Təmraz Təmrazov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Təmraz Təmrazov/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Quraqlığın buğda genotiplərində fotosintezin gündəlik dinamikasına təsiri / Həsən Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş toplu. Bakı, 2002 s.284 -285
 2. Quraqlıq şəraitində buğdanın müxtəlif assimiləedici orqanların sahələrinin formalaşmasının xüsusiyyətləri, s. 291-292
 3. Buğdanın müxtəlif assimiləedici orqanlarında quru bioloji kütlənin toplanmasına quraqlığın təsiri, s. 264-265
 4. Tarla şəraitində bərk buğda genotiplərinin karbon qaz mübadiləsinə quraqlığın təsiri / Depozitə qoyulmuş elmi işlər. Bakı, 2002
 5. Quraqlıq şəraitində müxtəlif payızlıq buğda sortlarında dənin keyfiyyətinə donor-aksessor nisbətinin təsiri
 6. Müxtəlif buğda sortlarının əsas fotosintetik göstəricilərinin quraqlıq şəraitində dəyişməsi // Azərbaycan aqrar elmi. Bakı, 2002. № 1-6 s. 48-54
 7. Tarla şəraitində bərk buğda sortlarının məhsuldarlığına quraqlığın təsiri
 8. Müxtəlif buğda sortlarında karbon qaz mübadiləsinin quraqlığın təsirindən asılı olaraq dəyişməsi / «Biokimya bu gün və sabah» mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, 2003
 9. Ontogenezdə müxtəlif buğda sortlarında xlorofil (a+b) miqdarının dəyişməsinə quraqlığın təsiri
 10. Buğda bitkisində quraqlığa davamlılığın turqorometrik üsulla qiymətləndirilməsi // Azərbaycan aqrar elmi. Bakı, 2003. № 1-3 Səh. 57-59
 11. Оценка и использование морфофизиологических признаков пшеницы в селек // 1-я Центрально-Азиатскал Конференция по пшеницы, 10-13 июня, 2003 // с.213
 12. Изучение физиологических параметров засухоустойчивости сортов пшеницы и их роли в селекции
 13. Онтогенетический ход газооблина сортов пшеницы отличающихсыпо архитектонике в условиях засухи // Современние проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений: Сборник тезисов ЫЫ международной конференции молодых ученых. Харков, 2003 // с. 56-57
 14. Вклад колоса в фотосинтез растений пшеницы // с. 39-40
 15. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность сортов пшеницы, отличающихся по архитектонике // Международная Кафказской Конференции. по зерновым и зернобабовым культурам. Тбилиси, 2004 // с. 85-86
 16. Формирование ассимилирующих органов у сортов пшеницы, отличающихся по засухоустойчивости
 17. Особенности суточного хода газооблина в листьях различных сортов пшеницы в условиях засухи // с.88
 18. Buğda bitkisinin morfofizioloji əlamətlərinin öyrənilməsi və seleksiyada istifadə edilməsi // «AKTA-75» Beynəlxalq simpoziumun külliyyatı. Gəncə, 2004 // s. 282-287
 19. Buğda bitkisinin müxtəlif orqanlarında fotosintezin intensivliyinə quraqlığın təsiri // Azərbaycan elmi-tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun elmi əsərləri məcmuəsi. Bakı, 2005 // s. 75-79
 20. Quraqlıq şəraitində donor-aksessor nisbətləri müxtəlif olan buğda sortlarının bəzi fotosintetik əlamətləri
 21. Müxtəlif suvarma rejimində payızlıq buğda sortlarında karbon qaz mübadiləsinə donor-aksessor nisbətinin təsiri
 22. Payızlıq buğda sortlarında donor-akseptor nisbətinin dəyişməsinin quraqlıq şəraitində dənin keyfiyyətinə təsiri
 23. Müxtəlf buğda sortlarında fotosintez intensivliyinin dəyişməsi dinamikasına quraqlığın təsiri // Respublikada aparılan elmi-tədqiqat işlərinin elm sahələri üzrə inkişaf tendensiyası» elmi-praktiki seminarın materialları. Bakı: Elm, 2006 // s. 117-119
 24. Elmi-Tədqiqat Təcrübi-Konstruktor İşlərinin və Müdafiə Olunmuş Dissertasiyaların Dövlət Qeydiyyatı Mərkəzinə biologiya sahəsi üzrə daxil olmuş elmi-tədqiq və təcrübi-konstruktor işlərinin təhlili //
