Tofiq Kazımov/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Tofiq Kazımov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Kazımov , T. H.Increase of indicator values of identification systems quality on the recognition of human face on the basis of photo portraits / Mahmudova Ş.C. // Intelligent Control and Automation, USA, Vol. 4 No.2, May 2013, pp. 191-198.
 2. Kazımov , T. H.Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi / Mahmudova Ş.C. // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ republika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 17 - 18 may 2013. - s. 149-150.
 3. Кязимов , Т. Г. “Об идентификационной системе по распознаванию лиц на основе фотопортретов“ / Махмудова Ш.Д. // Вторая Международная научно-технической конференции «Вычислительный интеллект 2013 (Computational Intelligence 2013 ComInt-2013), г. Черкассы, с 14 по 17 мая 2013 года.
 4. Kazımov , T. H. “Fotoportretlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi” / Mahmudova Ş. C. // Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı,, 17-18 may 2013-cü il.
 5. Кязимов , Т. Г. “Разработка алгоритма компьютерного распознавания лиц на основе фотопортретов” / Махмудова Ш.Д. // I международной научно-практической конференции "Информационная безопасность в свете Стратегии Казахстан - 2050", г. Астана, 12 сентября 2013 года.
 6. Kazimov , T.H. Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits / Mahmudova S.J. // Proceedings of the 2013 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, Las Veqas, Nevada, USA, 2013. - p. 478-486.
 7. Kazımov T.H. “Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identify a human face on the basis of photo portraits” / Mahmudova, Sh. J. // “Journal of Control Engineering and Technology (JCET) ”, Hong Kong,2013, V.3,No. 3. P. 116-120
 8. Kazımov T.H. Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits / Mahmudova, S.J. // IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics Volume 1. - B., 2012. - p. 246-248.
 9. Kazımov T.H. “About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits” // Mahmudova, S.J. // The 7 th IAPR International Conference on Pattern Recognition in Bioinformatics, Tokyo, Japan, November 8-10, 2012.
 10. Kazimov , T.H. Кластеризация сенсоров для выбора активных узлов в беспроводных сенсорных сетях с использованием генетического алгоритма // Телкоммуникации. - 2012. - N: 06. - p. 43-47.
 11. Kazimov , T.H. Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits. / Mahmudova S.J.// Informasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2012. - N: 2. - p. 47-52.
 12. Kazimov , T.H. About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits / Mahmudova S.J.// Computer Science and Engineering. - 2012. - N: 2 (5). - p. 58-62.
 13. Kazimov T.H.The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits / Mahmudova S.J. // Automatic Control and Computer Sciences. Amerika,USA - 2011. - N: 2. - p. 61-69.
 14. Кязимов , Т.Г. Повышение эффективности системы авто-матизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Махмудова Ш.Д.// İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2011. - N: 1. - с. 37-45.
 15. Кязимов , Т.Г. Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета / Махмудова Ш.Д. // Автоматика и Вычислительная Техника. - 2011. - N: 2. - с. 61-69.
 16. Kazımov , T.H. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması / Mahmudova Ş.C.// Bakı Universitetinin Xəbərləri. - 2010. - N: 2. - s. 107-113.
 17. Kazimov , T.H. FLMR: Fuzzy Logic Multipath Routing Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks / Hanifi Ramazan A.// Телекоммуникации. - 2010. - N: 10. - p. 33-36.
 18. Kazimov , T.H. A survey of software implemented hardware fault tolerance techniques / Shahrukh J.M.// Телекоммуникации. - 2010. - N: 4. - p. 44-48.
 19. Кязимов , Т.Г. Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 01. - с. 38-44.
 20. Kazımov T.H. Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems / Mahmudova S.J. // PCI'2010 The second International Conference Volume 1. - B., 2010. - p. 322-325.
 21. Кязимов Т.Г.Распознавание людей по фотопортретом / Mахмудова Ш.Д. // ИИТНАНА. - Б., 2009. - с. 472-475
 22. Кязимов Т.Г. Распознавание людей по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // Материалы Х Всероссийской научно-технической конференции . - У., 2009. - с. 472-475.
 23. Кязимов Т.Г.Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // Optoelectronic information-power technologies, VInnitsya - 2009. - N: 1(17). - с. 86-89.
 24. Кязимов Т.Г.Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам / Махмудова, Ш.Д. //Информационные технологии. г. Москва. - 2009. - N: 1. - с. 13-16.
 25. Kazimov , T.H. Giving an approach for selecting active nodes in Wireless sensor networks by using genetic algorithms / Sharefibonab M.M.// Телекоммуникации. - 2009. - N: 11. - p. 11-14.
 26. Kazimov , T.H. Software fault tolerance // Информационные технологии моделирования и управления. - 2009. - N: 2. - p. 231-238.
 27. Кязимов , Т.Г. Информационная идентификационная система " Распознавание" / Махмудова Ш.Д. // Internet Education Science. - 2008. - N: 2(10). - с. 462-465.
 28. Кязимов , Т.Г. Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам / Махмудова Ш.Д. // Телекоммуникации. - 2008. - N: 11. - с. 22-25.
