Metafizika jurnalı/2022

Vikikitab, açıq dünya üçün açıq kitablar
Jump to navigation Jump to search
2021 Metafizika jurnalı (2022)

2023

Jurnalda çap olunan məqalələr[redaktə]

I seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 5, Say 1, Sıra 17, 2022)

 1. Ələddin MƏLİKOV; İbrahim BAĞIROV — Sədrəddin Şirazinin fəlsəfi çevrilişi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. Eldar ƏMİROV — Xarici dil öyrənməyin əsasları (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Elxan QULİYEV — Azərbaycanın elm tarixi üzrə yazılı qaynaqları (X-XIV əsrlər) (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Ülviyyə AĞABƏYOVA — Yunus Əmrə fəlsəfəsində insan problemi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. Ağalar ABBASBƏYLİ — Dövlətin ərazi bütövlüyü və “xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ” prinsipi (rus dilində)// Tam mətn
 6. Leyli MƏMMƏDOVA — Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə prokuror nəzarətinin təkmilləşdirilməsi məsələsi haqqında (rus dilində)// Tam mətn
 7. Firudin MÖVSÜMOV — Məhkəmə ekspertizası sübutlarının tədqiqində keyfiyyət standartları (rus dilində)// Tam mətn
 8. Məhəmməd Hadi MƏDƏNİ — Nihilizmdən qurtulmanın mümkünlüyü və Mürtəza Mütəhhərinin hikmət paradiqması (fars dilində)// Tam mətn
 9. Abbas İLAHİ; Azər ƏHMƏDOV — Həzrət Musa və Xızırın hekayəsinin şübhələrə cavab verməsi ilə tədqiqi (fars dilində)// Tam mətn

II seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 5, Say 2, Sıra 18, 2022)

 1. Habil QURBANOV — Hüquq sistemlәrinin tәsnifatı (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. İlkin ƏLİYEV — Androloji problemlərin yaranmasında psixoloji aspektlərin rolu (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Zahid ƏLİYEV — Seçim anlayışı, onun fərdi və ictimai cəhətləri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Zaur ƏLİYEV — Beynəlxalq terrorizm və Azərbaycan Respublikası (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. Narın ƏBİLOVA — Cinsi zorakılığa məruz qalmış yetkinlik yaşına çatmayanların məhkəmə-psixoloji ekspertizası (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Leyla MƏLİKOVA — Nəhdə kontekstində İslam intellektual diskursu və müasir İslam reformizminin məsələləri (rus dilində)// Tam mətn
 7. Leyla SƏLİMOVA — Argentina Respublikası Konqresinin Senatı və Deputatlar Palatasının 1915-ci ildə Türkiyədə törədilən “erməni soyqırımı” ilə əlaqədar qəbul etdiyi Qanunun qeyri-hüquqiliyinə dair (rus dilində)// Tam mətn
 8. Abdullah Hüseyni ESKANDİAN; Səməd BEHRUZ — Qərb fəlsəfəsi və İslam teologiyasında şər probleminin məntiqi izahı (Qotfrid Leybnits və Fəxrəddin ər-Razinin baxışlarının müqayisəli təhlili)(ingilis dilində)// Tam mətn
 9. Könül ƏFƏNDİYEVA — XIX-XX əsr fəlsəfəsində tibbi etika problemləri (Azərb. dilində)// Tam mətn

III seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 5, Say 3, Sıra 19, 2022)

