Məzmuna keç

Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya/Azərbaycan səviyyəli konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 1. Алгулиев Р.М. К вопросу проектирования много микропроцессорного ЦКП с сетевой структурой // Научная конференция аспирантов АН АзССР, Баку, 1987, c.37-39.
 2. Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном подходе к структурному синтезу мультипротокольных маршрутизаторов // Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы функционирования систем радио и электросвязи”, Баку, 1995. c.42-43.
 3. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Алекперов Р.К. Об одном методе управления доступом ЛВС // Республиканская научно-техническая конференция “Проблемы функционирования систем радио и электросвязи”, Баку, 1995. c.40.
 4. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Aspirant və dissertantlara "İnformatika" fənni üzrə tədrisin və namizədlik imtahanının qəbulunun mərkəzləşdirilməsi haqqında // “Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluq və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri” elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2003, s.31-37.
 5. Алгулиев Р.М., Алиев А.И., Козлов М.Ю. Создание системы обмена служебными сообщениями // II Республиканская научная конференция “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.16-17.
 6. Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Азизов Р.А., Панахов Н.А. Состояние и перспективы систем объективного контроля ЛА // Республиканская научно-техническая конференция “Современные проблемы гражданской авиации”, Баку, 3-4 февраля 2004, c.54-58.
 7. Əliquliyev R.M., Əliyev Q.M. İntellektual elektron kommersiya sistemləri // “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 26-28 oktyabr 2004, I cild, s.18-20.
 8. Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Основные способы экранирования корпоративных сетей // II Республиканская научная конференция “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1. c.33-35.
 9. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Hacırəhimova M.Ş. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi // “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 26-28 oktyabr 2004, I cild, s.113-115.
 10. Алгулиев Р.М., Арзуманов Х.Т., Имамвердиев Я.Н. Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых // Материалы 2-ой республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.68-70.
 11. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н. Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых // Материалы 2-ой республиканской научной конференции “Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий”, Баку, 26-28 октября 2004, том 1, c.70-73.
 12. Abbasov Ə.M., Əliquliyev R.M. İnformatika və etika // Bioetika, elm və texnologiyaların etikası problemləri, Məruzələr toplusu, Bakı, 2005, s.180-211.
 13. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsil sisteminin inkişafında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) rolu // “İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransı, Bakı, 22-23 may, 2007, s.3-7.
 14. Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Инновационная политика как важное направление создания информационного общества // Материалы первой научно-практической конференция “Развитие инновации: проблемы и решения”, Баку, 2-3 ноября, 2007, c.237-243.
 15. Əliquliyev R.M., Orucov Q.H., Rəsulova N.V., Vəlixanov V.İ., Balayev N.N. Silahlı qüvvələr və informasiya texnologiyaları: müasir vəziyyət və perspektivlər // Elmi-praktik konfrans: “İnformasiya sistemləri və metodların hərbi-dəniz kadrlarının hazırlanmasında rolu”, Bakı, 2008, s.26-32.
 16. Əliquliyev R.M., Sadıqov İ.C. Tədris mətnlərinin keyfiyyəti və onların psixoloji metodlarla qiymətləndirilməsi // “Fasiləsiz pedoqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” Respublika elmi-metodik konfransı, Bakı, 18-19 iyun 2010, s.59-61.
 17. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. E-kommersiya sistemləri – yüksək texnologiyalara əsaslanan yeni iqtisadiyyatın əsas vasitələrindən biri kimi // “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2010, s.770-774.
 18. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İKT-yə və biliklərə əsaslanan yeni cəmiyyətin və iqtisadiyyatın formalaşması problemləri // “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” II Respublika elmi konfransı, Bakı, 27-28 noyabr 2012, s.141-143.
 19. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. E-elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012. s.11-12.
 20. Əliquliyev R.M., Bazayeva S.B. Milli istinad indeksinin işlənməsi zəruriyyəti və konseptual əsasları haqqında // Elektron elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012. s.21-22.
 21. Əliquliyev R.M., Kazımov S. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi indikatorları // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2013, s.89-91.[1]
 22. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y. Qlobal vulqarizm bazası // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.60-62.[2]
 23. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. İnternet azadlığı məsələsinə iqtisadi baxış // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.26-27.[3]
 24. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İqtisadi təhlükəsizliklə informasiya təhlükəsizliyinin qarşılıqlı əlaqəsi // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 2013, s.7-10.[4]
 25. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.5-7.[5]
 26. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.T. "Big Data" texnologiyaları: mövcud vəziyyət və perspektivləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.124-127.[6]
 27. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.60-62.[7]
 28. Əliquliyev R.M., İmamverdiye Y.N. Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşması problemləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.152-155.[8]
 29. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın transformasiyası məsələləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.178-181.[9]
 30. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron demokratiyanın formalaşdırılması mexanizmləri və elektron vətəndaş problemləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.208-210.
