Kartofçuluq/Kartofun əkin norması və qida sahəsi

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Sortun seçilməsi və əkin materiallarının hazırlanması Kartofçuluq

Kartofun becərilmə texnologiyası

Kartofun əkin norması və qida sahəsi. Kartofun əkin sxemi bitkinin sortundan, təyinatından, əkildiyi bölgənin torpaq-iqlim şəraitindən və digər amillərdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Kartof yumruları əkinqabığı 2-3 mm uzunluğunda cücərəndən sonra əkinə başlanmalıdır. Cərgəarası 75 sm, cərgədə bitki arası 30-33 sm olduqda yumruların iriliyindən asılı olara hər hektara 2000-2500 kq toxum sərf olunur. Bu norma yuxarıda göstərilənlər nəzərə alınmaqla ərzaqlıq əkin sahələrində 2100-3300 kq-a və toxumluq kartof əkin sahələri üçün 2400-4000 kq ola bilər. Toxumluq kartof yumruları əkinqabığı dərmanlanmalı əkin torpaq-iqlim şəraitindən sortun yetişgənlik dərəcəsindən asılı olaraq bölgələr üzrə faraş və öztük altında fevral-mart, yanvar-aprel, təkrar əkinlərdə isə iyul, avqust aylarında aparılmalıdır. Toxumların basdırılma dərinliyi, adətən yumruların diametrinə uyğun aparılmalı, yumşaltma və dibdoldurma zamanı basdırılmış toxumların üzərinə əlavə olunan torpaq qatı 5-7 sm çox olmalıdır. Kartof əllə, yarımmexaniki və tam mexanikləşdirilmiş üsulla əkilməklə cərgədə yumruların biri-birindən eyni məsafədə basdırılması gözlənilməlidir. Ərzaq məqsədi ilə əkin aparıldıqda kəsilmiş yumruları 30-40 qramdan az olmayan kartof toxumlarından da istifadə oluna bilər.