Məzmuna keç

Telman Cəfərov/Biblioqrafiya/Elmi işləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Telman Cəfərov/Biblioqrafiya

../


1. Программа для поступающих в вузы. Русский язык и литература, Баку, 1994 (в соавторстве)

Qısa məzmun: Kiçik redaktə Bu səhifəni izlə Watchlist time period: "Dəyişiklikləri yayımla" düyməsini basarkən, siz istifadə şərtləri ilə razılaşdığınızı və redaktələrinizin CC-BY-SA 3.0 və GFDL lisenziyaları əsasında dərcinə razı olduğunuzu bildirmiş olursunuz. Siz qəbul edirsiniz ki, dəyişiklik etdiyiniz səhifədən istifadə edilən zaman bu səhifəyə hiperkeçid verilməsi və ya onun URL-ünvanının qeyd edilməsi Creative Commons lisenziyasının atribusiya şərtinin ödənilməsi üçün kifayətdir. 2. Проза М.Ю.Лермонтова в азербайджанском литературоведении и переводах, Баку, Мутарджим, 1995 (Учебное пособие), 116 с.

3. М.Ю. Лермонтов. Очерк творчества, Баку,Азерб. гос. книжн. изд-во, 1997, 64 с.

4. Библиографический указатель трудов проф. М.З.Садыхова, Баку, 1994, 16 с.

5. Русская литература I половины XIX века. Учебное пособие, Баку, Мутарджим, 1997 (в соавторстве)

6. Научные этюды. Сборник статей (составитель, вместе с проф. И.Гамидовым) // Баку, Мутарджим, 1997, 100 c.

7. Gümüş dövrün sirləri (Тайны серебряного века). Переводчик К.Абдулла. Составитель и автор статей Т.Велиханлы, Баку, Мутарджим, 2002. 8. Древняя Русь и тюрки: в летописях, воинских и исторических повестях, Баку, Издательско-полигра­фи­ческое объединение «Azərbay­can Milli Ensiklopediyası», 2002, 256 s. 9. Тюркские элементы в русской литературе XV-XVII веков, Баку, Мутарджим, 2002, 136 с.

10. Тюркские элементы в русской литературе XV-XVII веков, 2-е изд., доп., Москва, Издательство «ИКАР», 2003, 100 с. 11. Славяно-тюркские связи в литературе Древней Руси, Баку, изд-во Бакинского слав­ян­ского унта «Китаб алями», 2003, 288 с. 12. Сборник контрольных работ по русскому языку и литературе для 2-11 классов азер­байджанской школы, Баку, Мутарджим, 2003, 112с. (в соавторстве с М.Киясбейли).

13. M.Y.Lermontov. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2005, (Tərtibçi və ön sözün/ «Ölməz sənətkar»/ müəllifi), 520 s.

14. Программа по литературе для V-XI классов обще­образовательных школ с русским языком обучения, Баку, Кювсяр, 2006, 32 с. ( в соавторстве).

15. Литература. Учебник для 7 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения, Баку, XXI YNE, 2006, 224 с., (в соавторстве).

16. Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения, Баку, XXI YNE, 2006, 224 с., (в соавторстве).

17. Məktəblinin ədəbiyyat lüğəti, Bakı, Ayna mətbu evi, 2007, 220 s. (həmmüəllif).

18. Rus ədəbiyyatı antologiyası. 2 cilddə. 1-ci və 2-ci cild, Bakı, Avrasiya Press, 2007, tərtibçi və ön sözün müəllifi (R.Kamal və Ü.Rəhimoğlu ilə birgə), 1-ci c. - 232 s., 2-ci cild 408 s.

19. Qədim rus ədəbiyyatı. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, Bakı, Mütərcim, 112 s.

20. Məktəblinin lüğəti (elektron versiyası ilə), Bakı, Ayna Mətbu Evi, 2008, 608 s. (həmmüəllif).

21. Литература. Учебник для 11 класса общеобразовательных школ Азербайджана с русским языком обучения (в соавторстве), Баку, XXI YNE, 2009, 176 с.

22. XV.-XVII. Yüzyıl Rus Edebiyyatında Türkler. Анкара, Ататцрк Kültür, Дил ve Tarih

Yüksek Kurumu, 2010. 128 s., res. 24 s.

23. F.M.Dostoyevski. Karamazov qardaşları. Roman. 2 cilddə. Rus dilindən tərcümənin, müqəddimə və qeydlərin müəllifi, Bakı, Mütərcim, 2010, 1-ci cild 548 s., 2-ci cild 400 s.

24. Avrasiyaçılıq ideyaları müasirlik prizmasında, Bakı, 2010, 196 s.

25. Литература. Учебник для 7-го класса общеобразовательных школ республики с русским языком обучения (в соавторстве). Баку, YNE, 2011, 2-е изд., 208 с.

26. Новейшая зарубежная литература, Алма-Аты, Институт литературы и искусства им. М.Ауэзова, 2011, с. 527-557 ( в соавторстве)

27. Rus poeziyası ilə yeni tanışlıq // Rus şeir antologiyası,Bakı, Şərq-Qərb, 2011 (Ön sözün möəllifi və tərtibçi).

28. Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных школ с русским языком обучения, Баку, YNE, 2-е изд., 2012 (в соавторстве)

29. Rus nəsr antologiyası, Bakı, Şərq-Qərb, 2012 (tərtibçi, R.Kamalla birgə).

30. Tolstoy L.N. Hekayələr. Tərcümə və ön sözün müəllifi, Bakı, 2012, 76 s.

31. Древняя Русь и тюрки в литературных памятниках XII-XVII веков, Баку, Мутарджим, 2013, 344 с.

Elmi, elmi-metodiki məqalələri, elmi konfranslarda çıxışları, jurnallarda cap olunmuş tərcümələri

1. M.Y.Lermontov və Azərbaycan // Yeni kənd, 1986, 29 iyul

2. Səməd Vurğun rus ədəbiyyatında // Yeni kənd, 1986, 13 sent. 3. М.Ф.Ахундов и русская культура // Русский язык и литература в национальной школе, Москва, 1987, № 8, с. 46-47.

4. Xəbərdarlıq və çağırış səsi (Y.Səmədoğlunun «Qətl günü» romanı ətrafında düşüncələr) // Yeni kənd, 1987, 5 dek.

5. На занятиях литературно-краеведческого кружка // Русский язык и литература в азерб. школе, Баку, 1987, № 2,

6. М.Ф.Ахундов и русская литература // Китаблар аляминдя, 1987, № 3 s. 57-58

7. О жизни и смерти (Рецензия на книгу Г.Гулиа «Жили поэты», М., 1988) // Русский язык,1989, 20 окт.

