Zərifə Cəbrayılova/Biblioqrafiya/Əsas elmi əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Zərifə Cəbrayılova/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında •
 1. Джабраилова З.Г. Формальная модель принятия решений в организационных системах управления. Тезисы докл. рес.-ой науч.-прак-ой конф. мол. ученых и спец.-ов «Актуальные проблемы информатики и выч. техники», Баку, 1990.
 2. Джабраилова З.Г. Тезауруснофреймовый подход к созданию интеллектуального интерфейса /Мамедова М.Г.// Материалы рес.-ой науч.-прак-ой конф. мол. ученых и спец.-ов «Актуальные проблемы информатики и выч. техники», Баку, 1990.
 3. Джабраилова З.Г. Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС /Аббасов А.М, Мамедова М.Г.// Труды Всесоюзной науч. конференции: "Интеллектуализация систем управления", Баку, 1991,c.73-74.
 4. Джабраилова З.Г. К определению концептуальной модели системы организационного управления /Мамедова М.Г.// Материалы Всесоюзной научно-практической конференции Кишинев, 1991,c.130-134.
 5. Джабраилова З.Г. Экспертная система АЗЕРЭКС /Аббасов А.М, Мамедова М.Г, Мирзалиев М.Н.// Всесоюзная научно-практическая конференция "Гибридные интеллектуальные системы", Ростов-на-Дону, Терскол, 1991, c.71-73.
 6. Джабраилова З.Г. Построение концептуальной модели системы организационного управления /Мамедова М.Г.// Вопросы построения РАСУ- Азербайджан, Сборник научных трудов, Баку, 1991,c.30-40.
 7. Джабраилова З.Г. Об одном методе группового принятия решений. Вопросы построения РАСУ- Азербайджан, Сборник научных трудов, Баку, 1991.
 8. Джабраилова З.Г. Модель организационного управления научной деятельностью /Мамедова М.Г, Кадыров Б.А.// Материалы Респ. Науч.-прак конф. по проблемам упр-ния и информатики, Баку, 1991, c.64-65.
 9. Джабраилова З.Г. Экспертная система КОНКУРС с нечеткой реляционной структурой /Мамедова М.Г. Мирзалиев М.Н.// Материалы респ. науч-прак. конф. по проб-ам упр-ния и информатики, Баку, 1991.
 10. Джабраилова З.Г. Метод группового принятия решений на множестве нечеткого представления отношений альтернатив.Материалы науч. конф. аспирантов Академии наук Азербайджана. Баку, 1992.
 11. Jabrailova Z.G. Management decision support systems on distributed structure /Abbasov A.M, Aliev E.R, Mamedova M.G.// IFAC Symposium on Large Sсale Systems, Bujing, China, 1992,pp.621-623.
 12. Джабраилова З.Г. Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой /Аббасов А.М, Мамедова М.Г.// Методы и системы принятия решений. Системы обработки знаний в автоматизированном проектировании. Рига, 1992,c.74-80.
 13. Джабраилова З.Г. Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений /Аббасов А.М, Алиев Э.Р, Мамедова М.Г.// Управляющие системы и машины. 1993, №5,c.71-78.
 14. Jabrailova Z.G. Adaptive System of Automatic Control Over Qualitatively Described Objects /Abbasov A.M, Mamedova M.H, Eminov M.E// Preprints of the 7th IFAC/IFORS/IMACS Symposium on Large Scale Systems: Theory and Applications, London, UK, 1995.
 15. Джабраилова З.Г. Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов /Мамедова М.Г, Алиев Г.Б.// Известия АН Азерб., сер.-физ.-тех. и мат. наук, 1999, том XIX, №3-4,c.150-156.
 16. Джабраилова З.Г. Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения /Мамедова М.Г.// Сб. тр. НИУЦ по труду и соц.проблемам, вып.1, 2002,c.41-63.
 17. Джабраилова З.Г. Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата /Мамедова М.Г//Тезисы докл. Респ. Науч. Конф. Мат. моделирование и выч.-ный эксперимент, Ташкент, 2002.
 18. Cəbrayılova Z.Q. Qəbul olunan qərarların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında. Beynəlxalq konfrans materialları.ETTM. Bakı, noyabr, 2002. səh.102-103.
