Məzmuna keç

Səyyar Abdullayev/Biblioqrafiya/Konfrans materialları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Səyyar Abdullayev/Biblioqrafiya


 1. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Бабабэков Р.Г., Разработка модели оценки выбора информационной системы // Информационные системы и технологии (Международная конференция), Россия, Новосибирск, НГТУ, 22-25 января 2003.
 2. Abdullayev S.H., Bababəyov R.H., Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatları üçün korporativ şəbəkə mühitində avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin işlənməsi (AMEA İTİ) // İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının aktual problemləri (Respublika konfransı), Azərbaycan, Bakı, 28-30 aprel 2003.
 3. Abdullayev S.H., Bababəyov R.H., Azərbayсan İnteraktiv xəritəsi üzərində avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi haqqında // İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri (II Respublika elmi konfransı), Azərbaycan, Bakı, 26-28 okyabr 2004.
 4. Abdullayev S.H., Əliquliyev R.M., Bababəyov R.H., Azərbaycanda İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının vəziyyəti və elmi inkişaf perspektivləri // AMEA Xəbərlər, 2005, Vol. 25, № 2.
 5. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Mühasibat korporativ informasiya sisteminin «Malların hərəkətinin uçotu» kompleks məsələsi // AMEA Xəbərlər, 2005, Vol. 25, No 3, pp. 171 - 176.
 6. Абдуллаев С.Г., Методы повышения эффективности внедрения информационных систем // Информационная безопасность (VII Международная научно-практическая конференция), Россия, Таганрог, 04-08 июля 2005.
 7. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Экспертные системы // Нейроинформатика и ее приложения (Всероссийский семинар), Россия, Красноярск (Академгородок), 07-09 октября 2005.
 8. Abdullayev S.H., Distant təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi problemləri // Fizika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi, 2006, № 4, səh. 16.
 9. Абдуллаев С.Г., Всесторонний анализ и методика оценки эффективности информационных систем // Информационные системы и технологии и кибернетика 2006 (IV Международный молодежный форум и выставка), 27-28 апреля 2006.
 10. Абдуллаев С.Г., Оценка эффективности системы дистанционного обучения // Дистанционное и виртуальное обучение, 2007, № 1.
 11. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем // Информационные технологии моделирования и управления, 2007, № 1, стр. 857-863.
 12. Абдуллаев С.Г., Оценка эффективности системы дистанционного обучения // Телекоммуникации и информатизация образования, 2007, № 3.
 13. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Dərs prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi problemləri və xüsusiyyətləri haqqında // İnformatika və informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri, Azərbaycan, Bakı, 26-27 aprel 2007, səh. 49 - 53.
 14. Abdullayev S.H., Abasova S.E., İnformatika və proqram mühədisliyi təhsildə // İnformasiya Texnologiyaları və Telekommunikasiya (3–cü Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans), Azərbaycan, Gəncə, 04-06 oktyabr 2007, səh. 300-302.
 15. Abdullayev S.H., Distant təhsilin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi problemləri // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərlər Jurnalı, 2008, № 4.
 16. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Определение среднегодовых темпов роста показателей информационно-коммуникационной технологий и их использование при экономическом анализе и прогнозировании // Информационные технологии моделирования и управления, 2008, № 9, стр. 992-995.
 17. Абасова С.Э., Абдуллаев С.Г., Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения // Информационные технологии моделирования и управления, 2008, № 9, 1063-1069.
 18. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем // Информационных технологии моделирования и управления, 2008, № 9, 857-863.
 19. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Проблемы оценки эффективности дистанционного образования // Новые информационные технологии в образовании (Международная научно-практическая конференция), Улан-Удэ, 26-28 февраля 2008, стр. 24-28.
 20. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., О проектах и рекомендациях по преподаванию программной инженерии и информатики // Новые информационные технологии в образовании (Международная научно-практическая конференция), Улан-Удэ, 26-28 февраля 2008, стр. 24-28.
 21. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Программная инженерия в образования // Новые технологии в образовании (Международная научно-практическая конференция), Московская область, Троицк, 26-27 мая 2008.
