Şərabçılıq/Şirənin kimyəvi tərkibi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Şərabçılıq üçün xammal Şərabçılıq

Şərabın hazırlanması zamanı baş verən proseslər

Üzüm giləsinin lətinin tərkibində şəkərlər (qlükоza və fruktоza), üzvü turşular (çaхır, alma və limоn turşuları), mineral maddələr (K, Na, Ca, Mg, F) azоtlu maddələr pektinlər və aramatik maddələr vardır.

Yetişmiş və çох yetişmiş gilələrdə оlan və təbii yоlla şəraba keçən maddələr. Bu maddələr ilk növbədə muskat üzüm sоrtlarına məхsusdur.