Sabir Əliyev (həkim)/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Sabir Əliyev (həkim)/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Müəllim peşəsinin mahiyyəti və xüsusiyyətləri. "Ali məktəb müəllimi, reallıqlar, problemlər və perspektivlər" mövzusunda Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2004, s.39-41
 2. Artyus fenomeni zamanı qanda və limfada laxtalanmanın dəyişiklikləri. Azərbaycan Tibb Jurnali, Bakı, 2004, N2, s.42-44
 3. Anafilaktik şokun dinamikasinda laxtalanmanın qanda və limfada pozulmasının korreksiyası. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri Bakı, 2004, N12,s.184-192
 4. Сдвиги микроэлементов и их значение в эпидемиологии бронхиалъной астмы. Банкгок, Таиланд, 2004, с.130
 5. Эпидемиология бронхолечочной патологии и микроэлементы. НИ Педиатрии, Баку, 2004, с.67
 6. Современное состояние вопроса о микроэлементах как экологическом факторе здоровъя и болезни. Труды научной конференции института гигиены и эпидемиологии, Баку, 2004, с.190
 7. О роли микроэлементов в иммунных механизмах анафилактических реакций. Материалы III националъной конференции по иммунологическим, иммунопатологическим и аллергическим проблемам, Баку, 2004, с.167
 8. Противогипоксические средства и микроэлементы. Изд. «Вектор», Баку, 2003, №1, с.5-8
 9. Anafilaksiya reaksiyaları zamanı qanda və limfada gedən laxtalanma pozğunluqları. "Sağlamlıq", 2003, N5, s.75-78
 10. Отражение духовного наследия Абдулмеджида Тэбиба в современной медицине. «Sağlamlıq», 2004, N8, s.91-92
 11. Нарушения лимфодренажа сердца и свертываемости крови и лимфы в постреанимационном периоде. Мат. Юбилейной конференции, посвященной 80-летию проф. М.М,Абдуллаева, Баку, 2004, с.35-43
 12. Об участии микроэлементов в распространении бронхолегочной патологии у детей. Azərbaycanda pediatriyanın aktual problemləri. Еlmi əsərlər toplusu, Bakı, 2004, 18-20
 13. Peritoneal intoksikasiya sindromunun patogenezinin bəzi məsələləri. Prof. S.M.Salihovun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, 2004, s.19
 14. Anafilaktik şokun dinamikasında laxtalanmanın qanda və limfada pozulmasının korreksiyası. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, Bakı, 2004, N12, s.184-192
 15. Динамика изменений артиалъных натрийуретических факторов в зависимости от состояния гемокапилляров сердечной мышцы. Мат. IV Всемирный конгресс по астме, IX Международный конгресс по клинической патологии. Физиология и патология иммунной системы. Бангкок, Таиланд, 2004, Т.6, №1, с.29
 16. Ürək əzələsinin qan təchizatının vəziyyətindən asılı olaraq sol qulaqcıqda atrial natriuretik qranulaların fəaliyyətinin dəyışmə dinamikası. Elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2004, cild 1, s.148-155
 17. Элементный состав лимфы в условиях патологии и возможностъ лимфомикроциркуляции микроэлементами. Азмеджурнал, 2005
 18. Peritonit zamanı peritoneal ekssudatın tərkibində lipid peroksidləşməsinin vəziyyəti. Sağlamlıq, Bakı, 2005, N5, s.83-85
 19. Peritonit zamanı peritoneal mayenin toksikliyinin tədqiqinin nəticələri. Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin akad. A.İ.Qarayevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş III qurultayın materialları, Bakı, 2005, s.118-216
 20. The implementation of immunotropic and anti-inflammatory activities of «Azeomed» and «Glycyrrhiza glabra» preparations. International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Deveiopment 2005 ABSTRACTS. Kuşadası-Turkey, 2005, s.83
 21. Ürəyin işemik xəstəliyinin patogenezində iltihabi prosesin rolu. Azərbaycan Tibb Jurnalı, N1, 2006, s.30-31
 22. Peritonit zamanı bağırsaq mikroflorasında yaranan bəzi dəyişikliklərin patogenetik əsasları. "Sağlamlıq", 2006, N7, s.24-29
 23. H.pylori ilə assosiasiya olunmuş ürəyin işemik xəstəliyinin epidemiologiyasının və patogenezinin bəzi xüsusiyyətləri. "Sağlamlıq", 2006, N6, s.110-113
 24. Peritoneal intoksikasiyanın qaraciyər fermentlərinin fəallığına təsiri. T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2006, s.62-63
 25. Ürəyin limfodrenajının korreksiyasının postreanimasion bərpa proseslərinə təsiri. Azərbaycanda anatomiya məktəbinin banisi əməkdar elm xadimi, prof. K.Ə.Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu, Bakı, 2006, s.160-163
