Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya/Əsas elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Вопросы обеспечения информационной безопасности в проектах гражданской науки,VII Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии: проблемы и решения”// Т.Х.Фаталиев, Н.Н.Вердиева. Россия, г. Уфа, 21-24 май 2019,сс.50-55
 2. Децентрализация обработки больших данных в среде электронной науки, VII Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии: проблемы и решения”// Т.Х.Фаталиев, Ш.А.Мехтиев. Россия, г. Уфа, 21-24 май 2019, сс.17-22
 3. Neft-qaz kompleksinin mövcud texnoloji problemlərinin IKT yönümlü innovativ texnologiyalar əsasında həlli yolları// T.X.Fətəliyev, Ş.A.Mehdiyev. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2019, Bakı, №1, səh. 98–108
 4. Vətəndaş elminin formalaşması və elm sahələrinin inkişafına təsiri məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2019, Bakı, №1, səh. 21–33
 5. Neft-qaz kompleksinin mövcud texnoloji problemlərinin İKT yönümlü innovativ texnologiyalar əsasında həlli yolları// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2019, №1, 98–108
 6. Vətəndaş elminin formalaşması və elm sahələrinin inkişafına təsiri məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, Bakı, 2019, №1, s. 21–33
 7. Elektron elmin yeni istiqaməti kimi formalaşan vətəndaş elminin elm sahələrinin inkişafına təsiri haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransı, SDU, 15-16 noyabr, 2018
 8. Analysis and New Approaches to the Solution of Problems of Operation of Oil and Gas Complex as Cyber-Physical System // Tahmasib Fataliyev. International Journal of Information Technology and Computer Science(IJITCS), Vol.10, No.11, pp.67-76, 2018. DOI: 10.5815/ijitcs.2018.11.07
 9. Əşyaların internetinin neft-qaz kompleksində tətbiqi haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq elmi konfransı, SDU, 15-16 noyabr 2018, səh.
 10. Перспективы применения Интернета вещей в нефтегазовом комплексе// Тахмасиб Фаталиев. Телекоммуникации, №9, 2018г., стр. 36-42
 11. Some Issues of Application of Internet of Things in the Oil and Gas Complex// Tahmasib Fataliyev. The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2018), Baku, Azerbaijan, July 11-13, 2018, pp.46-48
 12. О некоторых вопросах применения технологии Интернета вещей в нефтегазовой промышленности // Тахмасиб Фаталиев. III Международная научно-практическая конференция "Информационная безопасность и компьютерные технологии", Украина, г. Кропивницкий, 19-20 апрель 2018, сс. 273-276
 13. Sosial medianın vətəndaş elminin inkişafinda rolu haqqında// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, Bakı, 2017, №2, s. 26–31
 14. Vətəndaş elmində istifadə olunan açıq kodlu proqram vasitələrinin təhlili// Təhmasib Fətəliyev. “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi - praktiki problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il, s.139-142
 15. Şəbəkə mühitində elektron texniki xidmətin təşkili məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi - praktiki problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il, s.291-293
 16. Qabaqcıl elektron elm layihələrinin proqram təminatının spesefik xüsusiyyətləri// Təhmasib Fətəliyev. “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi - praktiki problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il, s.150-153
 17. Некоторые вопросы обеспечения безопасности электронной науки// Тахмасиб Фаталиев. II Международная научно-практическая конференция "Информационная безопасность и компьютерные технологии" IS&CT, Украина, г. Кропивницкий, 20-22 апреля 2017, c.105-106
 18. Elektron elm və onun şəbəkə platforması AzScienceNet haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” III respublika elmi konfransı. Sumqayıt Dövlət Universiteti, 15-16 dekabr 2016-cı il, 354-355
 19. Electronic science in Azerbaijan: current status, problems and perspectives// Tahmasib Fataliyev. AICT2016 International Conference, Azerbaijan, Baku, 12-14 October 2016, pp. 746-750
 20. E-elm və e-təhsilin formalaşmasında e-kitabxanaların rolu haqqında// Təhmasib Fətəliyev.İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, Bakı, 2017, №1, s.35-40
 21. Elektron tibbin formalaşmasının və tətbiqinin bəzi məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, Bakı, 2017, №1, s.112-119
