Zakir Məhərrəmov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Zakir Məhərrəmov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri •
  • Магеррамов З. Т., Булатов С.Н., Мамедов М.И., Адамов А.П. Исследование распределения капель в межтарельчатом пространстве колонного экстрактора с ситчатыми тарелками. «Теоретические основы химической технологии» Т.XXII №2, 1988.
  • Нагиев А.Г., Магеррамов З. Т. Математическое моделирование диффузионного переноса вещества в процессах химического превращения на поверхности высокопористых катализаторов. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Fizika, riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri seriyası, №16, 2006.
  • Нагиев А.Г., Магеррамов З. Т. Учет уплотнений потоков траекторий в фазовом пространстве динамических систем в задачах контроля. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 6, №2, 2006.
  • Магеррамов З. Т. Стохастическая модель дисперсного состава процесса экстракции в системах жидкость-жидкость. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Fizika, riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri seriyası, №17, 2006.
  • Məhərrəmov Z.T., Tahirova K.M., Fərəməzov R.Ə., Məmmədov C.İ. Hərbi təhsil müəssisələrində menecmentin təhlili və avtomatlaşdırılması. Heydər Əliyev adına AAHM. Elmi əsərlər məcmuəsi, №2(7), 2006.
  • Piriyev H.K., Məhərrəmov Z.T., Məmmədov C.İ. Riyazi modelləşdirmə metodu ilə hərbi məktəblərdə kadr hazırlığının optimal planlaşdırılması. Heydər Əliyev adına AAHM. Elmi əsərlər məcmuəsi, №2(11), 2008.http://www.mod.gov.az/jurnal/2014/HB_jurnali_2014-2.pdf
  • Məhərrəmov Z.T., Axundov R.R. Çoxmeyarlı hərbi-siyasi məsələlərin həlli metodologiyası. Dirçəliş – XXI əsr, 2011, № 153-154, s. 334-344.
  • Ali Nagiev, Zakir Maharramov, Matlab Salmanov. Computer Experiment for the Spray Drying Process Considering Concomitant Coalescence. IV International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI'2012), volume III. September 12-14, 2012. Baku, Azerbaijan.http://pci2012.science.az/4/02.pdf
  • Məhərrəmov Z.T. Əməliyyat sisteminin optimal seçilməsi. Heydər Əliyev adına AAHM. Elmi əsərlər məcmuəsi, №1(20), 2013.
  • Məmmədov C.İ., Məhərrəmov Z.T. Silahlı qüvvələrin kadr hazırlığının riyazi modeli. Hərbi bilik, №2(128), 2014.