 13. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsil sisteminin inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) rolu // “İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransı, Bakı, 22-23 may, 2007, s.3-7.
 14. Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Инновационная политика как важное направление создания информационного общества // Материалы первой научно-практической конференция “Развитие инновации: проблемы и решения”, Баку, 2-3 ноября, 2007, c.237-243.
 15. Əliquliyev R.M., Orucov Q.H., Rəsulova N.V., Vəlixanov V.İ., Balayev N.N. Silahlı qüvvələr və informasiya texnologiyaları: müasir vəziyyət və perspektivlər // Elmi-praktik konfrans: “İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu”, Bakı, 2008, s.26-32.
 16. Əliquliyev R.M., Sadıqov İ.C. Tədris mətnlərinin keyfiyyəti və onların psixoloji metodlarla qiymətləndirilməsi // “Fasiləsiz pedoqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” Respublika elmi-metodik konfransı, Bakı, 18-19 iyun 2010, s.59-61.
 17. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. E-kommersiya sistemləri – yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadiyyatın əsas vasitələrindən biri kimi // “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2010, s.770-774.
 18. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İKT-yə və biliklərə əsaslanan yeni cəmiyyətin və iqtisadiyyatın formalaşması problemləri // “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 27-28 noyabr 2012, s.141-143.
 19. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. E-elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012. s.11-12.
 20. Əliquliyev R.M., Bazayeva S.B. Milli istinad indeksinin işlənməsi zəruriyyəti və konseptual əsasları haqqında // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012. s.21-22.
 21. Əliquliyev R.M., Kazımov S. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi indikatorları // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2013, s.89-91.[1]
 22. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y. Qlobal vulqarizm bazası // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.60-62.[2]
 23. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.26-27.[3]
 24. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.7-10.[4]
 25. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.5-7.[5]
 26. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.T. "Big Data" texnologiyaları: mövcud vəziyyət və perspektivləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.124-127.[6]
 27. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.60-62.[7]
 28. Əliquliyev R.M., İmamverdiye Y.N. Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşması problemləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.152-155.[8]
 29. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın transformasiyası məsələləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.178-181.[9]
 30. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.208-210.
 31. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığının əsas göstəricisi kimi // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.247-249.
 32. Alguliev R.M. Alekberli R. InternetScopy: Current state, problems and perspectives // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.12-15.
 33. Fataliyev Z., Imamverdiyev Y.N., Alguliev R.M., Karimzade O. Surveillance Video Summarization based on Object Motion Pattern Analysis // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.128-131.[10]
 34. Alguliev R.M., Imamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.9-12.[11]
 35. Alguliev R.M., Abdullayeva F. Virtual məkanda informasiya resursları üzərində vərəsəlik hüquqlarının təmin olunması problemləri və onların həlli yolları // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.38-41.
 36. Alguliev R.M., Cəfərov Y. Azərbaycan dili çoxdilli İnternet mühitində // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.59-61.[12]
 37. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. Big Data konsepsiyası və aktual elmi-nəzəri problemlər //“Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2016, s.10-13.[13]
 38. Əliquliyev R.M., Ismayılova N.T Gələcək nəsil elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri //“E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.8-12.[14]
 39. Əliquliyev R.M., Məmmədova M.H. Elektron tibb: mahiyyəti, imkanları, problemləri //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.10-16.[15]
 40. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş Səhiyyədə Big data erası //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.19-24.[16]
 41. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Elektron sağlamlıq kartlarının buludlaşması məsələləri //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.44-48.[17]
 42. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Fərdi tibbi məlumatların on-line mühitdə təhlükəsizliyi problemləri //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016, s.104-109.[18]
 43. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu: problemlər, perspektivlər //Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 2016, s.3-10.
 44. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обеспечение информационной безопасности киберфизических систем. //Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika elmi – praktiki konfransı, Bakı, 2017, s.40-45.
 45. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud infrastrukturunun keyfiyyət göstəricilərində anomaliyaların real zamanda aşkarlanması metodu. //Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika elmi – praktiki konfransı, Bakı, 2017, s.30-36.
 46. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.12-18.
 47. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.7-11.
 48. Əliquliyev R.M., Abdullayeva S. İnternet-media resursların qiymətləndirilməsində veb-statistika mexanizmlərin rolu. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.67-69.
 49. Əliquliyev R.M., Ocaqverdiyeva S.S., Uşaqların internetdə informasiya təhlükəsizliyini təmin edən sistemin konseptual modeli. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.84-87.
 50. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F., Qurbanova Ə.M. Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.8-12.
 51. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.38-41.
 52. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Ələkbərova I.Y. Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.64-67.
 53. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y., Qurbanova Ə.M. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.86-90.
 54. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y., Qurbanova Ə.M. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının identifikasiyası problemləri və həlli yolları haqqında. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2019, s.8-12.
 55. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Milli mentalitetdə fərdi məlumatların yeri və onların mühafizəsi problemləri. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri V respublika konfransı, Bakı, 2019, s.21-24.
 56. Alguliyev R.M., Fataliyev T.X., Mehdiev S.A. The conceptual issues of implementation of the oil and gas complex based on Industry 4.0 solutions. 7 th International Conference on Control and optimization with industrial applications COIA-2020. Bakı, 2020. pp. 71-73.
 57. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron dövlət mühitində Azərbaycan dili ekosisteminin formalaşdırılmasının konseptual əsasları // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə və Beynəlxalq Ana dili gününə həsr olunmuş “Azərbaycan dilinin İKT problemləri, İKT-nin Azərbaycan dili problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2023. s. 5-15.