 22. Elektron tibb e-elmin tərkib hissəsi kimi// Təhmasib Fətəliyev. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016-cı il, s.72-74
 23. E-elm və e-təhsilin inteqrasiyası problemləri haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “Boloniya təhsil prosesində universitet-sənaye əlaqələrinin müasir problemləri” beynəlxalq simpoziumu, Gəncə, 30 aprel-1 may 2016-cı il, s.129-131
 24. Elektron kitabxanaların e-elm və e-təhsilin inteqrasiyasında rolu// Təhmasib Fətəliyev. “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 15 aprel 2016-cı il, s.23-25
 25. Электронная наука: состояние и перспективы развития в Азербайджане// Тахмасиб Фаталиев. ж. «Телекоммуникации», г. Москва, 2016, №8, с. 41-48
 26. Elektron elmin elmi verilənlər problemləri haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016, s.154-156
 27. Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri// Təhmasib Fətəliyev. Ekspres-informasiya, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 127 s.
 28. Elektron elmin monitorinqi// Təhmasib Fətəliyev. Bülleten, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2015, 74 səh.
 29. Elektron elmin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri haqqında// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, Bakı, 2016, №1, s.56-62
 30. Elektron elmin informasiya təhlükəsizliyi haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı, , Bakı,14 may 2015, səh.145-147
 31. Elektron elm: cari vəziyyəti, problemləri və perspektivləri// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2015. - N: 2.- S. 4-15
 32. An aggregated index for assessment of the scientific output of researchers// Tahmasib Fataliyev. Int. J. Knowledge Management Studies, Vol. 6, No. 1, 2015, pp 31-62.
 33. Azərbaycanın elmi jurnallarının beynəlxalq bazalara daxil edilməsi problemləri və onlarin həlli yolları// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2015. - N: 1. - S. 64-71
 34. Weighted Consensus Index for Assessment of The Scientific Performance of Researchers// Tahmasib Fataliyev.Collnet Journal of Scientometrics and Information Management . - 2014. - N: 2, vol.8.- P. 371-400.
 35. E-elmin formalaşmasında vətəndaş elminin rolu// Təhmasib Fətəliyev. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4-5 dekabr, 2014, səh.193-195
 36. E-dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları// Təhmasib Fətəliyev. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4-5 dekabr, 2014, səh.60-62
 37. E-elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi// Təhmasib Fətəliyev. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4-5 dekabr, 2014, səh.5-7
 38. Azərbaycan elmi jurnallarının beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin monitorinqi// Təhmasib Fətəliyev. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 4-5 dekabr, 2014, səh.163-165
 39. Vətəndaş elminin konseptual məsələləri haqqında// Təhmasib Fətəliyev. “İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının müasir vəziyyəti və inkişafı perspertivləri” Beynəlxalq elmi-texniki konfrans, Bakı, 27-28oktyabr,2014,səh.129-135
 40. About Representations of Azerbaijan Scientific Journals in the International Databases// Tahmasib Fataliyev. European Science and Technology, Materials of the VIII International research and practice conference. Munich, Germany, 16-17 October, 2014, pp 359-362
 41. Vətəndaş Elmi E-Elmin İnkişafının Yeni İstiqaməti Kimi// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2014. - N: 1. - S. 57-64
 42. О мониторинге уровня соответствия научных журналов азербайджана международным стандартам// Тахмасиб Фаталиев. XXV Международнaя конференция «Применение новых технологий в образовании», Москва, 25–26 июня 2014, сс.4-6
 43. Информационная система прогнозирования аномально-высоких пластовых давлений// Тахмасиб Фаталиев. A.X.Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş “Neft-qaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər” Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı, 21-22 noyabr 2013, s.16-17
 44. Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları// Təhmasib Fətəliyev. Ekspres-informasiya, İnformasiya texnologiyaları seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2013, 96 səh.