 26. Eksperimental sensibilizasiya zamanı qanın və limfanın laxtalanma dəyişikliklərinin müqayisəli təhlili. Görkəmli dövlət və elm xadimi, prof. Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2007, s.57-59
 27. "Klinik ölüm" termini haqqında. Görkəmli dövlət və elm xadimi, prof. Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2007, s.59-61
 28. Peritonitin reaktiv fazasında iltihab ekssudatının qan və limfanın laxtalanma qabiliyyətinə təsiri. H.İsazadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2007, s.62-63
 29. Нарушения свертываемости лимфы и лимфатического дренажа тканей при эксперименталъном остром перитоните. Аллергология и иммунология, 2007, с.10-11
 30. Ümumi və yerli allerqik reaksiyalar zamanı immun göstəricilərin pozulmaları. "Sağlamlıq", Bakı, 2008, s.7-10
 31. О механизмах нарушения свертываемости крови и лимфы при остром перитоните. XII Международный конгресс по реабилитации в медицине и иммунореабилитации. Всемирный форум по астме. Дубай, ОАЭ, 2008, с.50
 32. Limfatrop maddələrin müxtəlif qarışıqlarının postreanimasion dövrdə ürəyin limfodrenajına təsiri. Əməkdar elm xadimi, prof. R.Ə.Əsgərovun anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2008, s.60-62
 33. Eksperimental peritonit zamanı qan və limfanın damardaxili laxtalanmasının fəallaşması mexanizmi haqqında. Bakı, Azərbaycan Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabilitoloqlar Elmi Cəmiyyətinin yaranmasının 40 illiyinə və prof. P.D.Katsın anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş III Milli Konqressin materialları, 2008, s.93-96
 34. Активация перекисного окисления липидов - важное звено в патогенезе острой пневмонии. Allerqologiya, İmmunologiya və İmmunoreabilitasiya üzrə III Azərbaycan Konqressi, Bakı, 2008, s.86-89
 35. Stomatoloji xəstəlikləri müalicə edərkən ilk növbədə onun etiologiyasını müəyyən etmək lazımdır. "Stomatoloq" ictimai, elmi-tibbi qəzeti, Bakı, N4, 12 noyabr 2008, s.6
 36. Eksperimental peritonit zamanı qan və limfanın axma sürəti arasında qarşılıqlı əlaqə. Prof. Ə.Tağıyevin anadan olmasının 65 illik yubileyinə həsr olunmuş praktik konfransın materialları, Bakı, 2009, s.129-132
 37. Уровень иммуноглобулинов Е и G в крови и лимфе животных с предварительной иньекцией зиртека. Биомедицина, Баку, №2, 2009, 27-30 с.
 38. Peritonit zamanı toxumaların limfadrenajının pozulmasında limfanın damar daxili laxtalanmasının rolu. Professor İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-2009, səh.156-157.
 39. Свертываемость крови и лимфы в патогенезе воспалительных осложнений перелома нижней челюсти. ATU-nun insan anatomiyası kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu, Bakı-2009, səh.60-62.
 40. Активация внутрисосудистого свертыавния крови и ламфы при односторонней окклюзин мочеточника. Азербайджанский медицинский журнал , Бакы, 2009, №1 с. 101-106.
 41. Расстройства коагуляцинного компонента гемо-и лимфостаза при травматических повреждениях челюстнолицевой области// Международный журнал по иммуноребилитации. Азербайджанский медицинский Университет Москва,2009, т. 11, №1, с.97-98.
 42. Azərbaycan Tibb Universitetinin respublika üçün tibb kadrları və elmi-tibb mütəxəssislərinin hazırlanması sahəsində fəaliyyəti. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı, 2010, №4, s.134-146.
 43. Şəkərli diabet fonunda inkişaf edən kardiovaskulyar patologiyaların etiologiya və patogenezinə dair. Sağlamlıq jurnalı, bakı, 2010, №5, s.158-162.
 44. Eksperimental peritonit zamanı antioksidant terapiyanın qan və limfanın laxtalanmasına təsiri. Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları,Bakı, 2010.
 45. Нарушения свертывамости крови и лимфы неотьемлемый компонент воспалителных осложнений перелома нижней челюсти/ Материалы юблейной конференции, посвященной 80 летию АМУ. Азербайджанский медицинский Университет,Баку, 2010, с. 362-363 .
 46. Anafilaktik şok və overi fenomeni zamanı zirtek (setirizin) preparatının qanda və limfada serotoninin səviyyəsinə təsiri. Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı, Bakı, 2010,№2, s.28-31.