8. О кавказской поездке Пушкина, Баку, 1989, 20 дек.

9. Герой своего времени (о Лермонтове) // Русский язык, 1989, 26 окт.

10. Полезное пособие (Рецензия на учебное пособие «Русская советская проза». Хрестоматия в 2-х частях, Л., 1989) // Русский язык и литература в азерб. школе, Баку, 1990, № 8, с. 65-66.

11. Məhsəti türkləri haqqında tədqiqat // Yeni fikir, 1990, 20 iyun.

12. Пейзаж в повести «Бэла» М.Ю.Лермонтова // Языковые контакты и литературные связи, Баку, 1990, с.28-29.

13. Из истории изучения прозы М.Ю.Лермонтова в азербайджанском литературоведении и критике // Тезисы докладов XIII республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана, Баку,1991, с.50.

14. Азербайджанское народное сказание «Ашыг Гериб» в записи М.Ю.Лермонтова // Тезисы докл. респ. научн. конф. «Актуальные вопросы развития билингвизма и совершенствования культуры речи в Азербайджане», Баку, 1991, с. 106-107.

15. Qan yaddaşı // Kitablar aləmində, 1991, №4, s.21-22.

16. Что пугает Говорухина? // Азярбайъан, 1991, 25 окт.

17. Xalqın faciəsi haqqında kitab // Dədəm Qorqud, 1991, 30 okt.

18. Что «зашифровал» Лермонтов? // Коммунист Азербайджана, Баку, 1992, № 2, с.85.

19. Проза М.Ю.Лермонтова в азербайджанском литературоведении и переводах, АКД, Баку, 1992

20. Стиль прозы М.Ю.Лермонтова и особенности его сохранения в азербайджанских переводах // Тезисы докл. респ. науч. конф. «Теория и практика художественного перевода», Баку, 1992, с. 56-58.

21. Şöhrət zirvəsinə yüksələnlər adiləşməyi də bacarmalıdırlar // And, 1993, 26 noy.

22. «Başlayarıq qızmağa yay gəlməmiş» // And, 1993, 19 fev. 23. Русская воинская повесть XIV века о Темир-Аксаке // Вопросы теории и истории ли­те­ратуры, Баку, 1993, с. 126-133.

24. «Zəngəzur hadisələri» ətrafında düşüncələr // Mühakimə, 1993, 10 dek.

25. Особенности формирования и развития делового русского и тюркского языков в новых условиях // Тезисы докл. и сообщ. межвуз. науч. конф., Баку, 1993, с.40

26. «Язык,.. который здесь,.. в Азии необходим, как французский в Европе» // «Дил вя онун тядриси методикасы» конфрансынын мярузяляринин тезисляри, Бакы, октйабр,1994, с.105-106.

27. Воинская повесть Древней Руси // Вопросы теории и истории литературы, Баку, Мутарджим, 1994, с.64-68. 28. К вопросу изучения восточных мотивов в литературе Древней Руси // Тезисы докл. межвуз. научн. конф. «Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук», посвященный 500-летию Физули (декабрь, 1994), Баку, 1994, с.30-31.

29. Изучение памятников Древней Руси в Азербайджане // Тезисы докл. респуб. научн. конф. «Рус. яз. и лит. в Азербайджане», Баку, 1995, с. 30-31

30. Bir daha ana dilimiz haqqında // Vətəndaş həmrəyliyi, 1995, 24 iyun

31. К вопросу периодизации воинских повестей Древней Руси на русско-тюркскую тематику // Тезисы докл. межвузов. научн. конф., посвященной 50-летию АПИРЯЛ им. М.Ф.Ахундова (декабрь, 1995), Баку, 1995, с. 31.

32. Ön söz // A.Məmmədov, Ş.Qaralov. Azərbaycan dilindən testlər və onlardan istifadə metodikası, Bakı, Mütərcim, 1995, s.4-7.

33. «Burda yenə müqəddəsdir / Babaların qoyduqları qanun-qayda…» // Mehdi Həsənov. Yada düşər Yardımlı, Bakı, Mütərcim, 1995, s. 4-7.

34. Воссоздание изобразительно-выразительных средств лермонтовской прозы в азербайджанских переводах // Вопросы теории и истории литературы, Баку, 1996, с.55-60.

35. Baş redaktordan // Mütərcim, 1996, № 1, s. 3-4.

36. Doğrudan da Avropa Sibirdən başlanır // Mütərcim, 1996, № 1, s. 30-32.

37. Redaktordan // Yardımlının loğmanı, Bakı, Mütərcim, 1996, s.3.

38. Torpaq uğrunda ölən varsa, Vətəndir! // Azad Azərbaycan, 1997, 31 dek.

39. Vida sözü (Prof. M.Z.Sadıxlının işıqlı xatirəsinə) // Ədəbiyyat qəzeti, 1997, № 18, s. 8.

40. «Vətən mənə oğul desə, nə dərdim» // Səfər Kəlbixanlı. Sənsiz günlərim, Bakı, Mütərcim, 1997, s. 3-4.

41. Beyin axınının qarşısı alınmalıdır (müsahibə) // Vətəndaş həmrəyliyi, 1997, 21 avq.

42. Narahat insan ömrü // Mütərcim, 1997, № 3, s.68.

43. Respublikada bədii tərcümə işinin vəziyyəti ilə bağlı bəzi qeydlər // Ana dili və ədəbiyyatı, 1997, №3 (müsahibə).

44. «Слово о полку Игореве»: споры вокруг литературного памятника и новые перспективы его изучения // Научные этюды. Сборник статей, Баку, с. 93-96.

45. «Turan» liseyi: ilk addımlar nə göstərir // Azərb. müəllimi, 1997, 28 sent.

46. Baş redaktordan (Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin X qurultayı ətrafında düşüncələr) // Mütərcim, 1997, № 4, s. 3.

47. Приглашение к сотворчеству // Мцтяръим,1998, № 1,

48. «Turanın» ilk uğurları (müsahibə) // Ədalət, 1998, 7 fev.

