Məzmuna keç

Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../ Ziyəddin Məhərrəmov/Biblioqrafiya

../
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Sitatları
 1. "Göyçə aşıq poeziyasında bəşəri motivlərin tərənnümü", "Filologiya məsələlərinə dair" toplu, ADPU, No 2, 1996
 2. "Göyçə aşıq şerində sənətkarlıq məsələləri", "Dil və Ədəbiyyat" jurnalı, BDU, No 4, 1996
 3. "Göyşə aşıq şerində xalq danışıq dili", Dil məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 1, 1997
 4. "Tələbələrin pedaqoji təcrübəsinin təşkili məsələləri", "Siyasət" BSİPİ 1999
 5. ""Kitabi-Dədə Qorqud" ənənələri Azərbaycan dastan sənətində", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 2, 1999
 6. "Dədə Ələsgərin ən sevimli şəyirdlərindən biri də qardaşı oğlu Aşıq Qurbandır", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, №3
 7. "Dədə Ələsgərin "Dağlar" və "Dolanır" qoşmalarının yazılma tarixi barədə Aşıq Ağayarın söyləmələri", Filologiya məsələlərinə dair toplu, ADPU, No 1, 2000.
 8. "İnsana üz tutanda". (T.Rəsulov ilə ortaqlı), "Azərbaycan" ədəbi-bədii jurnalı, Bakı 2001, №6
 9. "Leksika bəhsinin tədrisində şərh və fərdi soruğu" (vəsait), ADPU-nun nəşri, Bakı, 2001.
 10. "Tağıyev oxuları - Azərbaycan dilinin tədrisində folklor nümunələrindən istifadə", Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti "Tağıyev oxuları" Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2006. səh.483-489.
 11. "Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri", "Respublika" qəzeti, N004(3139), Bakı, 10 yanvar, 2008.
 12. "Qəbələdə regional siyasətin bəhrələri və inkişaf istiqamətləri", Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. elmi-nəzəri jurnal. Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 2008, №1(21). səh.171-175.
 13. Yazıçı və zaman (Mir Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın Materialları, Bakı-2008. Ümumxalq məhəbbətini qazanmış böyük alim, görkəmli nasir. Səh. 174-176. "Bakı Universsiteti"nin nəşriyyatı, 2008.
 14. Sabiq prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunan Dövlət İdarəçiliyinin İnformasiya Texnologiyalarının Tətbiqi mövzusunda Elmi-Praktik konfransın tezisləri. Təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin bəzi məsələləri. Bakı, 2008, s 56-60. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akedemiyası, Bakı-2008.
 15. "İrəvan türklərinin ədəbi mətbuat abidəsi "Lək-lək" jurnalı", "Açıq Dünya" nəşriyyatı, Bakı, 2008, 148 səh.
 16. "İrəvan ədəbi mühitində tanınan ünlü ziyalıların ictimai-siyasi, ədəbi fəaliyyəti", Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, Bakı, 2009, № 4, səh.14-23.
 17. "İrəvan xanlığı ərazisində məktəbdarlıq və maarifçilik". Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar. V c. /2009, səh.,184-190.
 18. "Unutmayın siz də məni". ANFAS. О 7 @ mail.ru Lisenziya №2358 Anfas.№ 2(7) 2009,səh. 8-9.
 19. "Erevanda Tiyatro Truplarının Şekillenmesi və İrevan Dövlət Azərbaycan Dram Tiyatrosunun Gerekliliğı Hakkında görüşlər" (Türk dilində, Çeviren: ÖMER KÜÇÜKMEHMETOĞLU). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ43/Temmuz 2010, səhifə 85-88. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.
 20. "Erivanda Egitim Ögretim və Kitap Yayımı Alanında Aydınların Faaliyetləri" (Çeviren: Mahire Gayıbova). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL4/SAYİ 45/Eylül 2010/ YEDİ TLsəhifə 71-75. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak,Nu: 15/A Maltepe.
 21. "Yaddaşlarda yaşayanda", "Qarabağa aparan yol". No 19(121) 10 dekabr 2010.
 22. "İrəvan ədəbi mühitində ədəbi prosesin problem və istiqamətləri. İrəvanda teatr truppalarının formalaşması üçün göstərilən təşəbbüslər və İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yaranma tarixi haqqında", Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, 2010, № 2(33), səh.84-89.
 23. "İrəvandakı "Molla Nəsrəddin"çilər". AMEA Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar. 1/02, 2010, səh.74-83
 24. "İrəvan ədəbi mühitində Məmmədvəli Qəmərlinskinin və İbadulla bəy Muğanlinskinin maarifçilik fəaliyyəti haqqında". Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat №1(72) Bakı, 2010, səh. 194-197.
 25. "İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu". Kültür Evreni, kış, 2010. Ankara-Türkiye.
 26. "Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı". Bakı Slavyan Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universitetı və Gəncə Dövlət Universitetinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş "Azərbaycanşünaslığın Aktual Problemləri I Beynəlxalq elmi konfransı", 3-8 may 2010, Bakı-Naxçıvan-Gəncə. səh., 414-419.
