Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Rasim Əliquliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
 1. Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Касумов В.А. Методы защиты данных от несанкционированного доступа // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1994, №5-6, с.79-84.
 2. Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Определение оптимального число серверов электронной коммерции с многоуровневой архитектурой // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1994, №5-6, с.175-180.
 3. Алгулиев Р.М., Касумов В.А., Керимов К.В. О создании Азербайджанской части сети EUROMATH: состояние и перспективы // Труды института математики и механики АНА, 1996, том. V (XIII), с.140-142
 4. Аббасов А.М., Алгулиев Р.М., Фарманов Ф.А., Алиев А.И. Об архитектурных аспектах компьютерной сети Академии Наук Азербайджана, построенной по технологиям INTERNET и EARN // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1996, том XVII, №4-5.
 5. Алгулиев Р.М. О некоторых математических моделях обеспечения отказоустойчивости распределенных серверов аутентификации, функционирующих в рамках единой политики безопасности // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1997, том XVIII, № 4-5, с.242-249.
 6. Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Касумов В.А. Об отказоустойчивости системы службы безопасности в открытых компьютерных сетях // Труды института математики и механики АН Азербайджана, 1997, том VI(XIV), с.198-208.
 7. Алгулиев Р.М. К вопросу разработки авиационных тренажеров // Бюллетень проблемных семинаров Национальной Академии Авиации, 1997, c.16-18.
 8. Alguliyev R.M. Model of functioning of security administrator of providers of network service by control of security routing of messages in corporate networks // Transactions of Academy of Sciences of Azerbaijan: series of physical-technical and mathematical sciences, 1998, vol. XVIII, no.3-4, pp.220-223.
 9. Алгулиев Р.М. Об одном алгоритме обнаружения угрозы при доступе в корпоративную сеть // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1998, том XVIII, №6, c.213-216.
 10. Аббасов А.М., Алгулиев Р.М. Об одном методе повышения отказоустойчивости виртуальных частных сетей // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 1998, том XVIII, №2, с.158-162.
 11. Алгулиев Р.М. Об одной математической модели функционирования администратора безопасности гипотетической компьютерной сети при борьбе с угрозами // Труды института математики и механики АН Азербайджана, 1998, том IX(XVII), с.189-194.
 12. Алгулиев Р.М., Аббасов А.М. Концептуальные вопросы построения виртуальных частных сетей с перестраиваемой структурой // Доклады АН Азербайджана, 1999, том LV, №1-2, с.72-83.
 13. Алгулиев Р.М. Теоретико-игровая модель принятия решений администратором безопасности по борьбе с угрозами в корпоративных сетях // Доклады АН Азербайджана, 1999, том LV, №3-4, с.54-60.
 14. Alguliev R.M., Imamverdiev Y.N. Architecture of adaptive intrusion detection system with the distributed structure // Reports Academy of Sciences of Azerbaijan, 2000, vol.1-3, pp.68-77.
 15. Alguliyev R.M. Architectural bases of authorized access security to the corporative networks // Transactions of the National Academy of Sciences of Azerbaijan: series of physical-technical and mathematical sciences, 2000, vol.XX, no.1, pp.176-186.
 16. Alguliyev R.M., Shikhaliev R.H. Neural-network modelling of firewall functioning process for detection of threats // Transactions of Academy of Sciences of Azerbaijan: series of physical-technical and mathematical sciences, 2001, vol. XXI, no.1, pp.207-212.
 17. Alguliyev R.M., Kazimov T.G., Aliev A.I. The method of optimal distribution of user’s time on Intranet // Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2001, vol. XIV(XXII), pp.145-148.
 18. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyəsinin avtomatlaşdırılması sistemi // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2001, cild XXI, №3, s.47-49.
 19. Алгулиев Р.М., Аббасов А.М., Алиев Э.Р. Стратегия информатизации в Азербайджане // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2001, том XXI, №2, с.3-8.
 20. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. К созданию корпоративной распределенной архивной системы // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2003, том XXIII, №3, с.143-147.
 21. Əliquliyev R.M., Bağırova C.R., Nəsibov N.H. Hesablama texnikası və informatikanın əsaslarının orta təhsil sistemində tədrisinin müasir tendensiyası // Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi: elmi-nəzəri və metodik məcmuə, 2003, №2(164), s.61-67.
 22. Алгулиев Р.М., Алиев Г. М. Управление бизнес-процессами в системе электронной коммерции // Известия АН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2004, том XXIV, №3, с.6-10.