49. Anar – 60 // Mütərcim, 1998, № 1, s.75-76

50. Nəşriyyat işi əzablı və məsuliyyətli sahədir // Azərbaycan, 1998, 23 apr.

51. Yeni tipli orta təhsil müəssisələri barədə mülahizələr // Azərb. müəl., 1998, 2 iyun.

52. Azad düşüncələr, sərbəst fikirlər məclisi // Azərb. müəl., 1998, 17 sent.

53. Qədim rus tarixinin yeni yozumu və ya danılmaz həqiqətlər // Mütərcim, 1998, № 3, s. 77-81; № 4, s. 77-80.

54. Mənim fikrimcə… // Azərb. müəl., 1999, 19 yan.

55. Dərsliklərin nəşrində anlaşılmazlıqlar var // Bakı, 1999, 22 yan.

56. Rəfiq Zəka Xəndanın xatirəsinə // X.R.Ulutürk. R.Z.Xəndan haqqında, Bakı, Mütərcim, 1999, s.5.

57. Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi: planlar, perspektivlər // Azərbaycan, 1999, 5 yan.

58. Təhsilimiz, dərsliklərimiz // Azadlıq, 1999, 10-12 apr.

59. Некоторые заметки о связях «Слова о полку Игореве» и «Книги отца нашего Коркута» // Материалы научной конференции, посвященной 1300-летию эпоса «Дэдэ Коркут» (28-29 сентября 1999 года), Баку, 1999, с.50-60

60. «Слово о полку Игореве»: новые перспективы изучения памятника // Мцтяръим, 1999, № 1, с. 60-62.

61. Воспоминания о своем учителе // Мцтяръим, 1999, № 1, с. 72.

62. «Min beş yüz ilin Oğuz şeri» // Mütərcim, Bakı, 1999, № 4, s. 64-66.

63. Q. V. Nosovski, A.Q. Fomenkonun «Rus, İngiltərə və Romanın qədim tarixinin yeni xronologiyası və konsepsiyası» kitabından «Qroznı dövrü rus tarixini kim, nə vaxt və necə yazmağa başladı» fəslindən tərcümə // Mütərcim, Bakı, 1999, №1, s. 63-64.

64. «Слово о полку Игореве» и «Книга отца нашего Коркута» (2-я статья) // Мцтяръим, 1999, № 4, с. 57-60

65. Türk tarixinə yeni münasibət rəsmən elan olunmalıdır // Mütərcim, 1999, s. 67-69.

66. S.A. Pletnyovanın «Poloveslər» kitabından «Kimaklar və qıpçaqlar» fəslinin tərcüməsi və ona ön // Mütərcim, 2000, № 1, s. 71-74

67. Rus tarixinin Avrasiya konsepsiyası ( R.N. Saviskinin eyni adlı məqaləsinin tərcüməsi və ona ön söz) // Mütərcim, Bakı, 2000, № 2, s. 57-59 ; Azadlıq, 2000, 4 iyul.

68. Русское летописание о тюркских народах и этносах // Мцтяръим, 2000, № 3, с.58-64.

69. Тема монголо-татарского нашествия в литературе Древней Руси // Мцтяръим, 2000, № 4, с.71-76.

70. «Казанская история» как историческое повествование середины XVI века // Восток и Запад: Типология и диалог культур. Материалы научной конференции «Восток и Запад» (15-18 ноября 1999 года), Баку, 2001, с. 56-67.

71. Тюркские элементы в «Повести временных лет» // Наука верней золотой поруки. Сб. статей, посвященный 60-летию д.филол.н., проф. М.К.Коджаева, Баку, 2001, с.141-152.

72. Русская воинская повесть XIII-XV веков// Мцтяръим, 2001, № 1-2, с. 82-91.

73. Fəzail Əkbərov – 75. “Zirvə” qəzetinin xüsusi buraxılışı (tərtibçilərdən biri və məqalənin müəllifi), Bakı, Mütərcim, 2001, 16 s.

74. Bir qəlbin harayı, bir ömrün qayğıları // Hüsü Qırxqızlı. O gözəl günlərim Vətəndə qaldı, Bakı, Mütərcim, 2001, s. 3-4.

75. Русская воинская повесть XIII-XV веков (Образ «Темир-Аксака» в трактовке русских авторов) // Мцтяръим, 2001, № 1-2, с. 82-9

76. Məmməd Qocayev // Mütərcim, 2002, № 3, s. 73-74

77. Русское летописание о тюркских народах и этносах (На материале «Повести временных лет») // Вопросы гуманитарных наук, Москва, 2002, № 1, с. 76-83.

78. Русско-турецкие контакты XV-XVII веков в «Повести о взятии Царьграда турками» и произведениях И.Пересветова // Актуальные проблемы современной науки, Москва, 2002, №4, с.139-147.

79. Правда и вымысел в повестях об Азове // Аспирант и соискатель, Москва, 2002, № 4, с. 37-51.

80. Образ «Магмет-салтана» в «Повести о взятии Царьграда турками» // Мцдриклик йоллары. Фялсяфя елм. докт. проф. Й.И.Рцстямовун 70 иллийиня щяср олунмуш елми мягаляляр мяъмуяси, Бакы, 2002, с. 122-133.

81. «Məni bu dünyanın gözü götürmür» (R.Şahbazovun şerlər kitabına rəy) // Mütərcim, Bakı, 2002, s. 85-87. 82. Hər kəsin öz yeri var // Mirzəli Cəfər. Ömrümüzə çıraqlar, Bakı, Mütərcim, 2002, s. 3-5. 83. Тюрко-татарская тема в русских хождениях и посольских повестях XV-XVII веков // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук, Баку, 2002, № 4, с. 120-133. 84. Redaktordan. Ön söz // Tapdıq Əlibəyli. İman qaynaqlı Mir Qasım ağa, Bakı, Mütərcim, 2002, s. 8-9.

85. Moskvadakı Azərbaycan məktəbinin beş yaşı var // Azərbaycan müəllimi, 2002, 27 dek. 86. Уроки дружбы // Бак. рабочий, 2002, 31 дек.

87. «Yaza biləcəmmi görən o şeri» // Hidayətoğlu S. Hamını sevgi aldadır. Şerlər kitabına rəy, Bakı, Mütərcim, 2002, s. 3-4.

88. Zəhmətiylə ucalan adam // Zirvə, 2002, 25 apr.

89. Отражение русско-тюркских отношений XV-XVI веков в «Казанской истории» // Русистика в СНГ. Сборник. СПб., Златоуст, 2002, с.31-63.

90. Древняя Русь и тюрки: в летописях, воинских и исторических повестях, Баку, Издательско-полигра­фи­ческое объединение «Азярбай­ъан Милли Енсиклопедийасы», 2002, 256 с.

91. Тюркские элементы в «Повести временных лет» // Диалог литератур, Шумен (Болгария), 2002, с. 92-103.

92. Древнерусская литература в азербайджанской аудитории // Русский язык, литература и куль­тура. Материалы между­народной научно-практической конференции (Тула,1-3 окт.), Тула, Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2002, с. 122-123.

