Roza Şahverdiyeva/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Roza Şahverdiyeva/Biblioqrafiya

../

Məqalələri[redaktə]

 1. R.O.Şahverdiyeva, Kadr hazırlığı prosesində elektron dərsliklərin işlənilməsi və tətbiqi / Ə.Q.Əliyev, M.İ.İsmayılova /“Əmək bazarı və kadr hazırlığı problemləri” EPK mat-ı. Bakı, 2002, səh. 183-185.
 2. R.O.Şahverdiyeva, Hüquq-mühafizə orqanlarının informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri ilə təminatı məsələləri / Ə.Q.Əliyev, T.M.Mikayılov / “Əmək bazarı və kadr hazırlığı problemləri” EPK mat-ı. Bakı, 2002, səh. 222-224.
 3. R.O.Şahverdiyeva, Sosial-hüquqi sahələrin idarə olunmasında informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri / Ə.Q.Əliyev, T.M.Mikayılov, V.Ə.Əliyeva / Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluq və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri. Elmi Praktiki Konfrans mat-ı. Bakı, 2003, səh.316-319.
 4. R.O.Şahverdiyeva, Provayderlərin seçilməsinin bəzi məsələləri / Ə.Q.Əliyev / “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri”, II Respublika elmi konfransı, Bakı, 2004, səh. 168-170.
 5. Р.О.Шахвердиева, Вопросы разработки современных корпоративных сайтов и порталов / А.Г.Алиев, В.А.Алиева, / II международная заочная научно-практическая конференция Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управлении г.Воронеж -2 декабря 2005, c.288-292.
 6. Р.О.Шахвердиева, Социально-экономические и технологические точки зрения формирования информационного общества / А.Г.Алиев, В.А.Алиева / Мат-лы VII Международной научно-практической конференции. Новочеркасск, 2007, c.57-63.
 7. Р.О.Шахвердиева, Основы создания новой образовательной модели гуманитарного образования на базе современных информационных технологий / А.Г.Алиев, В.А.Алиева / Мат-лы VII Международной научно-практической конференции. Новочеркасск, 2007, c.51-57.
 8. R.O.Şahverdiyeva, Müasir informasiya texnologiyaları bazasında humanitar ixtisaslar üzrə təhsilin yeni modelinin yaradılması haqqında / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Əliyeva, / “İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri”. Respublika Elmi konfransı. Bakı-2007, səh. 7-11.
 9. R.O.Şahverdiyeva, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında / Ə.Q.Əliyev / İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiyaya dair 3-cü Beynəlxalq Elmi Praktiki konfrans. Gəncə-2007, səh. 237-242.
 10. R.O.Şahverdiyeva, İnformatika fənninin inteqrativ təlim və tədrisinin məqsəd, vəzifə və xüsusiyyətləri / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Əliyeva / “Elm və təhsildə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi” mövzusunda II beynəlxalq konfrans. Qafqaz Universiteti, 1-3 noyabr 2007-ci il, səh.204-211.
 11. R.O.Şahverdiyeva, İnformasiya cəmiyyətində məsafədən açıq təhsilin yaranması və inkişafının əsas istiqamətləri / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Əliyeva, T.M.Mikayılov / Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi II Beynəlxalq konfrans. Məqalələr (I kitab) . - B., 2007. S.228-229.
 12. R.O.Şahverdiyeva, İnformasiya texnologiyalarının tədrisi prosesində inteqrasiya və qiymətləndirmə məsələləri / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Əliyeva, / Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 26-27 noyabr 2007, səh. 243-244.
 13. R.O.Şahverdiyeva, Regional innovasiya zonalarının yaradılması haqqında / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Əliyeva / Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 26-27 noyabr 2007, səh.220-222.
 14. R.O.Şahverdiyeva, Müasir universitetlərin elm və innovasiyaların inkişaf mərkəzləri kimi formalaşması məsələləri / Ə.Q.Əliyev, V.Ə.Əliyeva / “Təhsildə qloballaşma və İKT” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Bakı, 17-19 may 2008, səh. 280-288.
