Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya/Tezisləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Təhmasib Fətəliyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Elektron elmin informasiya təhlükəsizliyi haqqında. Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının. - Bakı, 2015. - S. 145-147.
 2. About representations of Azerbaijan scientific journals in the international databases. European science and technology, Materials of the VIII international research and practice conference. - Munich, 2014. - P. 359-362.
 3. Elektron dövlət mühitində elmin idarə olunması texnologiyaları. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 60-62.
 4. Azərbaycan elmi jurnallarının beynəlxalq tələblərə uyğunluğu vəziyyətinin monitorinqi. “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 163-165.
 5. Elektron elmin formalaşmasında vətəndaş elminin rolu. Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 193-195.
 6. Elektron elm elektron dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi. Elektron dövlət quruculuğu problemləri. - Bakı, 2014. - S. 5-7.
 7. E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri. İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 113-115.
 8. On Analytic-Information System of Scientific Problems Register. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. - Baku, 2012. - P. 13-15.
 9. Conceptual Challenges in Developing Azerbaijan Citation Index. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1 (PCI 2012). - Baku, 2012. - P. 50-53.
 10. On Necessity of the Azerbaijan Citation Index (AzCI). IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1 (PCI 2012). - Baku, 2012. - P. 82-85.
 11. E- elm: məqsədləri, vəzifələri və inkişaf perspektivləri. E-elm problemləri üzrə I Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Baku, 2012. - S. 11-12.
 12. Açıq elmi resurslar: yaradılma mexanizmləri və vasitələri. AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. - Baku, 2012. - S. 45-46.
 13. Toward the e-science: state-of-the-art and perspectives. International Conference of KIMICS. - Tashkent, 2011. - P. 229-232.
 14. Информационно-аналитическая система мониторинга применения ИКТ в научной деятельности. Материалы ХХ Международной Конференции “Применение новых технологий в образовании”. - Троицк, 2009. - C. 65-66.
 15. About necessity of realization of the concept electronic-science. PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. Volume I. - Baku, 2008 . - P. 75-77.
 16. İntranet texnologiyasının tədrisdə tətbiqi haqqında. "İnformatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri" Respublika elmi konfransının materialları.. - Bakı, 2007. - S. 53-56.
 17. О применении IP-телефонии в корпоративной сети. Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем: Материалы V Международной научно-практической конференции. - Новочеркасск, 2007. - C. 223-226.
 18. Korporativ verilənlərin saxlanılmasının bəzi məsələləri. 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007. - Ganja, 2007. - S. 258-260.
 19. Анализ и оценка качества речевых сигналов по каналам IP-телефонии аудиоинформационных сетей. IT&TC 2007,“İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya” 3–cü beynəlxalq elmi-praktiki konfransı . - Gəncə, 2007 . - C. 148-151.
 20. О хранении корпоративных данных. Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. . - Новочеркасск, 2006. - C. 64-65.
 21. SAN texnologiyasının korporativ şəbəkədə tətbiqi haqqında. PCI 2006 "Kibernetika və informatika problemləri" Beynəlxalq konfransı. Cild II.. - Bakı, 2006. - S. 87-89.
 22. Sensor şəbəkələrinin analizi. PCI 2006 . - Bakı, 2006. - S. 90-93.
 23. Об архивации корпоративных электронных документов. 1-я Международная конференция «Системный анализ и информационный технологии» САИТ-2005 . - Переславль-Залесский, 2005 . - C. 4.
 24. О применении SAN-технологии в библиотечном деле. XVI Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» . - Троицк, 2005 . - C. 379-380.
 25. О создании виртуальной лаборатории на основе корпоративной сети. Тезисы докладов V Всероссийской школы-семинара «Прикладные проблемы управления макросистемами». - Апатиты, 2004. - C. 63-64.
 26. Автоматизированная система контроля исполнения заданий. Тезисы докладов V Всероссийской школы-семинара «Прикладные проблемы управления макросистемами». - Апатиты, 2004. - C. 64-66.
 27. Интеграция систем электронного документооборота и архива. 10-я Юбилейная международная научная конференция "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". Сб. тезисов докладов. Часть 2. - Туапсе, 2004. - C. 8-9.
 28. Korporativ şəbəkə mühitində elektron sənədlərin dövriyyəsinin mühafizəsi. «İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri» II Respublika elmi konfransının əsərləri. I cild.. - Bakı, 2004. - S. 113-115.
 29. Распределенная система коллективной поддержки принятия решений в среде корпоративной сети. Труды II Республиканской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий. Т.1. - , 2004. - C. 77-80.
 30. Об одной корпоративной электронной архивной системе. Сборник тезисов докладов по материалам 9-ой Международной научной конференции "Теория и техника передачи, приема, обработки информации". - Харьков, 2003. - C. 290-291.
 31. Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети. Сборник тезисов докладов по материалам 9-ой Международной научной конференции "Теория и техника передачи, приема обработки информации". - Харьков, 2003. - C. 465-466.
 32. Электронный документооборот в корпоративной сети. Международная научно-техническая конференция "/Информационные системы и технологии/". Т 1. - Новосибирск, 2003. - C. 78.