Məzmuna keç

Südabə Abasova/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Südabə Abasova

../
 1. Абасова С.Е. Информационные технологии в образование XXI веке, III Международный форум и выставка “Информационные Технологии в XXI веке”, Днепропетровск, 27-28 апреля 2005 г., с.4-5.
 2. Абасова С.Е. Информационные технологии в открытом образовании и дистанционном обучении, XII Всероссийская научно-методическая конференция “Телематика 2005”, Санкт–Петербург, 06-09 июня 2005 г.
 3. Абасова С.Е. Подготовка специалистов по информационной безопасности, Седьмая международная научно–практическая конференция “Информационная безопасность”, Россия, Таганрог, 4-8 июля, 2005 г.
 4. Абасова С.Е. Применение информационных технологий в образовании, XVI Международная конференция “Применение новых технологий в образовании”, Московская область, Троицк, 28-29 июня 2005 г.
 5. Абасова С.Е. Внедрение систем управления, Международная научно-практическая конференция “Теория активных систем”, Россия г.Москва, 16-18 ноября.
 6. Абасова С.Е. Применение информационных технологий в образовании, 1-я Международная конференция “Системный анализ и информационные технологии”, Россия, Переславле-Зелесском, 12-16 сентября, 2005 г.
 7. Абасова С.Е. Обучающие и экспертные системы , V Международная конференция “Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций- (CASC 2005)”, Москва, 18-20 октября 2005 г., с. 241-244.
 8. Абасова С.Е. Информационные технологии в открытом образовании и дистанционном обучении, III Международная научно-практическая конференция “Новые образовательные технологии в вузе“, Екатиринбург, 13-15 декабря 2005 года г.
 9. Abasova S.E., Abdullayev S.H., Həsənova S.N. Proqramlaşdırmanın inkişaf mərhələləri. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi-nəzəri metodik məcmuə. Bakı, № 1, yanvar-mart 2005, s. 65-70.
 10. Абасова С.Е. Подготовка специалистов по информационной безопасности, X Ежегодная Международная конференция “Комплексная защита информации”, Россия, 14-17 марта 2006 г., “Материалы X Ежегодной Международной конференции”, с. 355-358.
 11. Абасова С.Е. Применение информационных технологий в образование, Четвертая международная научно – практическая конференция “Экономические проблемы организации производственных систем и бизнес-процессов”, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, февраля 2006 г., “Материалы IV международной научно – практической конференции” с. 64-69.
 12. Абасова С.Е. Информатика и программная инженерия в образовании, XVII Международная конференция “Применение новых технологий в образовании”, Московская область, Троицк, 28-29 июня 2006 г., секция 6, с. 397-399.
 13. Абасова С.Е. Обучение инженерии программного обеспечения, XIII Всероссийская научно- методическая конференция “Телематика 2006”, Россия, г.Санкт-Петербург, 05-08 июня 2006.
 14. Абасова С.Е. Применение информационных технологий в образовании, Международная научно – практическая конференция “Информационные технологии в образовании”, материалы конференции, Россия, г. Самара, 27-28 апреля 2006 г., с. 217-220.
 15. Абасова С.Е. Yeni nəslin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu, “Regionların sosial-iqtisadi inkişafında İnformasiya-kommunikasiya infrastrukturunun formalaşması və idarə edilməsi” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Lənkəran, 25 mart 2006-cı il, konfrans materialları, s. 20-21.
 16. Абасова С.Е. Подготовка специалистов в области информационной безопасности, Восьмая международная научно – практическая конференция “Информационная безопасность-2006”, Россия, г. Таганрог, 03-07 июля 2006 г., с. 292-299.
 17. Абасова С.Е., Абдуллаев С.Г. Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем, Четвертая международная научно – практическая конференция “Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем”, Россия, Ростовская обл. г. Новочеркасск, февраля 2006 г., с. 20-26.
 18. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е. Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения, XVIII Международная конференция “Применение новых технологий в образовании”, Московская область, Троицк, 27-28 июня 2007 г., с. 268-270.