93. Тематическая и типологическая общность «Слова о полку Игореве и «Книги отца нашего Коркута» // Ənənə və qloballaşma. 24-25 aprel 2002-ci il tarixdə keçirilmiş Beynəlxalq elmi simpoziumun materialları, Bakı, 2002, s. 111-118.

94. Русско-турецкие контакты в описании русских посольских повестей Мутарджим, 2003, № 1-2, с. 114-117

95. Характеристика монголо-татар в русских повестях и летописях // Профессор А.Чкеидзенин 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми мягаляляр топлусу, Тбилиси, Орбелиани ад. Тбилиси Дювлят Педагожи Университети, 2002, с. 136-144.

96. Славяно-тюркские связи в литературе Древней Руси, Баку, изд-во Бакинского слав­ян­ского ун-та «Китаб алями», 2003, 288 с.

97. Тюрко-татарская тема в русских хождениях XV-XVII веков // Русский язык и литература в Азербайджане, Баку, 2003, № 1, с.26-33.

98. «Космография» как историко-литературный сборник XVII века // Всегда в пути… Сборник статей по литературоведению, языкознанию и философии, посвященный 60-летию проф. Б.С.Мусаевой, Баку, Бакинский славянский университет, 2003, с. 94-97.

99. Cavanlığında nüfuz qazanmış alim-pedaqoq və istedadlı jurnalist (A. Məmmədov haqqında ) // Akif Məmmədov – 50. «Mütərcim» jurnalının əlavəsi, Bakı, Mütərcim, 2003, 14 may

100. «Хожение Трифона Коробейникова в Царь­град» о русско-турецких отношениях XVI ве­ка // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей, Баку, 2003, вып. 4, с. 128-133.

101. Böyük Monqol imperiyası və Çingizxan irsinə dair maraqlı təd­qiqat // Mütərcim, Bakı, 2003, № 3-4, s. 110-111.

102. Образ «Магмет-салтана» в «Повести о взя­тии Царьграда турками» // Литературный Азербайджан, Баку, 2003, № 8, с. 84-89.

103. Русско-турецкие контакты в описании русских посольских повестей // Герменевтика древнерусской литературы, Москва, ИМЛИ им. М.Горького, 2004, с. 887-893

104. «Сказание о Мамаевом побоище» в цикле произ­­ведений о Куликовской битве // Бакы Славйан Университетинин елми ясярляри, Дил вя ядябиййат серийасы, Бакы, 2004, № 1, с. 124-130

105. Русско-турецкие контакты XV-XVII вв. в «По­вести о взятии Царьграда турками» и произ­веде­ниях Ивана Пересветова // 50 години специалност тюрко­ло­гия в Софийския университет «Свети КЛИМЕНТ Охридски». Юбиллеен сборник, София, 2004, с. 346-361

106. Дискуссия вокруг лермонтовской записи азербайджанского народного сказания «Ашыг Гариб» // Русский язык и литература в Азербайджане, Баку, 2004, № 4, с. 64-70

107. Фердинанд де Сюссцр Азярбайъан дилиндя // Мцтяръим, Бакы, 2004, № 1-2, с. 101-102.

108. «Xətai yurdu»nun harayı // Zirvə. 2004, 16 dekabr

109. Славяно-тюркские связи в литературе Древней Руси. Автореферат на соиск… д-ра филол. наук, Баку, 2004, 58 с.

110. «Историческая» повесть о взятии Азова в 1637 году // Елми ахтарышлар, Азярб. МЕА-нын Фолклор Институту, Бакы, 2005, XIII бур.

111. «Kitabı-Dədə Qorqud» və «İqor polku hekayəti»: müqayisəli təhlil elementləri-// Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi, Bakı, 2005, № 2. s.60-62

112. Тема монголо-татарского нашествия в литера­туре Древней Руси // Щуманитар елмлярин юйрянилмясинин aктуал проблемляри. БСУ, II бур. Бакы, 2005. с. 93-96.

113. Qəlbimizin bütövlüyü, ruhumuzun rahatlığı yolunda // Məryəm Şahverdiyeva. Seyid Mirəhməd ağa,Bakı, 2005, s.127-131.

114. Православная жизнь и русская средневековая литература // Азярбайъан Дилляр Университетинин Елми Хябярляри, 2005, № 1, с.261-265

115. «Havam qalıb, suyum qalıb o yerdə» // Məmmədəli Xəlilov. Sən olmasaydın, Bakı, 2005, s. 3-6.

116. Ф.М.Достойевски. Карамазов гардашлары (рус дилиндян тяръцмя) // Мцтяръим, Бакы, 2005, № 1, 2-3, с. 3-30; 3-31.

117. Günümüzün ən ağrılı problemi – repetitorluq // Azərbaycan müəllimi, Bakı, 2005, 11 mart.

118. Bölgədə gedən quruculuq işləri bizi sevindirir // Yeni Azərbaycan, 2005, 18 iyul.

119. Тюркские элементы в «Повести временных лет» // Кыргызская государственность: история и современность, Бишкек, 2005, с.125-132.

120. Евразийские идеи в русской средневековой литературе // Материалы II Международной научной конференции «Сравнительное лите­ратуроведение (Литература в контексте)», Баку, Бакинский славянский университет, 24-25 ноября 2006 года, с.14-17.

121. “Molla Nəsrəddin” yubileyinə layiqli töhfə // Ramiz Əkbər. Amerikan Qulu (hekayələr və povestlər), Bakı, Mütərcim, 2006, s. 5-10.

122. Unikal və nüfuzlu elmi-metodiki nəşrin yeni uğurları // 525-ci qəzet, 2006, 1 apr.

123. Языковая ситуация в Азербайджанской республике // Региональный форум преподавателей-русистов закавказских стран в Азербайджанской республике, Баку, Мутарджим, 2007, с. 120-128, в соавторстве с И.М.Джарчиевой

124. Ценный вклад в достоевсковедение и азербайджанскую русистику// М.К.Код­­жаев. Характеры и идеи Ф.М.Достоевского, Баку, Mütərcim, 2007, с. 3-5;

125. Bir təfəkkürün poetikası, Mütərcim, 2007, № 1-2 , s. 190.

126. М.Шолохов вя онун «Сакит Дон» роман-епопейасы // М.Шолохов. Сакит Дон. 4 ъилддя, Бакы, Аврасийа Пресс, 2007, с. 3-9;

127. F.M.Dostoyevski. Karamazov qardaşları. Azərbaycan dilinə tərcümə. Mütərcim, Bakı, 2007, № 1-2 , s. 3-45;

128. F.M.Dostoyevskinin «Karamazov qardaşları» romanından parça. Azərbaycan dilinə tərcümə // Rus ədəbiyyatı antologiyası. 2 cilddə. 2-ci cild, Bakı, Avrasiya Press, 2007

129. S.Rüstəmxanlı: köhnə mövzulara yeni qayıdış // Tənqidnet, 2007, № 3, s. 189-194.

130. Türk ellərinə və xalqlarına məhəbbətdən yoğrulmuş misralar // Hacı Məhəmməd Nəsir. Şeir və qəzəllər, Bakı, Mütərcim, s. 3-6;

131. Евразийские идеи в русской литературе // Азярбайъан Дилляр Университетинин Елми Хябярляри, 2007, № 2, с. 170-174

132. Принципы создания программ и учебников по литературе для общеобразовательных школ Азербайджана с русским языком обучения, // Формирование гуманитарного пространства в странах СНГ: вызовы, задачи, инструменты. Научно-практическая кон­ферен­ция (повышение квалификации), Баку, 2008, с.73-75, в соавторстве с И.Джарчиевой.

