Ələddin Məlikov/Biblioqrafiya/Elmi məqalələri

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
../Kitabları Ələddin Məlikov/Biblioqrafiya

../Tezisləri
Sister Projects. Həmçinin baxın: Haqqında • Şəkilləri • Sitatları


2024[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Nəsirəddin Tusinin “Bağdad hadisəsi haqqında” traktatının mətni və şərhi // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2024, №1, səh.148-185 (http://dx.doi.org/10.33864/2617-751X.2024.v7.i1.148-185)
 2. Məlikov, Ə., پنج داستان جالب و خواندنی در زبان فارسی//Five interesting and readable stories in Persian language// ResearchGate elmi bazası, 10 fevral 2024, səh.1-8 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30923.98084)
 3. Məlikov, Ə., TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (10) // ResearchGate elmi bazası, 05 fevral 2024, səh. 1-9 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35016.70400)
 4. Məlikov, Ə., Yaşamaq üçün bir hekayə və ya Vilanın hekayəsi // ResearchGate elmi bazası, 28 yanvar 2024, səh. 1-7 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16461.00486)
 5. Məlikov, Ə., TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (9) // ResearchGate elmi bazası, 24 yanvar 2024, səh. 1-9 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18158.38723/1)
 6. Məlikov, Ə., Hərbi qüvvələr haqqında mətnlər // ResearchGate elmi bazası, 22 yanvar 2024, səh. 1-22 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20307.96801)
 7. Məlikov, Ə., Fars dili əlifbası //الفباء زبان فارسی // ResearchGate elmi bazası, 19 yanvar 2024, səh. 1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22169.19042)

2023[redaktə]

 1. Məlikov, Ə., Fideizmin tərifi, mahiyyəti, növləri və nümayəndələri // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:2710-0944), 02 oktyabr 2023, №3 (481), səh. 59-63 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16848.89606)
 2. Məlikov, Ə., Risalətun fi elmil-musiqi (Nəsirəddin Tusi)// ResearchGate elmi bazası, 2023, 16.09.2023, səh.1-2 (https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24892.82560)
 3. Məlikov, Ə., Sokrat üç filosofun təqdimatinda // AMEA Sosial Elmlər jurnalı (ISSN:2710-0820), Vol.V. 15.06.2023, №1, səh.208-214 (https://doi.org/10.59849/2710-0820.2023.1.208)
 4. Məlikov, Ə., İudaizmin tarixi, inancları və təriqətləri // Gənc Tədqiqatçı Elmi-praktiki jurnal, Vol. IX. 15.06.2023, №2, səh.135-145
 5. Məlikov, Ə., Din və Əxlaq münasibətlərindəki nəzəriyyələr // Şərq fəlsəfəsi problemləri jurnalı, 12.06.2023, №28, səh.100-111 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21618.07362)
 6. Məlikov, Ə., Heydər Əliyevin liderlik xüsusiyyətləri // İlahiyyat jurnalı, 08 may 2023, №8, səh.31-33 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11933.49123)
 7. Məlikov, Ə., Heydər Əliyevin “azərbaycançılıq fəlsəfəsi” // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2023, №1, səh.10-32 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14337.84321)

2022[redaktə]

 1. Məlikov, Ə., Müasir islamşünaslıqda idrak məsələləri // İlahiyyat jurnalı, 15 dekabr 2022, №7, səh. 28-34
 2. Məlikov, Ə., Dini plüralizmin əsasları // İlahiyyat jurnalı, 15 iyul 2022, №6, səh. 25-30 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29519.56487)
 3. Məlikov, Ə., Bağırov İbrahim. Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi çevrilişi // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2022, №1, səh.10-24 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25707.41767)
 4. Məlikov, Ə., Buddizmin tarixi, inancları və təriqətləri // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:2710-0944), 12 aprel 2022, №1 (475), səh. 92-96 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12273.35689)

2021[redaktə]