 23. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К., Алиев И.М. Организация распределенных вычислений в компьютерных сетях // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2004, том XXIV, №2, с.19-22.
 24. Алгулиев Р.М., Алиев И.М., Шарифов М.Г. Создание динамически формирующихся интеллектуальных информационных фондов на основе CDN технологии // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2004, том XXIV, №2, с.31-34.
 25. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Əliyev T.S. Korporativ şəbəkə mühitində işləyən kollektiv qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2004, cild XXIV, №2, s.14-18.
 26. Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Система управления взаимоотношениями с клиентами для электронной коммерции // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №3, с.140-145.
 27. Алгулиев Р.М., Шыхалиев Р.Г. Об одном методе определения отношения доступа во взаимоувязанных корпоративных информационных пространствах // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №2, с.54-58.
 28. Алгулиев Р.М., Рагимов Э.Р. Нечеткая многокритериальная модель выбора средств защиты информации для корпоративных сетей // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том ХХV, №3, с.151-155.
 29. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. О системе контроля исполнения заданий // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №3, с.146-150.
 30. Əliquliyev R.M., Qasımova R.T., Ələkbərova İ.Y. Qərarların qəbul edilməsini dəstəkləyən müasir konsepsiyalar haqqında //AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, cild XXV, №2, s.70-74.
 31. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş., İsmayılova M.İ. Paylanmış verilənlər bazalarında sorğuların optimallaşdırılma metodlarının araşdırılması // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, cild XXV, №2, s.30-35.
 32. Алгулиев Р.М., Фаталиев Т.Х., Гаджирагимова М.Ш. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2005, том XXV, №2, с.12-17.
 33. Əliquliyev R.M., Abdullayev S.H., Bababəyov R.H. Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təhlili və elmi inkişaf perspektivləri // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, 2005, cild XXV, №2, s.24-28.
 34. Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Азизов Р.А., Азизов Э.А. Разработка системы оперативной обработки полетной информации // Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri, 2005, cild 7, №2, s.58-70.
 35. Алгулиев Р.М., Алиев Г.М. Определение оптимального числа серверов электронной коммерции с многоуровневой архитектурой // Известия НАН Азербайджана: серия физико-технических и математических наук, 2006, том XXVI, №3, с.175-180.
 36. Əliquliyev R.M., Əliyev T.S., Ağayev B.S., Fətəliyev T.X. Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2006, cild XXVI, №3, s.169-174.
 37. Əliquliyev R.M., Əhmədov R.Q. Azərbaycan Respublikasında aqrar informasiya fəzasinin formalaşdırılması // İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika, 2006, №1-2, s.58-65.
 38. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Ağayev B.S., Əliyev T.S. Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri // Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, 2006, №6, s.49-54.
 39. Алгулиев Р.М., Магомедова З.Н. История развития информационного общества и Азербайджан // Азербайджан и азербайджанцы, 2006, c.33-38.
 40. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Web-serverlərdə toplanan statistik verilənləri analiz etməklə istifadəçi profilinin yaradılması // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, cild XXVII, №2-3, s.144-148.
 41. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Korporativ verilənlərin saxlanılması və idarə olunması // AMEA-nın Xəbərləri: fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, сild XXVII, №2-3, s.139-143.
 42. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının bəzi konseptual məsələləri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri: pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası, 2007, №5, s.9-16.
 43. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y., Qasımova R.T. Vikipediya və onun imkanları // Azərbaycan məktəbi, 2007, №6, s.9-22.
 44. Alguliyev R.M., Ahmadova A.S. Electronic state form in conditions of information society // Azerbaijan and Azerbaijanis, 2007, pp.32-34.
 45. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: fizika-riyaziyyat elmlər seriyası, 2008, №4, s.77-83.
 46. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri və həlli yolları // Bakı Universitetinin Xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, №1, s.137-145.
 47. Алгулиев Р.М., Назирова С.А. Проблемы информационной экологии и пути их решения // Известия Азербайджанского Национального Аэрокосмического Агентства, 2008, том 11, №3, c.48-55.
 48. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin informasiyalaşdırılması və Goranboy təcrübəsi // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №1, s.4-10.
 49. Əliquliyev R.M., Şabanova S.Ə. Fizika kursunda təlimin informasiya texnologiyalarından istifadə yolları // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №2, s.99-106.
 50. Алгулиев Р.М., Набибекова Г.Ч. О концептуальных основах создания информационно-аналитической системы принятия решений в области внешней политики // Azərbaycan Texniki Universitetinin Xəbərləri, 2009, №1, s.3-5.