133. Rus ədəbiyyatı ilə yeni bir tanışlıq // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Ali məktəblərarası elmi məcmuə. Bakı, 2008, № 2., s. 126-130 (R.K.Rəsulov və Ə.Ç.Ağamirzəyevlə birgə)

131. Mərkəzləşdirilmiş imtahan məktəbin, şagirdin və valideynin xeyrinədir. // Azərbaycan müəllimi, 2008, 11 yan.

132. Orta məktəblərimiz ciddi sınağa çəkilir // «525-ci qəzet», 2007, 29 dek.

133. Ali və orta təhsilin koordinasiyası istiqamətində // Azərbaycan müəllimi, 2008, 2 may.

134. Поэтический феномен русской и азербайджанской прозы 60-80-х годов. Учен. зап. БСУ. Серия яз. и лит., 2007, № 2. s. 182-184

135. Из опыта создания программ и учебников по литературе для общеобразовательных школ Азербайджана с русским языком обучения // Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы. Сборник статей, М., Российский университет дружбы народов, с. 55-58

136. F.M.Dostoyevski. Karamazov qardaşları. 7-9-cu kitablar. Romandan parçalar. Rus dilindən tərcümə // Mütərcim, 2008, № 1, s. 3-89.

137. Самая мирная армия (об армии переводчиков). Интервью // Литературная газета, Москва, 2008, 10-16 дек.

138. O, milli musiqimizin və ədəbiyyatımızın da təəsübkeşi və bilicisidir. // A.Mehrabovun mənəvi və elm dünyası, Bakı, Pedaqogika, 2008, s. 101-103.

139. Naşirdən // Baxış Baxışovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə kitabı, Bakı, Mütərcim, 2008. s.3-5.

140. Идеи евразийства в литературных памятниках русского Средневековья // Материалы III международной научной конференции “Сравнительное и литературоведение: Стереотипы в литературах и культурах». Bakı, 21 noyabr. 2008, səh. 31-32

141. Зеркала одной души // Лит. Азербайджан, Баку, 2009, № 3. с.80-83.

142. Поставим многоточие (Обзор современной азербайджанской литературы) // Литературная газета, Москва, 2009, 18 фев.; Баку, Мцтяръим, 2009, № 1, c. 117-119; Рус. яз. и лит. в Азербайджане, Баку, 2009, № 2, с. 20-23. в соавторстве с Р.Камалом.

143. Из опыта создания программ и учебников по литературе для обще­образовательных школ Азербайджана с русским языком обучения // Мате­риалы II Международной научно-практической конференции «Начальное обра­зо­вание: инновации и ценности. Теория и практика», Москва, 2009. с. 151-154. В соавторстве с И.М.Джарчиевой.

144. Карамазов гардашлары. Он биринъи вя он икинъи щиссяляр // Мцтяръим, Бакы, 2009, № 1, 2 (тяръцмя).

145. Без срока давности // Литературная газета, М., 2009, 21-27 янв.

146. Нам нужно заботиться об обогащении родного языка // Эхо, Баку, 2009, 18 апр.

147. Mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamış ata-babalarımızın ruhu qarşısında cavabdehlik daşıyırıq // Yardımlının səsi, 2009, 18 iyun.

148. Ən sülhsevər ordu (Tərcüməçilər ordusu) // «525-ci qəzet», Bakı, 2009, 7 yan.

159. N.Mirzənin «Ana dilimiz. Əlifbamız. Təhsilimiz və konfliktologiya elmi haqqında bəzi ülahizələr» kitabına ön söz (Naşirdən), Bakı, 2009.

150. Антология азербайджанской поэзии в 3-х тт. Баку, 2009 (член редколлегии).

151. «...Düzümə yazığım gəlir» (Şair Sakit İlkinin 50 illiyinə) // “Zirvə” qəzetinə əlavə, 2009, 7 noyabr.

152. Avrasiyaçılıq ideyaları müasirlik prizmasında // «Mədəniyyətlərin ipək yolu» elmi məcmüəsi. Konfrans materialları. Bakı, Atatürk mərkəzi, 2009, c. 103-107.

153. Роль русского языка в сохранении и развитии евразийских культурных ценностей: истоки и перспективы диалога славянских и тюркских культур на современном этапе // Материалы Международной научно-практической конференции «Русский язык в многополярном мире: новые лингвистические парадигмы диалога культур», посвященной 50-летию образования РУДН, 2009, октябрь (в соавторстве с И.Джарчиевой).

154. F.M.Dostoyevski. Karamazov qardaşları. Roman. 2 cilddə. Rus dilindən tərcümənin, müqəddimə və qeydlərin müəllifi. Bakı, Mütərcim, 2010.

155. Тема Великой Отечественной войны в литературе // Русский язык и литература в Азербайджане, 2010, № 2-4.

156. Alim, yazıçı, tərcüməçi, jurnalist // Alim və yazıçı ömrü. Akif Abbasov – 60, Bakı, Mütərcim, 2010, s. 180-184.

157. Смысл слов. Премия Института русской литературы переводчику Тельману Джафарову. Интервью // журнал «Баку», Москва, 2010, сентябрь-октябрь, с. 54-57.

158. «Слово о полку Игореве» в азербайджанской аудитории // Бакы Славйан Университети və Белорус Дювлят Педагожи Университетиnin мцштяряк елми ясярляри, 2010, № 1, s. 143-148.