 31. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti insanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığının əsas göstəricisi kimi // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.247-249.
 32. Alguliev R.M. Alekberli R. InternetScopy: Current state, problems and perspectives // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.12-15.
 33. Fataliyev Z., Imamverdiyev Y.N., Alguliev R.M., Karimzade O. Surveillance Video Summarization based on Object Motion Pattern Analysis // Elektron dövlət quruculuğu problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 2014, s.128-131.[10]
 34. Alguliev R.M., Imamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.9-12.[11]
 35. Alguliev R.M., Abdullayeva F. Virtual məkanda informasiya resursları üzərində vərəsəlik hüquqlarının təmin olunması problemləri və onların həlli yolları // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.38-41.
 36. Alguliev R.M., Cəfərov Y. Azərbaycan dili çoxdilli İnternet mühitində // Beynəxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2015, s.59-61.[12]
 37. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., Əliyeva A.S. Big Data konsepsiyası və aktual elmi-nəzəri problemlər //“Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri , Bakı, 2016, s.10-13.[13]
 38. Əliquliyev R.M., Ismayılova N.T Gələcək nəsil elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri //“E-kitabxanaların formalaşması problemləri" respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.8-12.[14]
 39. Əliquliyev R.M., Məmmədova M.H. Elektron tibb: mahiyyəti, imkanları, problemləri //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.10-16.[15]
 40. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş Səhiyyədə Big data erası //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.19-24.[16]
 41. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Elektron sağlamlıq kartlarının buludlaşması məsələləri //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı , Bakı, 2016, s.44-48.[17]
 42. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Fərdi tibbi məlumatların on-line mühitdə təhlükəsizliyi problemləri //“Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016, s.104-109.[18]
 43. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Yaşıl iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu: problemlər, perspektivlər //Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 2016, s.3-10.
 44. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обеспечение информационной безопасности киберфизических систем. //Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika elmi – praktiki konfransı, Bakı, 2017, s.40-45.
 45. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud infrastrukturunun keyfiyyət göstəricilərində anomaliyaların real zamanda aşkarlanması metodu. //Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri I respublika elmi – praktiki konfransı, Bakı, 2017, s.30-36.
 46. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.12-18.
 47. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.7-11.
 48. Əliquliyev R.M., Abdullayeva S. İnternet-media resursların qiymətləndirilməsində veb-statistika mexanizmlərin rolu. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.67-69.
 49. Əliquliyev R.M., Ocaqverdiyeva S.S., Uşaqların internetdə informasiya təhlükəsizliyini təmin edən sistemin konseptual modeli. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual porblemləri III respublika elmi-praktiki seminarı, Bakı, 2017, s.84-87.
 50. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F., Qurbanova Ə.M. Elektron milli dövlət: Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün imkan və perspektivlər. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.8-12.
 51. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Plagiatlıqla mübarizə informasiya təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi. // İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.38-41.
 52. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Ələkbərova I.Y. Elektron dövlət mühitində sosial münasibətlərin təhlükəsizliyi. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.64-67.
 53. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y., Qurbanova Ə.M. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2018, s.86-90.
 54. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y., Qurbanova Ə.M. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının identifikasiyası problemləri və həlli yolları haqqında. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, Bakı, 2019, s.8-12.
 55. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Milli mentalitetdə fərdi məlumatların yeri və onların mühafizəsi problemləri. //İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri V respublika konfransı, Bakı, 2019, s.21-24.
 56. Alguliyev R.M., Fataliyev T.X., Mehdiev S.A. The conceptual issues of implementation of the oil and gas complex based on Industry 4.0 solutions. 7 th International Conference on Control and optimization with industrial applications COIA-2020. Bakı, 2020. pp. 71-73.
 57. Alguliyev R.M., Sukhostat L.V. Issues of speech technologies application in the Azerbaijani language. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə və Beynəlxalq Ana dili gününə həsr olunmuş “Azərbaycan dilinin İKT problemləri, İKT-nin Azərbaycan dili problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 2023. pp. 31-35.
 58. Alguliyev R.M., NabievB.R., Dashdamirova K.G. CTI challenges and perspectives as a сomprehensive approach to cyber resilience. 5th International Conference on Problems of Cybernetics and Informatics.. Baku, 2023. pp. 1-5.
 59. AlguliyevR.M., Aliguliyev R.M., Qurbanova A.M. Method for Individuals’ Speech Popularity Assessment Based on the National Terminological Information System. 2023 IEEE 17th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT). Baku, 2023. pp. 1-5.