 51. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Təhsilin təkamülü prosesində informasiya inqilablarının rolu // Azərbaycan məktəbi, 2009, №1, s.15-20.
 52. Əliquliyev R.M. Dünya azərbaycanlıları və virtual məkan: problemlər və həlli yolları // Dirçəliş XXI əsr, 2009, №133-134, s.330-339.
 53. Əliquliyev R.M., Musayev V.Y. Üçölçülü sifət eyniləşdirmə metodlarının müqayisəli analizi // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2009, №3(12), s.35-43.
 54. Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri və həlli yolları // Terminologiya məsələləri, 2009, s.11-17.
 55. Алгулиев Р.М., Махмудов Р.Ш. Многоаспектное значение государственной программы “Электронный Азербайджан” // Dirçəliş XXI əsr, 2009, №135-136, s.368-373.
 56. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. İstifadədə olmuş kompyuterlərin utilizasiyasinin sosial-ekoloji problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №2, s.3-8.
 57. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnsanların informasiya cəmiyyətinə hazırlığı və onlarda informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasının bəzi aspektləri // Təhsildə İKT, 2010, №2, s.10-27.
 58. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q. Kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılması texnologiyaları // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №2, s.3-14.
 59. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, s.3-13.
 60. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Elektron tədris resurslarının yaradılması və ekspertizası məsələləri // Azərbaycan məktəbi, 2010, №2, s.13-21.
 61. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya mədəniyyəti: mahiyyəti və formalaşdırılması problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2010, №1, s.14-22.
 62. Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Terminoloji informasiya sistemi və inkişaf perspektivləri // Terminologiya məsələləri, 2010, s.27-33.
 63. Алгулиев Р.М., Алекперов Р.К. Синтез надежной многоуровневой распределенной вычислительной среды с применением мультиагентных технологий // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №1, s.3-7.
 64. Алгулиев Р.М., Гусейнова А.А. Динамическое распределение памяти почтового сервера в корпоративной сети // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №2, s.61-67.
 65. Alguliev R.M., Majidzadeh K/? Ghasemi Habashi Y. Application of neural network to share optimization problem. İnformasiya texnologiyaları Problemləri. 2010. N2, pp 47-51.
 66. Алгулиев Р.М., Имамвердиев Я.Н., Деракшанде С.А. Сравнительный анализ методологий управления рисками информационной безопасности // Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2010, cild 13, №2-3, s.77-85.
 67. Алгулиев Р.М., Оруджов Г.Г., Сабзиев Э.Н., Панахов Н.А., Расулова Н.В., Алиева А.А. Разработка алгоритмов обнаружения и корректировки некоторых характерных ошибок векторной карты рельефа местности // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2010, №1, s.67-74.
 68. Alguliev R.M., Aliguliyev R.M., Ganjaliyev F.S. Social network analysis on the web: state of the art, problems and future directions // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, s.3-11.[1]
 69. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Yusifov F.F. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2, s.3-9.[2]
 70. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Əşyaların İnterneti: mahiyyəti, imkanları və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №2, s.29-40.[3]
 71. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Məktəbyaşlı uşaqların internet-asılılıqdan qorunması problemləri // Kurikulum, 2011, №3, s.8-15.
 72. Əliquliyev R.M., Məmmədov E.Ç. İnteqral kitabxana sistemləri və elektron kitabxanaların qarşılıqlı inteqrasiyasının bəzi məsələləri // Təhsildə İKT, 2011, №3, s.4-10.
 73. Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2011, №1, s.29-36.[4]
 74. Əliquliyev R.M., Qurbanova Ə.M. Azərbaycan terminoloji informasiya sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2011, №1, s.3-8.[5]
 75. Əliquliyev R.M., Fətəliyev T.X., Həsənova R.Ş. Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2(6), s.7-13.[6]
 76. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Hajirahimova M.S. Quadratic Boolean programming model and bonary differential evolution algorithm for text summarization // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №2(6), s.20-29.[7]
 77. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternetin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təsir imkanlarına dair bəzi baxışlar // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №1(5), s.41-51.[8]
 78. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet asılılığı və onunla mübarizə məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2012, №2(6), s.7-18.[9]
 79. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılmasında təhsil sisteminin vəzifələri // Azərbaycan məktəbi, 2012, №4, s.31-38.