 45. E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri// Təhmasib Fətəliyev. “İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 17-18 may, 2013, Bakı, Azərbaycan, s.113-115
 46. Azərbaycan istinad indeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2012. - N: 2 (6).- S. 7-13
 47. Beynəlxalq elmi informasiya bazalarında milli jurnalların təmsil olunması problemləri haqqında// Təhmasib Fətəliyev. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları, II respublika elmi konfransı, 27-28 noyabr 2012, Sumqayıt, Azərbaycan, s.208-209
 48. Elmi Problemlər Reyestri sisteminin yaradılması konsepsiyası// Təhmasib Fətəliyev. Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, s.107-108
 49. Açıq elmi resurslar: yaradılma mexanizmləri və vasitələri// Təhmasib Fətəliyev. Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, s.45-46
 50. Elektron elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri// Təhmasib Fətəliyev. Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı, 15-16 noyabr, 2012, Bakı, Azərbaycan, s.11-12
 51. On Analytic-Information System of Scientific Problems Register// Tahmasib Fataliyev. 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’2012) ", vol.I, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, pp.13-15
 52. Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index// Tahmasib Fataliyev. 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’2012) ", vol.I, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, pp.50-53
 53. On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI) // Tahmasib Fataliyev. 4th International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’2012) ", vol.I, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, pp.82-85
 54. Об аналитико-информационной системе реестра научных проблем// Тахмасиб Фаталиев. "Дистанционное и виртуальное обучение", Москва, 2012, №,2 с.60-63
 55. О перспективах использования технологий социальных сетей в сфере науки// Тахмасиб Фаталиев. «Информационные технологии в образовании XXI века», Москва, НИЯУ «МИФИ», 24-26 октябрь 2011 г., c.66-69
 56. Об одной системе поддержки принятия управленческих решений// Тахмасиб Фаталиев. «Информационные технологии в образовании XXI века», Москва, НИЯУ «МИФИ», 24-26 октябрь 2011 г., c.499-501
 57. Elmi cəmiyyətlərin sosial şəbəkələri əsasında personalın idarə olunmasının bəzi məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. AICT2011. The 5thInternational Conference on Application of Information and Communication Technologies, 12-14 October 2011, Baku, Azerbaijan, pp.433-436
 58. Elmi-tədqiqatların nəticələrinin açıq elektron arxivlərinin yaradılması haqqında// Təhmasib Fətəliyev. AICT2011. The 5thInternational Conference on Application of Information and Communication Technologies, 12-14 October 2011, Baku, Azerbaijan, pp.739-741
 59. Elmi problemlər reyestri və onun əsasında analitik-informasiya sisteminin işlənməsi haqqında//Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2011. - N: 1. - S. 9-14
 60. Toward the e-science: state-of-the-art and perspectives // Tahmasib Fataliyev. International conference -ICKIMICS 2011, June 28- 29, 2011, Tashkent, Uzbekistan, pp.229-232
 61. Distributed processing of audio information in corporate networks based on IP telephony// Tahmasib Fataliyev. “Telecommunications and Radio Engineering”, 2010, volume 69, Issue 18, pp. 1653-1660
 62. E-science in Azerbaijan Republic: state-of-the-art, problems and development perspectives// Tahmasib Fataliyev. The First Joint Scientific Seminar on Actual Problems of ICT, November 5, 2010, Baku, Azerbaijan
 63. E-science in Azerbaijan: state-of-the-art and development perspectives// Tahmasib Fataliyev. 22nd International CODATA Conference, Scientific Data and Sustainable Development, 24-27 October 2010, Cape Town, South Africa
 64. “Elektron elm” proqramının həyata keçirilməsi zamanın tələbidir// Təhmasib Fətəliyev. Biznes dünyası, analitik iqtisadi jurnal, № 5, 2010, səh.6-9
 65. Condition of application IT-in scientific activity// Tahmasib Fataliyev. PCI'2010. The Third International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics", vol.1, September 6-8, 2010, Baku, Azerbaijan, pp.190-193
 66. Мониторинг применения ИКТ в научной деятельности// Тахмасиб Фаталиев. Дистанционное и виртуальное обучение . - 2010. - N: 3. - C. 34-39
 67. Elmi fəaliyyətdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarınını tətbiqinin monitorinqi haqqında// Təhmasib Fətəliyev.İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2010. - N: 2. - S. 92-100
 68. E L E K T R O N E L M: beynəlxalq qurumlar, təşəbbüslər və hüquqi baza// Təhmasib Fətəliyev. Ekspres-informasiya, İC seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 92 səh.