 15. R.O.Şahverdiyeva, Yüksək texnologiyaların inkişaf etdirilməsində xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması məsələləri / Ə.Q.Əliyev / Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin təhlilinə tətbiqi. III elmi-praktiki seminarının materialları. Bakı, 5-6 may 2008. Səh. 204-206.
 16. R.O.Şahverdiyeva, İKT-texnoparkların yaradılması və idarə olunmasının model və mexanizmlərinin işlənilməsi zərurəti haqqında / Kibernetika və informatika problemləri. Beynəlxalq konfransı (Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının yaranmasının 50 illiyinə həsr olunur). Bakı, 2008.
 17. R.O.Şahverdiyeva, On need for working out the models and mechanisms of establishment and management of ICT-technoparks / Ə.Q.Əliyev / The second international conference “Problems of cybernetics and informatics” Dedicated to the 50 th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. Volume II. September 10-12, 2008. Baku, Azerbaijan. PCI'2008. P.188-191.
 18. R.O.Şahverdiyeva, О необходимости создания и внедрения системы управления знаниями в современных образовательных учреждениях / Ə.Q.Əliyev, M.H.Sultani / Internet education science. Ukraine vinnytsia vntu Okober 7-11. Volume 1(9)/ IES-2008. P.8-9.
 19. Р.О.Шахвердиева, Создание инновационных зон – как направление развития сферы ИКТ в Азербайджане / А.Г.Алиев, В.А.Алиева / Internet education science. Ukraine vinnytsia vntu Okober 7-11. 2008. Volume 1(9)/ IES-2008. P.304-306.
 20. Р.О.Шахвердиева, O pазработке организационно-экономического механизма создания и функционирования ИКТ-технопарка в регионе / А.Г.Алиев / ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный технологический университет». Десятая Всероссийская научно-техническая конференция "Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий" (ТиПВСИТ’2009) с 20 по 26 июля 2009 г. Город Улан-Удэ. c.520-524.
 21. R.O.Şahverdiyeva, Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təminində texnoparkların formalaşması vasitələri və mexanizmləri. / Application of Information and Communication Technologies 3rd IEEE International Conference Baku, Azerbaijan, 14-16 october 2009. Qafqaz universiteti
 22. R.O.Şahverdiyeva, İKT-texnoparkların idarə olunması və fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə göstəricilər sisteminin işlənilməsi haqqında / Ə.Q.Əliyev / Beynəlxalq Elmi və Texniki İnformasiya Mərkəzi. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. “Elmi və texnoloji innovasiyalar: milli təcrübə və beynəlxalq əməkdaşlıq” mövzusunda beynəlxalq konfrans. 20 may 2010-cu il. Bakı-”Elm”, səh. 263-266.
 23. R.O.Şahverdıyeva, İKT texnoparkların formalaşmasına dövlət dəstəyinin əsas istiqamətləri / Elektron hökumət: Azərbaycanda nailiyyətlər və perspektivlər I Beynəlxalq konfrans, AzTU. 26-28 aprel 2010, s.80-83.
 24. R.O.Şahverdıyeva, Akademik elmi-tədqiqat institutları və ali təhsil müəssisələri bazasında IKT-texnoparkların formalaşması perspektivləri / “Elm və təhsildə innovasiya texnologiyaları” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransı. ATU-2010, noyabr-dekabr, s.64-66.
 25. R.O.Şahverdıyeva, Azərbaycanda İKT sferası üzrə regional innovasiya zonasının yaradılmasında mövcud problemləri və vəzifələri / AMEA Xəbərlər. Elm və İnnovasiya, 2010, № 2(3), səh. 137-143.
 26. R.O.Şahverdiyeva, Azərbaycanda IKT-texnoparkların yaradılması və fəaliyyətinin təşkili məsələləri / Ə.Q.Əliyev / “Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: Təhlil və nəticələr. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2010, səh. 845-848.
 27. Р.О.Шахвердиева, Информационное взаимодействие составных элементов формирующегося в азербайджане / А.Г.Алиев / Международная научно-практическая конференция “2-й Белорусский инновационный форум”. Минск , 18-19 ноября 2010 г, səh. 15-20.
 28. R.O.Şahverdiyeva, Azərbaycanda İKT sferası üzrə regional innovasiya zonasının yaradılmasında mövcud problemləri və vəzifələri / Ə.Q.Əliyev / AMEA xəbərləri. Elm və İnnovasiya seriyası, 2010, №2, səh. 137-143.
