Zemfira Əliyeva/Biblioqrafiya/Əsərləri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
../ Zemfira Əliyeva/Biblioqrafiya

../
 1. Türk dilləri sistemində sifətlərin struktur-semantik təkamülü. Azərbaycan Nəşriyyatı, Bakı, 1995, 139 s.
 2. Türk dillərində sifətlərin leksik-semantik variantları. Elm Nəşriyyatı, Bakı, 1998, 185 s.
 3. Türk dillərində sifət. Elm və təhsil. Bakı, 2011, 450 s.
 4. Синонимика качественных прилагательных в русском литературном языке XVIII-XIX вв. Тематический сборник научных трудов Баку, 1984, 38-45 s.
 5. Основные тенденции развития дублетной и недублетной синонимии в сфере качественных прилагательных – Лексическая и грамматическая синонимия в русском языке. Тематический сборник научных трудов Баку, 1989, 33-41 s.
 6. Mənəviyyatımızın aynası. Mədəni-maarif jurnalı, Bakı, 1992, 11-14 s.
 7. Türk dillərində “qara” sifətinin semantik təkamülü. Türkologiya, Bakı, 1994, 52-57 s.
 8. Türk dilləri sistemində dad bildirən sifətlərin semantik təkamülü. Dil və ədəbiyyat, I, 1995, 123-131 s.
 9. “Alp” və “aqi” sifətlərinin tarixi təkamül prosesləri. Dil və ədəbiyyat, I, 1995, 132-138 s.
 10. Türk dillərində distributiv faktorların sifətlərin semantik təkamülünə təsiri. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika. IV, Bakı, 1995, 46-49 s.
 11. Türk dillərində bəzi sifətlərin struktur-semantik təkamülünə linqvistik faktorların təsiri. Dil və ədəbiyyat, I, Bakı, 1998, 115-122 s.
 12. Rus dilində türk mənşəli sifətlər. Tədqiqlər, Bakı, 1998, 108-111 s.
 13. Развитие семантики прилагательных в тюркских языках. Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова. Шымкент, 1998, 21-31 s.
 14. Türk dillərində düzəltmə sifətlərin morfoloji təkamülü. Dil və ədəbiyyat, Bakı, 1998, 55-58 s.
 15. Tükr lehce ve şivelerinde sifatların kuruluşuna mena gelişimi. Türk lehceleri ve edebiyyatı dergisi. 1998, Ankara universitesi, 7-17 s.
 16. Türk dillərində sadə sifətlərin morfoloji təkamülü. Tükrologiya məsələləri, Bakı, 1998, 73-81 s.
 17. Türk dillərində “ağ” sifətinin struktur-semantik inkişafı. Türkologiya 1-4, Bakı, 1999, 52-57 s.
 18. Türk dillərində sifətlərin struktur-semantik təkamülü. Türkologiya 1-2, Bakı, 2003, 45-53 s.
 19. Türk mənşəli sifətlərin rus dilində semantik təkamülü. Tədqiqlər, Bakı, 2004, 236-242 s.
 20. Türk dillərində sadə sifətlərin struktur paradiqmləri. Tədqiqlər, Bakı, 2004, 118-128 s.
 21. Toponimlərdə sifətlərin məna variantları. Dilçilik məsələləri, Bakı, 2005, 272-282 s.
 22. Rus dilində türk mənşəli sifətlərin semantik təkamülü. Tədqiqlər, Bakı, 2006, 97-101 s.
 23. Türk dillərində sifətləri semantik təkamül problemləri. Tədqiqlər, Bakı, 2007, 168-173 s.
 24. Türk dillərində sifətlərin sinonimik paradiqmləri. Tədqiqlər, Bakı, 2007, 89-93 s.
 25. Türk dillərində mürəkkəb sifətlər. Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2007, 65-67 s.
 26. Türk dillərində -lı, -li, -lıq, -lik affikslərin funskional-semantik differensiasiyası. AMEA Xəbərləri, Bakı, 2007, 160-167 s.