 19. Cəbrayılova Z.Q. Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi /M.H.Məmmədova// İqtisadiyyat və həyat, №1-3, 2003,səh.116-124.
 20. Джабраилова З.Г. Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев /М.Г.Мамедова// Материалы международной конференции «Информационные системы и технологии», Россия, Новосибирск, НГТУ, 22-25 апреля 2003,c.148.
 21. Джабраилова З.Г. Qeyri-səlis relyasiyon model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası /M.H.Məmmədova// İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnoloiyalarının aktual problemləri” üzrə respublika konfransı. Bakı, aprel, 2003, III cild.s.25-27.
 22. Джабраилова З.Г. Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения /М.Г.Мамедова//İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnoloiyalarının aktual problemləri” üzrə respublika konfransı. Bakı, aprel, 2003, III cild.səh.28-30.[1]
 23. Cabrayılova Z.Q. Bulanik mantiğin nufuz toplamının tehmınınde uyğulanması /М.Г. Мамедова// Proc.OF the XII .International Turkish Symposium in Artificial Intelligent and Neural Networks, 2003, vol.T-1, pp.10-19.
 24. Cabrayılova Z.Q. Görevlilerin calışma kalitesinin degerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı /М.H.Мамедова// Proc.OF the XII .International Turkish Symposium on Artificial Intelligent and Neural Networks, 2003, Cilt T-1, s.20-27.
 25. Джабраилова З.Г. Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах /М.Г.Мамедова// IV Международный семинар «Информационные сети, системы и технологии», Москва, Международная Академия Информатизации, 17-19 сентября 2003 г,c. 92-94.
 26. Джабраилова З.Г. Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов /М.Г.Мамедова// Международная конференция: «Новые информационные технологии в науке, образовании, экономике» (НИТНОЭ – 2003), Владикавказ, 22-25 октября 2003.
 27. Джабраилова З.Г. Об одном подходе к прогнозированию численности населения /М.Г.Мамедова// 9-ая Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, 7-10 октября 2003, Туапсе,s.467-468
 28. Джабраилова З.Г. Об одной системе поддержки принятия решений /Алигулиев Р.М., Фаталиев Т.Х. // 9-ая Международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Украина, ХНУРЭ, 7-10 октября 2003, Туапсе.s.465-466.
 29. Cəbrayılova Z.Q. Personalın idarə olunmasında qiymətləndirmə məsələlərinin həllinə qeyri-səlis yanaşma /M.H.Məmmədova// "Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluğun və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri" elmi-praktik konfransının materialları, Bakı-2003, s.116-119.
 30. Cəbrayılova Z.Q. Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi /M.H.Məmmədova// Xəbərlər. AMEA. 2003, XXIIIcild, №3,s.148-152.
 31. Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе /М.Г.Мамедова// Информационные технологии, 2004, № 3, s.45-53 [2]
 32. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel /M.G. Mamedova// Proceedings the International Conference on Intelligent Knowledge Systems 16th August - 20nd August 2004, Assos,Troy, TURKEY (IKS-2004),pp.96-103.
 33. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel /M.G. Mamedova// International journal of Intelligent Systems and information processing (ISSN-1304-4117 Electronic Version). IJISIP Proceedings of International Conference on Intelligent Knowledge Systems. Vol.1, No.1, July 2004. [3] [4]
 34. Джабраилова З.Г. Принятия решений в вертикально-распределенных системах с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев /М.Г.Мамедова// "Прикладные проблемы управления макросистемами". 5-я Всероссийская школа-семинар, Апатиты-2004, c.30-32.
 35. Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала /Мамедова М.Г. Алиев Г.Б.// Современные проблемы социально-экономического развития и информационных технологий. Сборник трудов. Баку-2004,c.105-112.
 36. Джабраилова З.Г. Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев /Мамедова М.Г.// Искусственный Интеллект – 2004. Интеллектуальные и многопроцессорные системы. Пятая Международная научно- техническая конференция. Кацивели, Крым, Украина, 20-25 сентября 2004,c.95-99.