 22. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения // Искусственный интеллект – 2008. Интеллектуальные системы (Международная научно-практическая конференция), Украина, АР Крым, пос. Кацивели, 22-27 сентября 2008.
 23. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., О подготовке специалистов в сфере программной инженерии // Новые материалы и технологии (Всероссийской научно-техническая конференция), Москва, 11-12 ноября 2008, стр. 1-7.
 24. Abdullayev S.H., Elektron elmin yaradılmasının konseptual əsasları // Biznes Dünyası jurnalı, ноябрь 2008.
 25. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения // Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения, 2009, № 4(56), стр. 484-492.
 26. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения // Искусственный интеллект, 2009, № 1, стр. 138-143.
 27. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Определение среднегодовых темпов роста показателей информационно-коммуникационной технологий и их использование при экономическом анализе и прогнозировании // Информационные технологии моделирования и управления, 2009, № 9, стр. 992-995.
 28. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Об одном подходе к разработке качественного программного обеспечения // Информационные технологии моделирования и управления, 2009, № 9, стр. 1063 - 1069.
 29. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Методы повышения эффективности внедрения корпоративных информационных систем // Информационные технологии моделирования и управления, 2009, № 9, стр. 857 - 863.
 30. Abdullayev S.H., Abasova S.E., İKT göstəricilərinin orta illik artım templərinin təyini, onların iqtisadi təhlil və proqnozlaşdırmada istifadəsi // İqtisadi inkişaf Jurnalı, 2009.
 31. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Elmi fəaliyyətdə İKT-nin tətbiqi monitorinq informasiya sistemi // Elektron Hökümət Azərbaycanda: Nailiyyətlər və Perspektivlər (Beynəlxalq Konfransı), Azərbaycan, Bakı, 26-28 aprel 2010.
 32. Abdullayev S.H., Abasova S.E., İnformatika və proqram mühəndisliyi təhsildə // Fasiləsiz pedoqoji təhsildə elektron təlim texnologiyalarının tətbiqi (Elmi-metodik konfrans), Azərbaycan, Bakı, 02-04 iyun 2010.
 33. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Elmi fəaliyyətdə İKT-nin tətbiqi monitorinq informasiya sistemi // Kibernetika və informatika problemləri (III Beynəlxalq konfrans (PCI'2010)), Azərbaycan, Bakı, 06-08 sentyabr 2010.
 34. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Применение новых информационных технологий в дистанционном обучение // Дистанционное и виртуальное обучение, 2011, стр. 23 - 31.
 35. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Системный подход к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе // Новые информационные технологии в образовании (Международная научно-практическая конференция), Россия, г.Екатеринбург, 01 - 04 марта 2011, стр. 10 - 13.
 36. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании // Новые информационные технологии в образовании (Международная научно-практическая конференция), Россия, г.Екатеринбург, 01-04 марта 2011.
 37. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Применение информационных технологий в образование // Информационные технологии в образовании и науке (Международная конференция), Россия, г.Самара, 28-29 апреля 2011.
 38. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Обучающие экспертные системы и компьютерные технологии оценки знаний // Информационные технологии в образовании XXI века (Всероссийская конференция), Россия, г.Москва, 24-26 октября 2011.
 39. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Системы обеспечения качества высшего образования: опыт, проблемы, перспективы // IV Международная научно-методическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученных, Россия, г.Москва, 27-28 октября 2011.
 40. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Новые информационные технологии в образовании // IV Международная научно-методическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученных, Россия, г.Москва, 27-28 октября 2011.
 41. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Комплексная модель образовательного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий // Дистанционное и виртуальное обучение, 2012, № 3, стр. 42-53.
 42. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Azərbaycan Respublikasının elmi qurumlarında İKT-nin tətbiqi vəziyyətinin monitorinq sistemi // Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15-16 noyabr 2012, səh. 113-114.
 43. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Təhsil prosesində İKT-nin tətbiqinə sistemli yanaşma prinsipləri haqqında // Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnctitutu təşkilatçılığı ilə “Riyaziyyat tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnoligiyaları” II respublika elmi konfransı”, Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012, səh. 228-230.
 44. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Э., Комплексная модель образовательного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий // Teлeкоммуникации, 01 июнь 2013.