 1. Məlikov Ə., Məmmədov, E. Elm və din münasibətlərində dörd nəzəriyyə // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2021, №2 (7), səh.211-254.,(http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29819.80162)
 2. Məlikov, Ə. Nəsirəddin Tusinin sosial görüşləri // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:2710-0944), 15 dekabr 2021, №4 (474), səh. 79-82 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13784.62726)
 3. Məlikov, Ə. İslam fəlsəfəsinin müasir dövrdəki problemləri // İlahiyyat jurnalı, 15 noyabr 2021, №5, səh. 48-51 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26033.30568)
 4. Məlikov, Ə. Fəlsəfə fənninin sillabusu-2021 (60) // ResearchGate elmi bazası, 2021, səh. 1- (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29432.16649)
 5. Məlikov, Ə. Fəlsəfə tarixi fənninin sillabusu-2021 (30) // ResearchGate elmi bazası, 2021, səh. 1-5 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23979.57121)
 6. Məlikov, Ə. Elmi tədqiqat metodları fənninin sillabusu-2021 // ResearchGate elmi bazası, 2021, səh. 1-3 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16036.60806)
 7. Məlikov, Ə. Din fəlsəfəsi sillabusu-2021 // ResearchGate elmi bazası, 2021, səh. 1-9 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12995.73767)
 8. Məlikov, Ə. Neopozitivizmdə həqiqi olmanın şərtləri və əsaslandırılmış doğru inam // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2021, №1 (6), səh.233-246. (Məlikov Ələddin., Məmmədov Eminağa.) (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14120.90883)
 9. Məlikov, Ə. Qərbdə Averroes kimi tanınan dahi Əndəlus filosofu İbn Rüşd // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:2710-0944), 31 İyun 2021, №2 (472), səh. 54-59 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22617.65124)
 10. Məlikov, Ə. Sədrəddin Şiraziyə görə nəfsin hüdusu və onun bədənlə olan münasibəti // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2021, №2, səh.8-32 (Məlikov Ələddin., Bağırov İbrahim.)
 11. Məlikov, Ə. Mühyiddin İbn Ərəbi (Nəzəri irfanın banisi) // İlahiyyat jurnalı, 2021, №4, səh.26-28
 12. Məlikov, Ə. Elm Tarixini akademik müstəviyə gətirən görkəmli tədqiqatçı Corc Sarton // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:2710-0944), 20 aprel 2021, №1 (471), səh. 75-77 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21266.17605)
 13. Məlikov, Ə. Jak Derridanın tənqid və dekonsturksiya cərəyanı // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 12 Mart 2021, №10 (1272), səh.7 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20362.18888)
 14. Məlikov, Ə. “Virtual Elektron Fəaliyyət Cəmiyyəti”nin fəaliyyəti beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır (“Virtual Elektron Fəaliyyət Cəmiyyəti”nin sədri, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, dosent Ələddin Məlikovla müsahibə) // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 12 fevral 2021, №06 (1268), səh.5 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36617.57443)

2020[redaktə]