 27. "XIX əsrin ikinci yarısında Tiflisdə nəşr olunan dövri mətbuatın İrəvan mədəni, ictimai-siyasi və ədəbi mühitinə təsiri". Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.Elmi Axtarışlar. II/2010, № 2/04 səh. 20-25.
 28. "İrəvan maarifinin tarixinə bir baxış". "Azərbaycan Məktəbi" elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal, mart-aprel №2(636) 2010, səh. 81-86.
 29. "İrəvanda kitab nəşri tarixindən", Bakı Slavyan Unversiteti. Elmi əsərlər: ictimai-siyasi elmlər seriyası №1, Bakı, 2010, səh.132-140.
 30. "İrəvan quberniyası ərazisində yaranan məktəblər". Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat № 2(73) Bakı, 2010, səh.236-239.
 31. "İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi". "Qarapapaq" jurnalı, №4 səh. 29-32. Tbilisi, 2010
 32. "XIX əsrdə və XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi mühitinin İrəvan xanlığı ərazilərindəki şairləri və onların "İrəvani"lər təxəllüsünü daşıyanları haqqında", Kültür evreni, KIÇ(Sprihg) BECHA 2010- Yil(Год) Year 2- Sayi (Число) Number 6.
 33. "İrəvan ədəbi-mədəni mühiti və Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 3(74), Bakı, 2010. səh. 135-139.
 34. Erevanda Tiyatro Truplarının Şekillenmesi və İrevan Dövlət Azərbaycan Dram Tiyatrosunun Gerekliliğı Hakkında görüşlər (Türk dilində, Çeviren: Ömer Küçük Mehmetoğlu). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL 4/SAY 43/Temmuz 2010, səh. 85-88. Gazi Üniversitesi Tömer, Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak, Nu: 15/A Maltepe. http://www.tomer.qazi.edu.tr e-mail: tomer@qazi.edu.tr
 35. "Erivanda Egitim Ögretim və Kitap Yayımı Alanında Aydınların Faaliyetləri" (Çeviren: Mahire Gayıbova). Kardeş ikayelər kardeş Şiirler. Aylıq Avrasya Ədəbiyyat Dergisi, Avrasya Yazarlar Birliyi Edebiyat akademisi YİL 4/SAYİ 45/Eylül 2010/ YEDİ TL. səh.71-75. Gazi Üniversitesi Tömer, Ankara, Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak, Nu: 15/A Maltepe. http://www.tomer.qazi.edu.tr e-mail: tomer@qazi.edu.tr
 36. "Qərbi Azərbaycan ədəbi mühitinin folklor örtüyündə şifahi söz sənəti və aşıq yaradıcılığı", AMEA Folklor İnstitutu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. XXXII. Bakı: 2010, səh. 100-109.
 37. İrəvanda teatr truppalarının formalaşması üçün göstərilən təşəbbüslər. İrəvanda Azərbaycan Dram Teatrının yaranması. Beynəlxalq emi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat № 4(75) Bakı, 2010. səh. 179-182.
 38. "Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası və represiyasının mətbuatda əksi", Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər, Bakı, iyul-avqust-sentyabr 2010, №3,səh.72-77.
 39. "İrəvan ədəbi mühitində mətbuatın problem və istiqamətləri". "Qarapapaq" aylıq elmi-kütləvi dərgi, №12(42) səh. 47-52, Tbilisi, 2010
 40. "Azərbaycan folklorundan yeni nümunələr. Göyçə folkloru". AMEA Folklor İnstitutu. Dədə Qorqud elmi-ədəbi toplu. III(36). Bakı, 2010, səh.138-143.
 41. "İrəvanlı Mollanəsrəddinçilər". Dövlət idarəçiliyi:elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2011. № 1(33). səh. 208-211.
 42. "Cabbar Əsgərzadənin (Baxçaban) bir çox məcmuələrdə rast gəlinən imzaları", Bakı Avrasiya Universiteti, Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnalı, №3, Bakı: 2014. səh.54-58
 43. "Fazil İrəvani kimi tanınan Ayətullahul-uzma Molla Məhəmməd ibn Məhəmməd Bağır", "Filologiya məsələləri" jurnalı, №3, Bakı: 2014. səh.356-360.
 44. "Deyilən söz yadigardır...", "Laçın yurdu" jurnalı, №3(14), 2014. səh.35-39.
 45. "İrəvan xanlığı ərazisində məktəbdarlıq və maarifçilik məsələləri". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat. №2 (90), Bakı, 2014, səh.283-285.
 46. "XIX əsrin ikinci yarısında Tiflisdə nəşr olunan dövrü mətbuatın İrəvan mədəni, ictimai-siyasi və ədəbi mühitinə təsiri". Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Dil və ədəbiyyat. №3 (91), Bakı, 2014, səh.326-327.