 69. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri// Təhmasib Fətəliyev. İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2010, №1, səh.49-55
 70. Elmi fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi// Təhmasib Fətəliyev. Ekspres-informasiya, İC seriyası. Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 2010, 68 səh.
 71. Sensor networks: the state, decisions and prospects// Tahmasib Fataliyev. Telecommunications and Radio Engineering. - 2009. - N: 15.- P. 1089-1095
 72. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности//Тахмасиб Фаталиев. XIX Ежегодная межд. конференция-выставка "ИТО-2009“, 5-7 ноября 2009 г., г. Москва
 73. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности// Тахмасиб Фаталиев. XX Межд. Конф. «Применение новых технологий в образовании» 26 –27 июня 2009г. г.Троицк, c.65-66
 74. Elektron elmin formalaşdırılmasının bəzi məsələləri// Tahmasib Fataliyev. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası. - 2008. - N: 4. - S. 77-85
 75. About necessity of realization of the concept electronic-science// Tahmasib Fataliyev. PCI 2008. The second International Conferense “Problems of Cybernetics and Informatics”,vol.1, september 10-12, 2008, Baku, Azerbaijan,pp.75-77
 76. Распределенная обработка аудиоинформации в корпоративных сетях на базе ip-телефонии// Тахмасиб Фаталиев. ж. «Телекоммуникации», г. Москва, 2008, №4, c.16-20
 77. Korporativ verilənlərin saxlanılması və idarə olunması// Tahmasib Fataliyev. AMEA-nin xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2007. - N: 2-3. - S. 139-143.
 78. Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей// Тахмасиб Фаталиев. IT&TC 2007 “İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya” 3–cü beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 4-6 oktyabr 2007, Gəncə şəh., Azərbaycan, s.148-151
 79. О применении İP-телефонии в корпоративной сети// Тахмасиб Фаталиев.5-ая Межд. научно-практическая конф. «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корп. информационных систем»,25 май 2007 г. Новочеркасск, с.223-226
 80. Korporativ verilənlərin saxlanılmasının bəzi məsələləri// Tahmasib Fataliyev. IT&TC 2007 “İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya” 3–cü beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 4-6 oktyabr 2007, Gəncə şəh., Azərbaycan, s.258-260
 81. İntranet texnologiyasının tədrisdə tətbiqi haqqında// Tahmasib Fataliyev. «İnformatika və informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri» Respublika elmi konfransı, 22-23 may 2007, Bakı şəh., s.53-56
 82. Сенсорные сети: состояние, решения и перспективы//Тахмасиб Фаталиев. Телекоммуникации. - 2007. - N: 4.- C. 27-32
 83. Sensor şəbəkələrinin tətbiqinin bəzi məsələləri// Tahmasib Fataliyev. AMEA-nın xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2006. - N: 3.- S. 169-174
 84. Sensor şəbəkələrinin analizi// Tahmasib Fataliyev. PCI 2006 “Kibernetika və informatika problemləri” beynəlxalq konfransı, Bakı şəh. oktyabr, 2006. s.90-93
 85. Sensor şəbəkələrinin inkişaf perspektivləri// Tahmasib Fataliyev. Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, İnformatika və avtomatika. - 2006. - N: 6.- S. 49-54
 86. Распределенная система коллективной поддержки принятия решений// Тахмасиб Фаталиев. Телекоммуникации. - 2006. - N: 1.- C. 21-25