 37. Джабраилова З.Г. Горизонтально-распределеннная система поддержки принятия решений /Мамедова М.Г.// Искусственный интеллект. №4, 2004, Донецкс c.394-403.[5]
 38. Jabrayilova Z.Q. Decision-making In Fragmentary – Distributed Systems /M.H.Mamedova// Proceedings the International Conference on Informatics. 01th September - 04nd September 2004, Çesme,Izmir, TURKEY (ICI-2004),pp.8-13.
 39. Джабраилова З.Г. Нечеткий логический подход задаче оценки кадрового потенциала /Мамедова М.Г.// Менеджмент в России и за рубежом. 2004, №5, c.111-117. [6]
 40. Джабраилова З.Г. Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи /М.Г.Мамедова// Информационные технологии моделирования и управления N4(22), 2005,Воронеж c.501-509. [7]
 41. Джабраилова З.Г. Принятия решений в управлении трудноформализуемыми системами / Мамедова М.Г.//Автоматика и вычислительная техника №6, 2005. Рига, c.33-39.[8]
 42. Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда /Мамедова М.Г.// Искусственный интеллект №3, 2005, c.450-460.[9]
 43. Джабраилова З.Г. Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда /Мамедова М.Г.// Международная научно- техническая конференция. Интеллектуальные и многопроцессорные системы. ИМС-2005. Дивноморское, Россия. 26 сентября- 1 октября 2005,c.368-371.
 44. Джабраилова З.Г. Об одной методике оценки семейных доходов /Мамедова М.Г.// VII международная научно-техническая конференция «Системный анализ и информационная технология» Институт прикладного системного анализа, НТУ Украина, Киев, 2005,c.138.
 45. Cəbrayılova Z.Q. Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi /М.Г.Мамедова// Əmək və sosial problemləri üzrə Elmi-Tədqiqat və tədris Mərkəzinin elmi əsərlər toplusu. III buraxılış. Bakı -2005,s.9-19.
 46. Джабраилова З.Г. Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала /Мамедова М.Г.//Материалы IX международной конференции «Интеллектуальные системы и компютерные науки» 23-27 октябрь 2006, Москва, том 2, часть 2. c.195-197. [10]
 47. Джабраилова З.Г. Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа /Мамедова М.Г.// Искусственный интеллект №4, 2006 c.433-442.[11]
 48. Джабраилова З.Г. Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда /Мамедова М.Г.// Информационные технологии №11, 2006, c.55-62. [12]
 49. Джабраилова З.Г. Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа /Мамедова М.Г.// Материалы Международной научнотехнической конференции. "Искусственный Интеллект Интеллектуальные и многопроцессорные системы. ИИ-ИМС-2006", Таганрог-Донецк-Минск, 24-28 сентября 2006,c.146-149.
 50. Cəbrayılova Z.Q. İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması /M.H.Məmmədova, E.İ.Qənbərov// PCİ-2006. Kibernetika və informatikanın problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 24-26 oktyabr 2006, s.127-130.[13]
 51. Cəbrayılova Z.Q. Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi /Məmmədova M.H.// “İnformatika , informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransının materialları. 22-23 may 2007, s.117-121.
 52. Jabrayilova Z.Q. Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria /Məmmədova M.H.// "İqtisadiyyatda Soft Computing texnologiyaları" beynəlxalq konfransının materialları. (İCSCTE-2007), Bakı, 19-21noyabr 2007, pp.221-225.
 53. Cəbrayılova Z.Q. Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət səviyyəsinin təyini /Məmmədova M.H.// Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni texnologiyalar. Respublika elmi konfransı. Sumqayıt 26-27 noyabr 2007,s.262-264.
 54. Cəbrayılova Z.Q. Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbuluna konseptual yanaşma və onun modelləşdirilməsi /Nobarei S., İskəndərzadə S.// Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni texnologiyalar. Respublika elmi konfransı. Sumqayıt 26-27 noyabr 2007, səh.260-262.