 19. Абасова С.Е. Реализация проектного метода в образовательном процессе, IV Международная научно-методическая конференция "Новые образовательные технологии в вузе - НОТВ-2007", Екатеринбург, 5-8 февраля 2007 года, с. 78-80.
 20. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Dərs prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri və xüsusiyyətləri haqqında, “Informatika və informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransı, 26-27 aprel 2007-ci il, Azərbaycan, Bakı şəhəri, кonfrans materialları, s. 49-53.
 21. Абасова С.Е. Proqram mühədisliyi təhsildə, “Informatika və informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransı, 26-27 aprel 2007-ci il, Azərbaycan, Bakı şəhəri, коnfrans materialları, s. 45-49.
 22. Абасова С.Е. Подготовка специалистов в области информатики и программной инженерии, Восьмая Всероссийская научно-техническая конференция “Теоретические и прикладные вопросы современных информационных технологий-ТиПВСИТ 2007”, Улан-Уде, 26-31 марта 2007 г., материалы конференции, с. 358-360.
 23. Абасова С.Е. Программная инженерия в образовании, XVIII Международная конференция “Применение новых технологий в образовании”, Троицк, Московская область, 27-28 июня 2007 г., Новочеркасск, февраля 2007 г., с. 346-348.
 24. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Informatika və proqram mühədisliyi təhsildə, “İnformasiya Texnologiyaları və Telekommunikasiya” 3–cü Beynəlxalq еlmi-praktiki konfrans, 4-6 oktyabr 2007-ci il, Gəncə ş., Azərbaycan, Konfrans materialları, s. 300-302.
 25. Абасова С.Е. Подготовка специалистов в области информатики и программной инженерии, XIV Всероссийская научно-методическая конференция “Телематика 2007”, Россия, г. Санкт-Петербург, 05-08 июня 2007 г., с. 19-20.
 26. Abasova S.E., Abdullayev S.H. Ofşor proqramlaşdırma, “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” II Beynalxalq konfrans, Qafqaz Universiteti, 01-03 Noyabr 2007-ci il, Azərbaycan, Bakı şəhəri, мəqalələr, I kitab, s. 184-187.
 27. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. Проблемы оценки эффективности дистанционного образования, Международная научно-практическая конференция “Новые информационные технологии в образовании- НИТО-2008”, Улан-Уде, 26-28 февраля 2008 г., с. 24-28.
 28. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. О проектах и рекомендациях по преподаванию программной инженерии и информатики, Международная научно-практическая конференция “Новые информационные технологии в образовании – НИТО-2008” Улан-Уде, 26-28 февраля 2008 г., с. 36-42.
 29. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. Программная инженерия в образования, Международная научно-практическая конференция “Новые технологий в образовании”, Московская область, Троицк, 26-27 июня 2008 г., http://www.bytic.ru/cue/2008/conf08p1.htm, секция 6.
 30. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения, Международная научно-практическая конференция “Искусственный интеллект – ИИ-2008. Интеллектуальные системы ”, Украина, АР Крым, пос. Кацивели, 22-27 сентября, 2008 г.
 31. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. О подготовке специалистов в сфере программной инженерии, Всероссийская научно-техническая конференция “Новые материалы и технологии - НМТ-2008”, Москва, 11-12 ноябрь, 2008 г., с. 1-7.
 32. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э. Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения, “Информационные технологии моделирования и управления”, Россия, г. Воронеж., № 4(56), с. 484-492.
 33. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения, “Искусственный интеллект”, Украина, 2009, № 1, с. 138-143.
 34. Abasova S.E., Abdullayev S.H “Elmi fəaliyyətdə İKT-nin tətbiqi monitorinq informasiya sistemi, “Elektron Hökümət Azərbaycanda: Nailiyyətlər və Perspektivlər” Beynəlxalq кonfrans, 26-28 aprel 2010-cu il, Bakı şəhəri.
