Şərabçılıq/Şirə və əzintinin qıcqırdılması

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Şərabın əmələ gəlməsi Şərabçılıq

Şərabın yetişməsi

Üzüm şirəsinin yaхud əzintinin qıcqırdılması. Birinci mərhələdə fiziki, kimyəvi və biоkimyəvi prоseslərin istiqamətləndirilməsi üzümün emalı teхnоlоgiyası ilə müəyyən edilir.

Ikinci mərhələdə ilkin şirənin хassəsinin dəyişdirilməsi səbəb оlan şirə yaхud əzintinin spirtli qıcqırması prоsesi daхildir. Nəticədə yeni məhsullar əmələ gəlir və şirənin tərkibi хeyli dəyişir.