 55. Jabrayilova Z.Q. Methods of Family Income estimation in the targeting social Assistance System /Mamedova M.H.// Applied and Computational Mathematics, vol.6, no1, 2007.pp.80-87.[14]
 56. Джабраилова З.Г. Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала НИУ /Мамедова М.Г.// Вестник компьютерных и информационных технологий. Москва, №11, 2007, стр. 42 - 47.[15]
 57. Jabrayilova Z.Q. Ivestigation of suply of ormal education system to labour market in the direcion of preparing IT specialists in Azerbaijan / Mamedova M.H.//Proceedings the second International Conference “problems of cybernetics and imformaics” PCI2008. Volume III, Baku-2008, pp.121-128.[16]
 58. Jabrayilova Z.Q. Conceptual approach to the selection problem of job applicants and its modeling through fuzzy mathematical apparatus / S.M.Nobari// Proceedings the second International Conference “problems of cybernetics and imformaics” PCI2008. Volume III, Baku-2008, pp.126-129. [17]
 59. Jabrayilova Z.Q. Conceptual Approach To The Personnel Management Problems In The Organization Management Systems And Their Modeling /Nobari S.M. Iskenderzade S.// Proceedings the 2nd international Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA-2008, Yune, 2-4, Baku 2008, pp.55.
 60. Джабраилова З.Г. Моделирование задачи выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики /С.M.Нобари// Материалы междунородной научно-технической конференции. Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. "ИИ-2008". Том 1. Крым, Украина -2008,с.206-210.
 61. Джабраилова З.Г. Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий /М.Г.Мамедова// Материалы междунaроднoй научно-технической конференции. Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы. ИИ-2008. Том 1. Крым, 2008, c.234-237.
 62. Джабраилова З.Г. Моделирование процесса выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики /С.M.Нобари// Искусственный интеллект, 2009, № 1, c.238-243. [18]
 63. Джабраилова З.Г. Об одном методе многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом /С.M.Нобари// Материалы международной научной школы Системы и средства искусственного интеллекта (ССИИ-2009)28сент-3окт. Крым, Россия, c.74-76.
 64. Джабраилова З.Г. Метод многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом /С.M.Нобари// Искусственный интеллект. - 2009 - № 4, c.130-136.[19]
 65. Джабраилова З.Г. Решения задачи выбора кандидатов на вакантные должности методом многокритериальной оценки и ранжирования /С.M.Нобари// Менеджер в России и за рубежом , 2010, № 1, стр.107-112.[20]
 66. Cəbrayılova Z.Q. Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırliğı /M.H.Məmmədova// İnformasiya cəmiyyəti problemləri. 2010, № 1, səh. 23-31. [21]
 67. Cəbrayılova Z.Q. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meylləri /M.H.Məmmədova// Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu” 3-cü Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 2009,23 oktyabr, AMEA Elmi- Innovasiyalar Mərkəzi s.149-153.
 68. Cəbrayılova Z.Q. Təşkilatda personalın idarə olunması məsələlərinin səciyyəvi cəhətləri və konseptual modeli /Nobari S.M.// " Əmək və sosial problemlər", Əmək və sosial problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və tədris Mərkəzinin elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2009, səh 112-118.
 69. Cəbrayılova Z.Q. “Virtual Oftalmoloq” nümunəsində diaqnostik ekspert sistemlərin tədrisi /S.F.Şükürlü// Milli Aviasiya Akademiyasının elmi məcmuələri, cild 11, №2, Bakı, 2009, səh.45-53.
 70. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssisləri sayının tapılması metodikası /Məmmədova M.H. // "İnformasiya-kommunukasiya texnologiyalarının tətbiqi". 3-cü Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 14-16 oktyabr 2009, s. 21-23.[22]
 71. Джабраилова З.Г. Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий /Мамедова М.Г., Агаев Т.// Открытое образование, 2010, №1, c.85-96.[23]
 72. Джабраилова З.Г. Прогнозирования рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа /M.H.Məmmədova// İnformasiya texnologiyaları problemləri, Bakı, 2010, № 1, səh.55-66. [24]
 73. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə kadrların hazırlığı /Məmmədova M.H.// “Elektron hökumət Azərbaycanda: nailiyyətlər və perspektivlər” Beynəlxalq konfransının materialları,Bakı, AzTU, 26-28 aprel 2010. səh.191-193.