 29. R.O.Şahverdıyeva, İnnovativ qurumların fəaliyyətində səmərəlilik problemi / Ə.Q.Əliyev / “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı-2011, 31 mart, səh.181-184.
 30. R.O.Şahverdıyeva, İKT-texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin metodiki əsasları haqqında / Ə.Q.Əliyev / “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı-2011, 31 mart, səh. 184-187.
 31. Р.О.Шахвердиева, Теоретические основы управления инновационных структур в сфере высоких Технологий / А.Г.Алиев / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011, səh.65-68.
 32. R.O.Şahverdıyeva, İKT-texnoparkların fəaliyyətinin səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsi məsələləri / Ə.Q.Əliyev / AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri” jurnalı. №2, 2011-ci il, səh. 71-79.
 33. R.O.Şahverdiyeva, İnnovasiya strukturlarının fəaliyyət səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirilməsinin elmi-metodoloji əsasları / Ə.Q.Əliyev / AMEA xəbərləri.Elm və İnnovasiya seriyası. 2011, №1(5), səh.23-32.
 34. R.O.Şahverdiyeva, İKT-texnoparkların fəaliyyətinin idarə edilməsi məsələləri / 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies. Qafqaz Universiteti. Bakı, 12-14 oktyabr 2011, s.136-139.
 35. R.O.Şahverdiyeva, İnnovativ qurumların fəaliyyətində səmərəlilik problemi / “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı-2011, 31 mart.
 36. R.O.Şahverdiyeva, İKT-texnoparkların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin metodiki əsasları haqqında / “Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı” mövzusunda beynəlxalq konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı-2011, 31 mart
 37. Р.О.Шахвердиева, Некоторые методологические вопросы управления инновационными ИКТ-технопарками / А.Г.Алиев / Международная научно-практическая конференция “Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития” г.Новосибирск, 15 июня 2011, c.80-85.
 38. R.O.Şahverdiyeva, Elmi innovasiyaların və innovativ proseslərin kommersiyalaşdirilmasi mərhələləri / Ə.Q.Əliyev / “Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-təcrübi konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı, 24-25 noyabr 2011, səh.64-68.
 39. R.O.Şahverdiyeva, E.H.Musayeva, T. V.Kazımova, L.Ə.Əkbərova. İnnovasiya sistemlərinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkilində beynəlxalq təcrübənin təhlili // “Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika” beynəlxalq konfrans. Lənkəran Dövlət Universiteti. 23-25 dekabr 2011-ci, səh.191-195
 40. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. Elmi innovasiyaların və innovativ proseslərin kommersiyalaşdirilmasi mərhələləri // “Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu” Beynəlxalq elmi-təcrübi konfrans. AMEA Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi. Bakı, 24-25 noyabr 2011-ci il. Səh. 64-68.
 41. R.O.Şahverdiyeva, About the Development of the Algorithm to Evaluate the Efficiency of ICT Techno Parks / Ə.Q.Əliyev / IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012) September 12-14, 2012, səh.206-209.
 42. R.O.Şahverdiyeva, İKT sferasında innovasiya-investisiya layihələrinin reallaşdırılması prinsipləri / AR Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları”. II Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012-ci il, səh.
 43. R.O.Şahverdiyeva, Tibbi-informasiya sistemlərinin dəyərləndirilməsi modelləri / S.İ.Ağazadə / AR Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları”. II Respublika elmi konfransı. Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012-ci il, səh.
 44. R.O.Şahverdiyeva, Sosial-iqtisadi inkişafın təminində yüksək texnologiya parklarının rolu və onların səmərəli idarə olunması məsələləri / Ə.Q.Əliyev / İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin Beyin Mərkəzləri və EcoMod şəbəkəsi “enerji, regional inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf” mövzusunda 1-ci beynəlxalq konfrans. Bakı. 5-6 sentyabr 2013-cü il.
 45. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva. R.O.About the Development of the Algorithm to Evaluate the Efficiency of ICT Techno Parks // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012) September 12-14, 2012, səh. 206-209.