 1. Adil ƏSƏDOV — Qədim Yunan fəlsəfəsinin deterministik istiqaməti (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. Kamina MƏMMƏDOVA, Sevda YUSİFOVA — XX əsrin əvvəllərində erməni vandalizmi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Turanə ƏLİBƏYOVA, Füzuli QURBANOV — Qnoseologiya və epistemologiya: müqayisəli fəlsəfi təhlil (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Nailə ƏSƏDOVA — Aristofanın komediyalarında ümumiləşdirilmiş obrazlar (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. Fərəh SADIQOVA — Qərb fəlsəfə tarixində ölüm problemi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Türkan MƏMMƏDOVA — Azərbaycan xalqının milli özünüdərk prosesində Əli bəy Hüseynzadənin müasirləşmə yolu (Azərb. dilində)// Tam mətn
 7. Aiitmamat KARIEV — Qırğızların çoxevlilik (və yaş fərqi) adətinin İslam hüququ mövqeyindən tədqiqi (türk dilində)// Tam mətn
 8. Tofiq ƏSƏDOV — Allahın “Rəhman” sifətinin ilahi əzab ilə qarşılıqlı münasibəti (fars dilində)// Tam mətn
 9. Kamil SƏLİMOV, Kamran SƏLİMOV, Firudin MÖVSÜMOV — Cinsi zorakılığın kriminoloji xüsusiyyəti (xarici ölkələrin məhkəmə-istintaq təcrübəsinin materialları əsasında) (rus dilində)// Tam mətn
 10. Ləman QARAYEVA — Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin möhkəmlənməsində diasporun rolu (ingilis dilində)// Tam mətn

RESENZİYA

 1. Namiq ƏLİYEV — “Topların gurultusu altında diplomatiya...” adlı kitaba dair (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. İbrahim BAĞIROV — “İrfan və fəlsəfə perspektivindən kamil insan nəzəriyyəsi” kitabı haqqında (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Əlizadə ƏSGƏRLİ — “Həzrət Nizami Gəncəvinin ...” kitabına kanseptual yanaşma və qiymətləndirmə (Azərb. dilində)// Tam mətn

IV seriya[redaktə]

(METAFİZİKA Jurnalı, Cild 5, Say 4, Sıra 20, 2022)

 1. Şamiya MİRZAĞAYEVA, Heydər ASLANOV — Rəqəmsallaşma prosesi: nəyə gətirib çıxardı və gələcəkdə bizi nə gözləyir? (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. Nərgiz MƏCİDOVA — Müasir fəlsəfi-antropoloji konsepsiyaların komparativ təhlili (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Nəzakət KƏRİMOVA — İdeologiya ilə ictimai psixologiyanın qarşılıqlı əlaqəsinin sosial-psixoloji mexanizmləri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 4. Zaur RƏŞİDOV — Ənvər Əhmədovun tədqiqatlarında Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi: tənqidi təhlil (Azərb. dilində)// Tam mətn
 5. Nərminə QASIMOVA — Multikulturalizm müasir cəmiyyətin ictimai-siyasi inkişafının əsas fəlsəfi konsepsiyası kimi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 6. Sevda YUSİFOVA; Kamina MƏMMƏDOVA — Qərbi Azərbaycana ermənilərin axını və azərbaycanlıların sıxışdırılması (Azərb. dilində)// Tam mətn
 7. Rüfət QARAYEV — “Nəhcul-bəlağə” əsərində Adəmin yaradılması məsələsi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 8. Güneş GULİYEVA — Bəxtiyar Vahabzadədə Romantizm İzləri: Türk və Azərbaycan nümunəsində (Azərb. dilində)// Tam mətn
 9. Habil QURBANOV — Qanunvericilik texnikası (Azərb. dilində)// Tam mətn
 10. Ramilə DADAŞOVA — I dünya müharibəsi illərində erməni hərbi hissələrinin Türkiyəyə qarşı fəaliyyət (Azərb. dilində)// Tam mətn
 11. Zümrüd MƏLİKOVA — XXI əsrin əvvəllərində türkiyənin xarici siyasətinin yeni prınsipləri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 12. Lalə BAYRAMOVA — Modernləşməyə dair imperializm və neokolonializm nəzəriyyələri (Azərb. dilində)// Tam mətn
 13. Elşən MUXTARLI; Təbriz YADİGAROV — COVİD-19 pandemiyasının iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsi və pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu zərərlərin aradan qaldırılması yolları (Azərb. dilində)// Tam mətn

RESENZİYA

 1. İbrahim BAĞIROV — “Molla Sədra fəlsəfəsi” kitabının dəyərləndirilməsi (Azərb. dilində)// Tam mətn
 2. Aytəkin CƏFƏROVA — “İnsanın məna axtarışı” kitabı haqqında (Azərb. dilində)// Tam mətn
 3. Leyla MEHDİYEVA — “Məntiq” kitabı haqqında (Azərb. dilində)// Tam mətn