 74. Cəbrayılova Z.Q. Personalın idarə olunması məsələlərinin həllində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın istifadəsi /Məmmədova M.H, Nobari S.M.// “Kibernetika və informatikanın problemləri” (PCİ-2010) 3-cü beynəlxalq konfransın materialları, 6–8 sentyabr, 2010, Bakı, səh. 83-86. [25]
 75. Джабраилова З.Г. Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначимости критерий /Мамедова М.Г, Нобари С.М.// Материалы международной научно-технической Конференции Искусственный интеллект, интеллектуальные системы. ИИ-2010, Донецк ИПИИ "Наука i оrвiта". 2010. Т. 2. стр. 115-121.
 76. Cəbrayılova Z.Q. Personalin işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası /Məmmədova М.H, Nobari S.M.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, Bakı, 2010, № 2, səh. 24-35.[26]
 77. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri /Məmmədova M.H.// İnformasiya cəmiyyəti problemləri, Bakı, 2010, № 2, s.73-79. [27]
 78. Джабраилова З.Г. Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов /М.Г.Мамедова, Ф.Р. Мамедзаде// Информационные технологии, 2011, №9/2011, стр.17-23.[28]
 79. Jabrayilova Z.Q. The method of decision-making support for employment of IT-specialty personnel considering the requirements of employers /Mamedova M.H., Aliyev H.B.// Proceedings the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2011), May 18-20, 2011, Minsk, Belarus, pp.313-316.[29]
 80. Jabrayilova Z.Q. Defining methods of importance factor of the criteria in the solution of personnel management problems and detection of contradictions /Sabina N.M.// Proceeding the 11th International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2011), May 18-20, 2011, Minsk, Belarus. pp.330-333. [30]
 81. Cəbrayılova Z.Q. Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı üsulları və ziddiyyətin aşkarlanması /Sabina N.M.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, Bakı, 2011, №1, s.57-66.[31]
 82. Jabrayilova Z.Q. Solution of personnel management problem on the basis of fuzzy multicriterion methods /Sabina N.M.// Proceedings the V International Conference Applicarion of information and communication technologies. (AIST2011) 12-14 oktober 2011, Baku, Azerbaijan. pp.310-313. [32]
 83. Jabrayilova Z.Q. Design a Fuzzy Model for Decision Support Systems in the Selection and Recruitment /Sabina N.M.// International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) vol. 36, 2012, Singapore. pp.195-200.[33]
 84. Jabrayilova Z.Q. Using Model of Fuzzy Decision Support Systems in Iran Khodro Company's Recruit-ment and Selection Systems /Sabina N.M.// International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) vol. 36, 2012, Singapore, pp.207-211. [34]
 85. Jabrayilova Z.Q. Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management /Sabina N.M.// International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT) vol. 36, 2012, Singapore, pp.217-220. [35]
 86. Джабраилова З.Г. Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий /Мамедова.М.Г.// “İnnovasiya, təhsilin keyfiyyəti və inkişafı” II Beynəlxalq elmi konfransı, Bakı, 7-9 iyun,s.189-200.
 87. Jabrayilova Z.Q. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues /M.H.Mammadova, S.M.Nobari//Proceedings the IV International Conference “Problems of Cybernetics and Imformatics” (PCI-2012), Vol.IV, sept.12-14, 2012, Baku, pp.195-198. [36]
 88. Jabrayilova Z.Q. Application of fuzzy multicriteria method in decision-making support of personnel management problems /M.H.Mammadova.// Proceedings the World Congrence Soft Computing 2012, Baku, 3-5 dekabr, 2012, AzTU, pp. 106-110.
 89. Jabrayilova Z.Q. The Best Solution of personnel management problem on the basis of Numerical (scalar) optimization /Sabina N.M, Mojtaba H.// Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013, vol.3, no.12, pp.1035-1041, [37]
 90. Jabrayilova Z.Q. Application of TOPSIS method in support of decisions made in staff management issues /M.G.Mamedova // Computer Technology and Application, USA, vol.4, №6, 2013, pp. 307-316.[38]
 91. Джабраилова З.Г. Нечеткий многосценарный подход для ранжирования альтернатив при поддержке принятия решений по отбору кадров. Материалы Международной научно-технической конференции."Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2013". пос. Кацивели, АР Крым, 23 – 27 сентября 2013 года Донецк, cтр.166-169.
