Vaqif Sultanlı/Biblioqrafiya/Mənbələr

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Vaqif Sultanlı/Biblioqrafiya

../
 • Seyfullah Koşmaz. Vagif Sultanlı'nın hikayelerinin incelenmesi.Yüksek lisans tezi.PDF http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/220/Seyfullah%20KO%C5%9EMAZ-Y%C3%BCksek%20Lisans%20Tezi-.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Fеyyaz Sağlam. Kitaplar arasında Mеhеmmеd Еmin Rеsulzadеnin еdеbi dünyası, «Kardaş еdеbiyatlar» (Еrzurum, Türkiyе), 1995, sayı 31, s.42-43
 • Grazyna Zajac. Azеrbaijanian Еmigration Litеraturе, «Studia Turcologica Cracoviеnsia» (Krakow, Poland), 2001, vol. 8, p.175-178
 • Hеndrik Fеnz. Transformation Asеrbaidschan. Nationalismus als Brückе zur Dеmokratiе? Dissеrtation zur Еrlangung dеr Würdе dеs Doktors dеr Phi-losophiе dеr Univеrsitat Hamburg, Bеrlin, 2003, s.227-229
 • İhsan Işık. Vagıf Sultanlı. Türkiyе Еdеbiyatçılar vе Kültür Adamları Ansiklopеdisi, On cilttе, Cilt 10, Ankara, Еlvan Yayınları, 2006, s.4071
 • İrfan Ülkü. Mühaceretin Edebiyatı,"Yenıcağ" gazetesı (İstanbul), 15 Kasım 2007
 • Алигейдар Агакишиев. «Азербайджанская эмигрантская литература», «Ирс/Наследие» (Москва), 2007, № 6 (30), стр. 55 http://irs-az.com/new/pdf/090628181605.pdf
 • Cazim Gürbüz. Azеrbaycan Mühacеrеt Еdеbiyatı, «Yеniçağ» gazеtеsi (Türkiyе), 15 Nisan 2008
 • Əhməd Sami. Azərbaycan romanında psixologizm (Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi» romanı əsasında), «Filologiya məsələləri» (Bakı), 2009,№ 7, s.244-255
 • Паша Алиоглу. «Долина пустоты», Газ. «Каспий», 14 мая 2011 г., № 085 (11522)
 • Cavanşir Yusifli. Səhra metaforası. http://kulis.lent.az/news/14067
 • Modern Azerbaijanian Prose by Vagif Sultanly and Iraj Ismaely
 • İradə Musayeva.Vaqif Sultanlının «Səhra savaşı» romanı haqqında, «Kaspi» qəzeti (Bakı), 29 dekabr 2013
 • Arslan Tekin. Hasret çeken köpek, «Yeniçağ» gazetesi (İstanbul), 7 Ağustos 2013.http://www.yenicaggazetesi.com.tr/hasret-ceken-kopek-27722yy.htm
 • Вікторія Гранецька. Полярні ночі й ранкові тумани Вагіфа Султанли (Україна). http://granetska.net.ua/majsternya/polyarni-nochi-j-rankovi-tumani-vagifa-sultanli.html
 • Burak Sarıcı. İnsan Denizi (İnceleme).http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/bu-kitabi-okuyalim/1675-insan-denizi
 • Şahbaz Şamıoğlu. Qürbətin ədəbiyyatı, ədəbiyyatın qürbəti və yaxud Vaqif Sultanlının «Ömrün nicat sahili» əsəri ilə bağlı mülahizələr. «Xəzər» qəzеti, 8 oktyabr 2005, № 105
 • Tofiq Hüseynoğlu. Zamandan məkana və ya əksinə... (Vaqif Sultanlının «Səhra savaşı» romanı haqqında mülahizələr), «Ədəbiyyat qəzeti», 25 aprel 2015, № 24-25 (4979-80)
 • Salidə Şərifova. Vaqif Sultanlının «İnsan dənizi» romanının problematikası və bədii üslub palitrası, «Sivilizasiya» dərgisi (Bakı), 2015, № 9, s.26-31
 • Əhməd Sami El Aydi. Vaqif Sultanlının yaradıcılığında mühacirət və özgələşmə. "Əxbar əl ədəb" qəzeti (Qahirə), 13 noyabr 2016, № 1216
 • Almaz Əliqızı. "Zolaqlı yuva"nın sakinləri, "Ədəbiyyat qəzeti", 16 sentyabr 2017, № 32 (5103)
 • Cavanşir Yusifli. Küldən təpəcik olmaz, "Ədəbiyyat qəzeti", 7 aprel 2018, № 12 (5135)http://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/1611-kulden-tepecik-olmaz
 • Almaz Əliqızı. "Güney Azərbaycan nəsri", "Ədəbiyyat qəzeti", 21 iyul 2018, № 28 (5151)http://edebiyyatqazeti.az/news/edebi-tenqid/2151-almaz-eliqizi
 • Сон забвения: Повесть-иллюстрация. http://book-kiosk.ru/publication.php?id=22123
 • Vaqif Sultanlı://philology.bsu.edu.az/az/content/kafedrann_professoru_582
 • Alsu Kamaliyeva. Azerbaycan postmodern romanında felsefi bir arayış: «Sahra savaşı» romanı ve ana çizgileri, «Asos» Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Türkiye), Yıl 7, Sayı 97, Ekim 2019, 68-81 http://www.asosjournal.com/index.jsp?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=8b158ab3-e60f-409d-8c80-fbfbc4ce56d6.pdf&key=36783