 87. О системе контроля исполнения заданий. Известия НАНА//Тахмасиб Фаталиев. Серия физико-технических и математических наук. - 2005. - N: 5.- C. 146-150
 88. О применении SAN- технологии в библиотечном деле// Тахмасиб Фаталиев. 3-ая Межд. научно-практическая конф. «Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем», май 2005 г. Новочеркасск, с.97-99
 89. Интеграция корпоративных систем документооборота и архива// Тахмасиб Фаталиев. AMEA-nın xəbərləri, Fiz. - tex. elmləri seriyası, 2005, №2, səh. 12-17
 90. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi// Тахмасиб Фаталиев. “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II respublika elmi konfr. Bakı, 26-28 oktyabr 2004, s.113-115
 91. Распределенная система коллективной поддержки принятия решений в среде корпоративной сети// Тахмасиб Фаталиев. “İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri” II respublika elmi konfr. Bakı, 26-28 oktyabr 2004, s.77-80
 92. Интеграция систем электронного документооборота и архива// Тахмасиб Фаталиев .Тез. докл. 9-ой межд. научн. конф «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, 28 сентября-1октября 2004 г. Туапсе, с.8-9
 93. О создании виртуальной лаборатории на основе корпоративной сети// Тахмасиб Фаталиев. Тез. докл. V Всероссийск. школа-семинар «Прикладные проблемы управления макросистемами», Апатити, 5-9 апреля 2004 г., с.63-64
 94. Автоматизированная система контроля исполнения заданий// Тахмасиб Фаталиев. Тез.докл. V Всероссийск.школа-семинар «Прикладные проблемы управления макросистемами», Апатити, 5-9 апреля 2004 г., с.64-66.
 95. Korporativ şəbəkə mühitində işləyən kollektiv qərarların qəbulunu dəstəkləyən sistem. AMEA Xəbərləri// Tahmasib Fataliyev. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2004. - N: 2.- S. 14-18.
 96. К созданию корпоративной распределенной архивной системе. Известия НАНА// Тахмасиб Фаталиев. Серия физико-технических и математических наук.. - 2003. - N: 3.- C. 143-147.
 97. Об одной корпоративной электронной архивной системе// Тахмасиб Фаталиев. Тез. докл. 9-ой межд. научн. конф «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ,7-10 октября 2003 г.Туапсе,с.290-291
 98. Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети// Тахмасиб Фаталиев. Тез. докл. 9-ой межд. научн. конф «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ,7-10 октября 2003 г. Туапсе, с.465-466
 99. О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании// Тахмасиб Фаталиев. Труды Респ. научн. конф. ”Совр. пробл. инф., кибер. и ИТ”, 1том, Баку, 28-30апреля 2003г.,с.47-49.
 100. Электронный документооборот в корпоративной сети// Тахмасиб Фаталиев. Межд. научно - техн. конф. ”Инф. системы и технологии”НГТУ Новосибирск 22-25 апрель, 2003 г., с.78.
 101. Электронный документооборот в корпоративной сети// Тахмасиб Фаталиев.Тез. докл. Респ. научн. конф. ”Мат. модел. и выч. эксперимент ”, Респ. Узбекистан, г. Ташкент, 25-27 март 2002 г.
 102. О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании// Тахмасиб Фаталиев. Тез. докл. Респ. научн. конф. ”Мат. модел. и выч. эксперимент ”, Респ. Узбекистан, г. Ташкент, 25-27 март, 2002 г.
 103. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması sistemi. AMEA Xəbərləri//Tahmasib Fataliyev. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2001. - N: 3. - S. 47-49