 1. Məlikov, Ə., Əmirov, E. Rəhbər və başçı: fərq nədir? (Tarixi-politoloji nəzər) // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:2710-0944), 2020, №4, səh.25-31 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.22196.37763)
 2. Məlikov, Ə., Ağamoğlanov, H.Seyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbayinin “Bidayətul Hikmət” əsərində varlıq fəslinin tərcümə və şərhi // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2020, №2 (5), səh.187-211.
 3. Məlikov, Ə. Sədrəddin Şirazi - Şərqdə transsendental fəlsəfi fikrin banisi // İlahiyyat jurnalı, 2020, №3, səh.35-37 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28705.43368)
 4. Məlikov, Ə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ictimai və fəlsəfi fikirləri // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2020, №25 (1260), səh.7 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28522.75203)
 5. Məlikov, Ə. Görkəmli empirik alim əl-Biruni // İlahiyyat jurnalı, 2020, №2, səh.55-58 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15806.72007)
 6. Məlikov, Ə. Görkəmli elm və din tədqiqatçısı İan Barbur haqqında // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2020, №22 (1257), səh.7 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15360.25608)
 7. Məlikov, Ə. Azərbaycanlı filosof Molla Rəcəbəli Təbrizi // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2020, №12-13 (1247-1248), səh.9 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20786.84164)
 8. Məlikov, Ə. İraqlı mütəfəkkir Əli əl-Vərdi // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18026.54721)
 9. Məlikov, Ə. Misirli mütəfəkkir Həsən əl-Bənna // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-3 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33063.29604)
 10. Məlikov, Ə. Pakistanlı mütəfəkkir Fəzlürrəhman Məlik // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-7 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18697.80485)
 11. Məlikov, Ə. Alman mütəfəkkir Rudolf Bultman // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-13 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28161.20321)
 12. Məlikov, Ə. İsveçrəli mütəfəkkir Frithyof Şuon // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-6 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33626.90566)
 13. Məlikov, Ə. Fransalı mütəfəkkir Rene Genon (Şeyx Əbdülvahid Yəhya) //ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-3 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26293.42729)
 14. Məlikov, Ə. Türk mütəfəkkir Bədiüzzaman Səid Nursi // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17878.60487)
 15. Məlikov, Ə. Tanzaniyalı mütəfəkkir Əbdüləziz Saçadina // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10761.39522)
 16. Məlikov, Ə. Ərəbistanlı mütəfəkkir Həsən Fərhan əl-Maliki // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26621.10729)
 17. Məlikov, Ə. Əfqanıstanlı mütəfəkkir Nəcib Mayil Hervi // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17129.03689)
 18. Məlikov, Ə. İraqlı mütəfəkkir Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20536.90885)
 19. Məlikov, Ə. Türk mütəfəkkir Əbdülbaqi Gölpınarlı // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11807.51364)
 20. Məlikov, Ə. Amerikalı filosof Vilyam Çitik // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10876.90249)
 21. Məlikov, Ə. Cəfər ibn Məhəmməd // İlahiyyatçı qəzeti, Bakı, Aİİ, 2020, №3 (15), səh.12 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11278.72008)
 22. Məlikov, Ə. Loqos və mahiyyəti // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:0134-3386), 2020, №1-2, səh.63-68 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36742.40000)
 23. Məlikov, Ə. Beynəlxalq OCLC təşkilatı və onun fəaliyyət mexanizmi haqqında // Kitabşünaslıq və Redaktor Sənəti jurnalı (ISSN:2617-6939), 2020, №2, səh.37-41 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15506.38080)
 24. Məlikov, Ə. "ORCID"in mahiyyəti, faydası və əldə edilməsi // Kitabşünaslıq və Redaktor Sənəti jurnalı (ISSN:2617-6939), 2020, №1, səh.45-49 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13671.37288)
 25. Məlikov, Ə. Fars dilində məsdər və köklərinin cədvəli // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-5 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25770.36808)
 26. Məlikov, Ə. İmmanuel Kant və müsəlman arif və filosofların təfəkküründə metafizik epistemologiyanın müqayisəsi // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2020, №1, səh.61-80 (http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.4)
 27. Məlikov, Ə. Erix Frommun din və şəxsiyyət arasındakı əlaqəyə dair görüşlərinin təhlili // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2020, №1 (4), səh.23-32. (Məlikov Ələddin., Məmmədov Azad.), (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34449.45922)
 28. Məlikov, Ə. Leypsiq tərcüməşünaslıq məktəbi aspektindən dini və fəlsəfi tərcümələrin hermenevtik və praqmatik problemləri // İlahiyyatçı qəzeti, Bakı, Aİİ, 2020, №2 (14), səh.9 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17998.20802)
 29. Məlikov, Ə. Ermənistan Azərbaycana qarşı düşmən mövqedə olduğunu bir daha bütün dünyaya sərgilədi // http://www.science.gov.az portalı, 20.07.2020, səh.1-2
 30. Məlikov, Ə. Azərbaycan Qarabağda BMT-nin icraçısı kimi // http://www.science.gov.az portalı, 27.10.2020, səh.1-2
 31. Məlikov, Ə. Koronavirusun diaqnozu, əlamətləri, yoluxması və müalicəsi ilə tanışlıq // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-8 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19986.81608)
 32. Məlikov, Ə. Risalə fi fəziləti Əmir əl-Möminin Əli əleyhissəlam (Nəsirəddin Tusi) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-4 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30898.63685)
 33. Məlikov, Ə. Risalə dər təvəlla və təbərra be məşrəbi təlimiyan (Nəsirəddin Tusi) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-6 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19534.69441)
 34. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (1) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-5 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36134.06724)
 35. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (2) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-4 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29265.89447)
 36. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (3) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-4 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20908.41606)
 37. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (4) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-4 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19361.76643)
 38. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (5) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-5 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12244.55689)
 39. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (6) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-6 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31689.08803)
 40. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (7) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-10 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34297.42087)
 41. Məlikov, Ə. TERMİNLƏR və LÜĞƏTLƏR (8) // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-6 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34385.89448)