 25. Изучение засухойстойчивости сортов пшеницы в размыных экологических зонах Азербайджани // ВЫЫ International symposium novel and non-conventional plants and prospects of their utilitation/ Moskov- Puchino, June,18-22 // с. 23
 26. Влияние засухина интенсивность фотосинтеза листьев различных ярусов пшеницы в полевых условиях // Развитие инновации: проблемы и рещения и материам 2-3 ноября. 2007 г.Баку // с. 46-47
 27. Изучение днамики формирования листовой площади и накопления сухой биомассы у различных сортов пшеницы в условиях засухи // «ETİ–50» Ölkə iqtisadtiyyatının inkişafında elmi-texniki informasiya sisteminin rolu» beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 28-30 oktyabr, 2008 // s.41-44
 28. Müxtəlif buğda genotiplərində fotosintez intensivliyinin quraqlığın təsirindən asılı olaraq dəyişməsi // «IV elmi-praktiki seminar. Yeni informasiya texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin informasiya təminatına tətbiqi. Bakı. 5 may 2009.// s.103-105
 29. Buğda genotiplərinin quraqlıq şəraitində fotosintez intensivliyinin ontogenezdə dinamikası // Az ET Bitki Mühafizəsi İnstitutunun elmi əsərlərinin məcmuəsi. Gəncə, 2009 // s. 205-209
 30. Payızlıq buğda sortlarında xlorofil (a+b) miqdarının dəyişməsi dinamikası // Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu. III beynəlxalq, elmi-praktiki konfrans materialları. Bakı,2009, 23 oktyabr // S. 217-220
 31. Quraqlıq şəraitində buğda sortlarında müxtəlif assimiləldici orqanlarının assimilyasiya səthi sahələrinin formalaşması və fotosintetik potensialı // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun elmi əsərlərinin məcmuəsi. Bakı, 2009 //
 32. Aqrar sektorun inkişafının başlıca meylləri // Azərb. Resp. regionlarınin 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının Zərdab rayonunda həyata keçirilməsinə həsr edilmiş Elmi-praktik konfransın materiallari // S.61-70
 33. Elmin inkişafı istiqamətində informasiya resurslarının toplanması // Azərb. müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Elmi İnnovsasiyanın rolu beynəlxalq elmi –praktiki konf. mat 24-25 noyabr 2011-ci il // S.7-10
 34. Universal onluq təsnifatin istifadə qaydalari və rubrikatorla əlaqələndirilməsi // Korporativ idarəetmə və iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı.Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları 31 mart 2011-ci il,bBakı şəh. // S.34-43
 35. Respublikada aparılan elmi-tədqiqat və təcrübi –konstruktor işlərinin qeydiyyatı, elmi hesabatları və yeni qaydaların tətbiqi // Elmi-Tədqiqat,Təcrübi-konstruktor işlərinin və müdafiə olunmuş Dissertasiyaların Dövlət Qeydiyyatı Mərkəzinə biologiya sahəsi üzrə daxil olmuş elmi-tədqiqat,təcrübi-konstruktor işlərinin (ETTK)təhlili // S17-20
 36. Elmin inkişafı istiqamətində informasiya resurslarının toplanması // Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş Ölkəiqtisadiyyatının inkisafında elmi innovasiyanın rolu Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları 24- 25 noyabr 2011ci il // S.7-10
 37. Qloballaşmaşəraitində informasiyatəminatininelmin inkişafinda rolu // Gəncədə türk dövlətləri universitetlərinin zirvə toplantısı
 38. Oрганизация деятельности специализированных предпринимательских хозяйств по производству продуктов растениеводства // Шестого выпуска международного информационно-аналитического сборника «Инновационные процессы в Сообществе МЦНТИ. Проблемы агропромышленного комплекса (АПК) в странах Сообщества МЦНТИ и инновационные пути их решения»
 39. Суточное изменение интенсивности газообмена под влиянием засухи // Селекция и генетика сельскохозяйственных растений: традиции и перспективы».