159. Təhsil islahatlarının önündə (BSU-nun 10 illiyinə) // 525-ci qəzet, 2010, 6 noy.

160.Elçin Hüseynbəylinin Qarabağ mövzusunda hekayəsi ilə bağlı mülahizələr // 525-ci qəzet, 2010, 20 mart

161. Ali təhsil sistemində novatorluq // Azərbaycan müəllimi, 2010, 29 okt.

162. Orta əsrlər ədəbi mətnlərinin mifopoetik sistemlərində su simvolikası // Müqayisəli ədəbiyyat: ədəbiyyatlarda və mədəniyyətlərdə arxetiplər. IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 22-23 okt. 2010-cu il, Bakı, 2010, s. 92-93.

163. “Слово о полку Игореве” как русско-половецкий памятник (По следам книги О.Сулейменова «Аз и Я») // Времена и духовность. Сборник в честь 70-летия акад. НАН Республики Казахстан С.А.Каскабасова, Алма-Аты, Арда, 2010, с. 100-106.

164. Тот край, где родина моя живет // Лит. газ., Москва, 2010, 17-23 фев.

165. Объективное слово – субъективная боль // Лит. газ., Москва, 2010, 19-25 мая.

166. Пусть покажется тот край, где родина моя живет // Зеркало, 2010, 23 янв.

167. Решение языковых вопросов в современном Азербайджане // Решение национально-языковых вопросов в современном мире: Страны СНГ и Балтии / гл.ред. Е.П.Челышев, М., ООО «Издательский центр «Азбуковник». 2010, с. 228-232.

168. Bugünkü tərcüməçiliyimizin mənzərəsinə ötəri bir nəzər // Mütərcim, 2010, s. 3.

169. Talıb Paşayevin “Diyarşünaslıq materialları” kitabına ön söz // Paşayev T. Diyarşünaslıq materialları, Bakı, Mütərcim, 2010, s. 3-4.

170. Проблемы перевода и издания русской литературы в современном Азербайджане // Материалы III Международного симпозиума «русская словесность в мировом культурном контексте», Москва / Покровское, 18-22 декабря 2009 г.

171. Avrasiya, avrasiyaçılıq, avrasiyaçılar. Fikir və mülahizələr: F.M.Dostoyevski, N.S.Trubeskoy, L.N.Qumilyov // Mütərcim, 2010,..

172. Tez-tez səslənən imza – Nizami Tağısoy // Bir ömrün rapsodiyası, Bakı, Mütərcim, s.66-68.

173. Yaqub Abbasovun “Eçaralı Qulam bəy” kitabına ön söz // Abbasov Y. Eçaralı Qulam bəy, Bakı, Qanun, 2010, s.3-10.

174. Камал Абдуллаев – 60 // Русский язык за рубежом, М., 2010, №6, с.112.

175. Аврасийачылыг вя азярбайъанчылыг: тямас нюгтяляри вя йахынлашма перспективляри // 525-ъи гязет, 2011, 29 йан.; Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2010.

176. Евразийство и азербайджанство: точки соприкосновения и перспективы сближения // Зеркало, 2011, 25 янв.

177. Карабахская война: от постановки проблемы к стереотипу и образу мыш­ления // Азярбайъаншцнаслыьын актуал проблемляри. II Бейнялхалг конфрансын материаллары, II щисся, Бакы, 2011, с. 16-23.

178. Orta əsrlər ədəbi abidələrində katarsis // «Kitabi-Dədə Qorqud» və «Nibelunqlar nəğməsi»nin müştərək tədqiqi ilə bağlı beynəlxalq layihəyə (ədəbiyyatşünaslıq aspektində) təqdim olunmuş çıxışın mətni, Mayns, 2011, iyun.

179. Проблемы перевода и издания русской литературы в постсоветском

Азербайджане // Материалы VI форума стран СНГ и ШОС, Баку-Москва, 2011.

180. Rus poeziyası ilə yeni tanışlıq // Rus şeir antologiyası,Bakı, Şərq-Qərb, 2011 (Ön sözün möəllifi və tərtibçi)

181. Евразийство и азербайджанство: точки соприкосновения и преспективы сближения // Белорус Дювлят Педагожи Университети вя Бакы Славйан Университетинин мцштяряк елми ясярляри, Минск, 2011, 2-ъи бурахылыш, с.31-37.

182. Kütləvi repetitorluq orta təhsil pilləsinə ciddi zərər vurur // 525-ci qəzet, 2011, 22 okt.

183. Мы все листья одного дерева (интервью) // Лит. газ., М.: 2011, 28 сент.- 4 окт.

184. Boris Evseyev. İnqilab meydanı. Romandan parça. Tərcümə // Mütərcim, 2011, № 1, s.25-30.

185. L.N.Tolstoy. İnsanı yaşadan nədir. Hekayə. Tərcümə // Mütərcim, 2011, № 1, c. 3-12.

186. Формы и методы приобщения учащихся-азербайджанцев к русской культуре в современных условиях // Доклад на международной конференции «Статус русского языка в зарубежных странах», Москва, 2011, 17-19 октябрь.

187. Ümumtəhsil məktəblərin yuxarı sinifləri üçün təhsil standartları və tədris planları barədə // Bakı Dövlət Universitetində keçirilən «Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları» mövzusunda Respublika elmi konfransında məruzənin tezisləri, 2011, 14 noy., Bakı, 2011, s. 51-52.

188. Yuxarı sinif şagirdlərinin kütləvi şəkildə repetitorluq xidmətinə meyilliliyi normal hal deyil // Azərb. müəllimi, 2011, noy.

189. Книги Рудольфа Иванова ломают определённые стереотипы в восприятии истории Азербайджана // Зеркало, 2012, 25 фев.; Mütərcim, 2012, № 1-2, s.122-125.

190. “Təhsilin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı müzakirələr layihəsi”. Müsahibə // Palitra, 2011, 2 fev.

191. Ретроспективная справедливость // Лит. газ., 2012, 17 апр.

192. Səmimiyyət, zəhmət və istedaddan yoğrulmuş alim ömrü. Rüstəm Kamal - 50 // Mütərcim, 2012, № 1-2, s. 131- 132.

193. Zəhmətlə ucalan insan. S.Kəlbixanlı - 50 // Yardımlının səsi, 2012, iyul; Mütərcim, 2012, № 1-2, s.129-130.

194. Евразийство и азербайджанство: точки соприкосновения и перспективы сближения // Тəуелсiздiк жылдарындаgы əдeбиет пен öнердiн даму yрдиci жэнэ болашаgы, Алматы, ИД «CREDOS», 2011, c.96-103 (издано в 2012 году).

195. Ценный вклад в современное азербайджановедение // Azərbay­canşünaslığın aktual problemləri. Бейнялхалг конфрансын материаллары , Bakı, 2012, s.139-141.