2019[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. İmmanuel Kantın fəlsəfəsində dinə baxış // İlahiyyat jurnalı, 2019, №1, səh.37-41 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30263.06565)
 2. Məlikov, Ə. Din fəlsəfəsinin tarixi, tərifi və digər anlayışlarla fərqi // Social Sciences (ANAS), 2019, №2, səh.61-66. (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21653.06887)
 3. Məlikov, Ə. Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində ağıl və iman münasibətlərinin təhlili // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2019, №1, səh.37-57 (http://dx.doi.org/10.33864/MTFZK.2019.28)
 4. Məlikov, Ə. Son sözün tənqidi // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-11 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33320.83202)
 5. Məlikov, Ə. Gündəlik vacib “NAMAZ”ların təsviri // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-6 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13236.81282)
 6. Məlikov, Ə. Sədrəddin Şirazinin "Xəlqul-əmal" traktatının tərcümə və şərhi // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2019, №1, səh.299-314.
 7. Məlikov, Ə. İslam düşüncəsində kamil insan konsepsiyasının aktuallığı // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2019, №2, səh.253-266.
 8. Məlikov, Ə. Epistemologiyanın elmdə rolu // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2019, №8 (1222), səh.7
 9. Məlikov, Ə. Tərəqqi naminə elm dinə bənzədilməməlidir // Elm qəzeti, Bakı, AMEA, 2019, №14 (1228), səh.7
 10. Məlikov, Ə. İkinci müəllim və görkəmli filosof Əbu Nəsr Farabi (872/3-950) // İlahiyyatçı qəzeti, Bakı, Aİİ, 2019, №9 (09), səh.15
 11. Məlikov, Ə. İlk İslam filosofu əl-Kindi (801-866) // İlahiyyatçı qəzeti, Bakı, Aİİ, 2019, №3 (03), səh.15
 12. Məlikov, Ə. Müqəddəs və qədim mətnlərə istinadın qaydaları // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15694.51528)
 13. Məlikov, Ə. UOT və KBT təsnifatları haqqında // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21094.68169)
 14. Məlikov, Ə. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığında “Heydərbabaya Salam” poemasının yeri // İlahiyyat jurnalı, 2019, №10, səh.11 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19021.59360)
 15. Məlikov, Ə. Üç qardaş probleminin təsviri // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-4 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10465.97121)
 16. Məlikov, Ə. Əbcəd Hesabı və Cəfr Elmi // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-6 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28449.76646)
 17. Məlikov, Ə. Viktor Hüqonun “Səfillər” romanının annotasiyası // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-3 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23904.12807)
 18. Məlikov, Ə. Möminlərin xüsusiyyətləri // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-11 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32704.79365)
 19. Məlikov, Ə. Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının nəsrlə annotasiyası // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-5 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.20324.22407)
 20. Məlikov, Ə. Dinlər Tarixində çox mühüm təqvimlər // ResearchGate elmi bazası, 2019, səh.1-14 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15391.00160)