 46. R.O.Şahverdiyeva, IKT yönümlü innovativ layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin metodoloji aspektləri / Ə.Q.Əliyev / AMEA-nın Xəbərləri. “İqtisadiyyat” Seriyası. №1, 2013-cü il. Səh.126-135
 47. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. IKT yönümlü innovativ layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin metodoloji aspektləri // AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat Seriyası. №1, 2013-cü il. Səh.126-135.
 48. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. Commercialization Issues of ICT-directed Innovative Processes // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012) September 12-14, 2012, səh. 210-213.
 49. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. Sosial-iqtisadi inkişafın təminində yüksək texnologiya parklarının rolu və onların səmərəli idarə olunması məsələləri // “Enerji, regional inteqrasiya və sosial-iqtisadi inkişaf” mövzusunda 1-ci beynəlxalq konfransı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin Beyin Mərkəzləri və EcoMod şəbəkəsi. Bakı. 5-6 sentyabr 2013-cü il. Səh.16-19.
 50. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Some aspects of development of management mechanisms of innovative technoparks // Application of information and communication technologies – AICT 2013. 7th International Conference. Baku, Azerbaijan, 23-25 october 2013. P.285-287.
 51. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. İnformasiya iqtisadiyyatı şəraitində innovasiya prosesləri və innovativ fəaliyyət üzrə monitorinq sisteminin göstəricilər bazasının işlənilməsi // “İKT-nin müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivləri”, AZTU, Beynəlxal Konfrans, 27-28 oktyabr, 2014, səh.469-473.
 52. Алиев А.Г., Шахвердиева Р.О. Экономико-математическое моделирование деятельности инновационных структур в условиях неопределенности // НАНА. Актуальные проблемы математики и механики. Материалы Международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку – 15-16 май, 2014. стр.26-28.
 53. Алиев А.Г., Шахвердиева Р.О. Экономико-математическое моделирование принятия управленческих решений по повышению эффективности инновационной деятельности организации // 2nd International Conference Regional Integration and Socio-Economic Development, to be held in Baku, Republic of Azerbaijan, on October 1-3, 2014. pp.28.
 54. Alguliyev R.M., Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Development of information support systems for management of innovative structures // The 8th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2014). Kazakhsyan, Astana, 15-17 October 2014.
 55. Алиев А.Г., Шахвердиева Р.О., Ш.Т.Алиев. Важные особенности инновационной экономики в современных условиях экономики в современных условиях // V Международная научно практическая конференция. «Современные концепции научных исследований», Москва, 29-30 августа 2014, стр.9-12.
 56. Алиев А.Г., Шахвердиева Р.О. Разработка системы управления инновационных предприятий в условиях информационной экономики // ХХ Международная научно-практическая конференция “Перспективы развития информационых технологий. 26 сентября 2014 г. Новосибирск. Стр.69-74
 57. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İnnovativ proseslərin xüsusiyyətlərinin və onlara təsir edən amillərin tədqiqi // AMEA Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. №2, 2014. Səh.5-10.
 58. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İnnovativ strukturların fəaliyyətinin idarə edilməsinin konseptual əsasları // “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, 2014, №1, səh. 33-42.
 59. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İnformasiya iqtisadiyyatında innovasiyalar üzrə monitorinq sisteminin ilkin göstəricilər bazasının işlənilməsinin konseptual əsasları // “İnformasiya cəmiyyəti problemləri” 2014, №2. Səh.50-60.
 60. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O., Abbasova V.Ə. Elmi-texniki ideya və biliklərin innovasiyalara çevrilməsi proseslərinin məzmunu və struktur təhlili // Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, İl 2, Cild 2, iyul-sentyabr 2014, səh.5-18.
 61. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. IKT sferasında innovativ layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsinin ümumiləşdirilmiş göstərici və kriteriyaları // AMEA Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. №4, 2014. Səh.44-53.
 62. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İnnovativ texnoparkların yaradılması, fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üzrə beynəlxalq təcrübənin təhlili // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №2, 59-70.
 63. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O., Abbasova V.Ə. Müasir innovativ strukturların yaradılmasında strateji prioritetlərin və dövlət dəstəyi mexanizmlərinin formalaşdırılması // AMEA İqtisadiyyat institutu, 2015 №4 (iyul-avqust), s.108-115.