 92. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT- Professionals /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)vol.3, Issue 7 , January 2014, pp.169-175 [39]
 93. Джабраилова З.Г. Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами /Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// Образовательные ресурсы и технологии, №4, 2014(7), стр.27–32 [40]
 94. Джабраилова З.Г. Интеллектуальное управление рынком труда ИТ-специалистов./Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// Образовательные ресурсы и технологии, №4, 2014 (7), стр.36–40 [41]
 95. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy multi-scenario approach to human resource management /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// Proceedings the 4th World Conference on Soft Computing Berkeley, California, May 25-27, 2014.pp.302-308
 96. Jabrayilova Z.Q. Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// Proceedings the International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'14)Antalya, Turkey, 12-15 August, 2014, pp. 1044-1049. [42]
 97. Cəbrayılova Z.Q. Təşkilatda insan resurlarinin idarə olunması qərarlarinin dəstəklənməsində çoxkriteriyali optimallaşdırma metodunun tətbiqi /Məmmədova M.H.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, Bakı, 2014, № 1, səh. 92-103. [43]
 98. Jabrayilova Z.Q. Application of Fuzzy Optimization Method in Decision-making for Personnel Selection /Mammadova M.H., Mammadzada F.R.// Intelligent Control and Automation, 2014, №5, pp. 190–204. [44]
 99. Джабраилова З.Г. Ситуационное управление рынком труда специалистов по информационным технологиям /Mammadova M.H., Mammadzada F.R// İnformasiya texnologiyaları problemləri, Bakı, 2014, № 1, səh.9-17. [45]
 100. Джабраилова З.Г. Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности /Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// Образовательные ресурсы и технологии, №4, 2014 (7), стр. 9–13. [46]
 101. Cəbrayılova Z.Q. Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri / “Elektron dövlər quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, 4 dekabr 2014, Bakı, 2014, s. 232–235. [47]
 102. Jabrayilova Z.G. Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals /Mammadova M.H. Mammadzada F .R. // International journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering 2015, vol.3, no.2, 40-45. [48]
 103. Джабраилова З.Г. Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям / Мамедова М.Г. Мамедзаде Ф.Р.// Информационные технологии, №4, том 21, 2015, 286-295. [49]
 104. Джабраилова З.Г. Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации // Мамедова М.Г. Мамедзаде Ф.Р.// Автоматика и вычислительная техника, 2015, № 2. с.34-42.[50]
 105. Jabrayilova Z.G. Managing the IT Labor Market in Conditions of Fuzzy Information /Mammadova M.H, Mammadzada F.R.// Automatic Control and Computer Sciences, 2015, Vol. 49, № 2, pp. 88–93. [51]
 106. Jabrayilova Z.G. Application of fuzzy situational analysis for IT-professionals labor market management / Mammadova M.H. Mammadzada F .R. // Proceedings on the 2nd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE 2015), 24-26 April 2015, Shanghai, China, pp. 143-146. [52]
 107. Jabrayilova Z.G. Fuzzy AHP and Topsis Techniques for Employee Recruitment / Sabina Nobari, Vahideh Amell Mahboub // AENSI Journals Advances in Environmental Biology, vol.8, no19, Special 2014, Pages: 363-375.[53]
 108. Jabrayilova Z.G. Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists / Mammadova M.H., Mammadzada F.R.// İnformasiya texnologiyalırı problemləri, 2015, № 1, səh.17–24. [54]
 109. Джабраилова З.Г. Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS / Мамедова М.Г.// Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, Том 2, № 4 (74), с. 48-61. [55]
 110. Cəbrayılova Z.Q. Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması: mövcud təcrübə, problemlər və perspektivlər // İnformasiya cəmiyyəti Problemləri, 2015, № 1, s.48–55.[56]
 111. Cəbrayılova Z.Q. İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların informasiya təhlükəsizliyi problemləri / Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri” üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri, Bakı, 14 may, 2015, s.70-73.[57]
 112. Jabrayilova Z.G.Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists /Mammadova M.H., Mammadzada F.R.// Proceedings on the sInternational Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'15), 4-6 August, 2015, Antalya, Turkey, pp.50–53.[58]
 113. Cəbrayılova Z.Q. İnsan resurslarıının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların qorunması. İnformasiya cəmiyyəti Problemləri, Baki 2015, № 2, s.26-34.[59]