 35. Abdullayev S.H, Abasova S.E. Müasir informasiya texnologiyaları təhsildə, “İnformatika və proqram mühəndisliyi təhsildə”, “Fasiləsiz pedoqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi” Elmi-metodik konfrans, 2-4 iyun 2010-cu il, Bakı şəhəri.
 36. Abasova S.E., Abdullayev S.H. Elmi fəaliyyətdə İKT-nin tətbiqi monitorinq informasiya sistemi, “Kibernetika və informatika problemləri - (PCI'2010)” III Beynəlxalq konfrans, 6-8 sentyabr 2010-cu il, Bakı şəhəri, s. 183-185.
 37. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г. Информатизация профессиональной деятельности в сфере инженерного образования “Cедьмая международная научно-практическая конференция “Интернет – Образование – Наука -2010”, Винница, Украина, 28 сентября по 3 октября 2010 года, секция 5.
 38. Абдуллаев С.Г., Аббасова С.Е. Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании, Международная научно-практическая конференция «Новые информационные технологии в образовании», 01-04 марта 2011 года, Россия, г. Екатеринбург, http://www.twirpx.com/file/779795/ и материалы конференции, стр.10-13
 39. Абдуллаев С.Г., Аббасова С.Е. Применение информационных технологий в образовании, Международная конференция «Информационные технологии в образовании и науке - ИТО-Самара-2011», 28-29 апреля 2011 года, Россия, г. Самара, http://samara.mgpu.ru/ito/sbornik.pdf
 40. Абдуллаев С.Г., Аббасова С.Е. Новые информационные технологии в образовании, IV Международная научно-методическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученных, Россия, г. Москва, 27-28 октября 2011 года, стр. 16-19.
 41. Абдуллаев С.Г., Аббасова С.Е. Обучающие экспертные системы и компьютерные технологии оценки знаний, Всероссийская конференция «Информационные технологии в образовании XXI века - (ИТО-XXI)», 24-26 октября 2011 года, Россия, г. Москва, http://lib.znate.ru/docs/index-45432.html, с 1.
 42. Abasova S.E., Abdullayev S.H. Azərbaycan Respublikasının elmi qurumlarında İKT-nin tətbiqi vəziyyətinin monitorinq sistemi, Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012-ci il, s. 113-114.
 43. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Təhsil prosesində İKT-nin tətbiqinə sistemli yanaşma prinsipləri haqqında, “Riyaziyyat tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnoligiyaları” II respublika elmi konfransı”, Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012-ci il, s. 228-230.
 44. Абдуллаев С.Г., Гасанов А.С. Повышение качества прогнозов на базе метода комплексирования для принятия решения. XXI International conference “Problems of decision making under uncertainties”, Skhidnytsia, Ukraine, 2014, с. 115-116.
 45. Абдуллаев С.Г. Актуарный риск моделирующий пользование байесовским подходом, IX международная научно-практическая конференция «Интернет-Образование-Наука 2014 - (ИОН-2014)», Винница, Украина, 14-17 октября 2014 года, http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=468, с. 154-157.
 46. 46. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е. Перспективные направления информатизации в сферы образования, Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании и науке - (ИТОН – 2014)», Казань, 10-13 декабря 2014 г., с. 8-11.
 1. 47. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е. Влияние информационных технологий на систему образовательного процесса, III Международная научно-практическая конференция «Инновации в информационных технологиях и образовании - ИТО-Москва-2014», 27 - 28 ноября 2014 года, г. Москва, http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/671/75671/56589, с. 10-13.
 1. 48. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Elektron dövlət mühitində e-sosial siyasət məsələləri, “Elektron dövlət guruguluğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014, s. 49-51.
 1. 49. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Təhsil prosesində İKT- nin tətbiqinə və keyfiyyətinə sistemli yanaşma prinsipləri haqqında, “Elektron dövlət guruguluğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr, 2014, s. 166-169.
