Yadigar İmamverdiyev/Biblioqrafiya/Ölkə jurnallarında məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Yadigar İmamverdiyev/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 • İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin konsensus ranqlaşdırılması metodu // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №2, s.34-45.*
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı proseslərinin optimal planlaşdırılması modeli // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №2, s. 80-91.
 • İmamverdiyev Y.N. Milli kiber-təhlükəsizlik üçün entropiya çəkiləri və dinamik indeks // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2018, №2, s.16-27.
 • İmamverdiyev Y.N. APT (Advanced Persistent Threat)-hücumların aşkarlanması üçün konseptual yanaşma // Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər, 2018, №1, s. 93-103.
 • İmamverdiyev Y.N., Qarayeva G.B. Botnetlərlə mübarizədə yanaşmaların analizi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №1, s. 36–45
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Mahmudov R.Ş. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №2, s. 32-43.
 • Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Neft-qaz sənayesi üçün konseptual Big Data arxitekturası // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1, s. 3–14.
 • Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N. Neft-qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası: Ümumi istiqamətlər // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №2, s. 34–47.
 • İmamverdiyev Y. N., Qarayeva G.B. Botnetlər və onların aşkarlanması üsulları // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1, s.100–111.
 • Əliquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Bulud texnologiyalarında yük balanslaşdırılması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №2, s. 3-15.
 • İmamverdiyev Y.N., Nəbiyev B.R. Şəbəkə təhlükəsizliyinin intellektual monitorinqi üçün konseptual model // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №1, s.81-89.
 • İmamverdiyev Y.N. E-səhiyyədə informasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №1, s.24-34.
 • İmamverdiyevY.N. IDEA4SP: e-kitabxanalar üçün informasiya təhlükəsizliyi modeli // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2017, №2, s. səh.74-83.
 • Alıquliyev R.M., İmamverdiyev Y.N., Abdullayeva F.C. Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanın Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarının tədqiqi // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №1, s. 11-26.
 • İmamverdiyev Y.N. Big Data texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №1, s. 23-34.
 • İmamverdiyev Y.N. Sosial media və təhlükəsizlik problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №2, s. 19-25.
 • Имамвердиев Я.Н., Сухостат Л.В. Распознавание диалектов на основе акустической модели // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №2, s. 40–45.
 • Nəbiyev B.R., İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemləri üçün kütləvi xidmət modelləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №1, s. 33-38.
 • İmamverdiyevY.N. İnformasiya cəmiyyətində milli kriptoqrafiya siyasətinin formalaşdırılması problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №1, s.12-23.
 • İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinə etimadın qiymətləndirilməsi modeli // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №1, s. 25-32.
 • İmamverdiyev Y.N. Kiberqoşunlar: funksiyaları, silahları və kadr potensialı // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2015, №2, s. 15-25.
 • İmamverdiyev Y.N. E-dövlət mühitində informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti problemləri // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2015, №1, s. 80-88. Имамвердиев Я.Н. Модель GM * Имамвердиев Я.Н. Модель GM (1, 1)-Маркова для прогнозирования уязвимостей программного обеспечения // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2014, № 1, s. 26-37.
 • İmamverdiyev Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, № 1, s. 43-49.
 • İmamverdiyev Y.N. Yeni nəsil milli kibertəhlükəsizlik strategiyaları // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2013, № 2, s. 42-51.
 • İmamverdiyev Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üzrə koordinasiya problemləri // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2014, № 2, s. 24-30.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsinin konseptual modeli / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2013. - N: 1. - S. 20-31.
 • Имамвердиев, Я.Н. AZ-SRDAT – речевая база данных для азербайджанского языка / Я.Н. Имамвердиев , Л.В. Сухостат // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2013. - N: 1. - S. 67-73.
 • İmamverdiyev, Y.N. Veb təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi metodlarının analizi / Y.N. İmamverdiyev , L.Ə. Tarverdiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2013. - N: 2. - S. 23-32.
 • İmamverdiyev, Y.N. Presedentlər nəzəriyyəsi əsasında şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi üzrə qərarların qəbulu metodu / Y.N. İmamverdiyev , B.R. Nəbiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2012. - N: 2. - S. 53-58.
 • İmamverdiyev, Y.N. Koreya Respublikasında elm və texnologiyaların inkişaf tendensiyaları və problemləri / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2012. - N: 1. - S. 15-25.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə tədqiqatların müasir vəziyyətinin analizi / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2012. - N: 2. - S. 19-26.
 • İmamverdiyev, Y.N. Koreya Respublikasında e-elm infrastrukturunun inkişaf məsələləri / Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2012. - N: 2. - S. 55-63.
 • Имамвердиев, Я.Н. Создание CERT-команды для научной компьютерной сети AzScienceNet / Я.Н. Имамвердиев , Р.Ф. Гамзаев // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2011. - N: 1. - S. 15-26.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin ranqlaşdırılmasının bir metodu haqqında / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev , S.Ə. Derakshandeh // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2011. - N: 1. - S. 46-56.
 • Имамвердиев, Я.Н. Сравнительный анализ методологий управления рисками информационной безопасности / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , С.А. Деракшанде // Известия Азербайджанского Национального Аэрокосмического Агентства. - 2010. - N: 2-3. - C. 77-85.
 • İmamverdiyev, Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2010. - N: 1. - S. 3-13.
 • İmamverdiyev, Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyi risklərinin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi / Y.N. İmamverdiyev , S.Ə. Derakshandeh // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2010. - N: 2. - S. 36-46.
 • İmamverdiyev, Y.N. Sosial şəbəkələrin analizi: anlayışlar, modellər və tədqiqat problemləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. İmamverdiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2010. - N: 2. - S. 9-20.
 • Имамвердиев, Я.Н. Актуальные проблемы создания системы биометрической идентификации в Азербайджанской Республике / Р.М. Алгулиев , Я.Н. Имамвердиев , В.Я. Мусаев // Azərbaycan Milli Aeorokosmik Agentliyinin Xəbərləri. - 2009. - N: 1. - S. 34-40.
 • Imamverdiyev, Y.N. Architecture of adaptive intrusion detection system with the distributed stucture / R.M. Alguliyev , Y.N. Imamverdiyev // Reports Academy of Sciences of Azerbaijan. - 2000. - N: 1. - P. 41-50.