196. N.Y.Danilevskinin «Русийа вя Авропа» китабы вя аврасийачылыг ятрафында дцшцнъяляр // Мцтяръим, 2012, №1.

197. Kurikulum konkret hədəflərə ünvanlanmış milli təhsil konsepsiyasıdır // Azərbaycan müəllimi, 2012, 21 dek.

198. Kurikulum Azərbaycan təhsilinin gələcəyidir // 525-ci qəzet, 2012, 30 dek.

199. Elçin Hüseynbəylinin “Sezar” pyesində ideal hökümdar axtarışı // 525-ci qəzet, 2013, 13 apr.; «Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri» VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 01-04 may 2013, Bakı, 2013, s.117-119.

200. Ön söz // Emil Məmməd. Şeirlər, Bakı, 2012, s. 3-6.

201. Orta məktəblər üçün alternativ dərsliklər zamanın tələbidir // 525-ci qəzet, 2013, 25 may.

202. Интервью альманаху «Южный Кавказ», 2013, № 3, с.277-278.

203. Bizdə obyektiv təhsil ekspertləri institutu formalaşmayıb // Palitra, 2013, 5 iyun (müsahibə).

204. Ф.М. Достоевский в постсоветском Азербайджане // Язык, культура, перевод: материалы II междунар. очно-заоч. конф., 18-19 июня 2013 г., Магадан, Изд-во СВГУ, 2013, с. 47-52.

205. Əlli yaşın işığında, Bakı, Mütərcim, 2013, 360 s.

206. Литература. XI класс. Учебник для средних школ Азербайджана с русским языком обучения, Баку, 2-е изд., 2014, 208 с. (в соавторстве с И.Джарчиевой и Х.Мурсалиевой)

207. Рецепция творчества М.Ю.Лермонтова в Азербайджане, Баку, 2014, 164 s.

208. Rus ədəbiyyatı tarixi. 3 hissədə. 1-ci hissə. Qədim rus və 18-ci əsr ədəbiyyatı, 2014 (çapa hazırlanır).

209. Ən yeni rus ədəbiyyat ədəbiyyatı. Antologiya. Nəsr, Bakı, 2014, 208 s. (tərtib, tərcüməçilərdən biri və ön sözün müəllifi).

210. Ən yeni rus ədəbiyyat ədəbiyyatı. Antologiya. Poeziya, Bakı, 2014, 208 s. (tərtib, tərcüməçilərdən biri və ön sözün müəllifi).

211. Новейшая азербайджанская литература. Проза, Баку, 2014, 208 s. (составление, один из переводчиков, автор вступительной статьи),

212. Новейшая азербайджанская литература. Поэзия, Баку, 2014, 204 s. (составление, один из переводчиков, автор вступительной статьи).

213. Размышления над романом С.Рустамханлы и его русским переводом // «Зеркало», 2014, 4 апр.

214. Роман С.Рустамханлы «Восхождение на плаху» - героическая летопись азербайджанского народа // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli lider H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014, с.173-176.

215. 26 стихотворений из поэзии Лермонтова //  M.Y.Lermontov. 26 şeir (Rus dilindən azərbaycancaya çevirən N.Əhmədli), Bakı, Mütərcim, 2014, s.3-5.

216. M.Y.Lermontov poeziyası yeni Azərbaycan tərcümələrində // Ədəbiyyat qəzeti, 2014, 19 dek.

217. M.Y.Lermontov yaradıcılığında Qafqaz və Azərbaycan mövzusu // Azərb. müəllimi, 2014, 19 dek. 

218. Ali və orta təhsilin koordinasiyası və inteqrasiyası problemləri // Azərbaycan müəllimi, 2015, 11 apr.

219. Gərəkli dərslik vəsaiti (“Azərbaycanşünaslığa giriş” kitabına rəy) // Azərbaycan müəllimi, 2015, 14 fev.

220. Qardaş ölkənin ali təhsil sistemi ilə tanışlıq təəssüratlarım // Azərbaycan müəllimi, 2015, 31 yan.

221. Azərbaycan-Türkiyə: qardaş ölkənin ali təhsil sistemi ilə tanışlıq təəssüratlarım // Tələbə dünyası, 2015, 10 fev.

222. М.Ю.Лермонтов и Азербайджан  // Русский язык и литература в Азербайджане, 2014, № 4, с.22-28.  

223. Valentin Rasputin //  Ədəbiyyat qəzeti, 2015, mart

224. Orta əsrlər qəhrəmanlıq dastanlarında katarsis // BSU Elmi əsərləri, Dil və ədəbiyyat seriyası, 2015, № 1.

225. Allah sevgi deməkdir (L.N.Tolstoy haqqında) //  Ədəbiyyat qəzeti, 2015, 21 noy.

226. Tolstoy L.N. Harda məhəbbət var, orda Allah da var. Hekayə  // Ədəbiyyat qəzeti, 2015, 21 noy. (tərcümə)

227. “Yaxşı ki dünyada yaxşılar varmış...” // Prof. M.Qocayevin 75 illik yubileyinə, Bakı, Mütərcim, 2016, s. 7-12.

228. Литература. Учебник для V класса, Баку, Тахсил, 2016, 208 с. (в соавторстве).

229. Литература. V класс. Методическое пособие для учителя. Баку, Тахсил, 2016, 208 с. (в соавторстве).  

230. Вопросы истории Азербайджана в новейшей азербайджанской прозе // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VIII Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı Slavyan Universiteti, 2017, Баку, Мутарджим, С.120-123.

231. Голос правды (Заметки по поводу романов С.Рустамханлы «Восхождение на плаху» и Эльчина «Голова») // Время собирать камни. Сборник статей в честь 70-летия профессора И.Г.Гамидова, Баку, Мутарджим, С. 131-140.

232. Наша историческая память (Заметки по поводу романов С. Рустамханлы «Восхождение на плаху» и Эльчина «Голова») // Газета «Каспий», 2017, 18 март

233. Русский язык в Азербайджане // “Azərbaycanda rus dili və ədəbiyyatının öyrənilməsi və tədrisinin aktual problemləri: orta və ali məktəblər üçün dərslik komplektlərinin hazırlasnması təcrübəsi, problemləri və perspektivləri” Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı,  2017. S. 138-142.

234. В стране русского языка. Русский как иностранный. Начальный курс. Учебное пособие для студентов, Баку, Мутарджим, 2017, 252 с. (в соавторстве с М.А.Гиясбейли и Т.Дж.Магеррамовой).  

235. Azərbaycanda obyektiv və peşəkar təhsil ekspertləri institutunun formalaşdırılmasına ciddi ehtiyac var // 525-ci qəzet, 2017, 26 yan.

