Zakir Məhərrəmov/Biblioqrafiya/Dərs vəsaitləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Zakir Məhərrəmov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  • Vəliyev Ə.A., Məhərrəmov Z.T., Əbilov Y.Ə. Delphi: nəzəriyyə və təcrübə. Dərs vəsaiti. Bakı, Çaşıoğlu, 2004. -336 s.
  • Məhərrəmov Z.T. Alqoritm və onun təsvir üsulları. Metodik göstərişlər. Bakı, 2006. -30 s.
  • Məhərrəmov Z.T. Pascal-dan Delphi-yə: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti // elmi red. Ə.H.Nağıyev; rəyçilər F.H.Ələkbərli, M.F.Bəhmənov. - Bakı: Təhsil, 2010. - 410.[1]
  • Məhərrəmov Z.T., Ağayeva Ü.H. Delphi-də Windows əlavələrinin yaradılması. Metodik göstərişlər. Bakı, 2009.
  • Məhərrəmov Z.T. Turbo Pascal: dərs vəsaiti // rəy verənlər Ə.H.Nağıyev, F.H.Hacıyev; elmi red. B.A.Abasov. - Bakı: ADPU-nəşriyyat, 2013.- 211.[1]
  • Məhərrəmov Z.T., Məmmədov C.İ. Kompyuter texnologiyaları və proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti. Bakı, AAHM mətbəəsi, 2013.-277 s.
  • Məhərrəmov Z.T. Verilənlər bazası: dərslik // elmi red. Ə.H.Nağıyev. Bakı: 2015. - 436 s.[2]

İstinadlar[redaktə]

  1. 1,0 1,1 "Azərbaycan Milli Kitabxanası: Elektron kitabxana: Energetika. Radioelektronika". Azərbaycan Milli Kitabxanası. http://www.anl.az/el_Z.php. İstifadə tarixi: 9 mart 2016.
  2. "Məhərrəmov, Zakir Tülü oğlu". Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası. http://www.elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=M%C9%99h%C9%99rr%C9%99mov,%20Zakir%20T%C3%BCl%C3%BC%20o%C4%9Flu. İstifadə tarixi: 9 mart 2016.