 64. A.G.Aliyev, R.O.Shakverdiyeva, Sh.T.Aliyev. Важные особенности инновационной экономики в современных условиях экономики в современных условиях / Important features of the innovation economy in modern condiyions. Инновацийна економика, 2015, №1(56), стр.24-28.
 65. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O., Abbasova V.Ə. Kreativ informasiya iqtisadiyyatında elektron innovasiya platformasının işlənilməsi xüsusiyyətləri // Azərbaycan Texnologiya Universiteti. “Kreativ sənaye texnologiyalarının tədrisi və tətbiqi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Gəncə. May 2015. Səh.19-21.
 66. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. İnnovativ struktur və proseslərin idarə olunmasında informasiya təhlükəsizliyi məsələləri // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. Bakı, 14may, 2015. Səh.66-69.
 67. Ə.Q. Əliyev, R.O.Shahverdiyeva, Əliyeva T. Elm, təhsil və biznes qarşılıqlı əlaqələrinin səmərəli təşkilində universitet texnoparklarının rolu. “Boloniya təhsil prosesində universitet-sənaye4 əlaqələrinin müasir problemləri” Beynəlxalq simpozium. Gəncə, 2016, səh.328-332.
 68. Ə.Q. Əliyev, S. Abdullayev, R.O.Shahverdiyeva. Regional innovativ elm-təhsil infrastrukturunun formalaşması problemləri. “Boloniya təhsil prosesində universitet-sənaye4 əlaqələrinin müasir problemləri” Beynəlxalq simpozium. Gəncə, 2016, səh.124-128.
 69. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İKT sferasında innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinin sosial problemlərin həllinə təsiri məsələləri // AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. 2016, №2, səh.42-52.
 70. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. İnnovativ müəssisələrin yaradılmasının strateji prinsip və prioritet istiqamətləri üzrə beynəlxalq tövsiyələrin analitik təhlili // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №2, 50–60.
 71. Əliyev Ə.Q., Şahverdıyeva R.O. Texnoparkların fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi üzrə kompozit indikatorlar sisteminin işlənilməsinin elmi-metodoloji əsasları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı, 2017, №1, 61–74.
 72. R.M.Alguliyev, A.G.Aliyev, R.O.Shahverdiyeva. Models and mechanisms for the management of ICT-technoparks. Science Journal of Business and Management. Volume 4, Issue 6, 2016, pp. 205-209
 73. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O., Musayeva E.H. Böyük verilənlərin emalı texnologiyaları innovativ informasiya iqtisadiyyatının inkişafında yeni mərhələ kimi // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfrans. Bakı 2016. 25 fevral, səh.210-214.
 74. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O., Abbasova V.Ə. Texnoparkların innovasiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində Big Data texnologiyalarının tətbiqi “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I Respublika elmi-praktiki konfrans. Bakı 2016. 25 fevral, səh.157-161.
 75. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O., Abbasova V.Ə. Texnoparkların innovativ idarəetmə sisteminin və fəaliyyətinin tənzimləmə mexanizmlərinin işlənilməsi məsələləri // “Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı. Bakı, 2016, səh.348-351.
 76. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O., Abbasova V.A. Comparative analysis of strategies and trends shaping the information economy of Azerbaijan with leading countries // 10th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Texhnologies/ 12-14 October 2016, Azerbaijan. Pp. 660-664.
 77. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Development of composite indicators system for the comparative assessment of the activity of innovative technoparks // 2017 IEEE 11th International conference on application of information and communication technologies (AICT-2017). 20-22 September 2017, Moscow, Russia, pp. 200-205.
 78. A.G.Aliyev, R.O.Shahverdiyeva. Structural analysis of the transformation processes of scientific and technical ideas and knowledge into innovations in technoparks. International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM).2017, No. 2, pp.1-10 .
