Məzmuna keç

Təranə Nurubəyli/Biblioqrafiya/Azərbaycanda dərc olunan jurnal məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Təranə Nurubəyli/Biblioqrafiya

../


1. T.K.Nurubəyli, A.M.Həşimov, K.Z. Nuriyev "Kütlə spektrometrinin xarakteristikalarına və ion dəstəsinin parametrlərinin nominal qiymətlərdən kənara çıxmalarının təsiri" //Fizika, 2005, c. XI, N.4, s.43-47.

2. T.K.Nurubəyli, Z.K.Nurubəyli, K.Z.Nuriyev "Elektrik boşalması təsirlərə məruz qalmış dielektriklərin tədqiqi üçün kütlə spektrometri" //Energetikanın problemləri, 2005, № 2, s.60-64.

3. Т.К.Нурубейли, З.К.Нурубейли , К.З.Нуриев "Масс-спектрометр для определения химического состава микрометеоритов в околоземном пространстве" //Aviasiya Akademiyasının məcmuələri. 2006, c. 8, N.1, s.56-61

4. Т.К.Нурубейли, K.З. Нуриев, Ю.П.Колесникова, Т.М. Гулиева "Газо-жидкостной хромато–масс-спектрометр для исследования окружающей среды" //Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri, 2006, № 1, s.115-121.

5. Т.К.Нурубейли, K.З. Нуриев, З.К.Нурубейли "Масс-спектрометр для определения химического состава микрометеоритов в околоземном пространстве" //Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri, 2006, c.8, №1, c.56-61

6. Т.К.Нурубейли "Цилиндрический энерго анализатор заряженных частиц" //Известия НАНА, серия физ.-мат.наук, 2007, № 5, с. 129-132

7. Т.К.Нурубейли "Aksial-simmetrik enerji-kütlə analizatorlarında ionların ikiqat fokuslanma şərtləri" //Fizika, 2008, c. 19, N.1, s.34-37

8. Т.К.Нурубейли, К.З.Нуриев, С.А. Манучар, Д.Д.Халилов "Источник погрешностей при определении элементов примесей твердых тел в искровой масс-спектрометрии" //Проблемы энергетики, 2009, № 2, с. 69-73

9. T.K.Nurubeyli, Z.K.Nurubəyli, K.Z. Nuriyev "Bərk maddələrin lazer kütlə spektrometrik üsulu ilə analizi üçün xüsusi qurğu." //Fizika 2012 cild 18 № 2, səh. 21 – 24.

10. T.K.Nurubəyli, K.Z.Nuriyev, S.A.Manuçöhür, K.Z.Nuriyev "Bərk maddələrin element tərkibinin kütlə spektrometrik üsulla etalonsuz təyininin mümkünlüyü" //Fizika 2013 cild 19 № 2, səh. 53 – 56

11. T.K.Nurubeyli, K.Z.Nuriyev, Q.M.Kərimli "Bərk maddələrin səthində adsorbsiya olunmuş elementlərin lazer kütlə spektrometrik yolla təyini" //Fizika 2013 cild 19 № 4, səh.6 – 9

12. T.K.Nurubeyli "Investigation of analytic characteristics of mass-spectrometer with inductively coupled plasma “Agilent-Technologies 7700 ICP-MS" //AJP FIZIKA 2016, vol. XXII № 2, section: En p.24-28