 27. Türk dillərində sadə sifətlərin struktur təkamülü. Tədqiqlər, Bakı, 2008, 123-130 s.
 28. Структурно-семантическая эволюция прилагательных в тюркских языках. Filologiya məsələləri, Bakı, 2008, 199-206 s.
 29. Развитие семантики качественных прилагательных в тюркских языках. Ежемесячный журнал. «Молодой учёный» №2, 2009, г.Иркутск, 104-108 s.
 30. Синонимия прилагательных в тюркских языках. Казахстанская ассоциация выпускников российских Научно-информационной бюллетень «Выпускник», (советских) вузов, Астана, 2009, №3, 14-21 s.
 31. Семантическая эволюция прилагательных в синонимических рядах (на материале тюркских языков). Украина, Днепропетровск, 2009, №8, Приднепровский научный вестник, 99-102 s.
 32. Семантические особенности качественных прилагательных в тюркских языках. Вестник ПГУ, Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С.Торайгырова, №3, 2009, Павлодар, 186-194 s.
 33. Синонимия прилагательных в тюркских языках (на материале письменных памятников ХV-ХVII веков). Вестник Казах¬с¬кого гуманитарно-юридического университета, №5, 2009, Астана, 8-14 s.
 34. Türk dillərində sifətlərin müqayisə dərəcələri. Filologiya məsələləri № 4, “Elm və təhsil”, Bakı, 2010, 140-156 s.
 35. Türk dillərinin nitq hissələri kontekstində sifətlərin yeri. Sifət və zərf, sifət və isim problemi. Dil və ədəbiyyat № 2 (73), Bakı, 2010, 83-87 s.
 36. Глагольно-именная корреляция корней прилагательных в тюркских языках. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Elmi-nəzəri konfransın materialları. BDU, Bakı, 20-21 may, 2010, 499-503 s.
 37. Неразложимые корни прилагательных в тюркских языках. Filologiya məsələləri № 6, “Elm və təhsil”, 142-147 s.
 38. Терминологическое значение в семантической структуре прилагательных в тюркских языках. Terminologiya məsələləri, Bakı, “Elm”, 2010, 67-71 s.
 39. Проблемы словообразования прилагательных в разносистемных языках (на материале славянских и тюркских языков). Современная филология: теория и практика. Материалы III международной научно-практической конференции 29-30 декабря 2010 г. Москва 2010, 7-10 s.
 40. Имена существительные и глаголы как производящие основы прилагательных в разносистемных языках. Пятая международная конференция. Актуальные проблемы филологии. Алтайский Государственный Университет. город Барнаул 7 июня, 3-6 s.
 41. Fəlsəfi-məntiqi keyfiyyət kateqoriyasının türk dillərində qrammatik ifadə vasitələri. Varlıq, Quarterly Journal in Turkish and Persian Chief Editor: Prof. Dr. Javad HEYAT №. 2.3.rd fl., Tower 9, Hormozan Ave., phase 2, Shahrake Ghods, Tehran, I.R.IRAN, 92-96 s.
 42. Деривационные проблемы имен в тюркских языках – Филологические науки. Вопросы теории и практики. Россия, Тамбов, 2013, № 2, 20-24 s.
 43. Эволюционные проблемы семантики древнетюркских прилагательных в синонимических рядах. Учение записки Таврического Национального Университета им. В.И.Варнадского. Украина, Симферополь, 2013, 114-119 s.
 44. Словообразовательные парадигмы прилагательных в тюркских языках. Вестник Санкт-Петербургского Лингвистического Университета, Россия, Санкт-Петербург, 2013, 11-17 s.
 45. Некоторые проблемы философии языка. Bakı, “Elm və təhsil” № 9. 2013, 148-158 s.
 46. Взаимосвязь философских и языковых категории. AMEA Dilçilik institutunun əsərləri, № 2. 2013, 142-145 s.