236. Azərbaycanda rusdilli təhsil: problemlər, axtarışlar, çağırışlar // 525-ci qəzet, 2017, 14 okt.

237. «Yaxşılıq ağacı əkən yaxşılıq meyvəsi dərər» // Adım andımdır (İbrahim Yusifzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunur), Bakı, 2017. S. 95-98. 

238. Taği Şahbazi Simurq. Həyat və yaradıcılığı. “Aleksandr Eyniç” hekayəsinin rus dilinə tərcüməsi ilə, Xarkov, Xarkov Universiteti (“Xarkov Universitetinin yüz məşhur məzunu” Ensiklopedik nəşri kitabına təqdim olunub), çapdadır.

239. Азербайджановедение в диалоге с евразийскими идеями // BSU-nun Polşada “Marşalek” Fondu ilə müştərək çap olunan elmi məcmuəsinə daxil edilib (çapdadır).

240. Bakı Slavyan Universiteti tarixi yubileylər ərəfəsində // Azərbaycan müəllimi, 2018, 23 fev.

241. Heydər Əliyev və azərbaycançılıq ideologiyası // İki sahil, 2018, 9 may.

242. О перспективах рассмотрения азербайджановедения в контексте евразийских исследований // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IX Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2018, s. 97-99.

243. Azərbaycanşünaslığın milli-ideoloji platforma kimi formalaşmasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu // Ümidləri doğruldan universitet, Bakı, Təhsil, 2018, s. 42-46.  

244. Avrasiyaçılıq mədəni dominant üzərində qurulan elmi-nəzəri platformadır. Müsahibə // Ədəbiyyat qəzeti, 2018, 4 avqust.

245. Avrasiyaçılığa yeni dönüş: tarixi ekskurs, reallıq və perspektivlər işığında (C.Feyziyevin "Türk dünyası" kitablar seriyası ətrafında düşüncələr) // Ədəbiyyat qəzeti, 2018, 18 avqust.

246. Bütün yaradıcılığı ilə azərbaycançılığa xidmət edən ziyalı (Xalq yazıçısı Anar haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti, 2018, 8 sent.

247. Азербайджановедение в диалоге с евразийскими идеями // Азиатские исследования. Размышления на тему политики и демократии, Торн (Польша), 2018, с.33-45.

248. Педагоги в русском секторе более обходительны

249. Новая модель образования // Каспий, 2018, 18 ноя.

250. Paytaxtdakı təhsil situasiyasını nizamlaya biləcək təhsil modeli - bilinqval təlim // 525-ci qəzet, 2018, 21 noyabr.

251. Tədris rus dilində aparılan məktəblərdə ikidilli təhsil modeli // Azərbaycan müəllimi, 2019, 1 fevral (prof.T.H.Cəfərovun təklif etdiyi təhsil modelinin Ruhiyyə Daşsalahlı tərəfindən şərhi).

252. Elm, texnologiya və innovasiyaların təhsilə inteqrasiyası zamanın çağırışıdır // "525-ci qəzet", 2019, 20 mart.

253. Yeni yanaşmalar təhsildə innovativ fəaliyyətin rəhnidir // Azərbaycan müəllimi, 2019, 26 aprel.

254. Avrasiyaçılıq ideyalarına Azərbaycandan baxış. Bakı, Mütərcim, 2019, 208 s.

255. Возможности детского билингвального (поли-) образования в  Азербай­джане // Доклад на XIV Конгрессе МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире», 29 апреля – 3 мая 2019 года, г. Нур-Султан, Казахстан1.     Возможности детского билингвального (поли-) образования в  Азербай­джане // Доклад на XIV Конгрессе МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире», 29 апреля – 3 мая 2019 года, г. Нур-Султан, Казахстан.

256. Возможности детского билингвального и полилингвального обучения в Азербайджане // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук, 2019, № 3, с. 283-287, (в соавторстве с И.М.Джарчиевой)

257. Paytaxtdakı təhsil situasiyasını nizamlaya biləcək təhsil modeli - bilinqval təlim // 525-ci qəzet, 2018, 21 noyabr.

258. Müasir cəmiyyət və məktəb konsepsiyası // Azərbaycan müəllimi, 2019, 4 okt.

259. Некоторые вопросы би(поли-)лингвального образования в Азербайджанской Республике // II International Scientific and practice Conference "Competitivness of Higher Education of Ukraine in the onditions of information society", Chernihiv (Ukraine), October 11, 2019, с.179 - 184.

260. Sadə və mənalı bir ziyalı ömründə keçən taleyimiz // Müştəba Fəttayev. Həyat salnaməsi, Bakı. Mütərcim, 2019, s.3-8.

261. Некоторые вопросы билингвального (поли-) образования в Азербайджанской Республике // Конкурентоспособность высшего образования Украины в условиях информационного общества, Чернигов, 2019, 11 окт., (сборник получил в 2020-м году), с. 179-184

262. Учебные стандарты и образовательные программы для билингвального (поли-) обучения в общеобразовательных учреждениях Азербайджана // Международная научно-практическая конференция «Би-, поли-, транслингвизм и лингвистическое образование», Российский ун-т дружбы народов, Москва, 2019, 5-7 дек.. (Электронный сборник получен в 2020 г.)

263. Проблемы организации билингвального и полилингвального обучения в учебных заведениях Азербайджана // Международная сетевая научная конференция «Русский язык в поликультурной образовательной среде», 17-18 ноября 2020.

264. Yeni təhsil modelinin tətbiqi aktuallaşıb // 525-ci qəz., 2020, 23 avqust

265. Литература. Учебник 5-й класс. Для общеобразовательных школ Азербайджана с русским языком обучения, 2020, 176 с. (в соавторстве)

266. Литература. 5-й класс. Методическое пособие для учителя, 2020, 176 с. (в соавторстве)

267. Rus ədəbiyyatı tarixi. Qədim və 18 əsr ədəbiyyatı. Bədii mətnlərin tərcüməsi ilə. Dərslik vəsaiti. Bakı, 2020, 624 s.

268. Армянские оккупанты, прочь с наших земель // https://m.zerkalo.az/armyanskie-okkupanty-proch-s-nashih-zemel

269. Distant təlim texnologiyalarının geniş və davamlı tətbiqi təhsilə yeni yanaşmalar və münasibət gətirdi // https://azertag.az/xeber/Distant_telim_texnologiyalarinin_genis_ve_davamli_tetbiqi_tehsile_yeni_yanasmalar_ve_munasibet_getirdi-146634

270. Azərbaycan dilçilik elminə ağır itki üz verib // https://www.muallim.edu.az/news.php?id=13862