 114. Jabrayilova Z.G.Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists. /Mammadova M.H., Mammadzada F .R. //International journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2015, vol.3,no.4, pp.140-143. DOI:10.18201/ijisae.2485 [60]
 115. Cəbrayılova Z.Q. Böyük verilənlərin insan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində tətbiqi, imkanları,problemləri. /M.H.Məmmədova// “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016.səh.145-149. [61]
 116. Cəbrayılova Z.Q.Tibbi ekspert sistemləri: imkanları, tətbiq istiqamətləri, Azərbaycanda mövcud vəziyyət. /M.H.Məmmədova// “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016.səh.138-142. [62]
 117. Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibb mühitində kadrların hazırlanması:cağırışlar və perspektivlər. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016. səh.178-183.[63]
 118. Cəbrayılova Z.Q.Tibbi kadrlara tələb və təklifin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi problemləri./M.H.Məmmədova// “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016. səh.225-229. [64]
 119. Cəbrayılova Z.Q.Tibbi bilik mühəndisliyi: təbii tibbi intellektin süni tibbi intellektə transformasiyası problemləri. “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 24 may 2016. səh.250-254. [65]
 120. Jabrailova Z.Q.Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management./ Mamedova M.G.,Mammadzada F.R// In book: L.A. Zadeh et al. (eds.), Recent Developments and New Direction in Soft-Computing Foundations and Applications 529p. Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2016, vol.342, pp.19–36.DOI 10.1007/978-3-319-32229-2_3 [66]
 121. Jabrayilova Z.G. About One Approach to Intelligent Managing of Health Specialists Labor Market./ Mammadova M.H.// 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT16), Konya, 2016,Sep 01-03. pp, 1408-1412. [67]
 122. Джабраилова З.Г. Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами / Мамедова М.Г. // Москва, Информационные технологии, 2016 №6, c.467–480. [68]
 123. Cəbrayılova Z.Q. İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri /Məmmədova M.H.// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №1, s.39-48.[69]
 124. Джабраилова З.Г. Cпрос и предложение в ИТ-сегменте рынка труда Азербайджана / Мамедова М.Г., Мамедзаде Ф.Р.// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2016, №2, s. 107-122.[70]
 125. Cəbrayılova Z.Q. Elektron tibbin insan resurslarının formalaşması:beynəlxalq təcrübə, həllər və perspektivlər // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2016, №2, s.61-73.[71]
 126. Cəbrayılova Z.Q. Tibbi kadrlara tələb və təklifin intellektual idarə olunmasında situasiyala-rın qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi. /Məmmədova M.H.// “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda III Respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 15-16 dekabr, 2016-cı il. səh.192-193.
 127. Cəbrayılova Z.Q. Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri. /Məmmədova M.H.// “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” mövzusunda III Respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 15-16 dekabr, 2016-cı il.səh. 252-253.
 128. Jabrailova Z.Q. Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine./ M. H Mammadovа // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, vol.2, no 3 (86), pp.4-14.
 129. Джабраилова З.Г. Распознавание образов в управлении спросом и предложением на медицинских специалистов / Мамедова М.Г.// XIII Международная Научно-техническая конференция «Распознавание – 2017» 16 – 19 мая 2017 г. г. Курск, Россия, стр.232-235.
 130. Cəbrayılova Z.Q. Proqram mühəndisliyində süni intellekt problemləri /Məmmədova M.H.// “Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-cı il, s.15–19. [72]
 131. Cəbrayılova Z.Q. Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının idarə olunmasi metodları /Məmmədova M.H.// İnformasiya texnologiyaları problemləri 2017, №2, s.16–27.
 132. Jabrailova Z.Q. Methods managing for agreed supply and demand on the medical specialists / Mammadova M.H.// Problems of information technology, 2017, no.2, pp.14–25.DOI: 0.25045/jpit.v08.i2.02
 133. Джабраилова З.Г. Методы принятия решений в управлении трудоустройством медицинских специалистов / Мамедова М.Г.// «Искусственный интеллект и принятие решений», 2017, №3, c.69–81 [73]
 134. Jabrailova Z.Q. Support decision-making on the Recruitment to Medical Specialists / Mammadova M.H.// The 11th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies- AICT2017, 20-22 September 2017 Moscow, Russia, vol.2, pp.393–397
 135. Jabrailova Z.Q. Decision Support Method for Human Resource Management of the Virtual Organization / Mammadova M.H.// The 11th IEEE International Conference Application of Information and Communication Technologies- AICT-2017, 20-22 Setember 2017, Moscow, Russia, vol.2, pp.316–320.