 80. Alguliev R.M., Hosseininazhadghazani S.H. Evaluation of two QoS support algorithms in Ad hoc networks entitled PA and QPART // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1(5), 27-34.[10]
 81. Alguliyev R.M., Abdullayev R.S. Research of factors influencing the efficiency indicators of city transport // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2012, №1(5), s.3-9.[11]
 82. Алгулиев Р.М., Алекперова И.Я. О методах выявления информационного противостояния в вики-среде // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №1(7), s.39-48.[12]
 83. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya iqtisadiyyatının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №1(7), s.3-13.[13]
 84. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarının təhlükəsizlik problemlərinin tədqiqi və analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №1(7), 3-14.[14]
 85. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində bazar iqtisadiyyatının transformasiyası məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2(8), s.31-41.[15]
 86. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. Fərdlərin informasiya mədəniyyəti indikatorlarının işlənməsi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2(8), s.3-12.[16]
 87. Əliquliyev R.M., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarında inam məsələlərinin analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2013, №2(8), s.3-9.[17]
 88. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y.M. Qlobal vulqarizm bazasının yaradılması məsələləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, №2(8), s.61-66.[18]
 89. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnternet fenomeninə çoxaspektli baxış // Elm və həyat, 2013, №1, s.7-10.
 90. Əliquliyev R.M. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri və onların ölkəmizdə araşdırılma vəziyyəti // AMEA-nın Xəbərlər Məcmuəsi, 2014, cild 1, №1, s. 30-35.
 91. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Məmmədov M.B. Azsciencenet” şəbəkəsinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artirilmasi problemləri və həlli yollari //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №1, s.3-8.[19]
 92. Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Plagiatliqla mübarizənin elmi və texnoloji əsaslari: təkamül yolu və müasir vəziyyət //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №1, s.18-25.[20]
 93. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi metodlarinin analizi //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №1, s.60-68.[21]
 94. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Elektron dövlətin formalaşmasinin bəzi aktual elmi-nəzəri problemləri və həll perspektivləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2014, №2, s.3-13 [22]
 95. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M.Ş. “Big Data” fenomeni: problemlər və imkanlar //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2014, №2, s.3-16.[23]
 96. Əliquliyev R.M., Ağayev N.B., Alıquliyev R.M. Kompüter proqramlari piratçiliği və antiplagiat sistemlərindən istifadə problemləri //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №1, s.3-9.[24]
 97. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Isazadə N.R. A new similarity measure and mathematical model for text summarization //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №1, s.42-53 [25]
 98. Əliquliyev R.M., Mahmudova R.Ş. İnformasiya cəmiyyətində intellektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması problemləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №2, s.4-14.[26]
 99. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Təmsi̇lçi̇ demokrati̇yadan bi̇rbaşa demokrati̇yaya, oradan da meri̇tokrati̇yaya: cəmi̇yyəti̇n i̇darə olunmasına konseptual baxışlar //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №2, s.41-49.[27]
 100. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y.M. Virtual məkanda sinonimlər və onlardan istifadə məsələləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №1, s.34-40.[28]
 101. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Həşimov M.A. Bulud texnologiyalarının elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2015, №1, s.3-11.[29]
 102. Əliquliyev R.M., Ələkbərov R.Q., Fətəliyev T.X. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №2, s.4-15 [30]
 103. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., İsmalıyova N.T. 5-illik impakt faktorla çəkili impakt faktor //İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2015, №2, s.31-40.[31]
 104. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. İqtisadiyyatın yaşıllaşdırılması informasiya cəmiyyətinin inkişafında yeni mərhələ kimi //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №1, s.3-11 [32]
 105. Əliquliyev R.M., Ağayeva S.R. İnternet-media resurslarının monitorinqi: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №1, s.63-70 [33]
 106. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş İnternet cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №1, s.35-45.[34]
 107. Əliquliyev R.M., Hacırəhimova M..Ş., Əliyeva A.Ş. Big Data-nın aktual elmi-nəzəri problemləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №2, s.37-49.[35]
 108. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının multidistiplinar elmi-nəzəri problemləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2016, №2, s.3-18.[36]
 109. Əliquliyev R.M., İsmayılova N.T. Gələcək nəsil elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №1, s.3-11 [37]