 79. A.G.Aliyev, R.O.Shahverdiyeva. Conceptual bases of intellectual management system of innovative technoparks. I.J. Education and Management Engineering, 2017, №2, pp.1-7
 80. A.G.Aliyev, R.O.Shahverdiyeva. Development problems of information provision on the management of high technology park. Journal of Information. 2017 Vol. 3, No. 1, pp. 1-10
 81. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Conceptual bases of intellectual management system of innovative technoparks. I.J. Education and Management Engineering, 2017, №2, pp.1-7
 82. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Development problems of information provision on the management of high technology park. Journal of Information. 2017, vol. 3, №1, pp.1-10
 83. Ə.Q.Əliyev, R.O.Şahverdiyeva. Texnoparklarda innovativ məhsul istehsalı proseslərinin modelləşdirilməsinin ümumi əsasları // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 69-77.
 84. Ə.Q.Əliyev, R.O.Şahverdiyeva. İnformasiya iqtisadiyyatı sektorlarının və innovativ strukturlarinin inkişafına dördüncü sənaye inqilabının təsirinin araşdırılması // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №2, 52–64
 85. Əliyev Ə.Q., Səmidov A.F., Şahverdiyeva R.O., Əkbərova L.Ə. İnformasiya iqtisadiyyatı şəraitində nəşriyyatpoliqrafiya sektorunun formalaşmasında müasir İKT onların təhlükəsizliyi məsələləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 236-240.
 86. Şahverdiyeva R.O. Elmi-texnoloji innovasiya parklarının informasiya təhlükəsizliyi problemləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 199-203.
 87. Şahverdiyeva R.O. Texnoparklarda innovativ məhsul xidmət istehsalının çoxfaktorlu korrelyasiya-reqressiya analizi modellərinin qurulması // Sumqayit Dövlət Universiteti. İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” beynəlxalq elmi konfrans. - Sumqayıt, 2018. - S. 205-207.
 88. Шахвердиева Р.О., Акперова Л.А. Методологические основы комплексного управления научно-технологических и инновационных ИКТ-технопарков // Информационные системы и технологии достижения и перспективы. - Сумгаит, 2018. - C. 90-92.
 89. Şahverdiyeva R.O., Əkbərova L.Ə. İnnovativ elmi-texnoloji parkların formalaşması və idarə olunması problemləri // AMEA İqtisadiyyat İnstitutu “İqtisadi artim və ictimai rifah” beynəlxalq elmi konfransı. - Bakı, 2018. - S. 636-643.
 90. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Application of mathematical methods and models in product – service manufacturing processes in scientific innovative technoparks // International Journal of Mathematical Sciences and Computing. - 2018. - N: 3, vol.4. - P. 1-12.
 91. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Application of mathematical methods and models in product – service manufacturing processes in scientific innovative technoparks // International Journal of Mathematical Sciences and Computing. - 2018. - N: 3, vol.4. - P. 1-12.
 92. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Multi-Level System of Indicators on the Activity of Innovative Technology Parks in the Sectors of Information and Knowledge Economy // Management Dynamics in the Knowledge Economy. - 2019. - N: volume 7, İss1. - P. 51-70.
 93. Şahverdiyeva R.O. İnnovasiya texnoparklarının fəaliyyətinin informasiya təminatı sisteminin arxitektur-texnoloji modelinin işlənilməsi // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2019. - N: 2. - S. 82-93.
 94. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Multi-level system of indicators on the activity of innovative technology parks in the sectors of information and knowledge economy // Management Dynamics in the Knowledge Economy. - 2019. - N: 1, vol.7. - P. 51-70.
 95. Şahverdiyeva R.O., Əkbərova L.Ə. İnformasiya iqtisadiyyatının formalaşmasında fərdi knou-haw biliklərin təhlükəsizliyi məsələləri. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.. - Bakı, 2019. - S. 210-213.
 96. Алиев А.Г., Шахвердиева Р.О., Акперова Л.А. Вопросы формирования правовой информатики в контексте зашиты персональных данных. “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. - Bakı, 2019. - C. 219-221.
 97. Şahverdiyeva R.O., Əkbərova L.Ə., Paşayeva M.M. İnnovasiya proseslərinin və strukturlarının informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri // “İqtisadi və statistik tədqiqatlarda innovasiyaların tətbiqi” mövzusunda konfrans. - Bakı, 2019. - S. 102-106.