2018[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Epistemologiyada ağıl və iman münasibətlərinin təhlili // Metafizika jurnalı (ISSN:2616-6879), 2018, №2, səh.23-53 (http://dx.doi.org/10.33864/MTFZK.2019.8)
 2. Məlikov, Ə. Allahın varlığını isbat edən arqumentlər // ResearchGate elmi bazası, 2020, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30026.72646)
 3. Məlikov, Ə. Müasir Cəmiyyətdə Din // Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması çərçivəsində keçirilən dəyirmi masadakı məruzə, ResearchGate elmi bazası, 2018, səh.1-3 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14377.44646)
 4. Məlikov, Ə. Alvin Plantinqa-XX əsrin analitik epistemoloqu // Elm və Həyat jurnalı (ISSN:0134-3386), 2018, №2. (465), səh.17-20
 5. Məlikov, Ə. İbn Rüşdün din fəlsəfəsi // Din araşdırmaları jurnalı (ISSN:2618-0030), 2018, №1, səh.249-253.

2016[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Evtanaziya Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində // Comparative Studies of Human Rights (ISSN:2588-4778), 2016, № 1, səh.25-34.
 2. Məlikov, Ə. İmmanuel Kant fəlsəfəsində beynəlmiləl “Sülh” prossesi və onun zəruriliyi // Comparative Studies of Human Rights (ISSN:2588-4778), 2016, №2, səh.35-52.

2015[redaktə]

 1. AMEA, Şərqşünaslıq İnstitutu, İran Tarixi və İqtisadiyyatı Şöbəsi // (Ələddin Məlikovun elmi fəaliyyəti haqqında), Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Bakı, 2015, səh.15 (ISBN 978-9952-8224-4-1), (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13426.12485)

2013[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Erix Zeliqmann Fromm və Mürtəza Mütəhhəri fəlsəfəsində “kamil insan” nəzəriyyəsi // Danesh Pazhoohan Journal, İran, Bahar, 2013, №28, Səh.111-125.
 2. Məlikov, Ə. İbn Ərəbi və Ruhullah Xomeyni baxışında "Kamil İnsan" nəzəriyyəsi // Safir Noor Journal, 2013, №25, səh.3-28 (Kiyaşimşəki Əbülfəzl., Məlikov Ələddin.)

2012[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Sədrəddin Şirazinin “kamil insan” konsepsiyası və vilayət doktrinasının müqayisəli tədqiqi // Mashreq-e Mouood Journal, İran, Qış, 2012, №20, səh.63–84
 2. Məlikov, Ə. İbn Əl-Ərəbi düşüncəsində “Kamil insan” konsepsiyası // Journal of Seven Heavens (ISSN:2322-4290), Bahar, 2012, №53, səh.7-27
 3. Məlikov, Ə. İbn Əl-Ərəbi və Sədrəddin Şirazi görüşlərində “Kamil insan” konsepsiyasının müqayisəli təhlil və analizi // Kawthar Ma`aref journal, Qış, 2012, №20, səh.235-274.
 4. Məlikov, Ə. Livan // Zamzam-e Ma`aref journal, 24.04.2012. №35, səh.25-27

