Təhmasib Əjdərov/Biblioqrafiya/Monoqrafiyaları

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Təhmasib Əjdərov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları
 1. Формирование и совершенствование налогового механизма: монография / Т. Аждаров; Институт Экономики АН Азербайджанской ССР. - Баку: Элм, 1997. - 111 с.: табл. - 300 экз.
 2. Верҝи механизминин формалашмасы вә тәкмилләшдирилмәси проблемләри / Т. Һ. Әждәров; ред. Т. Ә. Пашајев; Азәрбајҹан ЕА Игтисадијјат Институту. - Бакы: Елм, 1997. - 118 с. - 500 экз.. - ISBN 5-8066-0754-2.
 3. Налоговая проблема в развитии экономики Азербайджана и аспекты ее исследования: Монография / Тахмасиб Гусейн оглы Аждаров. – Баку: [Б.и.], 2001. – 534 с. 1000 экз. – На укр. яз.
 4. İqtisadi islahatlar şəraitində Azərbaycanda vergi konsepsiyasının təkmilləşdirilməsi problemləri: monaqrafiya / T. H. Əjdərov; red. S. H. Ağayev. - Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. - 169 s.: cədvəl. - 500 экз.
 5. Azərbaycan sənayesinin müasir vəziyyəti və onun inkişafında vergi mekanizminin tənzimliyici rolu / T. H. Əjdərov. - Təbriz: Akhtar Publishing, 2001. - 158 s.; 20,5 sm. - Fars dilində. - 100 экз.
 6. Azərbaycanda vergi probleminin və vergi xidməti orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri / T. H. Əjdərov. - Təbriz: Axtar, 2001. - 184 s. - Fars dilində. - 100 экз.. - ISBN 964-6756-73-5
 7. Azərbaycanda vergiqoyma və vergi siyasəti problemləri /Təhmasib Əjdərov; Red.: G.Ə.Gənciyev / Bakı, "Sabah", 2001. 154 səh.[6] ISBN 5-86106-221-8
 8. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında vergi problemləri və onun tədqiqat aspektləri / T. H. Əjdərov; elmi red. A. Ş. Şəkərəliyev. - Bakı: Elm, 2001. - 534 s.: cədvəl. - 1000 экз.. - ISBN 5-8066-1349-6
 9. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesi və onun inkişafına vergi mexanizminin təsiri / T. H. Əjdərov; red. Q. R. Qeybullayev. - Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. - 154 s. - 500 экз.
 10. Налоговая проблема в развитии экономики Азербайджана и аспекты ее исследования: Монография / Тахмасиб Гусейн оглы Аждаров. – Баку: [Б.и.], 2001. – 534 с. 1000 экз. – На укр. яз. ISBN 5-8066-1349-6
 11. İqtisadiyyatın inkişafı və vergi siyasəti. Kiev, 2005. Rus dilində. 220 səh. "İnyure" nəş. red. İ.E.D T. Mostenskaya. - 1000 экз.