 98. Şahverdiyeva R.O. İnnovasiya texnoparklarının fəaliyyətinin effektiv təşkili üzrə informasiya təminatının arxitektur modelinin işlənilməsi // “Sənayenin müasir vəziyyəti və inkişaf problemləri: texnoparkların və sənaye məhəllələrinin ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri” Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2019. - S. 72-75.
 99. Shahverdiyeva R.O. Yenilikçi teknoloji parklarının faaliyetlerine ilişkin çok kriterli uzman değerlendirmelerinin sorunları. IV Uluslararası Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Yeni Eğilimler Kongresi. - Stpetersburg, 2020. - S. 202-206.
 100. Şahverdiyeva R.O. Innovasiya texnoparklarının idarə olunması prosesləri və onların fəaliyyətinin keyfiyyətliliyi göstəricilərinin işlənilməsi məsələləri // AAMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. . - 2020. - N: 2. - S. 70-81.
 101. Shahverdiyeva R.O. Development of a system of indicators characterizing innovation and innovative activity in technoparks. Друкеровский вестник. - 2020. - N: 5. - P. 61-66.
 102. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. İnnovasiya texnoparklarının idarəetmə proseslərində keyfiyyət göstəricilərinin çoxkriteriyalı ekspert qiymətləndirmələri məsələləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2020. - N: 2. - S. 89-104.
 103. Şahverdiyeva R.O. İnnovasiya strukturlarının fəaliyyət səmərələliyinin yüksəldilməsinin perspektiv istiqamətləri. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2020. - N: 1. - S. 103-118.
 104. Şahverdiyeva R.O. İnnovativ layihələrin səmərəlilik göstəriciləri və meyarları əsasında qiymətləndirilməsi məsələləri / R.O. Şahverdiyeva // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2020. - N: 1. - S. 129-141.
 105. Aliyev A.G., Shahverdiyeva R.O. Problems of development of innovative sectors of the economy on the basis of mobile information technologies // Информационные технологии. Проблемы и решения.. - 2021. - N: 2 (15). - P. 45-51.
 106. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. İKT Əsaslı Texnoloji İnnovasiya İqtisadiyyatı Sektorlarının Formalaşması və Onların Sosial İqtisadi ProseslərəTəsiri Aspektləri / İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2021. - N: 1. - S. 94-110.
 107. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O. Elektron ticarət və ödəniş sistemlərinin 4.0 sənaye inqilabı platformasında təkmilləşdirilməsi istiqamətləri / Ə.Q. Əliyev , R.O. Şahverdiyeva // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. - Sumqayıt, 2021. - S. 387-391.
 108. Shahverdiyeva R.O. Problems of the formation of information and application software for the activities of technoparks /Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2021). - Moskva, 2021. - P.
 109. Şahverdiyeva R.O., Əkbərova L.Ə. Regional İqtisadiyyatın inkişafında innovativ texnoparklar şəbəkəsinin yaradılması məsələləri / “Regional İqtisadiyyat: müasir aspektlər və aktual məsələlər”. - Sumqayıt, 2021. - S. 420-426.
 110. Şahverdiyeva , R.O. İnnovativ İqtisadi İnkişafın FormalaşmasındaTexnopark Strukturlarının Fəaliyyət Səmərələliyinin Yüksəldilməsi İstiqamətləri / R.O. Şahverdiyeva // ENEKO Enerji İqtisadiyyatı Mərkəzinin Xəbərləri Jurnalı . - 2022. - N: 1, vol.9. - S. 60-74.
 111. Şahverdiyeva R.O., Xosuzadə N. Texnoparklarda istehsal-xidmət fəaliyyətinin modelləşdirilməsi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransları. - Bakı, 2022. - S. 151-153.
 112. Əliyev Ə.Q., Şahverdiyeva R.O., Haqverdiyeva Ü.H. Elektron-ticarət və ödəniş sistemlərinin 4.0 sənaye inqilabı platformasında təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. - Sumqayıt, 10 dekabr. 2021. – Səh. 387-391.
 113. R.O.Şahverdiyeva, Ü.H.Haqverdiyeva. Elektron kommersiya proseslərində müasir avtomatlaşdirma vasitələrinin tətbiqi məsələləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların III beynəlxalq elmi konfransları. - Bakı, 2022. - S. 253-255.