 110. Əliquliyev R.M., Набибекова Г.Ч. Научно-теоретические проблемы оценки интеграционных процессов между странами в среде электронного государства //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №1, s.41–50 [38]
 111. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Elm və təhsilin inteqrasiyasinda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarinin rolu və perspektivləri //İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №1, s.98–104 [39]
 112. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Mahmudov R.Ş. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №2, s.32-43.[40]
 113. Əliquliyev R.M., Əliyev Ə.Q. Yaşil iqtisadiyyatın formalaşmasında İKT-nin rolu, problemləri və perspektivləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №2, s.64-73.[41]
 114. Əliquliyev R.M., Məmmədova M.H. E-tibbin mahiyyəti, imkanları və elmi problemləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2017, №2, s.3-19.[42]
 115. Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarında yük balanslaşdırılması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2017, №2, s.3-15.[43]
 116. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Emosional tonallığın analizi metodları haqqında. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2018, №1, s.3-15 [44]
 117. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Dil sənayesi: imkanlar, perspektivlər və problemlər. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018, №1, s.3-26 [45]
 118. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində vətəndaşların sosial kredit sisteminin yaradılmasının konseptual əsasları. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2018, №2, s.3-15 [46]
 119. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Həsənova R.Ş. A method for preliminary examination of dissertations. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2019, №1, s.3-15 [47]
 120. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlətin formalaşmasında sosial kapitalın rolunun analizi. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2019, №1, s.35-46 [48]
 121. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Elektron dövlət mühitində vətəndaşlarin sosial kreditinin fərdi məlumatlar əsasinda qiymətləndirilməsi: problemlər və perspektivlər. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2019, №1, s.3-13 [49]
 122. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Azərbaycanda plagiatliqla mübarizə problemləri və həll yollari. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2019, №1, s.34-43 [50]
 123. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Sosial İnformatika: Sosial proseslərin analizində informasiya texnologiyaların tətbiqi İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2019, №2, s.3-17 [51]
 124. Əliquliyev R.M., Mahmudov R.Ş. Milli mentalitet kontekstində fərdi məlumatlarin həssaslığı və onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasi məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2019, №2, s.117-128 [52]
 125. Alguliyev R.M., Fataliyev T.Kh., Mehdiyev Sh.A. The industrial internet of things: the evolution of automation in the oil and gas. Socar Proceedings 2019, no.2, s.66-71 (Web of science, Scopus)
 126. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. E-dövlət mühitində sosial münasibətlərin analizi: imkanlar və perspektivlər. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2020, №2, s.65-79
 127. Əliquliyev R.M., Imamverdiyev Y.N., Mahmudov R.Ş. İnformasiya Təhlükəsizliyi Milli Təhlükəsizliyin Mühüm Komponenti Kimi. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2020. N: №1.s. 3–25.
 128. Əliquliyev R.M., Həsənova R.Ş., Əsgərov F.Ş. İnternet mühitində “Yırtıcı” jurnalları avtomatik təyin edən antiyırtıcı sistemin yaradılması konsepsiyası. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. 2020. N: 1. s. 96–102.
 129. Əliquliyev R.M., Cəfərov Y.M., Qurbanova Ə.M. Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2020, №2, s.3-11
 130. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Milli e-demoqrafiya sisteminin yaradilmasinin arxitektur prinsipləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2021, №1, s.3-17
 131. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Videotəsvirlərin analizi əsasında sosial münasibətlərin aşkarlanması üçün yanaşma. İnformasiya texnologiyaları problemləri. 2021. N: 2. s. 3-15.
 132. Əliquliyev R.M., Ələkbərova İ.Y. Fərdi məlumatların e-idarəetmə sisteminin sosial kredit sistemində tətbiqinin perspektivləri haqqında. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2021. №1. s. 67–76.
 133. Əliquliyev R.M., Yusifov F.F. Milli e-demoqrafiya sisteminin yaradilmasinin arxitektur prinsipləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2021. N: 1. s. 3-17.
 134. Əliquliyev R.M., Alıquliyev R.M., Yusifov F.F., Qurbanova Ə.M. Kosmopolit E-dövlətdən milli E-dövlətə doğru: Virtual mühitdə Azərbaycan dili xidmətlərinin yaradılmasl perspektivləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2021. N: 2. s. 3-25.
 135. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Alekberov R.K. Constrained k-means algorithm for resource allocation in mobile cloudlets. Kybernetika. 2023. N: 1, vol.59. pp. 88-109.
 136. Alguliyev R.M., Aliguliyev R.M., Sukhostat L.V. Improved parallel Big data clustering based on k-medoids and k-means algorithms Problems of Information Technology. 2024. N: vol.15, no.1. pp. 18-25.