Təhmasib Əjdərov/Biblioqrafiya/Elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Təhmasib Əjdərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları


 1. İnfilyasiya xərçəngi: Maliyyə-kredit sistemində / Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. iqt. e. n. //"Azərbaycan" qəzeti. - 1995. - 18 yanvar.
 2. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində azad sahibkarlığın inkişafı və vergi siyasəti. Bakı, 1995
 3. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadi böhranın aradan qaldırılması yolları. Bakı, 1996
 4. Azərbaycan Respublikasında bazar islahatlarının aparılmasında vergi mexanizminin rolu: iqti. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 08.00.05 /T. H. Əjdərov; AzEA, İqtisad İn-tu. Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. Bakı: 1996. 167 səh.
 5. Верҝи механизминин формалашмасы вә тәкмилләшдирилмәси проблемләри / Т. Һ. Әждәров; ред. Т. Ә. Пашајев; Азәрбајҹан ЕА Игтисадијјат Институту. - Бакы: Елм, 1997. - 118 с. - 500 экз.. - ISBN 5-8066-0754-2. - Monoqrafiya.
 6. Формирование и совершенствование налогового механизма: монография / Т. Аждаров; Институт Экономики АН Азербайджанской ССР. - Баку: Элм, 1997. - 111 с.: табл. - 300 экз.
 7. Формирование и совершенствование налогового механизма: Mонография, Т. Аждаров, pецензенты: Г.Г Джафаров А.А Абдуллаев, Москва 1997, РАГС, 111 с, 300 экз. ББК 65 А 11.
 8. "Vergi Polisi" orqanının yaradılması zərurəti və onun fəaliyyətinin əhəmiyyəti / T.H.Əjdərov; Red. M.C.Məmmədov. B.: AzETETİİ, 1999. 18 s
 9. Azərbaycanda sənayenin inkişafına yaradılacaq azad iqtisadi zonaların təsir mexanizmləri /T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu/ Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. iqt. e. n. Bakı: 1999. 10 səh.
 10. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesinin inkişaf istiqamətləri / T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu; Red.: A.A.Abdullayev. - B.: 1999. - 12 s.
 11. Azərbaycanda azad sahibkarlığın inkişafı və vergi mexanizmi /T. H. Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu / Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. iqt. e. n. Bakı: AzETETİİ, 2000. 56 səh.
 12. Xarici iqtisadi əlaqələr və vergi mexanizmi / Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu / Bakı: AzETETİİ, 2000. 48 səh.
 13. İnkişaf etmiş xarici dövlətlərin vergi siyasətinin öyrənilməsi təcrübəsi / Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. iqt. e. n. Bakı: AzETETİİ, 2001. 23 səh.
 14. Azərbaycanda vergi daxilolmalarının proqnozlaşdırılması /T.H.Əjdərov; Elmi red. M.C.Məmmədov Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. iqt. e. n. Bakı: AzETETİİ, 2001. 18 səh.
 15. Azərbaycanda vergi siyasətinin büdcə gəlirlərinə təsiri /T.H.Əjdərov; Elmi red. M.J.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu / Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu. iqt. e. n. Bakı: AzETETİİ, 2001. 60 səh.
 16. Azərbaycan sənayesinin müasir vəziyyəti və onun inkişafında vergi mekanizminin tənzimliyici rolu / T. H. Əjdərov. - Təbriz: Akhtar Publishing, 2001. - 158 s.; 20,5 sm. - Fars dilində. - 100 экз. - Monoqrafiya.
 17. Azərbaycanda vergi probleminin və vergi xidməti orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri / T. H. Əjdərov. - Təbriz: Axtar, 2001. - 184 s. - Fars dilində. - 100 экз.. - ISBN 964-6756-73-5 - Monoqrafiya.
 18. Azərbaycanda vergiqoyma və vergi siyasəti problemləri /Təhmasib Əjdərov; Red.: G.Ə.Gənciyev / Bakı, "Sabah", 2001. 154 səh.[1] ISBN 5-86106-221-8 - Monoqrafiya.