 136. Cəbrayılova Z.Q.Aztəminatlı ailələrə yardımların verilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunun intellektual dəstəklən-məsinin metodoloji prinsipləri / Məmmədova M.H// Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafi: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 2018, s.12-15
 137. Cəbrayılova Z.Q. Makrosəviyyədə insan resurslarının idarə olunması qərarlarının qəbulunu dəstəkləyən intellektual demoqrafik proqnoz sistemi / Məmmədova M.H// Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafi: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 2018, s.266-269
 138. Cəbrayılova Z.Q. Virtual təşkilatlarda personalin seçilməsi metodikasi / Məmmədova M.H// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №1, 16–26 [74]
 139. Jabrailova Z.Q. Fuzzy multi-criteria method to support group decision making in human resource management / Mammadova M.H.// Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2018, vol. 361, pp.209–222. [75]
 140. Jabrailova Z.Q. Fuzzy management of imbalance between supply and demand for IT specialists / Mammadova M.H., Mammadzada F.R// Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer International Publishing Switzerland, 2018, 649p., vol.361, pp.223–234. [76]
 141. Jabrailova Z.Q. Decision-Making Support in Human Resource Management Based on Multi-Objective Optimization / Mammadova M.H.// TWMS J. Pure and Appl. Math., V.9, N.1, 2018, pp.52–72 [77]
 142. Jabrailova Z.Q. Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations / Mammadova M.H.// The 6th International Conference on Control and Opimization with Industrial Applications, 11-13 Juli, Baku, 2018, pp.258-260.
 143. Jabrailova Z.Q. Methodological approach to the human resource management in virtual organizations / Mammadova M.H.// Eureka: Physics and Engineering, 2018, №3, pp.3–11. [78]
 144. Джабраилова З.Г. Согласование спроса и предложения на ИТ-специалистов на основе многосценарного распознавания образов / Мамедова М.Г.// XIV международная конференция "Распознавание – 2018", Курск, 24–28 сентября, c. 165-168.
 145. Cəbrayılova Z.Q. Dəniz neft platformasında personalın fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqində əşyaların İnternetinin imkanları / Məmmədova M.H.// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2018, №2, s.3-17.[79]
 146. Jabrayilova Z.G. Intelligent Management of the Unbalance Supply Chain and Demand in the Labor Market for IT Specialists / Mammadova M.H., Mammadzada F.R. // International Journal of Supply Chain Management, Vol. 7, No. 4, August 2017, pp. 347–354.(Scopus).[80]
 147. Cəbrayılova Z.Q. Elmi işçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin metodoloji əsaslari / Məmmədova M.H.// İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2019, №1, 16–26.[81]
 148. Cəbrayılova Z.Q. Tibbi əşyalarin interneti və onun dəniz neft platformasinda işçilərin fiziki təhlükəsizliyinin izlənməsində imkanlari / Məmmədova M.H.// İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2019, №1, 51–62.[82]
 149. Jabrayilova Z.G. The principles of developing a management decision support system for scientific employees. Eureka: physics and engineering, 2019, № 4, 10-22 pp.[83]
 150. Jabrayilova Z.G. Methods managing for matching of supply and demand on the it specialists. /M. H. Mammadova // Automatic Control and Computer Sciences. 2019, Vol.53, № 2, 148-158 pp. [84]
 151. Cəbrayılova Z.Q. // Sosial media mühitinin həkim-pasiyent münasibətləri seqmentinin analizi: imkanlar və problemlər. / Məmmədova M.H., İsayeva A.M. // İnformasiya cəmiyyəti problemləri, 2019, №2, 41–50.[85]
 152. Cəbrayılova Z.Q. Sosial media resurslarinda həkim-pasiyent münasibətləri əsasinda qərarlarin qəbulu üçün informativ parametrlərin işlənilməsi / Məmmədova M.H., İsayeva A.M. // İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2020, №1, 49–61. [86]