 29. Kazımov , T.H. İnformasiya cəmiyytində Azərbaycan dilinin problemləri / Mahmudova Ş.C. // Biznes dünyası. - 2008. - N: 3. - s. 24-25.
 30. Kazimov , T.H. Information identification system for identifying people by portrait photos / Mahmudova S.J. // PCI'2008 The second International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Dedicated to the 50th Anniversary of the ICT in Azerbaijan. - B., 2008 . - P. 204-207.
 31. Kazimov , T.H. About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs / Mahmudova S.J. // Proceedinfs of the Fifth International Conference ICNNAI-2008 Neural Networks and Artificial Intelligence . - M., 2008 . - P. 164-167.
 32. Kazımov , T.H. Azərbaycan dili və virtual məkan // İki sahil. - 2008. - N: 33. - s. 4.
 33. Kazımov , T.H. Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi /Mahmudova Ş.C. // İt-Magazine. - 2007. - N: 06. - s. 5-6.
 34. Kazımov , T.H. Müasir Informasiya Texnologiyaları kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların xidmətində / Rzayeva K.H. // Respublika. - 2007. - N: 272. - s. 5.
 35. Кязимов , Т.Г. Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета / Махмудова Ш.Д. // Информационные технологии моделирования и управления. - 2007. - N: 9(43). - с. 1032-1037.
 36. Кязимов , Т.Г. Информационные технологии в процессе управления учебным центром / Махмудова Р.Ш. , Махмудова Ш.Д. // 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007 . - Ga., 2007. - C. 179-181.
 37. Kazımov , T.H. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri / Ş.C. Mahmudova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - S., 2007. - s. 207-208.
 38. Кязимов Т.Г. Применение информационных технологий в управлении учебным центром / Алгулиев Р.М., Махмудова Р.Ш. , Махмудова Ш.Д.// Телекоммуникации и информатизация образования. - 2006. - N: 3(34).- с. 92-93.
 39. Kazımov , T.H. Virtual Azərbaycan klaviaturasının yaradılması haqqında / Aslanov C.Y. // On line. - 2006. - N: 4. - s. 30-31.
 40. Кязимов Т.Г. Математическая модель оптимального расположения букв алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. // Телекоммуникации и информатизация образования. - 2006. - N: 4(35). - с. 95-101.
 41. Кязимов Т.Г. , Р.М. Математическая модель создания национальной клавиатуры / Алгулиев Р.М. // Телекоммуникации. - 2006. - N: 8. - с. 5-8.
 42. Кязимов, Т.Г. Азербайджанская виртуальная клавиатура «Simurq» / Асланов Д.Ю. // Телекоммуникации и информатизация образования. - 2006. - N: 6. - с. 108-111.
 43. Кязимов , Т.Г. Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" / Алгулиев Р.М. , Махмудова Ш.Д., Махмудова Р.Ш. // Теория, методы проектирования, программно-техническая платформа корпоративных информационных систем. Материалы III Международной научно-практической конференции. - Н., 2005. - C. 87-89.
 44. Kazimov , T.H. Corporate Information Systems "Educational Center" / Alguliyev R.M., Mahmudova R.S., Mahmudova S.J.// International Conference Educational Technology. ICTE'2005. - B., 2005. - P. 294-298.
 45. Kazımov , T.H. Azərbaycanın interaktiv xəritəsi üzərində avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi haqqında / Abdullayev S.H. , Bababəyov R.H.// "İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri" II Respublika elmi konfransının əsərləri. I Cild. - ., 2004. - s. 180-182.
 46. Кязимов , Т.Г. Принципиальные аспекты проблемы компьютерных шрифтов и создания азербайджанской клавиатуры / Искендеров Р.Н.// Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий. Сборник трудов (по итогам Международной научно-технической конференции). - Б., 2004. - с. 184-189.
 47. Кязимов, Т.Г. Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. // Сборник тезисов докладов по материалам 9-ой Международной научной конференции "/Теория и техника передачи, приема, обработки информации/". - Х., 2003. - с. 288-289.
 48. Кязимов , Т.Г. Об одной математической модели оптимального расположения букв Азербайджанского алфавита на клавиатуре компьютера / Алгулиев Р.М. // Материалы III Международной научно-технической конференции «Информационные технологии и системы: новые информационные технологии в науке, образовании» НИТНОЭ. Том 2. - В., 2003. - C. 347-351.
 49. Кязимов , Т.Г. О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании / Фаталиев Т.Х.// Труды II Республиканской научной конференции "Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий". Том 1.. - ., 2003. - с. 47-49.
 50. Кязимов , Т.Г. О функциональных аналогах логических частей алгоритмов вычисления в программировании / Фаталиев Т.Х.// Тезисы докл. Респ. науч. конф.. - ., 2002. - C. .
 51. Кязимов ,Т.Г. Об одной детерминированной модели повышения эффективности функционирования Intranet / Алгулиев Р.М., Алиев А.И. // Труды XIV Международного симпозиума “Управление большими системами” CONTROL-2000. - Т., 2000. - с. 97-100.
 52. Кязимов , Т.Г. Об опыте создания автоматизированной системы "Профориентация" // Вопросы построения РАСУ - Азербайджан. - 1991. - N: ?. - с. 187-190.