 19. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında vergi problemləri və onun tədqiqat aspektləri / T. H. Əjdərov; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev. - Bakı: Elm, 2001. - 534 s.: cədvəl. - 1000 экз.. - ISBN 5-8066-1349-6 - Monoqrafiya.
 20. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesi və onun inkişafına vergi mexanizminin təsiri / T. H. Əjdərov; red. Q. R. Qeybullayev. - Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. - 154 s. - 500 экз.- Monoqrafiya.
 21. "Azərbaycanda vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri" adlı tədqiqat işininin nəticə və tövsiyyələri. Bakı: "Qorqud", 2001. 36 səh.
 22. Налоговая проблема в развитии экономики Азербайджана и аспекты ее исследования: Монография / Тахмасиб Гусейн оглы Аждаров. – Баку: [Б.и.], 2001. – 534 с. 1000 экз. – На укр. яз.[2] ISBN 5-8066-1349-6
 23. Проблемы формирования и совершенствования налогового механизма в Азербайджанской Республике / дис. д-ра экон. наук: / Аждаров Тахмасиб Гусейн оглы; НАН Азербайджана, Институт экономики. - Баку, 2001. - 398 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 367-383.[3]
 24. İqtisadi islahatlar şəraitində Azərbaycanda vergi konsepsiyasının təkmilləşdirilməsi problemləri: monoqrafiya / T. H. Əjdərov; red. S. H. Ağayev. - Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. - 169 s.: cədvəl. - 500 экз.
 25. Müəssisələrin inkişafına vergi mexanizminin təsiri. "Novruz: Ənənə və müasirlik" (Novruz bayramına həsr olunmuş elmi konfransın materialları - 17 mart 2001). 1-ci buraxılış, Bakı, ADMİU, "T" Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2001. səh. 57-63.
 26. Проблеми формування та удосконалення податкового механізму в Азербайджанській Республіці. / Язык: украинский. http://www.allbest.ru/ / Київ, 2002. Arxivləşdirilib
 27. “Становление экономики и налоговая политика Азербайджана”. Аждаров Тахмасиб. Kиев, 2003. Pус. 310 стр. "инюрэ" пуб. Научный ред. др.экон.наук: Б.Kваснюк. ISBN: 996-7278-96-4 - монография
 28. İnkişaf etmiş xarici dövlətlərin vergi siyasətinin öyrənilməsi təcrübəsi. Bakı, 2004.
 29. İqtisadiyyatın inkişafı və vergi siyasəti. Kiev, 2005. Rus dilində. 220 səh. "İnyure" nəş. red. İ.E.D T. Mostenskaya. - 1000 экз. - Monoqrafiya.
 30. Azərbaycanda sənayenin inkişafına yaradılacaq azad iqtisadi zonaların təsir mexanizmləri /T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu. B.: 2005. 10 s.
 31. Azərbaycanda azad sahibkarlığın inkişafı və vergi mexanizmi. Bakı, 2006.
 32. Vergi daxilolmalarının artırılması yolları. Moskva, 2006. Rusca
 33. Vergi və sahibarlığın inkişafı. Ukrayna, 2007. Rusca
 34. Vergi siyasətinin büdcə daxil olmalarına təsiri. Ukrayna, 2008. Rusca
 35. Vergi siyasəti. Belarusiya, 2009. Rus
 36. Vergi daxilolmalarının stabilləşdirilməsi. Özbəkistan, 2010. Rusca
 37. Avropa oyunları — xalq marağı /T. Əjdərov, İ. Talışxanova / http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2015/iyun/445394.htm //"İki sahil" qəzeti. - 2015. - 13 iyun. - Səh.29.
 38. Avropa Oyunları xalqımızın marağında olan tarixi hadisədir. Arxivləşdirilib (2019-06-16) azadinform.az — 24.06.2015 və //"Kaspi" qəzeti. - 2015. - 23 iyun. - səh.7.

İstinadlar[redaktə]

 1. AMK. Elektron Kataloq: Əjdərov, Təhmasib Hüseyn oğlu
 2. Электронный каталог: Аждаров Тахмасиб Гусейн оглы
 3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Аждаров, Тахмасіб Гусейн огли