Telman Əliyev/Biblioqrafiya/Monoqrafiya və kitablar

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
Telman Əliyev/Biblioqrafiya

Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •


Monoqrafiya və kitablar (vaxta görə sıralanmışdır):

 1. T.A. Əliyev, Noise Control of the Beginning and Development Dynamics of Accidents Published by in Springer, 2019, pp. 201, T. Aliyev.
 2. T.A. Əliyev, İntelligent Seismic-Acoustic System for identifying the Area of the Focus of an Expected Earthquake. Earthquakes tectonics. Hazard and risk mitigation, Edited by Taher Zouaghi., Published by in Tech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, The Editor(s) and the Author(s), İngilis-dilində.2017, pp. 293-315.
 3. T.A. Əliyev, Noise monitoring of accidents. Theories, technologies and systems of identification of the latent period of objects' transition into an emergency state. Qəzaların Noise monitorinqi. Scholar's Press, Copy-right©2016, Omni Scrip-tum GmbH& Co.KG Alle Rechte vorbenhalten./All rights reserved. Saarb-rücken, ingilis dilində, səh.360, 2016. Monoqrafiya.
 4. T.A. Əliyev, Noise мониторинг аварий Технологии робастного noise мониторинга идентификации скрытого периода перехода объектов в авaрийное состояние. Qəzaların Noise monitorinqi. Rus-dilində. Palmarium academic publishing, 2016. Səh. 384, Monoqrafiya.
 5. T.A. Əliyev, Распределенные системы noise-мониторинга нарушения сейсмостойкости. Seysmik sabitliyin pozulmasının noise-monitorinqinin paylanmış sistemləri.Palmarium Academic Publishing, 2014, rus-dilində. monoqrafiya s- 408.
 6. T.A. Əliyev, Distributed Noise-Monitoring Systems for Seismic Stability Faults. Seysmik sabitliyin pozulmasının noise-monitorinqinin paylanmış sistemləri. İngilis-dilində. Lambert Academic Publishing, 2014 monoqrafiya səh. 380.
 7. T.A. Əliyev, Noise контроль сердца мобильным телефоном. Технологии робастной Noise идентификации шума сердца и легких для мониторинга начала скрытого периода их заболеваний. Ürəyin mobil telefon vasitəsilə Noise nəzarəti. Monoqrafiya səh 172. Rus-dilində. Almaniya, Palmarium academic publishing, 2013.
 8. T.A. Əliyev, Noise Control of heart by Means of a Mobile Phone. LAP. Ürəyin mobil telefon vasitəsilə Noise nəzarəti. (Lambert Academic Publishing), 2012. İngilis-dilində. Monoqrafiya səh 156.
 9. T.A. Əliyev, Помехотехнологии минимализации ущерба от землетрясений. Zəlzələlər nəticəsində alınana zərərin minimallaşdırılmasının küy texnologiyası. Rus-dilində. Lambert Academic Publishing, 2012. mono-qrafiya səh 216.
 10. T.A. Əliyev, Noise Technologies for Minimization of Damage Caused by Earthquakes. Zəlzələlər nəticəsində alınana zərərin minimallaşdırılmasının küy texnologiyası. İngilis-dilində. LAP, Lambert Academic Publishing, 2012. Monoqrafiya səh 220.
 11. T.A. Əliyev, İnformatika və Kibernetikaya həsr edilmiş 50 il (1958-2008) (azərbaycan, rus və ingilis dilində). Bakı, Elm, 2009. Monoqrafiya səh 340.
 12. T.A. Əliyev, Robust Technology with Analysis of Interference in Signal Processing. Küy analizi robast texnologiyası siqnalların emalında. İngilis-dilində. New York, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2007 AMEA nəşriyyat evi. (ikinci dəfə təkrar çap olunub). Monoqrafiya səh 199.
 13. T.A. Əliyev, Digital Noise Monitoring of Defect Origin. Springer-Verilag, Defektlərin yaranmasının rəqəmsal küy monitorinqi. İngilis-dilində. London, 2007. Monoqrafiya. Səh 235.
 14. T.A. Əliyev, Цифровые помехoтехнологии. Rəqəmsal küy texnologiyaları. Rus-dilində. Баку, Элм, 2005. Monoqrafiya səh 184.