2011[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Sədrəddin Şirazinin əl-Hikmətul Mütaaliyə fəlsəfəsinə əsasən İnsan Ruhu və Nəfsinin substansial hərəkəti // Journal of Tolue Noor (ISSN:1735-0360), Bahar, 2011, №35, səh.23-46
 2. Məlikov, Ə. Fəthullah Gülən düşüncəsində müxtəlif qrupların birgə yaşayışı // Andisheh-e-Taqrib journal (ISSN:1735-7101), Qış, 2011, №25, səh. 78-98.
 3. Məlikov, Ə. Əbu Hamid Qəzali və Mürtəza Mütəhhəri baxışlarında “Rasionalizm və Fideizm” münasibətləri // Kawthar Ma`aref journal, Yay, 2011, №18, səh.181-204.
 4. Məlikov, Ə. İradə Azadlığı (Determinizm yoxsa Volyuntarizm) // ResearchGate elmi bazası, 2011, səh.105-117

2010[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. İnanc yaxud Zəka // Ziya məqalələr toplusu, ilk çap, Bakı, 2010, №1, səh.38-46
 2. Məlikov, Ə. Din Fəlsəfəsi // Ziya məqalələr toplusu, ilk çap, Bakı, 2010, №1, səh.47-54
 3. Məlikov, Ə. Ərəb Hərflərinin Adları- 1 // ResearchGate elmi bazası, 2010, səh.1-2 (http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21113.83043)
 4. Məlikov, Ə. Fəthullah Gülən düşüncəsində propoqanda anlayışı və hidayət konsepsiyasının əsas rolu // Payam-e Moballegh Journal, Bahar və yay, 2010, №4, səh.55-80.

2009[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. İbn Rüşd, Sədrəddin Şirazi və İmmanuel Kant təfəkküründə “Epistemologiya” məsələsinin tədqiq və təhlili // Journal of Tolue Noor (ISSN:1735-0360), Bahar, 2009, №27, səh.65-84
 2. Məlikov, Ə. İudaizmin meydana gəlməsi // Andisheh-e-Taqrib journal (ISSN:1735-7101), Yay, 2009, №19, səh.89-100.
 3. Məlikov, Ə. Əbu Nəsr Əl-Farabi və Sədrəddin Şirazi fəlsəfəsində vəhy məsələsinin müqayisəli tədqiq və təhlili // Pazhuhe Journal, 2009, №34, səh.8-21.
 4. Məlikov, Ə. İslam fəlsəfəsi // Son Ümid jurnalı, 2009, №8, səh.36-3

2008[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Azərbaycan Respublikası oddan İslamadək (dini- fəlsəfi cərəyanlar) // Andisheh-e-Taqrib journal (ISSN:1735-7101), Bahar, 2008, №14, səh. 137-159.
 2. Məlikov, Ə. Mələkut əsildir düşüncəsinə yeni bir baxış // Afaqmehr journal (ISSN:1735-0379), 2008, №27, səh.30-33
 3. Məlikov, Ə. İslam və Fəlsəfə (müvafiq yoxsa müxalif) // Son Ümid jurnalı, 2008, №7, səh.61-63.
 4. Məlikov, Ə. Mürtəza Mütəhhəri və Alvin Plantinqa fəlsəfəsində “Ağıl və İman” paradoksunun problemləri və perespektivləri // Pazhuhe Journal, 2008, №32, səh. 27-38.

2007[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. İslamda idarəçilik sistemi varmı? // Nakhl-e-Shahdad Journal, Bahar, 2007, №9, səh. 45-47.

2006[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Fatimeyi-Zəhra // Son Ümid jurnalı, 2006, №6, səh.16-18

2005[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. Qədr gecəsi hansı gecədir? // Dini suallara cavab, Bahar, 2005, №19, səh.27-29.

2001[redaktə]

 1. Məlikov, Ə. İslam Ölkələrində olan İngilis Casusu Hemferin Xatirələri (Ислам Өлкәләриндә Олан Инҝилис Ҹасусу Һемғерин Хатирәләри) // ИКИ ДҮНЈА (“НӘВЗ” гәзетинин әлавәси), 2001, №6, səh.2-16