Məzmuna keç

Sabirə Allahverdiyeva/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Sabirə Allahverdiyeva/Biblioqrafiya

../
 • S.S.Allahverdiyeva/R.Ş.Mahmudova. “Elektron mühitdə gənc nəslin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi problemləri”, «Elektron dövlət quruculuğu problemləri» I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri 4-5 dekabr, 2014, s.185-188.
 • S.S.Allahverdiyeva. “Milli Təhlükəsiz İnternet Mərkəzlərin yaradılmasının aktual problemləri”, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri 14 may, 2015, s.177-179.
 • S.S.Ocaqverdiyeva. "Müasir texnologiyaların uşaqların sağlamlığına ziyanlı təsirləri və onlardan qorunma mexanizmləri", “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016. s. 281-283.
 • S.S. Allahverdiyeva."Elektron kitabxanalarda verilənlərin sanitarizasiyası üsulları", E-kitabxanaların formalaşması problemləri, 2016. s. 61-63.
 • S.S. Allahverdiyeva. Uşaqların İnternet Təhlükəsizliyində Big Data Texnologiyalarından İstifadə Məsələləri, “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, 2016. s. 122-123.
 • S.S. Ocaqverdiyeva, İnternetdə uşaqların təhlükəsizliyini təmin edən proqram vasitələrinin təhlili / T.H. Kazımov // “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransı. - Bakı, 2017. - S. 305-307.
 • S.S. Ocaqverdiyeva, Uşaqların İnternetdə informasiya təhlükəsizliyini təmin edən sistemin konseptual modeli / R.M. Əliquliyev // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 2017. - S. 84-87.
 • S.S. Ocaqverdiyeva , İnternet mühitinde uşaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2018. - N: 1. - S. 99-107.
 • Ocaqverdiyeva S. Uşaqların informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemləri: konseptual model / İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, SDU, 15-16 noyabr 2018, səh. 391-393.
 • Ocaqverdiyeva S.Verilənlərin sanitarizasiyasının informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında rolu // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il, 127- 130.
 • Ocaqverdiyeva S.Elektron dövlət mühitində uşaqların İnternet təhlükəsizliyinin qanunvericilik bazasının formalaşdırılması problemləri // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı, 14 dekabr 2018-ci il, 228- 232.
 • Ocaqverdiyeva , S.S. İnternetdə uşaqları gözləyən təhlükələr və onlarla mübarizə yolları / Azerbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkigafl: dünen, bu gün ve sabah. - Baki, 2019.
 • S.S. Ojagverdiyeva Deep Learning Based Data Sanitization Method for Child Prodection on the Internet / F.D. Abdullayeva // Оптико-электронные приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации "Распознавание—2019" XV международная научно-техническая конференция. - , 2019. - P. 16-18. S. 102-106.
 • Ocaqverdiyeva , S.S. Uşaqların İnternet təhlükələrindən qorunmasında qanunvericilikdən irəli gələn texnoloji vəzifələr haqqinda / İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2019. - N: 2. - S. 108–116.
 • Ocaqverdiyeva , S.S. Verilənlərin sanitarizasiyasının bəzi aktual problemləri haqqında // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2019. - N: 1. - S. , 99–108.
 • S.S. Ojagverdiyeva , R.M. Alguliyev . Conceptual Model of National Intellectucal System for Children Safety in Internet Environment // International Journal of Computer Network and Information Security(IJCNIS). - 2019. - N: 3. - P. 40-47.
 • Ocaqverdiyeva , S.S. İnternetdə uşaqların fərdi məlumatlarının qorunması vəziyyətinin analizi / S.S. Ocaqverdiyeva // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. - Baki, 2019. - S. 53-56.
 • S.S. Ocaqverdiyeva Uşaqların fərdi İnternet asılılığın müəyyən olunması üsulu / F.C. Abdullayeva // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” V respublika konfransı. - Baki, 2019. - S. 85-87.
 • Ocaqverdiyeva , S.S. Protecting children on the internet using deep generative adversarial networks / R.M. AlAlguliyev , F.D. Abdullayeva, // International Journal of Computational Systems Engineering. - 2020. - N: 2, vol.6.- P. 84-90.
 • С.С. Оджагвердиева. Проблемы безопасности детей и подростков винтернет и их решение с применением технологий больших данных / И.Я. Алекперова , // Телекоммуникации. - 2020. - N: 4. - C. 23-31.
 • Ocaqverdiyeva, S.S. Veb-kontentin filtrasiyası məsələləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2020. - N: 2. - S. 80–88.
 • Ocaqverdiyeva, S.S. Vulqarizmlərin maşın təlimi əsasında aşkarlanmasına bir yanaşma/Abdullayeva, F.C., // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2021. - N: 2. - S. 89–98.
 • Ocaqverdiyeva S.S. Azərbaycanda Milli Təhlükəsiz İnternet Mərkəzinin yaradılması: problemlər və perspektivlər // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2021. - N: 1. - S. 138-149.
 • S.S. Ojagverdiyeva. Decision Making using Analytic Hierarchy Process for Child Protection from Malicious Content on the Internet / F.D. Abdullayeva // International Journal of Computer Network and Information Security(IJCNIS). - 2021. - N: 3. Vol.13. - P. 52-61. DOI: 10.5815/ijcnis.2021.03.05
 • S.S. Ojagverdiyeva.Log-File Analysis to Identify Internet-addiction in Children / R.M. Alguliyev, F.D. Abdullayeva , // International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS). - 2021. - N: Vol.13 Issue 5.- P. 23-31. DOI: 10.5815/ijmecs.2021.05.03
 • S.S. Ojagverdiyeva, Image-based malicious Internet content filtering method for child protection / R.M. Alguliyev, F.D. Abdullayeva, S.S. Ojagverdiyeva // Journal of Information Security and Applications . - 2022. - N: 65.- P. 1-10.
 • Ojagverdiyeva, S.S. (2023). Child Access Control Based on Age and Personality Traits / Rasim, A.M., Abdullayeva, F.J., // In: Hu, Z., Dychka, I., He, M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education VI. ICCSEEA 2023. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 181., pp 289–298, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36118-0_25