 15. T.A. Əliyev, Теория и технология анализа помехи и помехопрогноза аварий. Qəzaların küy proqnozunun və küy analizinin texnologiyaları nəzəriyyəsi. Баку, Элм, 2004. Rus-dilində. Monoqrafiya səh 166.
 16. T.A. Əliyev, Robust Technology with Analysis of Interference in Signal Processing. Küy analizi robast texnologiyası siqnalların emalında. İngilis-dilində. Kluwer, Academic/plenum Publishers, New York, 2003. Monoqrafiya səh 199.
 17. T.A. Əliyev, Робастная статистика с анализом помехи. Küy analizli robast statistikası. Rus-dilində. М., Машиностроение, 2001. М., Monoqrafiya səh 205.
 18. T.A. Əliyev, Робастная технология статистического анализа. Statistik analizin robast texnologiyası. Rus-dilində. Изд-во, Машиностроение, M, 2000. Monoqrafiya səh 190.
 19. T.A. Əliyev, Robust computer analysis of experiments. Eksperimentlərin robast kompüter analizi Машиностроение, М, 1999. Monoqrafiya səh 319.
 20. T.A. Əliyev, Робастный компьютерный анализ. Robast kompüter analizi. Monoqrafiya 194. Rus-dilində, 1999 il
 21. T.A. Əliyev, Robust computer analysis. Robast kompüter analizi. Baku, Elm, 1998. Monoqrafiya rus-dilində, səh .194. Баку, Элм, 1997. Monoqrafiya.
 22. T.A. Əliyev, Методы и средства вычислительного эксперимента. Hesablayıcı eksperiment metodları və vasitələri. Баку Элм, 1997. Monoqrafiya səh 356.
 23. T.A. Əliyev, Основы экспериментального анализа. Eksperimental analizin əsasları. Машиностроение, М., 1997. Monoqrafiya rus-dilində, səh 273,
 24. Т.А.Алиев, Р.Г. Гаджиев, Н.Ф. Мусаева, Проектирование систем контроля и управления непрерывными и непрерывно-дискретным технологическими процессами. Указания к выполнению курсового проектирования по курсу АСУ ТП, Баку, Элм, 1992. Методическое пособие, стр.110,
 25. T.A. Əliyev, Экспериментальный анализ. Eksperimental analiz. «Машиностроение», М., 1991. Monoqrafiya rus-dilində, səh 271,
 26. Т.А.Алиев, Анализ многомерных сигналов. Баку, Элм, 1988. Монография, стр.259.
 27. Т.А.Алиев, Д.Б. Имрани, Т.А. Багирова, З. Кулиев, Методические указания для выполнения контрольных работ студентами заочного обучения по спец. «Гидромелиорация» по курсу «Основы автоматики и автоматизации гидромелиоративных работ». АзПИ им. Ч.Ильдрыма, Баку, 1988. Методическое пособие.
 28. Т.А.Алиев, А. Гаджиев, Е. Меликов, А. Мамедов, Р. Мирзабабаев, Методические указания для выполнения контрольных работ студентами заочного обучения. АзПИ им. Ч.Ильдрыма, Баку, 1987. Методическое пособие.
 29. Т.А.Алиев, Б. Ахмедов, А.М. Гаджиев, А. Меликов, Р. Мирзабабаев, А. Мамедов, АСУ в строительстве. Методич. указания и контрольные задания для студентов заочн. отд., АзИСИ, Баку, 1987. Методическое пособие.
 30. Т.А.Алиев, Ибрагимзаде, А.А. Рагимов, Т.А. Бадалов, Ф.А. Атамов, И.Г. Белкин, А. Фейзуллаев С.А. Гасымова, М.А.П. Кулиева, Вычислительная техника и программирование (лаб.работы), ч.2. Методические указания к лаб. работам по курсу ВТ и программирование, АзИСИ, Баку, 1985. Методическое пособие.
 31. Т.А.Алиев, Ибрагимзаде, А.А. Рагимов, Т.А. Бадалов, Ф.А. Атамов, И.Г. Белкин, А. Фейзуллаев. Вычислительная техника и программирование. Методические указания лаборат.работы, АзИСИ, Баку, 1985.
 32. Т.А.Алиев, Статистический анализ и кодирование многомерных случайных процессов в реальном масштабе времени. Real vaxt miqyasında çoxölçülü təsadüfi proseslərin statistik analizi və kodlaşdırılması. Rus dilində, elm nəşriyyatı. 1982 il, səh 258.
 33. Т.А.Алиев, Анализ многомерных сигналов. Баку, Элм, 1982. Monoqrafiya səh 259.