 45. Абдуллаев С.Г., Зайченко Ю.П., Мурга Н.А., Мультиагентная информационная система анализа, моделирования и прогнозирования нелинейных нестационарных процессов // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, № 3, стр. 42-53.
 46. Абдуллаев С.Г., Проблемы оценки эффективности дистанционного обучения // Информационные технологии моделирования и управления, 2014, № 4(88), стр. 300-308.
 47. Abdullayev S.H., Lytvynenko V.I., Gasanov A.S., Structural and parametric synthesis of predictive RBF neural networks using artificial immune systems // American Journal of Control Systems and Information Technology, Science Book Publishing House, 2014, № 1, Vol. 3, pp. 20-30.
 48. Abdullayev S.H., Həsənov A.S., Qeyri-stasionar zaman sıralarının inteqrasiya olunmuş təhlil texnologiyası // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2014, № 2(8), səh. 79-89.
 49. Abdullayev S.H., Bidjuk P.I., Gasanov A.S., Structural and parametric synthesis of predictive RBF neural networks using artificial immune systems // AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2014.
 50. Абдуллаев С.Г., Гасанов А.С., Повышение качества прогнозов на базе метода комплексирования для принятия решения // XXI International Conference “Problems of Decision Making Under Uncertainties”, Skhidnytsia, Ukraine, 2014, pp. 115-116.
 51. Абдуллаев С.Г., Актуарный риск моделирующий пользование байесовским подходом // IX международная научно-практическая конференция «Интернет-Образование-Наука 2014» (ИОН-2014), Винница, Украина, 14-17 октября 2014, стр. 154-156.
 52. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е., Перспективные направления информатизации в сферы образования // Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании и науке» (ИТОН – 2014), посвященной 210-й годовщине образования Казанского университета и проводимой на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, г.Казань, 10–13 декабря 2014, стр. 8-11.
 53. Абдуллаев С.Г., Абасова С.Е., Влияние информационных технологий на систему образовательного процесса // III Международная научно-практическая конференция «Инновации в информационных технологиях и образовании» (ИТО-Москва-2014), г.Москва, 4-5 декабря 2014.
 54. Zaychenko Y.P, Gasanov A. S., Abdullayev S.H., Fuzzy group method of data handling in the problem of structural identification of process rolling of pipes // Двадцатая Международная открытая научная конференция «Современные проблемы информатизации» “Modern Informatization Problems” (с изданием трудов конференции в Science Book Publishing House, USA), с 01 октября 2014 по 31 января 2015.
 55. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Elektron dövlət mühitində e-sosial siyasət məsələləri // Elektron dövlət quruculuğu problemləri, I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr 2014.
 56. Abdullayev S.H., Abasova S.E., Təhsil prosesində İKT- nin tətbiqinə və keyfiyyətinə sistemli yanaşma prinsipləri haqqında // Elektron dövlət quruculuğu problemləri, I Respublika elmi-praktiki konfransı, 4 dekabr 2014.
 57. Abdullayev S.H., Zaychenko Y.P, Gasanov A. S., “Fuzzy group method of data handling in the problem of structural identification of process rolling of pipes” // Proceedings of the XX-th International Open Science Conference, “Modern Informatization Problems in Simulation and Sosial Texnologies” Science Book Publishing House, USA), Yelm, WA, USA, January 2015, pp. 245-251.
 58. Abdullayev S.H., Bidyuk P.I., Gasanov A.S., Trofymchuk O.M. “Estimation of financial risks in conditions of uncertainty” 5-ci Beynəlxalq konfrans, “Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2015)”, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Azərbaycan, 27-29 avqust 2015.
 59. Abdullayev S.H., Gasanov A.S., Murga N.A., “Train and check data samples optimal volumes selection method”, 5-ci Beynəlxalq konfrans, “Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2015)”, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı, Azərbaycan, 27-29 avqust 2015.
 60. Abdullayev S.H., Bidjuk P.I., Gasanov A.S., AMEA Xəbərləri, İnformasiya və İdarəetmə Problemləri, “Structural and parametric synthesis of predictive RBF neural networks using artificial immune systems”, Bakı, 2014.