 1. 50. Zaychenko Y.P, Gasanov A. S., Abdullayev S.H. Fuzzy group method of data handling in the problem of structural identification of process rolling of pipes, Proceedings of the XX-th International Open Science Conference, “Modern Informatization Problems in Simulation and Sosial Texnologies”, Yelm, WA, USA, January 2015, pp. 245-251.
 1. 51. Bidyuk P.I., Abdullayev S.H., Gasanov A. S., Trofymchuk O.M. Estimation of financial risks in conditions of uncertainty, “Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2015)”, Azərbaycan, Bakı, 27-29 avqust 2015, pp. 388-391.
 1. 52. Gasanov A.S., Murga N.A., Abdullayev S.H. Train and check data samples optimal volumes selection method, “Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2015)”, Azərbaycan, Bakı, 27-29 avqust 2015, pp. 402-405.
 2. 53. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е. Моделирование операционных актуарных рисков c использованием байесовских сетей, Международные научные конференции и e-симпозиумы–2015, «Технические науки: интеграция науки и практики», Россия, г. Москва, 28-29 сентября 2015 г., qəbul olunub.
 3. 54. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е., Фоменко С.С. Наиболее распространенные задачи Data Mining, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfrans, Azərbaycan, Bakı, 5 dekabr 2015-ci il .
 4. 55. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Fomenko S.S. Наиболее распространенные задачи Data Mining, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016, s. 64-66
 5. 56. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. Elektron tibdə sənədlərin aparılma standartları, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016, s. 243-246.
 6. 57. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. Информационная перегрузка людей и ее негативные последствия, “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016, с. 277-280
 7. 58. Əliyev Ə.Q., Abdullayev S.H., Şahverdiyeva R.O. Regional innovativ elm-təhsil infrastrukturunun formalaşması problemləri, “Boloniya təhsil prosesində universitet-sənaye əlaqələrinin müasir problemləri” Beynəlxalq simpoziumu, Gəncə, 30 aprel-1 may 2016, s. 124-128.
 8. 59. Abdullayev S.H., Fomenko S.S. “The most common problems of Data Mining”, 10th IEEE International Conference “Application of Information and Communication Technologies”, AICT2016, Baku, 12-14 October 2016, pp. 162-164.
 9. 60. Abdullayev S.H., Abasova S.E. “Informasiya texnologiyalarının korpus linqvistikasında tətbiqi”, I respublika konfransı, “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri”, Azərbaycan, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 308-310.
 10. 61. Абдуллаев С.Г., Фоменко С.С. “O терминологии программной инженерии”, I respublika konfransı, “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri”, Azərbaycan, Bakı, 17 may 2017-ci il, səh. 191-193.
 11. 62. Алиев А.Г. , Абдуллаев С.Г. “Некоторые проблемы использования ИКТ для снижения риска в экономике знаний”, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, “Strateji iqtisadi islahatlar”, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, 12 oktyabr 2017, səh. 75-80.
 12. 63. P.I.Bidyuk, S.H.Abdullayev, A.S.Gasanov “Aharova Methodology of modeling of nonlinear nonstationary processes”, the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2018), the Conference will be held in 11-13 July, 2018 in Baku, Azerbaijan, səh. 104-106.
 13. 64. V.YE.Mukhin, YA.İ.Kornaga, S.H.Abdullayev “Method of the reserve resources determination for the distrubuted computer systems with the network-centric resource control”, the 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2018), the Conference will be held in 11-13 July, 2018 in Baku, Azerbaijan, səh. 276-278.
 14. 65. Abdullayev S.H., Abasova S.E. Apparat və proqram təminatının korpus linqvistikasında tətbiqi. “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfrans, 15-16 noyabr 2018-ci il, Sumqayıt, səh. 389-391.
 15. 66. Abdullayev S.H., Kazımov T.H., Abasova S.E., Fomenko S.S. Qloballaşma şəraitində dilin inkişaf tendensiyaları və təhlükəsizliyi. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il, hazırlanıb.