Südabə Abasova/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Südabə Abasova

../


 1. Abasova S.E., Abdullayev S.H. Mühasibat Korporativ İnformasiya Sisteminin malların hərəkətinin uçotu kompleks məsələsi, AMEA, Xəbərlər, 2005-ci il,Tom XXV, № 3, s. 171-176.
 2. Абасова С.Е. Информатизация профессиональной деятельности в сфере инженерного образования, Телекоммуникации и информатизация образования, Россия г.Москва, 25 ноябрь, 2005 г., с. 19-20.
 3. Абасова С.Е. Информационные технологии в открытом образовании и дистанционном обучении, Телекоммуникации и информатизация образования, №2, Россия, г. Москва, http://www.edit.muh.ru/content/mag/magcontent.php?link=ti0206, март-апрель 2006, № 2 (33)
 4. Абасова С.Е. Информатизация профессиональной деятельности в сфере инженерного образования, Телекоммуникации и информатизация образования, Россия, г. Москва, 2006, №3, с. 125-128.
 5. Абасова С.Е. Информатика и программная инженерия в образование, Телекоммуникации и информатизация образования, Россия, г.Москва, http://library.bmstu.ru/BooksSearcher.aspx?udc=378:004, 2006, № 4, с. 84-87.
 6. Абасова С.Е. Обучение инженерии программного обеспечения, Телекоммуникации и информатизация образования, Россия, г. Москва, http://www.ict.edu.ru/vconf/files/9371.pdf, 2006, №6, с. 1-3.
 7. Абасова С.Э. Реализация проектного метода в образователном процессе, Телекоммуникации и информатизация образования, http://www.edit.muh.ru/content/mag/magcontent.php?link=ti0207, http://2dip.ru/рефераты/784137/, Россия, г.Москва, 2007, №2, с. 78-80.
 8. Абасова С.Э. Подготовка специалистов в области программной инженерии, Учительская газета, Россия, г.Москва, http://www.ug.ru/archive/22881, 26 февраля 2008 г., №9
 9. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э. Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем, Информационные технологии моделирования и управления, Россия, г.Воронеж, http://www.sbook.ru/itmu/contents/itsd0741.pdf, 2007, № 7(41), с. 857-863.
 10. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э. Определение среднегодовых темпов роста показателей информационно-коммуникационной технологий и их использование при экономическом анализе и прогнозировании, Информационные технологии моделирования и управления, №9, Россия, г. Воронеж., с. 992-995.
 11. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения, Информационные технологии моделирования и управления, Россия, г. Воронеж., 2008, №9, с. 1063-1069
 12. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э. Методы повышения эффективности внедрения коорпоративных информационных систем, Информационных технологии моделирования и управления, Россия, г. Воронеж., 2008, № 9, с. 857-863.
 13. Abdullayev S.H., Abasova S.E. İKT göstəricilərinin orta illik artım templərinin təyini, onların iqtisadi təhlil və proqnozlaşdırmada istifadəsi, İqtisadi inkişaf Jurnalı, səh. 25-33
 14. Абасова С.Э. Рекомендации по преподаванию программной инженерии и информатики, Дистанционное и виртуальное обучение, Россия, г. Москва, 2008, № 6, стр. 83-88
 15. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə. Azərbaycan məktəbi, 2010, № 6, səh. 34-39.
 16. Аббасова С.Е., Абдуллаев С.Г. Применение новых информационных технологий в дистанционном обучение, Дистанционное и виртуальное обучение, Россия, г.Москва, http://www.obr-econ.muh.ru/images/stories/doc/120111_abbasova.pdf, стр. 23-31.
 17. Абдуллаев С.Г., Аббасова С.Е. Комплексная модель образовательного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий, Teleкоммуникации, Россия, г. Москва, 01.07.2013, http://www.coolreferat.com/?search=Абдуллаев_СГ_Аббасова_СЕ_Комплексная_модель_образовательного
 18. Абдуллаев С.Г., Аббасова С.Е. Комплексная модель образовательного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий, Дистанционное и виртуальное обучение, Россия, г. Москва, 2012, № 3, с. 42-53.
 19. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э. Внедрение информационных технологий в корпусную лингвистику, International Science Project, Киев, Украина, 2018, №17, с.21-24.