 47. "İrəvanda kitab nəşri ədəbi-mədəni həyatın vacib tələbi idi...", Bakı Avrasiya Unversiteti. Sivilizasiya elmi-nəzəri jurnal. №5, Bakı, 2014, səh.91-95.
 48. "İrəvandakı "Molla Nəsrəddin"çilər". Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2014. № 2. səh.196-202.
 49. "İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu". Azərbaycan Dillər Universiteti, Dil və ədəbiyyat, Bakı, 2014. №2, səh.170-177.
 50. "XIX əsrdə və XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycan ədəbi mühitinin İrəvan xanlığı ərazisindəki şairləri və onların İrəvanilər təxəllüsünü daşıyanları haqqında", Azərbaycan Dillər Universiteti, Elmi xəbərlər, Bakı, 2014. №3, səh.283-290.
 51. "İrəvan türklərinin mətbuat abidəsi". Bakı Slavyan Universiteti. "Tağıyev oxuları" elmi məqalələr məcmuəsi, №1, Bakı, 2014. səh.116-121.
 52. İrəvan ədəbi mühitində nəşr olunan: "Lək-lək" və "Bürhani-həqiqət" ədəbi-bədii mətbuat abidələrinin rolu barədə, AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyat məcmuəsi, Bakı
 53. "Lək-lək" jurnalının ədəbi-mədəni və ictimai həyata təsiri, Bakı, AMEA-nın xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, 2014, №2. səh.77-79. ISSN: 2409-1006
 54. İrevan edebi çevresinin XIX yüzyıl ve XX yüzyılın 20’li yıllarını kapsayan döneminin tarihsel kendineözgülüğü, Türkiyə, "Kümbet", Ekim-Kasım-Aralık, 2014. yıl:9, sayı:34 səh.101-107. ISSN: 1307-3966
 55. Aзербайджано-армянские литературные связи. Ученые записки Таврического Национального Университета имени Вернадского. Серия филология и социальные коммуникации, Tom 27(66).№ 4, ч.1 Симферопол, 2014, ст., 147-152.
 56. "Просвещение в Азербайжане: новый этап литературно-общественной мысли", Вестник Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, серия филология” № 1(153) за 2015, ст., 315-321.
 57. Education in Azerbaijan:New stage of literary social thought,Salmangundi-A Quarterly of The Humanities and Social Sciences,ISSN:0036-3529,vol 6,No 1,2015,http://www.jobn.org
 58. Xalqın Xidmətində," Respublika" qəzeti,8 iyul 2015,səhifə 6 №145(5306)
 59. Milli dəyərləri qayğının parlaq təzahürü,Respublika qəzeti 5 Noyabr 2015-ci il №243(5404),səhifə 15
 60. Heydər Əliyev Fondu " Mirzə Şəfi nüəmması" na işıq salan tədqiqatı xaricdə nəşr etdirmişdir ,Xalq qəzeti №257(28060),səhifə 4,22 noyabr 2015
 61. Mirzə Şəfi Vazeh Azərbaycan ədəbi mühitdə, Qarabağa aparan yol
 62. Mirzə Şəfi Vazeh Azərbaycan əbədi mühitdə ,Bütövlük №13-14 (237-238,dekabr 2015-ci il)
 63. İrevan edebi çevrəsinin XIX. Yüzyıl və XX. yüzyılın 20`li yıllarını Azerbaycan Edebi Çevrəsinin İrevan Hanlığı ərazisindəki Şairlərivı “İrevani”ler Mahlaslarını Taşıyanları hakkında. Çınqı Kultur Sanat Edebiyat Dergisi, YIL 6., Sayı 32 TEMMUZ-AĞUSTOS, Türkiyə, 2015. seh., 8-11.
 64. XİX. Yüzyılda və XX.Yüzilin 20 il Yıllarında Azerbaycan Edebi Çevrəsinin İrevan Hanlığı Arazilerindəki Şairləri və İrevanilər Mahlaslarıının Taşıyanları Hakkında. AYDIN EFESİ Kultur Sanat Edebiyat Dergisi YIl:5 Sayı:26 Mayıs-Hazıran 2015. səh., 8-10.
 65. İrevan edebi çevrəsinin XIX. Yüzyıl və XX. yüzyılın 20`li yıllarını kapsayan döneminin Tarihsel kəndıneözgüluğü. Tokat Şairler və Yazaqrlar Dernegi Kumbet Egitim, Kültür, Sanat və Edebiyat Dergisi, YIL: 9., Sayı 34 Ekim-Kasım-Aralık Türkiyə, 2015. səh., 101-107.
 66. Education in azerbaijan: new stage of literary social thought. Salmagundi-A Quarterly Of The Humanities And Social Sciences, ISSN: 0036-3529 Vol 6, No 1, 2015 http://www.jobn.org.
 67. UDC 331.1:004 EDUCATION IN AZERBAIJAN: NEW STAGE OF LITERARY SOCIAL THOUGHT. İnternational Journal of Life Sciences Http:|||nepjol.info|index.php|IJLS|Index