 47. Anafilaktik şok və overi fenomeni zamanı qanda və limfada serotoninin və histaminin səviyyəsinin müqayisəli təhlili. Azərbaycan Tibb Jurnalı ,Bakı, 2011,№1, s.44-46.
 48. Определение уровня серотонина в крови и лимфе в сравнении с показа-телями иммуноглобулинов е и с при экспериментальном анафилактическ-ком шоке и феномене артюса. Естественные и Технические Науки, 2011,№1, с.118-119.
 49. Ditizon şəkərli diabeti zamanı hemo- və limfostazın koaqul-yasyon komponentinin kardiovaksulyar ağırlaşmaların patogenezində rolu. Respublika dövlət mukafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı,2011,319-320.
 50. Şəkərli diabet zamanı lipidlərin peroksidləşməsinin fəallaşmasının qan və limfanın dammardaxili laxtalanmasının patogenezində rolu . Respublika dövlət mukafatı laureatı əməkdar elm xadimi, prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı,2011,321-322
 51. Расстройства коагуляционного компонента гемщ-и лимфастаза при экспериментальном сахарном. Мат.XVI международного конгресса по реабилитации в медицине и иммунореабилитации. Париж, «Аллергология и иммунология». 2011, т.12, №1, с.50.
 52. Eksperimental anafilaktik şok zamanı qanda və limfada vəzi immunoqlobinlərin və histominin səviyyəsinin təyini. Respublika dövlət mukafatı laureatıÖ əməkdar elm xadimi, prof. Tamerlan Əziz oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı,2011,325-326.
 53. Eksperimental şəkərli diabet zamanı qan və limfanın damardaxili laxtalanması. Azərbaycan Tiib jurnalı Bakı,2011,№3, s.52-55.
 54. Изменения метаболизма белка в крови в зависимости от видов токсических вещест накопивщихся в брюшном выпоте при терминальной фазе перитонита. Вестник Хирургии Казахстана. №3 (27)2011.
 55. Ekstremal peritonit zamanı superoksod-dismutazanın qan və limfanın laxtalanma qabiliyyətinə və zülal mübadiləsinə təsiri. Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik kanfransın materialları, Bakı,2012, s.36-37.
 56. Противосвертывающее действие супероксиддисмутазы при остром перитоните. Материалы XVII международного конгресса по реабилитации в медицине и иммунореабилитации. Нъю-йорк, США, 2012 С.234.
 57. Eksperimental anafilaktik şok və immunokompleks reaksiyaları zamanı dövr edən immunokomplekslərin və komplement fəallığın immuno-qlobulin E və G-dən asılı dəyişiklikləri. Allerqologiya və immunoreabilitasiya üzrə XVI mili konqresin materialları, Bakı, 2012, s.30-36.
 58. Внутрисосудистая активация свертываемости крови и лимфы, значение их коррекции при транзиторной ишемии мозга. Материалы XVII международного конгресса по реабилитации в медицине и иммунореабилитации. Нъю-йорк, США, 2012 С.263.
 59. Şəkərli diabet zamanı ürəyin limfodrenajının pozulmasının addekvat korreksiyası. Ə.Əliyevin 115 illik yubileyinə həsr edilmiş praktik konfransın materialları, 2012, s.37-38.
 60. Состояние свертываемости лимфы и лимфатического дренажа сердце при экспериментльном диабете. Естественные и технические науки, 2012 №3(59.), с. 446-450.
 61. Şəkərli diabet zamanı kardiovaskulyar ağırlaşmalarının patogenezində ürəyin limfodrenajının və limfanın damardaxili laxtalanma pozulmalarının rolu. Azərbaycan Kardiologiya Jurnalı, Bakı, 2013, №2, s.20-26.
 62. Патогенетические механизмы нарушения лимфатического дренажа сердце и свертываемостъ лимфыпри эксперименталъном сахарном диабете. Вестник хирургии Казахыстана, 2013, №1, с.15-17.
 63. Eksperimental şəkərli diabet zamanı Klesanın ürəyin limfodrenajın təsiri. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun 70-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı -2013, səh-324.
 64. Alloksan diabeti zamanı toxumaların limfodrenajının pozulmasında damardaxili mexanizmlərin rolu. Bəhram Məmmədrəsul oğlu Aşurovun 70-illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı -2013, səh-325.
 65. Tibbi biliklərin əsasları. Dərslik. «Təbib» nəşriyyatı. 2013. 519 səh.Xalqın real namizədi. Qoşa ulduz jurnalı, Bakı, sayı 58, 2013, səh.4-6.